Gemeente Alken

Zitting van 25 augustus 2021

van 15:30 tot 16:00

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 7.3 verlaat Ingrid Loix, schepen de zitting.

Vanaf punt 7.4 vervoegt Ingrid Loix, schepen de zitting.

Vanaf punt 8.3 verlaat Marc Penxten, burgemeester de zitting.

Vanaf punt 8.3 vervoegt Cindy Vandormael, waarnemend burgemeester de zitting.

Vanaf punt 9.1 vervoegt Marc Penxten, burgemeester de zitting.

Vanaf punt 9.1 vervoegt Cindy Vandormael, schepen de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 18.08.2021

 

Besluit

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Mededeling agenda gemeenteraad d.d. 02/09/2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Patrick Martens, de gemeenteraad samenroept op donderdag 2 september 2021 om 20u00.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Bestuurskrachtanalyse - rapport en toelichting

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Ontbinding en verffening ERSV Limburg

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Toetreding (vennoot) tot Cipal DV

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Ontwikkeling, implementatie, onderhoud en hosting van een e-lokte voor gemeente en OCMW Alken. Goedkeuring gunning.

 

Besluit

Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 augustus 2021, opgesteld door Stijn Tournel.

Artikel 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3 : De opdracht “Ontwikkeling, implementatie, onderhoud en hosting van een  E-loket voor gemeente en OCMW Alken” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Remmicom, Stationsstraat 147 te 2235 Hulshout, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van

- voor de installatie en implementatie : € 1.800 excl. btw of € 2.178 incl. tw

- voor het jaarlijks onderhoudscontract, hosting en support: € 4.250 excl. btw of 5.142,50 incl. btw/jaar

- voor het certificaat: € 970 excl. btw of 1.173,70 incl. btw (prijs voor 3 jaar)

Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021/044.

Artikel 5 :  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer MJP000228 voor de installatie en implementatie en

volgnummer MJP001163 voor het jaarlijks onderhoudscontract, hosting, support en certificaat.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van interactieve touchscreens - Goedkeuring gunning.

 

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 augustus 2021 voor Perceel 1 (aankoop en levering van interactieve touchscreens voor de gemeentelijke basisschool), opgesteld door de gemeentelijke basisschool.

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 augustus 2021 voor Perceel 2 (aankoop en levering van interactieve touchscreens voor de divers gemeentelijke gebouwen), opgesteld door de dienst ICT.

Artikel 3: Het verslag van nazicht van de offertes van zowel perceel 1 als perceel 2 in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 4: De opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van interactieve touchscreens - Perceel 1 (aankoop en levering van interactieve touchscreens voor de gemeentelijke basisschool)” en Perceel 2 (aankoop en levering van interactieve touchscreens voor diverse gemeentelijke gebouwen) wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Prowise Belgium B.V., Pegasuslaan 5 te 1831 Machelen, tegen de volgende eenheidsprijzen:

- € 2.400,00 excl. 21% btw of € 2.904,00 incl. 21% btw voor een interactief touchscreen 86”

- € 2.000,00 excl. 21% btw of € 2.420,00 incl 21% btw voor een interactief touchscreen 75”

- € 550,00 excl. 21% btw of € 665,50 incl. 21% btw voor een PC module

- € 39,00 excl. 21% btw of € 47,19 incl. 21% btw voor een muurbeugel

- € 575,00 excl. 21% btw of € 695,75 incl. 21% btw voor een liftsysteem

- € 200,00 excl. 21% btw of € 242,00 incl. 21% btw voor de installatie

- de eenheidsprijzen van de accessoires en toebehoren zijn

- € 70,00 excl. 21% btw of € 84,70 incl. 21% btw voor een toetsenbordhouder

- € 30,00 excl. 21% btw of € 36,30 incl. 21% btw voor het toetsenbord en muis

- € 7,50 excl. 21% btw of € 9,07 incl. 21% btw voor de cleaningkit

Artikel 5: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021/050.

Artikel 6: De opdracht wordt afgesloten voor de duur van één jaar, waarna deze opdracht vier maal stilzwijgend verlengd kan worden voor een periode van één jaar. Maximumduur van de overeenkomst: 5 jaar.

Artikel 7: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 onder verschillende volgnummers bij beide entiteiten.

