Gemeente Alken

Zitting van 17 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 10.01.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Gemeenteraad - Mededeling Definitieve Agenda dd. 25.01.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Peter Bollen, de gemeenteraad samenroept op donderdag 25 januari 2024 om 20u00.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Aanstelling functionaris gegevensbescherming (DPO)

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota in bijlage goed voor de uitwisseling van personeelsleden (in dit geval een data protection officer (DPO)) in het kader van de intergemeentelijke samenwerking binnen de ILV MidWest-Lim en stelt bijgevolg ook de betrokken DPO's aan voor de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Afrekening vaccinatiecentrum voor deelnemende besturen - saldo

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het batig saldo van €55.180,60 voor Alken, in het kader van de vaccinatiecampagne op niveau van ELZ Herkenrode.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Manoeuvreaanvraag Bn ISTAR op 22.02.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Nieuwjaarsreceptie Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dd. 20.01.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Aanvraag vrijwilligers fotografie 2024 dienst Communicatie - Vrije tijd

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van

Elena Cleeren en Tim Moeremans als vrijwilliger, om de komende seizoenen in 2024 op afroep foto’s te nemen voor het gemeentebestuur. Dit om onze fotodatabase up-to-date te houden en om te gebruiken op onze gemeentelijke kanalen en in onze infobladen. De aanstelling zal niet enkel gebeuren voor de dienst Communicatie, maar ook voor de dienst Vrije Tijd. Er wordt opnieuw een vrijwilligerscontract afgesloten.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Overzicht meldingen en klachten 2022-2023

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Aanstelling gemeenschapswacht/vaststeller - onbepaalde duur

 

Besluit

Artikel 1: Ronny Moors, Kempische Steenweg 217 bus 3, 3500 Hasselt, wordt aangesteld als voltijdse contractuele gemeenschapswacht/vaststeller met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur onder onderstaande ontbindende voorwaarden:

- slagen voor de wettelijk voorgeschreven psycho-technische proef

- slagen voor de opleiding gemeenschapswacht binnen de twee academiejaren.

Artikel 2: de juiste aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst met Ronny Moors wordt in een afzonderlijk besluit vastgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Bekrachtiging besluit burgemeester: vrijhouden parkeerplaatsen kerkplein Hoogdorp n.a.v. kerkelijk huwelijk Boesmans Arjaan en Scilironi Serena

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Organisatie fuif "Back to the 80s-90s Party" op zaterdag 3 februari 2024

 

Besluit

Artikel 1:Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Evelyne Bresciani voor de organisatie van de fuif "Back to the 80s-90s Party" op zaterdag 3 februari 2023 in gc Taeymans. Het uiterlijke sluitingsuur wordt vastgelegd op 03u en het maximale geluidsvolume is 95 dB(A)LAeq,15min.

Artikel 2: De organisator is steeds de eindverantwoordelijke en dient de nodige maatregelen te nemen zodat de wettelijke bepalingen inzake geluidsoverlast, rookverbod en de verkoop van drank aan jongeren nageleefd worden.

Artikel 3: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Sportverzekering, netwerk lokaal sportbeleid

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring om de sportverzekering via het Netwerk Lokaal Sportbeleid te verlengen voor 2024. De premie bedraagt in het totaal € 828,80.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Teambuilding - vorming dienst vrije tijd 08 maart 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een gezamenlijke vorming dienst vrije tijd, op vrijdag 08 maart '24 waardoor de dienst vrije tijd die dag gesloten is.  De bibliotheek, de gemeenschapscentra en de sporthal kan de dienstverlening wel garanderen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Organisatie uitreiking decemberactie

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Attest van verdeling

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notarissen ActaCerta voor het perceel gelegen aan de Heiligenbornstraat, kadastraal gekend als Sie K. nr. 382/L.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: vaststellen rooilijnen nieuwe toegangsweg n.a.v. OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek (provincie Limburg)

 

Besluit

BESLUIT: voorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

 

Artikel 1:De gemeenteraad gaat akkoord met het vaststellen van de rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij Alken-Maes, en dit onder opschortende voorwaarde van het verlenen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van de brouwerij Alken Maes, door de Provincie Limburg.

Artikel 2:De vaststelling van de rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij Alken-Maes, is bepaald op het opmetingsplan dd.11.10.2023 opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec).

Artikel 3:Het opmetingsplan dd.11.10.2023 opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec) maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4:Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provincie Limburg om toe te voegen aan hun dossier OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van de brouwerij Alken Maes.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: nieuwe toegangsweg: aanleg wegenis, riolering en infrastructuur

 

Besluit

BESLUIT: voorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de door het studiebureau Geotec opgemaakte plannen, raming, bestek, goed. Dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst tussen de gemeente Alken en Alken-Maes, in bijlage, goed. Dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg.

Artikel 3: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om aan de hand van het in artikel 2 vermelde onderwerp, een overeenkomst af te sluiten met Alken-Maes.

Artikel 4: Alle kosten, van welke aard ook, van of in verband met de grondwerken, wegenis, rioleringswerken, omgevingswerken en groenaanleg, en de aansluiting op de bestaande infrastructuur en het wegherstel, met inbegrip van de studie- en controlekosten, ontwerpen en plannen, en de door de gemeente opgelegde laboratoriumproeven of andere door derden uit te voeren controles op de te gebruiken of te verwerken materialen van de in artikel 1 genoemde infrastructuurwerken, wordt volledig ten laste gelegd van de opdrachtgever Alken-Maes, BE 0716.926.901, met zetel te Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 Mechelen.

