Gemeente Alken

Zitting van 03 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Jana Appeltants, waarnemend algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 27.12.2023

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Aanstelling externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het gemeentebestuur en OCMW Alken - Goedkeuring gunning

 

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 december 2023, opgesteld door de preventieadviseur.

Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3: De opdracht “Aanstelling externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het gemeentebestuur en OCMW Alken” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CLB group, Industrieterrein Kolmen 1085 te 3570 Alken tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 100.000,00 incl. btw (0% btw) mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023/068.

Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer MJP 000173 (Gemeente Alken) en MJP 000434 (OCMW Alken).

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Aanvraag schenken sterke drank -  Timmermans Els

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent een éénmalige vergunning aan mevrouw Els Timmermans, wonende te 3800 Tienen, Nieuw Overlaar 108   voor het schenken van sterke dranken ( +22%), met name Jägermeister, in het gc Sint Jorisheem in  Sint-Joris op zaterdag 6 januari 2024 voor haar verjaardagsfeest

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Protest factuur gebruik gc Sint Jorisheem C.M

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Attest van verdeling

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notariskantoor Wilsens, Cleeren & Verduyn voor het perceel gelegen Laagsimsestraat 29, kadastraal gekend als Sie G. nr.208/G,  mits de omgevingsvergunning (intern kenmerk OMV 763) d.d 14/06/2023 gevolgd wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Attest van verdeling - Kafsveld

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt voor het perceel gelegen "Kafsveld", kadastraal gekend als Sie F. nr. 1067/K, mits de randvoorwaarde dat het agrarisch gebied in agrarisch gebruik moet blijven en dus geen residentiële tuinzone mag worden. Het perceel dient dus gevrijwaard te blijven van gebouwen en constructies. Daarenboven dient de buurtweg nr. 101 gerespecteerd te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Attest van verdeling - Trepstraat afd. 1 sie A nrs. 351/l2, 593/c, 595/c en 597/a

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door notarissen ActaCerta voor het perceel gelegen "Trepstraat", kadastraal gekend als Sie A nrs. 351/l2, 593/c, 595/c en 597/f.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Besluit deputatie verkaveling V684 Steenweg

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie Limburg aangaande het verlenen van een omgevingsvergunning in laatste aanleg, op naam van mevrouw Ingrid Robben, Abdissenstraat 47/1.04, 3510 Hasselt, voor het project “verkaveling Steenweg”, gelegen ter plaatse Steenweg zn, 3570 Alken van 21 december 2023.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wenst geen verzoekschrift in te dienen tot nietigverklaring in navolging van het ongunstig advies over de laatste projectinhoudversie van dit dossier, zijnde het plaatsen van de elektricititeitscabine achter de loten.

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan onze advocaten GD&A, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Melding van een IIOA M194

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 03/01/2024 HET VOLGENDE:

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding voor een Ingedeelde Inrichting Of Activiteit (IIOA) ingediend door Buntinx-Pyncket Architechten voor de in het meldingsdossier opgenomen rubrieken:

 

Rubriek

Omschrijving

Klasse

55.1.1°

Geothermische warmtepomp met 2 boringen, elk tot een diepte van 80 m

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Broosveldstraat 14 Y te 3570 Alken, kadastraal bekend: Afd. 2 sectie C 178/P.

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

 

hoofdstukken 4 

Algemene milieuvoorwaarden

hoofdstuk 5.55

Sectorale milieuvoorwaarden - Boringen

 

2. Volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een voorwaardelijk gunstig advies met volgende voorwaarde:

        De boringen dienen voldoende afstand te houden van de bomen en het wortelgestel in de volwassen fase.

 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

 

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

        het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

        het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

        Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Omgevingsvergunning 826 - Geert Thoelen namens De Wilg VZW gevestigd te Wilgenlaan 10 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: de uitbreiding van de bestaande jeugdlokalen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Wilgenlaan 10, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie B 48 C en (afd. 1) sectie B 48 B.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 03/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door Geert Thoelen namens De Wilg VZW gevestigd te Wilgenlaan 10 te 3570 Alken, voor de uitbreiding van de bestaande jeugdlokalen, gelegen Wilgenlaan 10, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie B 48 C en (afd. 1) sectie B 48 B, wordt vergund onder voorwaarden.

 

Voorwaarden:

        De algemene voorwaarden en richtlijnen van de Brandweerzone Zuid-West-Limburg d.d. 08.12.2023 met ref. HA-93-067-007, dienen strikt nageleefd te worden.

        Het voorwaardelijk gunstig advies van de provincie Limburg, dienst waterbeheer, d.d. 20.10.2023 dient strikt nageleefd te worden.

