Gemeente Alken

Zitting van 18 augustus 2021

van 15:30 tot 16:00

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix en Peter Bollen, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Frank Vroonen en Pierrette Putzeys, schepenen;

 

Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 11.08.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Studieopdracht projectbegeleiding, opmaak masterplan en opstellen ontwerpen Alken Valley : Verrekening 3 - Nieuwbouw jeugdlokalen - technieken.

 

Besluit

Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 - Studiekost voor technieken bij  de opdracht “Nieuwbouw jeugdlokalen in het kader van de studieopdracht Alken Valley”.

Artikel 2 : Volgende firma’s zullen de technieken bij  de opdracht “Nieuwbouw jeugdlokalen” uitvoeren in onderaanneming bij studiebureau Roma :

- 2B safe voor een bedrag van € 2.559,15 incl. btw – incl. 16 werfbezoeken (extra werfbezoek € 75/bezoek) voor de veiligheidscoördinatie;

- BTA ingenieurs voor een bedrag van 5% op kostprijs bestudeerde stabiliteitsonderdelen ((€ 95/u ingenieur; € 65/u tekenaar) voor de studie stabiliteit;

- IKP Engineering voor een bedrag van € 2.541,00 incl. btw (€ 95/u ingenieur; € 65/u tekenaar; € 0,75/km verplaatsingen) voor  de EPB-verslaggeving;

- IKP Engineering voor een bedrag van € 10.545,15 incl. btw en 5,5% op kostprijs technieken (€ 95/u ingenieur; € 65/u tekenaar; € 0,75/km verplaatsingen) voor de studie technieken;

De kosten voor de administratieve coördinatie is inbegrepen, voor het gedeelte technische coördinatie wordt het basisereloon van 7,5% door de ontwerper Studio Roma aangerekend.

Artikel 3 : De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder MJP 000377

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Openverklaring administratieve medewerker dienst vrije tijd - bepaalde duur.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van één functie voor een voltijdse contractuele administratieve medewerker dienst vrije tijd, niveau C (C1-C3)

Deze vacature zal, voor bepaalde duur van maximum 1 jaar, ingevuld worden via de verkorte aanwervingsprocedure.

Deze functie staat open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: de kandidaten voor deze functie dienen aan de hierna bepaalde algemene

toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

Bijkomend dienen ze te voldoen aan onderstaande functie-gerelateerde voorwaarden:

2° de administratieve medewerker:

- in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve richting.

- affiniteit hebben met sport, sportbeleving of bewegingsrecreatie via opleiding of ervaring is een pluspunt.

- administratief/technische inzicht is eveneens een pluspunt

 

Artikel 3: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te behalen.

Indien er meer dan een tiental kandidaten zijn, dan kan de jury beslissen om een preselectie te doen op basis van de motivatiebrief en CV, daarbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:

- administratieve ervaring bij een dienst vrije tijd/sportdienst

- opleiding en of ervaring in administratie

- affiniteit met sport, sportbeleving, bewegingsrecreatie.

- basis van technisch inzicht door opleiding of ervaring.

 

Gestructureerd interview :

Dit interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- de motivatiebrief en CV van de kandidaat

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 4: De selectiecommissie voor beide functies wordt in een afzonderlijk besluit van de algemeen directeur vastgesteld.

 

Artikel 5: Aan de externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

 

Artikel 6: De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 29/08/2021.

 

Artikel 7: De openverklaring zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en facebookpagina en op de website van de VDAB.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester: doortocht uitzonderlijk vervoer in de gemeente Alken, funderingsmachine van de firma Dupont NV

 

Besluit

 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 11 augustus 2021 betreffende de doortocht uitzonderlijk vervoer van een funderingsmachine van de firma Dupont NV uit Hasselt over het grondgebied van de gemeente Alken tussen maandag 23 augustus en vrijdag 27 augustus 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Aanvraag toelating en toelage buurtfeest Residentie "Aan de brouwerij" 11 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de residentie "Aan de brouwerij" om op zaterdag 11 september 2021 een buurtfeest te organiseren. In het kader van het reglement buurt– en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage kan betaald worden van actie MJP001327. Het bedrag van 250 euro zal gestort worden na het indienen van bewijsmateriaal zoals voorgeschreven in kader van het reglement buurt -en straatactiviteiten.