Artikel 8: De bestellingen voor het OCMW zijn ten laste van het OCMW Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Werken De Alk - Rijdreef - Reigerlaan werfverslag nr .01 d.d. 17/08/2021.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Werken Sassenbroekstraat werfverslag nr 16 d.d. 17/08/2021.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Betaalbaarstelling facturen

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met de facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Openverklaring twee functie voor administratieve medewerker en aanleg werfreserve.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van onderstaande contractuele functies:

- een deeltijdse (4/5) administratieve medewerker technische dienst (C1-C3)

- een voltijdse administratieve medewerker personeelsdienst (C1-C3)

 

Deze functies worden in eerste instantie ingevuld via interne/externe personeelsmobiliteit (I/EPM).

Indien er geen of onvoldoende kandidaten zijn voor deze procedure, dan zullen deze functies voor onbepaalde worden ingevuld via een aanwervingsprocedure.

Er wordt dan een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd voor de functie van contractuele administratieve medewerker.

Deze vacatures staan ook open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: De kandidaten  voor de IPM/EPM dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

Algemene toelatingsvoorwaarden:

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;

2° de contractuele personeelsleden als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:

- ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk II van de rechtspositieregeling;

- ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;

3° ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in de graad van de functie waarvoor gekandideerd wordt;

4° een gunstig resultaat gekregen hebben voor het laatste helikoptergesprek;

5° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving;

.

Artikel 3: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te krijgen.

Dit gestructureerd interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- een vooraf door de kandidaten ingevuld CV-formulier

- het laatste helikoptergesprek van de kandidaat.

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 4: De selectiecommissie wordt in een later besluit van de algemeen directeur vastgesteld.

 

Artikel 5: Deze openverklaring wordt per e-mail bekend gemaakt aan al de personeelsleden van gemeentebestuur en OCMW die, op basis van de algemene toelatingsvoorwaarden, in aanmerking komen om deel te nemen aan deze selectieproef.

 

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan de IPM/EPM is 09/09/2021.

 

Artikel 7: de kandidaten voor de aanwervingsprocedure dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C, bij voorkeur in een administratieve richting

5° slagen voor het aanwervingsexamen

 

Artikel 8: Aanwervingsexamen

Deel 1 : Preselectie :

1.1. Screening op basis van CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten:

- met ervaring in administratie in openbare dienst

- met een diploma waarvan de afstudeerrichting administratie-gerelateerd is

- die relevante ervaring kunnen aantonen in administratieve taken.

Ongeveer 15 kandidaten die op deze screening het beste scoren gaan door naar de volgende stap in de selectieprocedure.

Deel 2 : Examen :

1. Mondelinge proef :

In deze uitgebreide mondelinge proef kunnen volgende items aan bod komen:

- organisatievermogen

- probleemoplossend vermogen

- motivatie

- algemene kennis

2. Schriftelijke proef :

in deze proef kunnen volgende items aan bod komen :

- rapportering over een onderwerp dat verband houdt met de functie

- case-studie in functie van de dienst : de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen; de totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken

- postbakoefening

- kennis van de werking van het gemeentebestuur en van de wetgeving in functie van de dienst

De jury legt autonoom het aantal kandidaten dat mag deelnemen aan het examen, de inhoud van elke proef en de puntenverdeling vast.

Om geslaagd te zijn voor het examen, moet de kandidaat 60 % van de punten behalen op de praktische proef en 60 % op de schriftelijke proef.

 

Artikel 9: De samenstelling van de examenjury wordt gedelegeerd naar de algemeen directeur.

 

Artikel 10: De bekendmaking van de aanwervingsprocedure geschiedt via:

- Jobat (bijlage bij Het Belang Van Limburg)

- Website van de VDAB

- Gemeentelijke website en facebook.

 

Artikel 11: De uiterste inschrijvingsdatum voor de aanwervingsprocedure wordt vastgelegd op minstens 16 kalenderdagen na de publicatie van de vacature.

 

Artikel 12: Aan alle externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Openverklaring deeltijdse TM poetsdienst.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van één halftijdse (19/38) functie van contractuele technische medewerker poetsdienst D1-D3 voor bepaalde duur van 3 maanden.

Deze vacature zal ingevuld worden via de korte aanwervingsprocedure.

Deze functie staat ook open voor personen met een beperking.

 

Artikel 2: de kandidaten voor deze functie dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° er is geen diplomavereiste,

5° ervaring in poetsen van openbare gebouwen is een pluspunt.

 

Artikel 3: Gestructureerd interview.

Enkel de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan het gestructureerd interview. Hiervoor dienen zij de beoordeling geschikt te behalen.

