Gemeente Alken

Zitting van 08 september 2021

van 16:00 tot 16:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Peter Bollen, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pierrette Putzeys, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Verslag vorige zitting d.d. 01.09.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Ombouw LOI - niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) naar volwassen plaatsen

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau bepaalt om de 8 plaatsen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, door middel van een uitdoofscenario, om te bouwen naar volwassen plaatsen, waarvan 4 volwassen plaatsen en 1 gezin van 4 gezinsleden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

 

Besluit

Artikel 1: De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris” wordt opgestart.

Artikel 2: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Velopa N.V., Greenhill Campus - gebouw D, Interleuvenstraat 15 te 3001 Leuven;

- CAMFLEX NV, Moortelstraat 6 te 9160 Lokeren;

- VERHOFSTE nv, Baaikensstraat 9 te 9240 ZELE;

- KOPPEN.BE  bvba, Industriezone Z4, Brechtsebaan 22 te 2900 Schoten;

- WOLTERS-MABEG BVBA, Leuerbroek 1074 te 3640 Kinrooi;

- BoZARC, Boomsesteenweg 41 bus 2 te 2630 Aartselaar;

- Metec Belgium bvba, Bredabaan 853 te 2990 Wuustwezel;

- Houbrechts Plastibouw, Meerdegatstraat 165 te 3570 Alken;

- Abribo bvba, Steenweg op Deinze 191 te 9810 Deinze.

Artikel 3: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 september 2021 om 10.00 uur.

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000001/MJP001564.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie woonzorgcentrum - Goedkeuring vorderingsstaat 3

 

Besluit

Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van EOLUZ NV, Starrenhoflaan 44, Bus 03 te 2950 Kapellen(Antw) voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie woonzorgcentrum” voor een bedrag van €350,64 excl. btw of €424,27 incl. 21% btw (€73,63 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van €5.076,35 excl. btw of €6.142,37 incl. 21% btw en aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering  (Vorderingsstaat 3) van 26augustus2021.

Artikel 2 : De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 3 : De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie woonzorgcentrum - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

Besluit

Artikel 1 : De opdracht “Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie woonzorgcentrum” wordt voorlopig opgeleverd.

Artikel 2 : De eerste helft van borgtocht mag worden vrijgegeven door Integro vzw - WZC Cecilia.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Overzicht aankoopprocedure

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Openverklaring functie 19/38 begeleidster BKO

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt 1 deeltijdse functie van “begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang” in 19/38 contractueel dienstverband open verklaard, niveau Cv1-Cv2 of niveau D1-D3.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor twee jaar.

Deze vacature staat open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: De functie wordt in eerste instantie begeven via interne/ externe mobiliteit en nadien voor onbepaalde duur via een aanwervingsprocedure.

 

Artikel 3: De kandidaten voor de IPM/EPM dienen aan de hierna bepaalde

toelatingsvoorwaarden te voldoen:

Algemene toelatingsvoorwaarden:

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen,

ongeacht hun administratieve toestand;

2° de contractuele personeelsleden als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:

- ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld

in hoofdstuk II van de rechtspositieregeling;

- ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en

een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire

betrekkingen;

3° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in de graad van de functie waarvoor

gekandideerd wordt;

4° een gunstig resultaat gekregen hebben voor het laatste helikoptergesprek;

5° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving;

6° indien de kandidaat niet voldoet aan de diplomavereisten die opgelegd worden door Kind en Gezin dient men tijdens de tewerkstelling een bijkomende opleiding te volgen en deze binnen de 5 jaar met een positief resultaat beëindigen (dit is een ontbindende voorwaarde die opgenomen wordt in het contract).

 

Voor kandidaten die zich kandidaat stellen en momenteel op D niveau worden verloond, is er de mogelijkheid na 5 jaar te bevorderen naar de Cv1-Cv2 schaal (mits het halen van het diploma en een positief helikopter gesprek).

 

Artikel 4: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen

deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te

krijgen.