Artikel 2: Het buurtfeest dient zich te houden aan de maatregelen inzake corona die opgelegd werden door de Nationale Veiligheidsraad en die op het moment van het buurtfeest van toepassing zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Aanvraag toelating en toelage buurtfeest Papeakkerpark 11 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van het Papenakkerpark om op zaterdag 11 september 2021 een buurtfeest te organiseren. In het kader van het reglement buurt– en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage kan betaald worden van actie MJP001327. Het bedrag van 250 euro zal gestort worden na het indienen van bewijsmateriaal zoals voorgeschreven in kader van het reglement buurt -en straatactiviteiten.

Artikel 2: Het buurtfeest dient zich te houden aan de maatregelen inzake corona die opgelegd werden door de Nationale Veiligheidsraad en die op het moment van het buurtfeest van toepassing zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Aanvraag toelating en toelage buurtfeest Rechtstraat 4 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de Rechtstraat om op zaterdag 4 september 2021 een buurtfeest te organiseren. In het kader van het reglement buurt– en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage kan betaald worden van actie MJP001327. Het bedrag van 250 euro zal gestort worden na het indienen van bewijsmateriaal zoals voorgeschreven in kader van het reglement buurt -en straatactiviteiten.

Artikel 2: Er wordt tevens goedkeuring verleend voor het opmaken van een verkeersregeling met name het afsluiten van de Rechtstraat vanaf de ingang aan de Grootstraat tot aan de kruising met de Smoutstraat op zaterdag 4 september 2021 om 16u t.e.m. 23u. De verkeersregeling zelf zal nog opgemaakt worden.

Artikel 3: Het buurtfeest dient zich te houden aan de maatregelen inzake corona die opgelegd werden door de Nationale Veiligheidsraad en die op het moment van het buurtfeest van toepassing zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Aanvraag toelating en toelage buurtfeest Sassenbroekstraat, Klinkstraat en Thielestraat 4 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de Sassenbroekstraat, Klinkstraat en Thielestraat om op zaterdag 4 september 2021 een buurtfeest te organiseren. In het kader van het reglement buurt– en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage kan betaald worden van actie MJP001327. Het bedrag van 250 euro zal gestort worden na het indienen van bewijsmateriaal zoals voorgeschreven in kader van het reglement buurt -en straatactiviteiten.

Artikel 2: Het buurtfeest dient zich te houden aan de maatregelen inzake corona die opgelegd werden door de Nationale Veiligheidsraad en die op het moment van het buurtfeest van toepassing zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Aanvraag toelating zomerbar Chiro Joento 2 t.e.m. 5 september 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Chiro Joento Alken voor de organisatie van Joento's zomerbar van 2 t.e.m. 5 september 2021 op donderdag en vrijdag van 19u tot 01u en op zaterdag en zondag van 16u tot 01u op het terrein achter de chirolokalen van Terkoest. Dit op voorwaarde dat de maatregelen die opgelegd worden in het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken nageleefd worden. Het maximale geluidsvolume is 95 dB(A)LAeq,15min. Tevens krijgen zij toelating voor het schenken van sterke dranken op voorwaarde dat:

          Zij het verdelen van de polsbandjes, die de leeftijdscategorieën -16, +16 en +18 onderscheiden en het toepassen van het systeem ervan correct en nauwgezet doen.

          Dat een meerderjarig persoon toezicht houdt op het schenken van sterke dranken aan de juiste leeftijdscategorie.

De organisator is steeds de eindverantwoordelijke en dient de nodige maatregelen te nemen zodat de wettelijke bepalingen inzake geluidsoverlast, rookverbod en de verkoop van drank aan jongeren nageleefd worden.

Het college geeft toelating voor de plaatsing van publiciteitsborden naast de Alkense gemeente- en gewestwegen op de voorgestelde plaatsen op voorwaarde dat er voor de gewestwegen ook een vergunning wordt afgeleverd door het agentschap wegen en verkeer. De publiciteitsborden naast gemeentewegen mogen max. 6 weken op voorhand geplaatst worden en dienen ten laatste een week na de activiteit opgeruimd te worden. Voor de borden naast gewestwegen geldt de vergunning van het agentschap wegen en verkeer.

