Gemeente Alken

Zitting van 03 april 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Frank Vroonen, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 27.03.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Klacht met burgerlijke partijstelling Limburg.net

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen mandateert het advocatenbureau GD&A om op donderdag 4 april 2024 namens de gemeente Alken een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Princiepsovereenkomst voetbal Alken tussen gemeente Alken - FC Alken en Alken United

 

Besluit

Artikel 1: Het bestuur keurt de princiepsoverenkomst goed die zal voorgelegd worden aan de betrokken voetbalclubs Alken United en FC Alken om alzo een oplossing te bieden voor het voortbestaan van de voetbal in Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Samenstelling jury PPS - vergoedingsregeling

 

Besluit

Artikel 1: Het college stelt de jury voor het beoordelen van de ingediende projecten in het kader van de PPS dossiers vast als volgt:

Interne juryleden:

        Pascal Giesen - algemeen directeur

        Linda Vandromme - coördinator dienst vrije tijd

        Koen Vanmuysen - ingenieur studiedienst

        Anne Hermans - omgevingsambtenaar

Externe juryleden:

        Richard Loyen (Sweco) - penhouder en projectbegeleider PPS dossier

        Kristien Verachtert - heeft mee de opmaak van het RUP begeleidt maar is ondertussen zelfstandige (€ 100/u excl. btw)

        Gert Broekx - Dubo Limburg - architect en inhoudelijk adviseur (€ 80/u excl. btw).

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Ingebrekestelling - reactie bestuur

 

Besluit

Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist om via bijgevoegd schrijven te reageren op de ingebrekestelling door de voetbalclub Alken United.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Ingebrekestelling FC Alken

 

Besluit

Artikel 1: Het college beslist om via aangetekend en gewoon schrijven de voetbalclub FC Alken in gebreke te stellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Kerkfabriek St. Aldegondis - Verslag vorige zitting d.d. 13.03.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Brief dd.28.03.2024 van ABVV Openbare Diensten Limburg betreffende actiedag 13.05.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Limburgse RPR Occasionele gezamenlijke opdracht - Aanstellen dienstverlener i.k.v. juridische ondersteuning nieuw verloningsbeleid – goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst uit te nodigen firma’s.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2024-5573 en de raming voor de opdracht “Occasionele gezamenlijke opdracht - Aanstellen dienstverlener i.k.v. juridische ondersteuning nieuw verloningsbeleid”, goed. De raming bedraagt € 123.966,94 excl. btw of € 150.000 incl. 21% btw.

De raming ten laste van de gemeente Alken bedraagt € 2.274 excl. btw of € 2.751,54 incl. btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Callens Vandelanotte, President Kennedypark (Kor) 1A, 8500 Kortrijk (kantoor Hasselt - Luikersteenweg 232/4 te 3500 Hasselt)

- GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen

- Jurplus, Neerpoortenstraat( OTT) 7, 3040 Huldenberg

- Mploy, Koningin Astridlaan 14, 3010 Leuven (kantoor Hasselt - Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.2 te 3500 Hasselt)

- Groep Securex, Tervurenlaan 43, 1040 Etterbeek (kantoor Hasselt - Research Campus 2, Kempische Steenweg 309/bus 2.03 te 3500 Hasselt)

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000001/MJP001950.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Belastingkohier reclamedrukwerk - Juli 2023

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier betreffende de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten voor de maand juli 2023 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 3 627,78 euro.

Artikel 2: De verzendingsdatum wordt bepaald op 3 april 2024 en de uiterlijke betalingsdatum op 3 juni 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Cyclotocht Wilfried Cretskens Classic op donderdag 9 mei 2024

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de cyclotocht 'Wilfried Cretskens Classic' en de bewegwijzering op het grondgebied van de gemeente Alken op donderdag 9 mei 2024.

Er zijn geen wegeniswerken voorzien op het traject doorheen de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Aanvraag toelating en toelage voor buurtfeest Bovenste Hulzen op 6 juli 2024.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de Hulzenstraat (Bovenste Hulzen) om op zaterdag 6 juli 2024 een buurtfeest te organiseren.

Artikel 2: In het kader van het reglement buurt- en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage van € 125 kan betaald worden van MJP001327.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Aanvraag toelating en toelage voor buurtfeest Langstraat op 1 juni 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de inwoners van de Langstraat om op zaterdag 1 juni 2024 een buurtfeest te organiseren.

Artikel 2: In het kader van het reglement buurt- en straatactiviteiten wordt een toelage toegekend aan het buurtfeest. De toelage van € 125 kan betaald worden van MJP001327.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het opstellen van een verkeersregeling.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Organisatie 12-Inch Lovers Outdoor 13 en 14 juli 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Tilo BV voor de organisatie van 12-Inch Lovers Outdoor op zaterdag 13 juli en zondag 14 juli 2024 vanaf 13u op een gedeelte van de terreinen aan de Eikenbosweg. Het uiterlijke sluitingsuur wordt vastgelegd op 23u00 en het maximale geluidsvolume is 95 dB(A)LAeq,15min.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het schenken van sterke dranken op voorwaarde dat:

Zij het verdelen van de polsbandjes, die de leeftijdscategorieën -16, +16 en +18 onderscheiden en het toepassen van het systeem ervan correct en nauwgezet doen.