Dit gestructureerd interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier

- het laatste helikoptergesprek van de kandidaat.

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de

geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt

bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 5: Deze openverklaring wordt per e-mail bekend gemaakt aan al de personeelsleden

van gemeentebestuur en OCMW die, op basis van de algemene toelatingsvoorwaarden, in

aanmerking komen om deel te nemen aan deze selectieproef.

 

Artikel 6: De uiterste inschrijvingstermijn voor deelname aan de interne/ externe  personeelsmobiliteit wordt vastgelegd op 26/09/2021.

 

Artikel 7: De kandidaten voor deze functie dienen aan de hierna bepaalde

toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie

waarvoor gesolliciteerd wordt

4° slagen voor het aanwervingsexamen

5° indien de kandidaat bij kandidaatstelling niet voldoet aan de diplomavereisten die opgelegd worden door Kind en Gezin dient men tijdens de tewerkstelling een bijkomende opleiding te volgen en deze met een positief resultaat beëindigen (dit is een ontbindende voorwaarde die opgenomen wordt in het contract).

 

Artikel 8: Examenprogramma:

Deel 1: Preselectie : Screening op basis van sollicitatiebrief en CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op

basis van hun CV. De examenjury bepaalt zelf op basis van welke criteria deze screening zal gebeuren en het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen.

Deel 2: Examen :

2.1. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- motivatie

- algemene kennis

2.2. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met

één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de

functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt

uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het bestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het

examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten

behalen op de mondelinge proef en 60 % op de schriftelijke proef.

 

Artikel 9: De examenjury wordt als volgt samengesteld:

•Hildegard Hermans, coördinator BKO Herk-de-Stad

•Margit Hendricx, coördinator kinderopvang Sint-Truiden

•Astrid Franssen, diensthoofd BKO Beringen

•Krisine Reenaers fungeert als secretaris van de jury

Deze jury zal zowel voor de interne/ externe  mobiliteit als bij openverklaring van de functie gebruikt worden. Eventuele wijzigingen aan de samenstelling van de examenjury wordt gedelegeerd naar de algemeen directeur.

 

Artikel 10: Indien er geen interesse is, of indien de kandidaten niet geschikt worden bevonden, zal de externe aanwervingsprocedure gestart worden. De bekendmaking van de aanwervingsprocedure geschiedt via:

 Website VDAB

 Gemeentelijke website / facebook

 HBVL of streekkrant

 

Artikel 11: De uiterste inschrijvingsdatum voor de aanwervingsprocedure wordt vastgelegd op minstens 16 kalenderdagen na de publicatie van de vacature.

 

Artikel 12: Aan alle externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie

van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een

kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 08 09 2021

 

Openverklaring MW thuisd. - bepaalde duur (38/38)

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van één functie voor een voltijdse contractuele maatschappelijk werker, niveau B (B1-B3).

Deze vacature zal, voor bepaalde duur van maximum 1 jaar, ingevuld worden via de verkorte aanwervingsprocedure.

Deze functie staat open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: De kandidaten voor deze functie dienen aan de hierna bepaalde

toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor

gesolliciteerd wordt

3° houder zijn van een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld diploma of houder zijn van een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld

4° in het bezit zijn van een rijbewijs B

5° slagen voor de selectieprocedure

 

Artikel 3: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te behalen.

Indien er meer dan een tiental kandidaten zijn, dan kan de selectiecommissie beslissen om een preselectie te doen op basis van de motivatiebrief en CV. De criteria waarop beoordeeld zal worden, zullen door de selectiecommissie vastgesteld worden.

 

Gestructureerd interview :

Dit interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- de motivatiebrief en CV van de kandidaat

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 4: De selectiecommissie zal bestaan uit:

- Sara Aguas, diensthoofd thuisdiensten en dienstencentrum OCMW Alken

- Jana Appeltants, coördinator leven en welzijn OCMW Alken

 

Artikel 5: De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 19.09.2021.

 

Artikel 6: De openverklaring zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en facebookpagina en op de website van de VDAB.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021