Er wordt ook toelating verleend voor het opmaken van een verkeersregeling.

Tenslotte komt de organisatie in aanmerking voor een gemeentelijke ondersteuning in kader van het ondersteuningsreglement voor evenementen. Het maximale ondersteuningsbedrag wordt vastgelegd op max € 250.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester verkeersregeling Tulpenlaan 14 augustus 2021

 

Besluit

Artikel 1 : Van zaterdag 14 augustus 2021 om 17u. tot zaterdag 14 augustus 2021 om 24u. wordt de Tulpenlaan afgesloten voor het verkeer. De bewoners worden wel toegelaten.

Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

Artikel 3: De nodige signalisatie zal wettelijk worden aangebracht door de organisatie, zoals weergegeven op de schets in bijlage, en na afloop van de manifestatie weer verwijderd worden.

Artikel 4: De organisator dient 4 meter vrije doorgang te verlenen voor de hulpdiensten;

Artikel 5: Het openbaar domein dient net en rein achtergelaten te worden na het evenement.

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant, de Lijn en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Kermis Alken-Centrum augustus 2021 - gebruik evenementenkast

 

Besluit

Op 28, 29 en 30 augustus 2021 vindt in Alken-centrum de kermis plaats. De kermismensen mogen gebruik maken van de evenementenkasten die zich bevinden aan de muur van de kerk en op het Laagdorp. Voor het gebruik van een blauwe stekker is de vastgelegde prijs € 20, voor het gebruik van een rode stekker is de vastgelegde prijs € 40. Er zal nagekeken worden welke attracties gebruik maken van de evenementenkasten en de kosten hiervan zullen via facturatie aan de betrokken personen aangerekend worden. De meterstanden zullen ook genoteerd worden om het verbruik te kunnen opvolgen. Het college van burgemeester en schepenen geeft hiervoor de toelating.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verkeersregeling Brouwerijloop 30 augustus 2021

 

Besluit

Artikel 1: De wedstrijd bestaat uit een kinderloop, 6km en 10km. De omloop is voorzien rond de atletiekpiste en de omliggende straten: Piste-parking manège / Parking manège-fietspad langs de Herk / Fietspad langs de Herk-Boskoopweg / Boskoopweg-Alkerstraat / Alkerstraat-Koutermanstraat / Koutermanstraat-parking sporthal / Parking sporthal-speeltuin langs tennisvelden / Speeltuin langs tennisvelden-aankomststrook / Aankomststrook - parking manège / Parking manège-wandelpad De Herk richting Wellen / Wandelpad De Herk-veldweg naar Alkerstraat / Alkerstraat - Rijdreef / Rijdreef-parking manège / Parking manège-aansluiting fietspad langs de Herk.

Artikel 2: Op maandag 30 augustus 2021 van 17u. tot  20u. of einde evenement wordt het verkeer enkel toegelaten in de richting van de loopwedstrijden.

Artikel 3: Op alle kruispunten op het loopparcours wordt het verkeer in goede banen geleid door seingevers aangesteld door Atletiekclub Alken.

Artikel 4: De nodige signalisatie zal door Atletiekclub Alken wettelijk worden aangebracht, zoals weergegeven in de bijgevoegde schets, en na afloop van de manifestatie dient deze onmiddellijk verwijderd te worden.

Artikel 5: De organisator dient steeds 4 meter vrij te  houden voor de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten.

Artikel 6: De inrichters zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na de manifestatie.

Artikel 7: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator,

het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de Lijn, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verkeersregeling buurtfeest Hendrikstraat 28 augustus 2021

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 28 augustus 2021 van 12u. tot 24u. wordt de Hendrikstraat, tussen woning nr. 56 en de spoorweg, volledig afgesloten voor het verkeer.

Artikel 2: Een omleiding wordt voorzien via de Hendriksveldstraat, de Eduard Dompasstraat, de St.-Jorisstraat en de Steenweg (en vice versa)

Artikel 3: De nodige signalisatie zal door mevrouw Vicky Vanelderen wettelijk worden aangebracht zoals weergeven op de schets in bijlage en na afloop van het evenement weer verwijderd worden.

Artikel 4: De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten.

