Gemeente Alken

Zitting van 29 september 2021

van 16:00 tot 16:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 29 09 2021

 

Verslag vorige zitting d.d. 22.09.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 09 2021

 

LDC De Kouter opening nieuwbouw

 

Besluit

Artikel 1: Het Vast Bureau is akkoord om een opening te organiseren voor een beperkt publiek op zaterdag 16 oktober 2021, met een hapje en een drankje.

Deze zal doorgaan in twee tijdstippen:

Uur

Genodigden

10 tot 12u.

  • Gemeenteraadsleden
  • Leden van het BCSD
  • Personeel van het Gemeentebestuur en OCMW

13.30 tot 15.30u.

  • Leden van de Seniorenadviesraad
  • Leden van de Adviesraad voor personen met een beperking
  • Leden van de Centrumraad van LDC De Kouter
  • Vrijwilligers van het LDC De Kouter en thuisdiensten

 

Plaats: LDC De Kouter (nieuwbouw) gelegen in Boskoopweg 3, 3570 Alken

 

Programma:

 

Eerste groep

10u.

Ontvangst door de medewerkers van het LDC De Kouter

10.15u.

Speech door Pierrette Putzeys, schepen van sociale zaken

      Inhuldigingsplaat

10.30u.

Korte rondleiding met uitleg door de medewerkers van het LDC De Kouter

(in groepen van max. 5 personen)

11.30 – 12u.

Afronden

 

Tweede  groep

13.30u.

Ontvangst door de medewerkers van het LDC De Kouter

13.45u.

Speech door Pierrette Putzeys, schepen van sociale zaken

14u.

Korte rondleiding met uitleg door de medewerkers van het LDC De Kouter

(in groepen van max. 5 personen)

15 – 15.30u.

Afronden

 

Catering: Deze wordt voorzien via de keuken van het WZC Cecilia.

 

Artikel 2: In het voorjaar 2022 zal een officiële opening van de seniorencampus 'Kouterman' georganiseerd worden voor het grote publiek.

 

 

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 09 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het vast bureau beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 09 2021

 

Openverklaring halftijdse administratieve medewerker thuisdienst en aanleg werfreserve.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van onderstaande contractuele functie:

- een deeltijdse (1/2) administratieve medewerker thuisdienst (C1-C3)

 

Deze functies worden in eerste instantie ingevuld via interne/externe personeelsmobiliteit (I/EPM).

Indien er geen of onvoldoende kandidaten zijn voor deze procedure, dan zal deze functie voor onbepaalde worden ingevuld via een aanwervingsprocedure.

Er wordt dan een algemene wervingsreserve voor twee jaar aangelegd voor de functie van contractuele administratieve medewerker.

Deze vacatures staan ook open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: De kandidaten  voor de IPM/EPM dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

Algemene toelatingsvoorwaarden:

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;

2° de contractuele personeelsleden als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:

- ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk II van de rechtspositieregeling;

- ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

3° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in de graad van de functie waarvoor gekandideerd wordt;

4° een gunstig resultaat gekregen hebben voor het laatste helikoptergesprek;

5° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving;

.

Artikel 3: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te krijgen.

Dit gestructureerd interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier

- het laatste helikoptergesprek van de kandidaat.

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 4: De selectiecommissie wordt in een later besluit van de algemeen directeur vastgesteld.

 

Artikel 5: Deze openverklaring wordt per e-mail bekend gemaakt aan al de personeelsleden van gemeentebestuur en OCMW die, op basis van de algemene toelatingsvoorwaarden, in aanmerking komen om deel te nemen aan deze selectieproef.

 

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan de IPM/EPM is 15/10/2021.

 

Artikel 7: de kandidaten voor de aanwervingsprocedure dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C, bij voorkeur in een administratieve richting

5° slagen voor het aanwervingsexamen

 

Artikel 8: Aanwervingsexamen

Deel 1 : Preselectie :

1.1. Screening op basis van CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten:

- met ervaring in administratie in openbare dienst

- met een diploma waarvan de afstudeerrichting administratie-gerelateerd is

- die relevante ervaring kunnen aantonen in administratieve taken.

Ongeveer 15 kandidaten die op deze screening het beste scoren gaan door naar de volgende stap in de selectieprocedure.

Deel 2 : Examen :

1. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- motivatie

- algemene kennis

2. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het gemeentebestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op de praktische proef en 60 % op de schriftelijke proef.

 

Artikel 9: De samenstelling van de examenjury wordt gedelegeerd naar de algemeen directeur.

 

Artikel 10: De bekendmaking van de aanwervingsprocedure geschiedt via:

- Jobat (bijlage bij Het Belang Van Limburg)

- Website van de VDAB

- Gemeentelijke website en facebook.

 

Artikel 11: De uiterste inschrijvingsdatum voor de aanwervingsprocedure wordt vastgelegd op minstens 16 kalenderdagen na de publicatie van de vacature.

 

Artikel 12: Aan alle externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

 

 

 

Publicatiedatum: 11/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 09 2021

 

Leveren en plaatsen kantoormeubilair WZC. Voorlopige oplevering.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 11/10/2021