        Het voorwaardelijk gunstig advies van Watering de Herk d.d. 20.10.2023 dient strikt nageleefd te worden.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Omgevingsvergunning 829 - Mark Bollen namens UNIV ARCHITECTEN BVBA gevestigd te Hoekstraat 1/18 te 3910 Pelt. Het betreft een aanvraag over: aangepaste plannen voor de realisatie van 20 appartementen met ondergrondse parking. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Motstraat 20, 20A, 20B, 20C, 20D en 20E, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 739 P4, (afd. 2) sectie F 739 C5, (afd. 2) sectie F 739 A5, (afd. 2) sectie F 739 A6, (afd. 2) sectie F 739 R6 en (afd. 2) sectie F 739 S6.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 03/01/2024 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door Mark Bollen namens UNIV ARCHITECTEN BVBA gevestigd te Hoekstraat 1/18 te 3910 Pelt, aangepaste plannen voor de realisatie van 20 appartementen met ondergrondse parking, gelegen Motstraat 20, 20A, 20B, 20C, 20D en 20E, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 739 P4, (afd. 2) sectie F 739 C5, (afd. 2) sectie F 739 A5, (afd. 2) sectie F 739 A6, (afd. 2) sectie F 739 R6 en (afd. 2) sectie F 739 S6, wordt vergund onder voorwaarden.

 

Gunstig onder de volgende voorwaarden:

        De voorwaarden gesteld in de omgevingsvergunning met ref. 501 d.d. 27.04.2022 blijven als volgt behouden:

 1. De verhardingen dienen in waterdoorlatende materialen te worden uitgevoerd. De verhardingen boven op het keldervolume dienen hellend te worden voorzien zodoende dat het regenwater op het eigen terrein kan worden opgevangen;
 2. De zijdelingse tuinstroken dienen permanent te worden afgesloten door niet overrijdbare paaltjes zodoende dat deze niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer;
 3. De terrassen mogen niet worden uitgebreid te hoogte van de aanpalende platte daken;
 4. Er dient een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te worden opgesteld voorafgaand de grondverzetwerken, teneinde eventuele zettingen te controleren in de gebouwen opgericht op de aanpalende percelen;
 5. de groenzone op het kadastraal perceel F739s6/deel dient gevrijwaard te blijven van bebouwing en ingericht te worden als groenzone zoals voorzien op het inplantingsplan;
 6. eventuele ophoging mag er niet toe leiden dat er meer water naar de lager gelegen percelen afstroomt dan dat daar van nature naar toe stroomt;
 7.  indien tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat er dieptebemaling nodig is, moeten de werken gestaakt worden tot na akte-name of milieuvergunning voor de ingedeelde inrichting/activiteit,

        Het terrein dient op min. 1m van de perceelsgrens aan te sluiten op het niveau van het aanpalende terrein, waarbij er voldoende aandacht is voor de opvang van het hemelwater op het eigen terrein;

        Het advies van de Brandweerzone Zuidwest- Limburg d.d. 08.12.2023 met ref. 2019-0634-005 dient strikt nageleefd te worden.

        Het advies van Fluvius- Kenniscentrum riolering d.d. 06.12.2023 met ref. 5000050909 dient strikt nageleefd te worden.

        Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV – District Zuid-Limburg) d.d. 15.12.2023 met ref. AV/719/2023/00641/A dient strikt nageleefd te worden.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Alkense plantendag 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring voor de gemeentelijke samenwerking aan de Alkense Plantendag op zondag 14 april 2024 van 9 tot 17u in en rond gc St.-Jorisheem, een organisatie van imkersvereniging De Vlijtige bestuivers en de Landelijke Gilde.

Het gemeentelijk aandeel in deze samenwerking betreft promo én de bedeling van een gratis bijenvriendelijke plant aan elk Alkens gezin. De planten kunnen betaald worden op MJP001278.

Voor het drukwerk van de gemeentelijke flyer en de bedeling ervan zijn de nodige kredieten voorzien op MJP001261.

Ook zet het college van burgemeester en schepenen het licht op groen voor volgende praktische regelingen omtrent communicatie, organisatie, ...:

1. Stand gemeentebestuur

        Afhalen en voorzien bijenvriendelijke plant

        Repaircafé - nog na te vragen

        Stand compostmeester - nog na te vragen

        Centrum Duurzaam Groen - nog na te vragen

2. Promo Plantendag algemeen:

        Aankondiging van de Alkense Plantendag in het maart/aprilnummer 2024 van het gemeentelijk informatieblad en via andere gemeentelijke informatiekanalen.

