Gemeente Alken

Zitting van 10 januari 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 03.01.2024

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 03.01.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Feiten en context

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 03.01.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Niet van toepassing.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.

 

Feiten en context

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.
 

Juridische grond

Conform interne afspraken keurt het college van burgemeester en schepenen de facturen goed voor betaling.
 

 Adviezen

Niet van toepassing.
 

Argumentatie

Alle facturen worden - na controle op juistheid - betaalbaar gesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 01 2024

 

Verkeersregeling Bosplantactie 3 februari 2023

Op zaterdag 3 februari 2024 gaat ter hoogte van de Hulzenveldstraat een Bosplantactie door. Hierdoor is het aangewezen om die dag van 9u tot 15u een verkeersregeling uit te werken. 
In een gedeelte van de Hulzenveldstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. Er wordt ook voorsignalisatie "opgelet evenement" geplaatst.

 

Feiten en context

Op zaterdag 3 februari 2024 gaat ter hoogte van de Hulzenveldstraat een Bosplantactie door. Hierdoor is het aangewezen om die dag van 9u tot 15u een verkeersregeling uit te werken.
In een gedeelte van de Hulzenveldstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. Er wordt ook voorsignalisatie "opgelet evenement" geplaatst. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt toelating gevraagd voor het mogen uitwerken van deze verkeersregeling.

 

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer;

Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het KB van 20 juli 1990;

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

College – DLB art. 56 regelt bevoegdheden college​

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Met het oog op het veilig kunnen organiseren van de bosplantactie dienen bijzondere maatregelen getroffen te worden en dient een verkeersregeling toegepast te worden.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 3 februari 2024 gaat ter hoogte van de Hulzenveldstraat een Bosplantactie door. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om die dag van 9u tot 15u een verkeersregeling uit te werken. In een gedeelte van de Hulzenveldstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. Er wordt ook voorsignalisatie "opgelet evenement" geplaatst.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024