Indien er meer dan een tiental kandidaten zijn, dan kan de jury beslissen om een preselectie te doen op basis van de motivatiebrief en CV, daarbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:

- ervaring in poetsen van openbare gebouwen

- ervaring in poetsen van grote ruimtes

 

Gestructureerd interview :

Dit interview is gebaseerd op :

- de competentievereisten, afgeleid uit de functiebeschrijving voor de vacante functie

- de motivatiebrief en CV van de kandidaat

De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor.

 

Artikel 4: De selectiecommissie wordt als volgt vastgelegd:

- Sara Aguas Drouet, diensthoofd thuisdiensten OCMW Alken

- Rebecca Coppieters, sportfunctionaris gemeente Alken

Greta Boussu, diensthoofd personeelszaken neemt de taak van secretaris van de jury waar.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Aanvraag ambulante handel MMS Food

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent de machtiging aan Mevrouw Marina Machiels, Klameerstraat 96, 3570 Alken voor het plaatsen van een mobiele foodtruck van 6 x 3m, langs de openbare weg ter hoogte van de hoek Expresweg/Meerdegatstraat op het domein van Adriaan en Rick van Meijl, Bernardushof, St.-Bernardusstraat 25, 3940 Hechtel-Eksel. en dit van dinsdag t.e.m. vrijdag van 11u tot 19u.

Artikel 2: Deze vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur en volgens het reglement ambulante handel wordt bij afgifte van de machtiging noch belasting of standgeld geïnd daar de standplaats gelegen is op privé domein.

Artikel 3: Deze vergunning wordt verleend zolang de bestaande overeenkomst tussen Mevrouw Marina Machiels en de eigenaar van het domein (zijnde Adriaan en Rick van Meijl, Bernardushof, St. Bernardusstraat 25, 3940 Hechtel-Eksel) geldt. Van zodra er iets wijzigt aan hun overeenkomst dient deze machtiging herbekeken te worden.

Artikel 4: De vergunninghouder moet het afval in en rond de kraam opruimen en verwijderen.

Artikel 5: De vergunninghouder past de geldende coronamaatregelen toe zolang deze van kracht zijn.

Artikel 6: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de aanvrager en de lokale politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Aanvraag organisatie Kick Off Scouts en Gidsen 10 en 11 september 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Scouts en Gidsen Alken voor de organisatie van hun Kick Off op vrijdag 10 september en zaterdag 11 september 2021 aan de lokalen in Sint-Joris. Het uiterlijke sluitingsuur wordt vastgelegd op 01u en het maximale geluidsvolume is 95 dB(A)LAeq,15min. De organisator is steeds de eindverantwoordelijke en dient de nodige maatregelen te nemen zodat de wettelijke bepalingen inzake geluidsoverlast, rookverbod en de verkoop van drank aan jongeren nageleefd worden.

Het college geeft toelating voor de plaatsing van publiciteitsborden naast de Alkense gemeente- en gewestwegen op de voorgestelde plaatsen op voorwaarde dat er voor de gewestwegen ook een vergunning wordt afgeleverd door het agentschap wegen en verkeer. De publiciteitsborden naast gemeentewegen mogen max. 6 weken op voorhand geplaatst worden en dienen ten laatste een week na de activiteit opgeruimd te worden. Voor de borden naast gewestwegen geldt de vergunning van het agentschap wegen en verkeer.

Tenslotte komt de organisatie in aanmerking voor een gemeentelijke ondersteuning in kader van het ondersteuningsreglement voor evenementen. Het maximale ondersteuningsbedrag wordt vastgelegd op max € 250.

