Gemeente Alken

Zitting van 30 mei 2024

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen; Michel Boussu en Piet Wijgaerts, raadsleden;

 

Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 25.04.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Voetbal in Alken - stand van zaken

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Gemeentelijk mobiliteitsplan - definitieve vaststelling

 

Besluit

12 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Ida Ceulemans en Stan Dehollogne

6 onthoudingen: Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Ingrid Jacobs en Paul Dirickx

 

Artikel 1: Het gemeentelijk mobiliteitsplan, opgesteld door A2B Mobility BV, wordt door de gemeenteraad definitief vastgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 05 2024

 

Belastingreglement omgevingsvergunningen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 wordt opgeheven met ingang van 1 juni 2024 en vervangen door onderhavig besluit.

 

Artikel 2: Voor de periode van 01 juni 2024 tot 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, het K.B. 23.09.1958 houdende algemeen reglement betrefffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en het K.B. 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

 

Artikel 3: De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.

 

Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld als volgt :

 

 

Gemeente is vergunning-

verlenende overheid

Vlaamse overheid of provincie is vergunning-

verlenende overheid

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 50

 

Melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

€ 50

 

Aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art.8 omgevingsvergun-

ningsdecreet

€ 125

 

Aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het uitvoeren van stedenbouw-

kundige handelingen :

- gewone procedure

- gewone procedure, meerprijs per bijkomende woongelegenheid vanaf de 2de wooneenheid

- vereenvoudigde procedure

 

 

 

 

€ 90

 

 

 

€ 20

€ 50

 

 

 

 

€ 40

 

 

 

€ 40

Aanvraag omgevingsvergun-

ning voor een ingedeelde inrichting of activiteit :

- gewone procedure

- vereenvoudigde procedure

 

 

 

€ 90

€ 50

 

 

 

€ 560

Aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het verkavelen van gronden :

- aanvraag voor 1 (andere gemeentes) of 2 bouwloten (Alken)

- meerprijs per bijkomend bouwlot vanaf het 3de bouw-

lot (Alken) of vanaf het 2de bouwlot (andere gemeentes)

Vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunnings-

decreet)

 

 

 

 

 

€ 125

 

 

 

€ 20

 

 

 

€ 90

 

 

 

 

 

 

€ 75

 

 

 

 

 

 

 

€ 560

Bekendmaking van het ver-

strijken van elke geldigheids-

periode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van ongebepaalde duur (art. 83, § 1, lid 3 omgevingsver-

gunningsdecreet)

 

 

 

€ 90

 

 

 

 

 

 

€ 125

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

 

€ 90

 

€ 560

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunnning

- aanvraag met betrekking op 1 of 2 bouwloten

- meerprijs per bijkomend betrokken bouwlot, vanaf het 3de bouwlot

 

 

 

€ 125

 

 

€ 20

 

 

 

€ 75

Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

 

 

 

 

 

€ 50

 

Aanvraag van een steden-

bouwkundig attest (art. 5.3.1

VCRO)

openbaar onderzoek

 

 

 

€ 50

 

Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)

€ 250

+ de aan de gemeente aangerekende kosten door derden

€ 7,50

per aangetekend schrijven

+ de aan de gemeente aangerekende kosten door derden

Vergunningsaanvraag spring-

stoffen (K.B. 23.09.1958)

 

€ 50

 

Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B.

20.07.2001)

 

 

€ 50

 

Toepassing van de administratieve lus

€ 50

 

Stopzetten dossier

 

zoals bij

vergunning/aktename

 

 

zoals bij vergunning/aktename

 

Weigering

zoals bij

vergunning/aktename

zoals bij

vergunning/aktename

Stilzwijgende weigering

zoals bij

vergunning/aktename

zoals bij

vergunning/aktename

Het afdrukken van een digi-

taal verleende vergunnings-

aanvraag

kopiekosten volgens onderstaande tabel

kopiekosten volgens onderstaande tabel

A4/zwart-wit

€ 0,20

€ 0,20

A3/zwart-wit

€ 0,25

€ 0,25

A4/kleur

€ 1

€ 1

A3/kleur

€ 1,50

€ 1,50

kleurenafdruk A4 in kleur

€ 3

€ 3

kleurenafdruk A3 in kleur

€ 5

€ 5

cd-rom

€ 5

€ 5

Digitaliseringsvergoeding van toepassing op aanvragen tot een omgevingsvergunning die analoog (niet via het omgevingsloket) worden ingediend - vereenvoudigde procedure

 

 

 

 

 

 

€ 125

 

 

 

 

 

 

€ 125

 

Artikel 5: Worden van de belasting vrijgesteld :

- meldingen en aanvragen ingediend door de eigen gemeente en het eigen OCMW;

- meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunningen in het kader van werken voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen.

 

Artikel 6: De belasting is verschuldigd binnen de 10 dagen na afgifte van een factuur.

 

Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn en bij aanvragen en meldingen die niet bij de gemeente gebeuren, wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 7: De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogdorpsstraat 38 te 3570 Alken.

Dit dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden aangevraagd.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderda-

gen na de indiening ervan.

 

Artikel 8: Onverminderd het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel 7, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van artikel 126 tot en met 175 van het K.B. tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing, voor zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen betreffen.

