Gemeente Alken

Zitting van 03 januari 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Jana Appeltants, waarnemend algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 27.12.2023

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

IGL - Ter Heide - outreachend project

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau wenst in te gaan op het aanbod van IGL onder de vorm van toegang tot de outreachend medewerker, waarop de maatschappelijk werkers van de sociale dienst beroep kunnen doen bij handicapspecifieke vraagstukken voor het werkingsjaar 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Aanstelling externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het gemeentebestuur en OCMW Alken - Goedkeuring gunning

 

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 december 2023, opgesteld door de preventieadviseur.

Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3: De opdracht “Aanstelling externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het gemeentebestuur en OCMW Alken” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CLB group, Industrieterrein Kolmen 1085 te 3570 Alken tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 100.000,00 incl. btw (0% btw) mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023/068.

Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer MJP 000173 (Gemeente Alken) en MJP 000434 (OCMW Alken).

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Openverklaring deskundige personeel.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de open verklaring van een voltijdse contractuele functie van  deskundige personeel, niveau B (B1-B3)

Deze functie kan ingevuld worden via bevordering of aanwerving.

Er wordt voor deze functie een werfreserve voor twee jaar aangelegd.

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking.

Artikel 2: De kandidaten voor deze functies dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° bijzondere voorwaarden voor de bevorderingskandidaten:

- vast benoemd zijn of contractueel aangesteld zijn na het doorlopen van een volledige aanwervingsprocedure

- 5 jaar dienstanciënniteit in niveau C

- gunstig resultaat bij het laatste helikoptergesprek

5° bijzondere voorwaarden voor aanwervingskandidaten

- in het bezit zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in een afstudeerrichting personeelszaken, personeelsmanagement of gelijkaardig

6° slagen voor de vergelijkende aanwervings- en bevorderingsproeven

Artikel 3: Examenprogramma:

Deel 1: Preselectie : Screening op basis van sollicitatiebrief en CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten :

- met een bachelor diploma bij voorkeur in een afstudeerrichting personeelszaken, personeelsmanagement of gelijkaardig

- met relevante ervaring in openbare dienst of in de privésector

- met ervaring in openbare dienst.

De maximum 15 kandidaten per functie die op deze screening het beste scoren mogen deelnemen aan het aanwervings- en bevorderingsexamen.

Deel 2: Examen :

2.1. Online persoonlijke profiel analyse (PPA)

2.2. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- uitdiepen van resultaten van PPA

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- assertiviteit

- motivatie

- algemene kennis

2.3. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het gemeentebestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op de mondelinge proef en 60 % op de schriftelijke proef.

Artikel 4: De examenjury wordt in een afzonderlijk besluit van de coördinator welzijn en personeel vastgesteld.

Artikel 5: Aan de juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingskosten.

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen wordt vastgelegd op 31/01/2024

Artikel 7: De open verklaring zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, op de website van de VDAB en in Jobat.

Alle personeelsleden die in aanmerking komen voor de bevordering worden persoonlijk via mail op de hoogte gebracht van deze vacature.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.