Dat een meerderjarig persoon toezicht houdt op het schenken van sterke dranken aan de juiste leeftijdscategorie.

Artikel 3: De organisator is steeds de eindverantwoordelijke en dient de nodige maatregelen te nemen zodat de wettelijke bepalingen inzake geluidsoverlast, rookverbod en de verkoop van drank aan jongeren nageleefd worden.

Artikel 4: De organisator moet een veiligheidsplan opstellen en een brandweerkeuring laten uitvoeren. Zij dienen tevens een firma erkende security in te schakelen. Er dient rekening gehouden te worden met het, nog te ontvangen, advies van FOD Volksgezondheid - dienst dringende hulpverlening.

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het opmaken van een verkeersregeling.

Artikel 6: Teneinde de achteruitgang van het bos te voorkomen, dient de organisator er strikt op toe te zien dat het bos niet betreden kan worden. Hiertoe wordt het bos gedurende het evenement afgezet met hekwerk. Dit op advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos)

Artikel 7: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Organisatie Cristal Alken Classic op 1 juni 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fietsclub Cristal Alken voor de organisatie van de Cristal Alken Classic op zaterdag 1 juni 2024 van 6u30 tot 19u.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het opmaken van een verkeersregeling.

Artikel 3: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Organisatie Dierenbar De Fluisterhoeven vanaf 15 juni t.e.m. 15 september 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluisterhoeven vzw, Heiligenbornstraat 38 in Alken voor de organisatie van een zomerbar vanaf 15 juni 2024 t.e.m. 15 juni 2024, telkens op zaterdag en zondag van 11u tot 20u met de mogelijkheid de bar al dan niet te sluiten op dagen wanneer het weer het niet toe laat. Het maximale geluidsvolume is 85 dB(A)LAeq,15min.

Artikel 2: Een drankvergunning dient aangevraagd te worden via de dienst lokale economie.

Artikel 4: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Organisatie Jinbar 27 april 2024

 

Besluit

Artikel 1:Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Scouts en Gidsen. voor de organisatie van hun Jinbar op zaterdag 27 april 2024 vanaf 19u aan de lokalen. Het uiterlijke sluitingsuur wordt vastgelegd op 02u en het maximale geluidsvolume is 95 dB(A)LAeq,15min.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het schenken van sterke dranken op voorwaarde dat:

        Zij het verdelen van de polsbandjes, die de leeftijdscategorieën -16, +16 en +18 onderscheiden en het toepassen van het systeem ervan correct en nauwgezet doen.

        Dat een meerderjarig persoon toezicht houdt op het schenken van sterke dranken aan de juiste leeftijdscategorie.

Artikel 3: De organisator is steeds de eindverantwoordelijke en dient de nodige maatregelen te nemen zodat de wettelijke bepalingen inzake geluidsoverlast, rookverbod en de verkoop van drank aan jongeren nageleefd worden.

Artikel 4: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Organisatie Oriëntatielopen (Hasselt Orienteering Series) op 25 mei 2024

 

Besluit

Artikel 1:Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chris Addiers - Omega vzw om op zaterdag 25 mei 2024 tussen 10u en 13u30 Hasselt Orienteering Series te organiseren in Alken.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van de gemeentelijke tekstkar ter hoogte van het Bakkershuis (Motstraat) met de aanduiding: "Opgelet Oriëntatieloop".

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Verkeersregeling kermis St.-Joris 27, 28 en 29 april 2024

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 27 april, zondag 28 april en maandag 29 april 2024 gaat in Sint-Joris de jaarlijkse kermis door. De kermis neemt plaats op de parking aan het gemeenschapscentrum St.-Jorisheem en op de parkeerplaatsen aan de zijkant van de kerk. Het college van burgemeester en schepen geeft toelating om van dinsdag 25 april 2023 om 14u tot en met dinsdag 2 mei 2023 om 12u de parking van gemeenschapscentrum St.-Jorisheem en de parkeerplaatsen aan de zijkant van de kerk af te sluiten voor het verkeer. (zie schets in bijlage). Er geldt een parkeerverbod. Het gemeentelijk domein wordt gebruikt voor het plaatsen van de kermis.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Verkeersregeling Optocht grootouders van 't klimaat op woensdag 24 april 2024

 

Besluit

Artikel 1: Op woensdag 24 april 2024 in de voormiddag organiseren de Grootouders voor ’t Klimaat een Optocht voor veilig verkeer. Dit i.s.m. alle Alkense scholen. In totaal zullen een 800 kinderen verspreid over de hele voormiddag de optocht mee doen. De optocht vertrekt rond 9u en eindigt rond 12u. Het programma ziet eruit als volgt:

Route
Kerkplein - Hoogdorpsstraat (Gemeentehuis: elke groep blijft enkele minuten stil staan)

Hoogdorpsstraat - Hameestraat

Hameestraat - Papenakkerstraat

Papenakkerstraat - via het grasplein aan de bib gaat iedere school weer terug naar zijn eigen locatie.

