Gemeente Alken

Zitting van 10 april 2024

van 09:30 tot 10:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ingrid Loix en Patrick Martens, schepenen;

 

Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Verslag vorige zitting dd. 03.04.2024

 

Besluit

Artikel 1:Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Betaalbaarstelling facturen VaBu

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Openverklaring deskundige personeel

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de open verklaring van een voltijdse contractuele functie van  deskundige personeel, niveau B (B1-B3)

Deze functie wordt ingevuld via aanwerving.

Er wordt voor deze functie een werfreserve voor één jaar aangelegd waaruit uit het gemeentebestuur kan putten.

Deze vacature staat ook open voor personen met een beperking.

Artikel 2: De kandidaten voor deze functies dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° bijzondere voorwaarden :

- ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in een afstudeerrichting personeelszaken, personeelsmanagement of gelijkaardig

- ofwel in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C (graduaat, hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld) en vier jaar relevante ervaring bewijzen

6° slagen voor de vergelijkende aanwervingsproeven

Artikel 3: Examenprogramma:

Deel 1: Preselectie : Screening op basis van sollicitatiebrief en CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten :

- met een diploma in een afstudeerrichting personeelszaken, personeelsmanagement of gelijkaardig

- met relevante ervaring in openbare dienst of in de privésector

- met ervaring in openbare dienst.

De maximum 15 kandidaten per functie die op deze screening het beste scoren mogen deelnemen aan het aanwervings- en bevorderingsexamen.

Deel 2: Examen :

2.1. Online persoonlijkheidsanalyse (PA)

2.2. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- uitdiepen van resultaten van PA

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- assertiviteit

- motivatie

- algemene kennis

2.3. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het gemeentebestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op de mondelinge proef en 60 % op de schriftelijke proef.

Artikel 4: De examenjury wordt als volgt samengesteld:

- Jana Appeltants, coördinator welzijn en personeel vastgesteld.

- Tom Theysmans, algemeen directeur Tessenderlo

- Eric Appeltans, expert personeelsdienst Diepenbeek

De functie van secretaris van de jury wordt waargenomen door Greta Boussu, diensthoofd personeel Alken.

Artikel 5: Aan de juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingskosten.

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen wordt vastgelegd op 29/04/2024

Artikel 7: De open verklaring zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, op de website van de VDAB en op een extra online jobsite.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.