Artikel 5: De inrichters zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator,

het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de Lijn, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verkeersregeling De Ton Classic 22 augustus 2021

 

Besluit

Artikel 1: Op zondag 22 augustus 2021 van 8u tot 12u wordt de Dorpsstraat, tussen de Hoogdorpsstraat en de Motstraat, afgesloten voor het verkeer.

Artikel 2: Op zondag 22 augustus 2021 van 8u tot 12u wordt de Motstraat, tussen het Laagdorp en de Papenakkerstraat, afgesloten voor het verkeer. Enkel voertuigen van bewoners en voor de organisatie worden toegelaten.

Artikel 3: Op zondag 22 augustus 2021 van 8u tot 12u geldt een parkeerverbod op het Laagdorp. Enkel voertuigen van en voor de organisatie worden er toegelaten.

Artikel 4: Op zondag 22 augustus 2021 van 8u tot 12u geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen gelegen voor ijssalon Vica in de Dorpsstraat. Enkel voertuigen van en voor de organisatie worden er toegelaten.

Artikel 5: Op zondag 22 augustus 2021 van 8u tot 12u geldt een parkeerverbod in de Motstraat vanaf het Laagdorp tot aan de gemeentelijke basisschool 'De BaSiS', dit aan weerszijden van de rijbaan. Enkel voertuigen van en voor de organisatie worden er toegelaten.

Artikel 6: De nodige signalisatie dient door de organisator wettelijk te worden aangebracht, zoals weergegeven op de schets in bijlage, en na afloop van het evenement dient deze onmiddellijk verwijderd te worden.

Artikel 7: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk 24uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 8: De organisator dient het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 9: De organisator dient 4 meter vrije doorgang te verlenen voor de hulpdiensten.

Artikel 10: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer Limburg, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verkeersregeling kermis Alken-Centrum 28, 29 en 30 augustus 2021

 

Besluit

Artikel 1: De openingsuren van de kermis zijn: zaterdag 28 augustus 2021 van 16u. tot 24u., zondag 29 augustus  2021 van 14u. tot 24u. en maandag 30 augustus 2021 van 16u. tot 24u.

Artikel 2: Van woensdag 25 augustus 2021 om 15u. tot dinsdag 31 augustus 2021 om 14u. wordt het Laagdorp afgesloten voor het verkeer.  Er geldt een parkeerverbod.

Artikel 3: Van woensdag 25 augustus 2021 om 15u. tot dinsdag 31 augustus 2021 om 14u. geldt in de Dorpsstraat een parkeerverbod. (zie schets).

Enkel voertuigen van de foorkramers en kermisattracties worden er toegelaten.

Artikel 4: Op woensdag 25 augustus 2021 van 15u. tot 20u. wordt de Dorpsstraat afgesloten voor het verkeer.   Enkel voertuigen van de foorkramers worden er toegelaten.

Artikel 5: Op woensdag 25 augustus 2021 van 15u. tot 20u. wordt het verkeer omgeleid via de Hoogdorpsstraat, de Hameestraat en de Papenakkerstraat (en vice versa).

Artikel 6: Tijdens de openingsuren van de kermis wordt het verkeer omgeleid via de Hoogdorpsstraat, de Hameestraat en de Papenakkerstraat (en vice versa).

Artikel 7: Op zaterdag 28 augustus 2021, zondag 29 augustus 2021 en maandag 30 augustus 2021 zal de signalisatie van de kermis wettelijk worden geplaatst, zoals weergegeven op de schetsen in bijlage, en verwijderd door de foorkramers.

Artikel 8: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 9: De organisator dient 4 meter vrije doorgang te verlenen voor de hulpdiensten.

Artikel 10: Namens de foorkramers is de heer Jochen Spruyt verantwoordelijk voor het aanbrengen en het wegnemen van de nodige signalisatie bij de opening/sluiting van de kermis.

Artikel 11: De kermishouders zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na de evenementen.