 

Artikel 9: Van deze beslissing wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286,287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 05 2024

 

Retributiereglement: conformiteitsattesten

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: termijn

Vanaf 1 juni 2024 wordt er een retributie geheven op het aanvragen van een conformiteitsattest.

 

Artikel 2: retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.

 

Artikel 3: tarief

De retributie bedraagt:

        Voor een eerste aanvraag:

        Zelfstandige woning: 200,00 euro per aanvraag

        Niet-zelfstandige woning: 55,00 euro per aanvraag

 

        Voor een hercontrole:

        Zelfstandige woning: 135,00 euro per aanvraag

        Niet-zelfstandige woning: 55,00 euro per aanvraag 

 

Volgende aanvragen vallen onder toepassing van het retributiereglement:

        Aanvragen in het kader van de procedure van het verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 3.7, §1, eerst lid van de Vlaamse Codex Wonen;

        In kader van een melding van herstel van eerder vastgestelde gebreken in de loop van een procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, met toepassing van artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen;

        In kader van een melding van herstel in de waarschuwingsprocedure als vermeld in artikel 3.10, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen.

 

Voor volgende aanvragen is geen retributie verschuldigd:

        het conformiteitsonderzoek na een melding als vermeld in artikel 3.10, eerste lid;

        het conformiteitsonderzoek na een verzoek om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren met toepassing van artikel 3.13..

        het conformiteitsonderzoek aangevraagd door Wonen in Limburg.

 

Artikel 4: indexatie

Bestaande tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand november.

 

Nieuwe retributie= Tarief van de retributie x nieuwe index

    Aanvangsindex

 

        Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand november 2023

        Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand november van het jaar van de indexatie

 

De doorrekening van de index gebeurt echter pas telkens het retributiebedrag, door de indexeringen, meer dan 1 euro verhoogd ten opzichte van het vorige bedrag.

 

Artikel 5: betalingsvoorwaarden

Voor de betaling wordt er een factuur toegezonden welke betaald dient te worden binnen de termijn zoals op de factuur vermeld.

Bij niet-betaling zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.

 

Artikel 6: bekendmaking

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285,286,287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Toetreding tot aankoopcentrale aangaande duurzame voertuigen - goedkeuring

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De toetreding tot de aankoopcentrale aangaande duurzame voertuigen van IGEMO wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. De raming is afhankelijk van de noodwendigheid.

Artikel 3: De financiering van deze opdracht kan gebeuren met het krediet voorzien in de meerjarenplanning.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Cabine Fluvius Grotstraat: verkoop gedeelte (huidig) openbaar domein aan Fluvius: goedkeuring ontwerpakte met bepaling voorwaarden en prijs en desaffectatie naar privé-domein van de gemeente

 

Besluit

eenparig

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de prijs en voorwaarden zoals bepaald in bijgevoegde ontwerpakte 'verkoop aan Fluvius voor cabine omgeving Rond Punt aan Grotstraat'

Artikel 2: De 30m² huidig openbaar domein dat verkocht wordt, wordt gedesaffecteerd naar privé-domein van de gemeente. (gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer I 2908/A P0000)

Artikel 3: De verkoopprijs is bepaald op €1100.

Artikel 4: Fluvius verwerft dit perceel om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder met het oog op het oprichten van een distributiecabine ten openbare nutte.

Artikel 5: Alle kosten m.b.t. het opstellen en verlijden van de akte zijn ten laste van Fluvius.

Artikel 6: De verkrijger verzoekt om de kosteloze registratie in toepassing van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Artikel 7:De verkrijger verzoekt om de vrijstelling ter registratie van de bijlage gehecht aan onderhavige akte, in toepassing van artikel 162,7° van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

Artikel 8: De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van deze akte.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Verkaveling 'Papenakker' in RUP Kerkveld: verplaatsing rooilijn i.f.v. bermbreedte: definitieve vaststelling

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de definitieve vaststelling van het bijgevoegde rooilijnenplan dd.21.02.2024 opgemaakt door landmeter-expert Kurt Vanerum.

Artikel 2: Het rooilijnenplan dd.21.02.2024 opgemaakt door landmeter-expert Kurt Vanerum maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Werkingsverslag en de jaarrekening 2023 van de projectvereniging Bijzig

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag van 2023 van de

projectvereniging 'Bijzig' goed.

Artikel 2: Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk

toezicht (artikel 326 tot en met 334) van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw worden goedgekeurd door de Gemeenteraad van Alken.

Artikel 2:  een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de provincie bezorgd

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

IGL - Algemene Vergadering Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg dd. 27.06.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De agenda van de algemene vergadering d.d. 27 juni 2024 van de Algemene Vergadering van IGL wordt goedgekeurd.

Artikel 2: De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in het artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Limburg.net - Algemene vergadering dd. 19.06.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De agendapunten van de Algemene vergadering van woensdag 19.06.2024 van Limburg.net worden goedgekeurd.

Artikel 2: Via het gemeenteraadsbesluit d.d. 26/09/2013 wordt raadslid Ida Ceulemans, Alken afgevaardigd. Schepen Patrick Martens, Alkerstraat 16, Alken, is plaatsvervanger.

Artikel 3: De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde vergadering (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen zoals vermeld in artikel 1 en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Vragen raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.