De organisatie dient zich bovendien te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Aanvraag organisatie Kick Off 't Laantje 10 september 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Ouderraad 't Laantje om op vrijdag 10 september 2021 van 15u t.e.m. 23u een activiteit te organiseren met uitdagende attracties voor de kinderen van 't Laantje op de speelplaats. Er worden foodtrucks en een drankstand voorzien. Zij dienen zich te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Aanvraag publiciteitsborden Chiro Mikado n.a.v. startdag 4 september 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Mikado n.a.v. hun startdag op 4 september 2021 voor de plaatsing van publiciteitsborden naast de Alkense gemeente- en gewestwegen op de voorgestelde plaatsen op voorwaarde dat er voor de gewestwegen ook een vergunning wordt afgeleverd door het agentschap wegen en verkeer. De publiciteitsborden naast gemeentewegen mogen max. 6 weken op voorhand geplaatst worden en dienen ten laatste een week na de activiteit opgeruimd te worden. Voor de borden naast gewestwegen geldt de vergunning van het agentschap wegen en verkeer.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Uitbetaling kermisbonnenactie 2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er € 126 mag uitbetaald worden aan Dhr. Jochen Spruyt. Tijdens de kermis in Alken die plaatsvond in juni 2021 in Terkoest werden er in totaal 126 kermisbonnen gebruikt door de kinderen. Dhr. Jochen Spruyt heeft de bonnen opgehaald en iedere foorkramer reeds zijn/haar deel uitbetaald. Dit bedrag mag op Dhr. Spruyt zijn rekening gestort worden. Rekeningnummer: BE61 3350 6615 1117 (Volmachthouder Jochen Spruyt - rijksregisternummer: 73111610555 - adres: Kasteelstraat 49, 3840 Hoepertingen) en kan betaald worden van MJP001329.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Verkeersregeling buurtfeest Irislaan 4 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 4 september 2021 vanaf 11u tot zondag 5 september 2021 om 13u is het aangewezen om alle verkeer te verbieden in de Irislaan. Enkel plaatselijk verkeer wordt er toegelaten.

Artikel 2: De nodige signalisatie zal door de organisator wettelijk worden aangebracht zoals weergegeven op de schets in bijlage en na afloop van het evenement weer verwijderd worden.

Artikel 3: De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten.

Artikel 4: De inrichters zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Verkeersregeling buurtfeest Rechtstraat 4 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 4 september 2021 vanaf 16u tot 23u wordt de Rechtstraat, tussen het kruispunt met de Grootstraat en het kruispunt met de Smoutstraat afgesloten voor alle verkeer. Het fietsroutenetwerk wordt omgeleid.

Artikel 2: De nodige signalisatie zal door de organisator wettelijk worden aangebracht zoals weergegeven op de schets in bijlage en na afloop van het evenement weer verwijderd worden.

Artikel 3: De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten.

Artikel 4: De inrichters zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Verkeersregeling Joento's zomerbar 2 t..e.m. 5 september 2021

 

Besluit

Artikel 1: Van donderdag 2 september 2021 tot maandag 6 september 2021 is het aangewezen om de Wilgenlaan af te sluiten voor het verkeer en dit volgens volgende uren: donderdag 2 september: 18h30 - 01h30, vrijdag 3 september: 18h30 - 01h30, zaterdag 4 september: 15h30 - 01h30, zondag 5 september: 15h30 - 01h30

Artikel 2: Van donderdag 2 september 2021 tot maandag 6 september 2021 is er parkeerverbod voorzien in de Wilgenlaan, Beukenlaan, Olmenlaan en Kastanjelaan en dit tijdens de uren aangegeven in Artikel 1.

Artikel 4: Van donderdag 2 september 2021 tot maandag 6 september 2021 geldt een snelheidsbeperking 30 km/u. in een gedeelte van de Beukenlaan (zie schets) en een gedeelte in de Molenstraat. (zie schets) en dit tijdens de uren aangegeven in Artikel 1.

Artikel 3: De nodige signalisatie zal door Chiro Joento worden aangebracht zoals weergegeven op de schets in bijlage en na afloop van het kamp weer verwijderd worden.

Artikel 5: De organisator dient steeds 4 meter vrij te houden voor de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten.

Artikel 6: De inrichters zijn verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 7: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Chiro Joento, het hoofd operationele diensten politiezone Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Jaarlijks feest Rode Kruis Alken 28 augustus 2021

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Attest van verdeling ingediend door Actacerta notarissen betreffende splitsing Meerdegatstraat Sie D nr. 336/p2

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door Accerta notarissen i.o.v. de heer Cosemans-Wauters voor het perceel gelegen Meerdegatstraat Sie D nr. 336/p2.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Fietspaden Hameestraat- aanstelling advocaat

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist advocatenkantoor GD&A advocaten aan te stellen voor het behandelen van de bezwaren in het dossier 'rooilijnen- en innemingenplannen Hameestraat' met een juridische en ruimtelijke insteek en daarnaast het nakijken en evt. aanpassen van het pv van het openbaar onderzoek en het nakijken en evt. aanvullen van het besluit van de gemeenteraad van de definitieve vaststelling van het rooilijnen-en innemingenplan Hameestraat.

Artikel 2: Het uurtarief is vastgesteld op €125/ uur exclusief BTW.

