Gemeente Alken

Zitting van 24 april 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 24 04 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 17.04.2023

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2024

 

Openverklaring pedagogisch medewerker kinderopvang - onbepaalde duur - 4/5e.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de open verklaring van een deeltijdse contractuele functie van  pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau B (B1-B3) met een prestatiebreuk van 30,4/38 voor onbepaalde duur.

Deze functie wordt ingevuld via interne personeelsmobiliteit of via aanwerving.

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking.

Artikel 2: De kandidaten voor de aanwervingsprocedure functies dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° bijzondere voorwaarden :

- in het bezit zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in een pedagogische afstudeerrichting.

5° slagen voor de vergelijkende aanwervingsproeven

Artikel 3: Examenprogramma:

Deel 1: Preselectie : Screening op basis van sollicitatiebrief en CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten :

- met een diploma in een pedagogische afstudeerrichting

- met relevante ervaring in openbare dienst of in de privésector

- met ervaring in openbare dienst.

De maximum 15 kandidaten per functie die op deze screening het beste scoren mogen deelnemen aan het aanwervings- en bevorderingsexamen.

Deel 2: Examen :

2.2. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- assertiviteit

- motivatie

- algemene kennis

2.3. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het gemeentebestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op de mondelinge proef en 60 % op de schriftelijke proef.

Artikel 4: De examenjury wordt als volgt samengesteld:

- Margit Hendricx, Stad Sint-Truiden

- Astrid Franssens, Stad Beringen

- Kristine Reenaers, coördinator kinderopvang Alken.

De functie van secretaris van de jury wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.

Artikel 5: Aan de juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingskosten.

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen wordt vastgelegd op 20/05/2024

Artikel 7: De open verklaring zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, op de website van de VDAB en op een extra online jobsite.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.