Gemeente Alken

Zitting van 15 mei 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 08.05.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Voetbal - Gedeeltelijke opschorting recht van opstal FC Alken

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft uitvoering aan het verzoek van de gemeenteraad  om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest aangezien geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Artikel 2:Het college van burgemeester en schepenen zal de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen aan Alken United en keurt het ontwerp van overeenkomst tot tijdelijk gebruik voor deze site goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Brief van gouverneur - verkiezingen 09.06.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Limburg.net - Algemene vergadering dd. 19.06.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Nuhma - Algemene Vergadering dd. 03.06.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Werkingsverslag en de jaarrekening 2023 van de projectvereniging Bijzig

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Bouw jeugdlokalen - Goedkeuring vorderingsstaat 6

 

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van Margema, Meerkensstraat 20 te 3650 Dilsen voor de opdracht “Bouw jeugdlokalen” voor een bedrag van € 57.866,52 excl. btw of € 70.018,49 incl. 21% btw (€ 12.151,97 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 328.927,29 excl. btw of € 398.002,03 incl. 21% btw.

Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000018/MJP000377.

Artikel 3: De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Openverklaring voltijdse administratieve medewerker secretariaat voor bepaalde duur van 1 jaar.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van een voltijdse functie van contractuele administratieve medewerker secretariaat en vlinder (niveau C, C1-C3) voor bepaalde duur van 1 jaar.

Deze functie wordt ingevuld via de korte aanwervingsprocedure.

Artikel 2: De kandidaten voor deze aanwervingsprocedure dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

5° - of in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve afstudeerrichting

   - of minstens 4 jaar relevante werkervaring kunnen bewijzen.

6° ervaring als administratieve medewerker in openbare dienst en specifieke kennis van rechtspraktijk door opleiding of ervaring zijn pluspunten.

7° slagen voor de examenprocedure

Artikel 3: Examenprogramma:

Deel 1 : Preselectie :

1.1. Screening op basis van CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten:

- die in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs in een administratieve afstudeerrichting

- met ervaring als administratieve medewerker in openbare dienst

- met specifieke kennis van rechtspraktijk door opleiding of ervaring

Ongeveer 10 kandidaten die op deze screening het beste scoren gaan door naar de volgende stap in de selectieprocedure.

Deel 2: Examen :

1. Mondelinge proef :

Deze uitgebreide mondelinge proef neemt de vorm aan van een gestructureerd interview.

De jury beslist of een kandidaat geschikt of ongeschikt is en maakt een rangschikking op.

 Artikel 4: De samenstelling van de examenjury wordt gedelegeerd naar de coördinator welzijn en personeel.

Artikel 5: De bekendmaking van de aanwervingsprocedure geschiedt via:

- Website van de VDAB

- Gemeentelijke website en facebook

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor de aanwervingsprocedure wordt vastgelegd op minstens 5 kalenderdagen na de publicatie van de vacature.

Artikel 7: Aan alle externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

Artikel 8:het besluit van het college van 20 maart 2024 wordt hiermee ingetrokken.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Aanvraag tijdelijk terras 't Ontbijthuisje

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan 't Ontbijthuisje om een terras te plaatsen van 3 tafels met stoelen voor het pand langs de Hoogdorpsstraat.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen geeft enkel toestemming om tafels in het steegje (naar het Lambrechtsplein te plaatsen) indien er toestemming is verkregen van de eigenaars van het privé domein en indien de doorgang voldoende groot blijft.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verkeersregeling 12-Inch Lovers Outdoor 13 en 14 juli 2024

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 13 én zondag 14 juli 2024 organiseert 12-Inch Lovers Outdoor het muziekevenement 12-Inch Lovers outdoor op de terreinen van de landerijen aan het Eikenbos. Hierdoor is het aangewezen volgende verkeersregeling door te voeren:

        Die dag van 12u0 tot 23u00 het verkeer in de Eikenbosweg en de Grendelweg enkel toe te laten in de richting van de Laagsimsestraat.

        Het verkeer wordt uitzonderlijk toegelaten door het Eikenbos in de richting van de Grendelweg. De voertuigen van de bewoners van de Grendelweg worden wel toegelaten in de richting van de Eikenbosweg. Na 23u00 verandert de verkeersregeling in de Eikenbosweg. De auto's van parking 2 (zie schets) rijden weg richting de Pleinstraat.

        Er geldt éénrichtingsverkeer in de Pleinstraat tussen de Eikenbosweg en de Hoog- en Laagsimsestraat.

        De voertuigen op parking 1 (zie schets) verlaten deze parking via de Grendelweg en de Laagsimsestraat.

        Tussen woning nr. 104 en nr. 84 is een Kiss & Ridezone voorzien.

        In de Eikenbosweg en ter hoogte van de Kiss & Ridezone geldt een snelheidsbeperking.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor deze verkeersregeling.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verzekering gebruik parking brouwerij n.a.v. Cristalfeesten 01.06 en verkiezingen 09.06

 

Besluit

Artikel 1: N.a.v. de Cristalfeesten op 1 juni 2024 en de verkiezingen op 9 juni 2024 werd er gezocht naar extra parkeergelegenheden. Op 1 juni 2024 van 6u tot 02u en op 9 juni 2024 van 7u tot 15u, kan er gebruik gemaakt worden van de parking van de brouwerij op voorwaarde dat wij een verzekering afsluiten. Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het mogen aangaan van een verzekering "alle risico's" - elektronica "uitrusting parking" voor het gebruik van de parking van de brouwerij. De nodige kredieten kunnen betaald worden van MJP001325.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Attest van verdeling

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door geassocieerde notarissen Notura, Parklaan 22 bus 10 te 2300 Turnhout voor het perceel gelegen aan de Hulzenveldstraat, kadastraal gekend als Sie K, deel van nummer 455/C.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Melding stedenbouwkundige handelingen M201

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 15/05/2024 HET VOLGENDE:

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door mevrouw Michelle Warriner wonende te Weggevoerdenstraat 42 te 3500 Hasselt voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een gele affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding.

 

De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 15 bus 130

1210 Brussel

 

Neerlegging ter griffie kan ook op volgend bezoekersadres:

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Toren Noord (2de verdieping)

Simon Bolivarlaan 17

1000 Brussel

 

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Beleidsplan Ruimte Limburg " Ruimtepact 2040"

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.