Artikel 3: De nodige kredieten zijn voorzien op MJP001055 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Omgevingsvergunning 527 - mevrouw Jade Nelissen  en mevrouw Stefanie Ver Eecken wonende te Hoogsimsestraat 27 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: de verbouwing en uitbreiding woning met kinépraktijk. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hoogsimsestraat 27, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 885 V.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 25/08/2021 HET VOLGENDE:

 

1. De aanvraag ingediend door mevrouw Jade Nelissen en mevrouw Stefanie Ver Eecken wonende te Hoogsimsestraat 27 te 3570 Alken, de verbouwing en uitbreiding woning met kinépraktijk, gelegen Hoogsimsestraat 27, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 885 V te vergunnen.

 

2. Er worden volgende voorwaarden en/of lasten opgelegd:

          het voorwaardelijk gunstig advies  van Fluvius met ref. 0000289312, d.d. 18.08.2021 dient strikt nageleefd te worden.

          het voorwaardelijk gunstig advies  van de brandweerzone Zuid-West-Limburg met ref. 2021-0339-001, d.d. 04.08.2021.2021 dient strikt nageleefd te worden.

          Voor bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5.

          De lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeenkomstig art. 6.2.2.1.2 § 5 van Vlarem II.

          De reglementeringen inzake bronbemaling/droogzuiging bij bouwwerken dient strikt na te worden geleefd. Indien er een bronbemaling/droogzuiging geplaatst wordt voor aanvang van de bouwwerken dient men een melding te doen bij de milieudienst van de gemeente Alken. Let op!  Bij de plaatsing van een bronbemaling/droogzuiging mag het opgepompte water nooit worden geloosd binnen/over het openbaar wegdomein!

          Indien er innames van het openbaar domein gebeuren tijdens de realisatie van de bouwwerken dient er rekening gehouden te worden met het geldende gemeentelijk reglement/verordening inzake inname openbaar domein en dient er een aanvraag te worden gericht tot inname openbaar domein aan de gemeente Alken – college van burgemeester en schepenen.

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

 

Mededeling

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Lijsten omgevingsvergunningen

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Melding van een IIOA M121 - Practigas namens de heer Marc Smolders wonende te Klinkstraat 65 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: het plaatsen van een ondergrondse propaangastank. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Klinkstraat 65, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie D 411 D.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 25/08/2021 HET VOLGENDE:

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding voor een Ingedeelde Inrichting Of Activiteit (IIOA) ingediend door Practigas namens de heer Marc Smolders wonende te Klinkstraat 65 te 3570 Alken voor de in het meldingsdossier opgenomen rubrieken:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

17.1.2.2.1°

opslagtank propaangas ondergronds (Nieuw)

2950 liter (klasse 3)

 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Klinkstraat 65, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie D nr. 411D.

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

 

hoofdstukken 4

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

Hoofdstuk 5.17

Sectorale milieuvoorwaarden - opslag van gevaarlijke producten

 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

 

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

 

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

-          200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-          100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

-          het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-          het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-          het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

-          Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Melding IIOA M122 - Bert Ballet wonende te Meerdegatstraat 65 te 3570 Alken. Het betreft een aanvraag over: het plaatsen van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Meerdegatstraat 65, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie D 559H.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 25/08/2021 HET VOLGENDE:

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding voor een Ingedeelde Inrichting Of Activiteit (IIOA) ingediend door de heer Bert Ballet wonende Meerdegatstraat 65 te 3570 Alken voor de in het meldingsdossier opgenomen rubrieken:

 

Rubriek

Omschrijving

Totale hoeveelheid

53.2.2°a)

Bronbemaling gedurende 30 dagen van bouwput met dimensies 4,6 m (breedte)  op 11,6 m (lengte)  op 1,85 m (diepte) met een debiet van 90m3 op jaarbasis

90 m³/jaar

 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Meerdegatstraat 65, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie D nr. 559H.

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

 

hoofdstukken 4

Algemene  milieuvoorwaarden - algemeen

Hoofdstuk 5.53

Sectorale milieuvoorwaarden - winning van grondwater

 

 

2. Volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

          Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemaling geïnfiltreerd worden in een nabij gelegen weide. Er dient rekening gehouden te worden met de infiltratiecapaciteit van de bodem. De infiltratie/lozing van het opgepompte grondwater mag geen schade/wateroverlast voor derden veroorzaken.

          Het grondwaterpeil wordt maximaal tot 2,35 m onder het maaiveld verlaagd.

          In geval van een droogteperiode moet de bemaling sondegestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.