Verkeersregeling

N.a.v. de route die zij volgen gaat het college van burgemeester en schepenen akkoord om de Hoogdorpsstraat en de Papenakkerstraat tussen 8u30 en 12u volledig af te sluiten voor het verkeer. Een omleiding is voorzien: Stationsstraat – Langveldstraat – Kortestraat – Doktoorstraat – Zevenboomkensstraat – Hameestraat – Haverenbosstraat – Snoekstraat – Dorpsstraat (of omgekeerd). Het kerkplein dient tevens volledig afgesloten te worden en parkeervrij gehouden worden omdat de groepen daar vertrekken. In bijlage een situatieplan.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Verkeersregeling Sint-Jorisprocessie 28 april 2024

 

Besluit

Artikel 1: Op zondag 28 april 2024 wordt in Sint-Joris de jaarlijkse Sint-Joris processie gehouden.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om die dag van 09.30u. tot 12.15u. de Hemelsveldstraat vanaf het kruispunt met de Eduard Dompasstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Jorisstraat af te sluiten voor het verkeer. Vanaf dit jaar wordt ook tijdelijk het stukje van de Hendrikstraat tussen de Hendriksveldstraat en de Eduard Dompasstraat meegenomen. Er wordt politiebegeleiding voorzien.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

2de advies CBS inzake omgevingsvergunning P30

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen leveren een voorwaardelijk gunstig advies af onder volgende voorwaarden:

        Buffering/groenaanleg – de nodige groen buffering dient voorzien te worden het eerstvolgende plantseizoen na de realisatie van de nieuwbouw en hierbij dient een aansluiting gemaakt te worden tussen de buffering rondom de brouwerij en de bestaande uitbreiding rondom het schilderbedrijf Darcis, waardoor er een aanéénsluitende buffering voorzien wordt ten aanzien van de tuinen van de woningen in de Stationsstraat.  De voorgestelde bufferstrook dient dus ter hoogte van de aansluiting met de percelen van Darcis voor een stuk verlengd te worden om aansluiting te kunnen maken op de buffering die dient voorzien te worden rondom de firma Darcis conform het PRUP.

        Waterproblematiek – het college wenst te benadrukken dat alle mogelijke maatregelen dienen genomen te worden ter vrijwaring van de overstromingsgevoelige zone gesitueerd aan de Jardinstraat/Stationsstraat en dat de woningen aan de Stationsstraat zeker geen bijkomende hinder mogen ondervinden aangaande de waterproblematiek door de uitvoering van de voorgestelde werken.

        Mobiliteit en toegang – de hoofdtoegang dient te gebeuren via de nieuwe ontsluitingsweg en deze moet ook zo aangeduid worden met voldoende signalisatie.  Het aspect van de mobiliteitstoets dient door het agentschap Wegen en Verkeer mee bekeken te worden ook naar aansluiting van deze nieuwe toegangsweg op de Jardinstraat.  De toegang aan de Stationsstraat dient in een volgende omgevingsvergunning visueel te worden aangepakt waardoor deze duidelijk afgebouwd wordt en enkel beperkt kan gebruikt worden.  Het college van burgemeester en schepenen kan het advies van het Agentschap Wegen en verkeer aangaande de verkeersveiligheid bijtreden. Echter het college van burgemeester en schepenen wenst niet in te gaan op het voorstel van AWV om de N80a (Jardinstraat) over te nemen als gemeenteweg.

        Parkeerplaats grootstraat – het aspect van de parking aan de Grootstraat dient overeenkomstig het PRUP en het gemeentelijk RUP Alken Vallei bekeken te worden binnen de 4 jaar na het verkrijgen van de huidige vergunning.  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hiervoor ook tijdig in overleg te gaan met de gemeente Alken.

       Wegenisdossier –zie beslissing gemeenteraad aangaande de zaak der wegen van 25 januari 2024, de voorwaarden gesteld in de gemeenteraadsbeslissing dienen integraal te worden overgenomen en nageleefd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Subsidie onderhoud meidoornhaag

 

Besluit

Artikel 1: Aan de heer Keupers Willy, Grootstraat 194, 3570 Alken wordt een toelage van €66 toegekend voor onderhoud van een meidoornhaag van 132 meter, conform het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2020 inzake een gemeentelijke premieregeling voor de aanplant en/of onderhoud van kleine landschapselementen

Artikel 2: De subsidie wordt betaald van registratiesleutel MJP001221 van het budget 2024

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

AWV Dossiers op N754 (Stationsstraat)

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de uitvoeringsplannen voor het realiseren van toegankelijke bushaltes aan het Station in functie van het Regionaal Hoppinpunt en aan de uitvoeringsplannen van de fietsoversteek op het kruispunt Stationsstraat x Groenmolenstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 03 04 2024

 

Herinrichting Industrieterrein Kolmen - Aangepast voorontwerp wegenis en fietsinfrastructuur

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het aangepaste voorontwerp volgens besluit van 28 juni 2023 betreffende de inrichting van het Industrieterrein Kolmen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.