Artikel 12: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer Jochen Spruyt, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer Limburg, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Ingang eerste periode vergunning CinémAlken vanaf 28 augustus 2021

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Attest van verdeling  aangevraagd door notarissen Actacerta - Aen de Lindestraet - Sie K nr. 0238/00P2 en 0238/00N

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notarissen Actacerta i.o.v. de heer en mevrouw Vantilt - Denis, mevrouw Bleijenberg, mevrouw Nicolaï en de heer Vangeel voor het perceel gelegen Aen de Lindestraet, Sie K, 0238/00P2 en 0238/00N2.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Omgevingsvergunning 517 - de heer Christian Addiers  en mevrouw Elisabeth Hendrickx wonende te Motstraat 51 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: het bouwen van een ééngezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Keulemanweg 2, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie E 1084 G3.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 18/08/2021 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door de heer Christian Addiers en mevrouw Elisabeth Hendrickx wonende te Motstraat 51 te 3570 Alken, het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen Keulemanweg 2, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie E 1084 G3 te vergunnen.

 

2. Er worden volgende voorwaarden en/of lasten opgelegd:

          De algemene en bijzondere voorwaarden zoals gesteld in het advies van Fluvius – kenniscentrum riolering d.d. 16.06.2021 met ref. 0000289143 dienen opgevolgd te worden.

          Het voorwaardelijk gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) d.d. 29.07.2021 met ref. WT2021OH0143 dient strikt nageleefd te worden, zijnde:

          de noodoverloop van de infiltratievoorziening moet, bij voorkeur en indien technisch haalbaar, aangesloten worden op een gracht of waterloop in de buurt of moet kunnen uitstromen op het eigen terrein. Enkel indien dit niet mogelijk is mag er aangesloten worden op het rioleringstelsel.

          Het vloerpeil van de woning dient te worden gebracht op 15cm van op de boordsteen van de voorliggende weg (overeenkomstig de verkoopsovereenkomst).

          De erfdienstbare strook aan de achterzijde van het perceel over een breedte van 1m10 voor de vrijwaring van de infiltratiegracht met kiezel dient gevrijwaard te blijven. (overeenkomstig de verkoopsovereenkomst)

          Er mogen geen reliëfwijzigingen gerealiseerd worden op het perceel.

          De toegang/inrit naar het perceel blijft beperkt tot 4m50 in aansluiting met de voorliggende openbare weg.

          Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Omgevingsvergunning 520 - Indy Nelissen en de heer Sam Vanoppré wonende te Bosveldstraat 52 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: de afbraak van de bestaande bebouwing en realisatie van een nieuwbouw èèngezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bosveldstraat 52, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie A 241 H en (afd. 1) sectie A 241 G.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 18/08/2021 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door Indy Nelissen wonende te Bosveldstraat 52 te 3570 Alken en de heer Sam Vanoppré wonende te Bosveldstraat 52 te 3570 Alken, afbraak van de bestaande bebouwing en realisatie van een nieuwbouw èèngezinswoning, gelegen Bosveldstraat 52, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie A 241 H en (afd. 1) sectie A 241 G te vergunnen.

 

2. Er worden volgende voorwaarden en/of lasten opgelegd:

          het voorwaardelijk gunstig advies  van Fluvius met ref. 0000289036 d.d. 13.07.2021 dient strikt nageleefd te worden.

          Het advies van de dienst Waterlopen, provincie Limburg, met ref. 2021N085537-2021-1069 dient strikt nageleefd te worden

          Het reliëf dient op min. 1m van de zijdelingse perceelsgrens op gelijke hoogte te komen met de aanpalende eigendom en er dienen voldoende maatregelen genomen te worden voor de opvang van het hemelwater op het eigen terrein..

          De voorgestelde verhardingen dienen in waterdoorlatende klinkers voorzien te worden met een waterdoorlatende fundering

          Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

          Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5.

          De lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.

          De reglementeringen inzake bronbemaling/droogzuiging bij bouwwerken dient strikt na te worden geleefd. Indien er een bronbemaling/droogzuiging geplaatst wordt voor aanvang van de bouwwerken dient men een melding te doen bij de milieudienst van de gemeente Alken. Let op!  Bij de plaatsing van een bronbemaling/droogzuiging mag het opgepompte water nooit worden geloosd binnen/over het openbaar wegdomein!

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Lijsten omgevingsvergunningen

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Verbindingsriolering Langenakker-Bulsstraat: samenwerkingsovereenkomst Aquafin.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 08 2021

 

Werken Sassenbroekstraat: werfinspectieverslag 7 d.d. 06.08.2021.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/08/2021