        Aankondiging van de Plantendag op de gemeentelijke website + op Facebook

        Gebruik van de Euroframes + banners van de Plantendag - 2 of 3 weken ervoor.

        Flyer en e-loket om de bijenvriendelijke plant te kunnen reserveren.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Bebossing 1K474B

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om het perceel kadastraal gekend als afd. 1, sectie K, nr. 474B te bebossen en een bosplantdag te organiseren op 3 februari 2024 tussen 10u en 14u onder begeleiding van Bos+ en waarbij de burgers kunnen helpen met de aanplant van het plantgoed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Boerenborrel 2024 - vrijdag 1 maart 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft de Landbouwraad de toelating om de Boerenborrel te organiseren op vrijdag 1 maart 2024 van 20u tot 24u in gc Sint-Jorisheem.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om drank en versnapering aan te bieden op de Boerenborrel en deze kosten te betalen van budgetsleutel MJP1264.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Deelname Valentijnsactie 2024 - sterilisatie/castratie katten

 

Besluit

Artikel 1: Definitie opdracht: De contractant staat in voor de uitvoering van de opdracht “kortingsbonnen voor sterilisaties/castraties verrekenen met de betrokken dierenartsen".

Artikel 2: Taakomschrijving: De contractant is belast met de uitvoering van volgende taken:

 1. Het verzamelen van de kortingsbonnen voor sterilisaties/castraties die geldig zijn tot 15 september 2024 en die na 15 september 2024 tot 15 oktober 2024 bij de Limburgse dierenartsen in ontvangst werden genomen n.a.v. de Valentijnsactie.
 2. Het factureren van het bedrag na afloop van de actie aan de opdrachtgever vóór 15 november 2024. Het terugstorten van de aparte bedragen na 15 december 2024aan de Limburgse dierenartsen die kortingsbonnen in ontvangst hebben genomen.

De opdrachtgever is belast met volgende taken:

 1. Duidelijke communicatie met betrekking tot de geldigheid van de kortingsbonnen, 15 september 2024.
 2. Nummering van de bonnen.
 3. Terugstorten van het totale bedrag aan kortingsbonnen aan de contractant op rekeningnummer:
  BE73 0682 1406 2960 ter attentie van ‘Limburgse Dierenartsen vzw’.

Artikel 3: Timing - verloop werkzaamheden: De opdracht moet uitgevoerd worden vóór 30 december 2024.

Artikel 4: Toezicht: De leiding en het toezicht op de uitvoering van de opdracht zal geschieden door de milieudienst van de gemeente.

Beperkingen en draagwijdte mandaat: "controle en toezicht op de uitvoering alsook contactpersoon bij eventuele problemen".

Artikel 5: Vergoeding: Voor de uitvoering van de opdracht, beschreven in artikel 2 van deze overeenkomst, wordt aan de contractant een vergoeding toegekend van maximum 500 euro, BTW inclusief. Het totaalbedrag is afhankelijk van het aantal kortingsbonnen die in praktijk bij de Limburgse dierenartsenvereniging werden ingediend, maar zal het maximumbedrag van 500 euro niet overschrijden. De kortingsbonnen voor een sterilisatie worden verrekend aan 25 euro, de kortingsbonnen voor castratie aan 15 euro.

Artikel 6: Betalingen aan contractant: De betaling gebeurt na voorlegging van een reglementair opgestelde factuur ondertekend door de contractant, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden.

Artikel 7:De opdracht dient uitgevoerd te worden binnen de budgetten van de voorgelegde begroting.

Budgetoverschrijding kan enkel na voorafgaandelijke goedkeuring door het College.

Deze meerkost zal het voorwerp zijn van een addendum, toe te voegen aan het oorspronkelijke contract.

Artikel 8: De contractant wordt geacht in gebreke te zijn:

 1. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het gemeentebestuur niet worden nageleefd.
 2. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in deze overeenkomst.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Schrapping risicogrond - Meerdegatstraat 20 bus A te Alken - Afd. 2, Sie. D, nrs. 335F en 336M/2

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping van het perceel gelegen Meerdegatstraat 20 bus A te Alken, kadastraal gekend: afd. 2 Sec. D nr. 336M/2, als risicogrond uit het grondeninformatieregister.

Artikel 2:Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de schrapping van het perceel gelegen Meerdegatstraat 20 bus A te Alken, kadastraal gekend: afd. 2 Sec. D nr. 335F, als risicogrond uit het grondeninformatieregister.

Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan OVAM.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Zwerfvuilactie Straat.net 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan de zwerfvuilactie "Straat.net 2024" van Limburg.net.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 01 2024

 

Tariefwijziging drinkwater - 2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 05/01/2024