Artikel 5: Tot zekerheid voor het nakomen door Alken-Maes, van de door hen onder artikel 4 opgelegde financiële verplichtingen, zal zij, alvorens het bevel tot aanvang van de werken mag gegeven worden, een financiële waarborg ten voordele van de gemeente Alken stellen, die de volledige kostprijs dekt, te verhogen met 20%, ter dekking van eventuele prijsherzieningen of meerwerken, af te leveren door een Belgische erkende bankinstelling.

Artikel 6: M.b.t. de fietsverbinding dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- voorzien van openbare verlichting

- bestaande verharding voorzien van bitumineuze overlaging

- deze gronden dienen nog aangekocht te worden door Alken-Maes

- na aanleg en def. oplevering gratis overdragen aan gemeente voor inlijving in openbaar domein

Artikel 7: Er dient door Alken-Maes rekening gehouden te worden met de opmerkingen van AWV:

- Ter hoogte van de Stationsstraat waar de fietsverbinding komt, dient er een fietsoversteekplaats zonder voorrang voorzien te worden.

- Aansluiting nieuwe ontsluitingsweg op de Jardinstraat conform het PRUP: er wordt geopteerd om een linksaf afslagstrook te voorzien. Hiervoor dient er tussen AWV en Alken-Maes een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.

Artikel 8: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om met het oog op de latere inlijving van deze infrastructuurwerken in het openbaar domein van de gemeente Alken, toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de werken en naleving van de adviezen en voorwaarden van de bevoegde instanties.

Artikel 9: Onderhavige goedkeuring ontslaat de aanvrager niet van het verkrijgen van andere noodzakelijke vergunningen en toelatingen van het in artikel 1 genoemde project.

Artikel 10: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de opdrachtgever en de ontwerper en aan de Provincie Limburg die de omgevingsvergunning behandeld.

Artikel 11: Een afschrift van dit besluit zal toegevoegd worden aan het dossier OMV_202382384 voor de uitbreiding van de logistiek van brouwerij Alken-Maes, van de Provincie Limburg.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Kosteloze grondafstand aan gemeente Alken -Boekhandsveldstraat

 

Besluit

Artikel 1: Notaris Dorien D'Joos, met kantoor Volmolensteeg 1 te Wellen, wordt, op vraag van de grondeigenaars/overdragers, aangesteld voor het opstellen en verlijden van de akte.

 

BESLUIT: voorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad:

Artikel 1:De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand aan de gemeente Alken van de percelen gelegen te Alken, 1e Afdeling Sie K nrs 304/T2 P0000 en perceel 304/V2 P0000, in bijlage.

Artikel 2:Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de overdragers/grondeigenaars.

Artikel 3:De akte zal verleden worden door notaris D'Joos, met kantoor te Volmolensteeg 1 te Wellen

Artikel 4:De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslaan van enige ambtshalve inschrijving van deze akte.

Artikel 5:De ontwerpakte en de plannen maken integraal deel uit van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Omgevingsvergunning 801

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 17/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door Cindy Dehairs met als contactadres Irislaan 53 te 3570 Alken, het plaatsen van een carport en een tuinhuis, gelegen Irislaan 53, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 54 M voorwaardelijk te vergunnen.

 

2. Er worden volgende voorwaarden en/of lasten opgelegd:

 

        Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

        Het opgevangen hemelwater van de carport dient op eigen perceel te infiltreren. De hanggoot van de constructie mag niet overhangen naar het aanpalend perceel.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Omgevingsvergunning 848 - mevrouw Maria Govaerts wonende te Hendrikstraat 103 te 3570 Alken en mevrouw Sophie Vanvoorden wonende te Hendrikstraat 103 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: de verbouwing en de bestemmingswijziging gelijkvloers. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hoogdorpsstraat 28, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 381 V.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 17/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door mevrouw Maria Govaerts wonende te Hendrikstraat 103 te 3570 Alken en mevrouw Sophie Vanvoorden wonende te Hendrikstraat 103 te 3570 Alken, voor de verbouwing en de bestemmingswijziging van het gelijkvloers niveau, gelegen Hoogdorpsstraat 28, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 381 V, wordt vergund onder voorwaarden.

 

Gunstig onder de volgende voorwaarden:

        Het advies van de Brandweerzone Zuidwest- Limburg d.d. 03.01.2024 met ref. HA-2004-113-001 dient strikt nageleefd te worden.

        Het advies van Inter toegankelijkheid d.d. 08.01.2024 met ref. 20233276 dient strikt nageleefd te worden.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Vastgoedinformatieplatform - ingebruikname vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributieregelement

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Verplichte aansluiting Vlaams Handhavingsplatform

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Alkense Plantendag_2024 correctie budgetten

 

Besluit

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2024 met als titel 'Alkense Plantendag 2024' wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring voor de gemeentelijke samenwerking aan de Alkense Plantendag op zondag 14 april 2024 van 9 tot 17u in en rond gc St.-Jorisheem, een organisatie van imkersvereniging De Vlijtige bestuivers en de Landelijke Gilde.

Het gemeentelijk aandeel in deze samenwerking betreft promo én de bedeling van een gratis bijenvriendelijke plant aan elk Alkens gezin. De planten kunnen betaald worden op MJP001278.

Voor het drukwerk van de gemeentelijke flyer en de bedeling ervan zijn de nodige kredieten voorzien op respectievelijk MJP001261 en MJP001156.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 01 2024

 

Regeling tegoedbonnen via Slimmesorteerpunten tegen quotum huisvuilzakken

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 26/01/2024