          De bronbemaling moet voorzien zijn van een meetinrichting, bijvoorbeeld een debietmeter. Het logboek, waarin de grondwaterstandmetingen in de peilput(ten) in functie van de tijd geregistreerd zijn, moet op de werf ter inzage liggen van voor de opstart tot de dag van de verwijdering van de bemaling.

          De bouwheer is verantwoordelijk voor de berokkende schade aan onder meer aanpalende constructies ten gevolge van het verlagen van de grondwaterspiegel.

Gezien de weinig draagkrachtige ondergrond en de grote mogelijke invloedstraal met grondwaterverlaging tot maximaal 5 cm, wordt aangeraden om zettingsmetingen uit te voeren en op te volgen, voorafgaand en tijdens de bemaling, op het dichtstbijzijnde gebouw.

          Vóór de bemaling mag in gebruik genomen worden, dient nagekeken en gedocumenteerd te worden of er bodem- en/of grondwaterverontreinigingen zijn waarop de bemaling een invloed kan hebben. Mocht tijdens de opstart van de bemaling verontreiniging of twijfel van verontreiniging worden vastgesteld, moet de bemaling onmiddellijk worden stopgezet en dit onmiddellijk gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen en de dienst Omgeving.

          De voorkeur gaat uit naar het gebruik van pompen die rechtstreeks op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, dus waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van dieselgeneratoren. Indien er toch gebruikgemaakt wordt van een dieselgenerator, dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken:

          De generatoren worden zo geplaatst dat de afstand tot de omwonenden maximaal is en het geluidsdrukniveau, afkomstig van de generatoren, bij de omwonenden afneemt.

          De generatoren worden zo veel mogelijk omkast of ingekapseld zodat het geluidsdrukniveau gedempt wordt. Er wordt hiervoor best rekening gehouden met de aanvoer van de luchtinstroom en de afvoer van de uitlaatgassen.

          De generatoren worden zo geplaatst dat de uitlaatgassen van de dieselgeneratoren zo min mogelijk overlast bezorgen bij de omwonenden.

          Het omkasten of inkapselen van de installatie geldt voor elke zijde van het betrokken toestel (pomp, generator, …). Dit geldt dus ook voor de onderkant waar bijvoorbeeld rubberen matten kunnen gebruikt om het geluid te dempen en eveneens trillingen te dempen.

          De bronbemaling wordt toegestaan voor een termijn van 30 dagen. De exploitant meldt de start van de werken aan het college van burgemeester en schepenen.

 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Deskundigen schattingscommissie schade aan teelten 2021

 

Besluit

Naar aanleiding van hevige, overvloedige regen, wateroverlast en overstromingen heeft de burgemeester op vraag van de betrokken landbouwers en fruittelers  de schattingscommissie samengesteld. Deze gaat ter plaatse de schade inventariseren. De leden van de schadecommissie ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 30 per dag voor hun geleverde prestaties.

De schadecommissie werd als volgt samengesteld:

° Danny Penxten, fruitteler-expert

° Gino Jacques, fruitteler-expert

° Gaston Martens, landbouwer-expert

° Raf Nagels, landbouwer-expert

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 08 2021

 

Toelating zwaar vervoer -Dupont St-Jorisstraat

 

Besluit

Artikel 1: Aan de transportfirma Dupont nv. , Schoonwinkelstraat 6 te Hasselt, wordt toestemming verleend voor Uitzonderlijk Vervoer voor het aan- en afvoeren van een funderingsmachine voor een werf in de St-Jorisstraat links van huisnummer 36.

Artikel 2: Het traject dat gevolgd zal worden op het grondgebied Alken is het volgende:

N754, Kolmenstraat, Meerdegatstraat, N80a, Stationsstraat, Langveldstraat, Hendrikstraat, Simsebeekweg, Bisschopsweyerstraat, Wolfstraat, Hemelsveldstraat, St-Jorisstraat.

Artikel 3: De vervoerder dient de toepasselijke verkeers- en veiligheidsreglementering te respecteren.

Artikel 4: Indien het verwijderen en terugplaatsen van signalisatie, straatmeubilair,... noodzakelijk is dient de vervoerder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te vragen aan de technische dienst van de gemeente. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de vervoerder.

Artikel 5: De vervoerder is aansprakelijk voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit dit Uitzonderlijk Vervoer.

Artikel 6: De aanvrager dient een afschrift van de vergunning afgeleverd door de Dienst Zwaar Vervoer van het Vlaams Gewest over te maken aan de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021