Gemeente Alken

Zitting van 15 mei 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 08.05.2024

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 08.05.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Feiten en context

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur werden de notulen van de vergadering van 08.05.2024 opgesteld.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Niet van toepassing.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Voetbal - Gedeeltelijke opschorting recht van opstal FC Alken

Voorgeschiedenis

Enkele jaren geleden zijn de 3 voetbalclubs in Alken gefuseerd onder de benaming FC Alken. Alle voetbalterreinen en bijhorende infrastructuur werden in recht van opstal gegeven aan deze fusieclub. Hiertoe werd een opstalovereenkomst overeengekomen op 27 april 2017.

In 2023 heeft de jeugdwerking zich afgesplitst van de fusieclub. De jeugdwerking werd vanaf dan georganiseerd door VZW Alken United. De afspraken hieromtrent werden opgenomen in een overeenkomst van 13 mei 2023. De relatie tussen beide voetbalverenigingen is sterk verzuurd.

Alken United heeft een eigen stamnummer aangevraagd en verkregen van de Voetbalbond, hetgeen in strijd is met de toen gemaakte onderlinge afspraken.

FC Alken heeft Alken United aangeschreven dat zij geen gebruik meer zouden kunnen maken van de voetbalvelden na 12 mei 2024.

Alken United heeft vervolgens de gemeente in gebreke gesteld om ook voor haar te voorzien in een gelijkaardige accommodatie conform artikel 5 Cultuurpactdecreet.

 

Feiten en context

De opstalovereenkomst van 27 april 2017 is op heden nog van kracht tussen de gemeente en FC Alken.

Deze opstalovereenkomst voorziet een opstalrecht voor FC Alken voor de verschillende voetbalterreinen gelegen op het grondgebied van Alken.

Alken United heeft zichzelf afgesplitst van de fusieclub FC Alken, tegen de gemaakte afspraken in, en heeft een eigen stamnummer aangevraagd bij de Voetbalbond. Vervolgens heeft zij een gelijkaardige accommodatie aangevraagd bij de gemeente zich baserend op artikel 4 en 5 van het Cultuurpactdecreet.

De gemeente heeft bevestigd dat zij het Cultuurpactdecreet naleeft en geen enkel ongepast onderscheid maakt in geen enkel dossier op basis van ideologische of filosofische redenen. De gemeente nam kennis van het verzoek voor een gelijkaardige infrastructuur en heeft zich geëngageerd om hiervoor binnen een redelijke termijn het nodige te doen.

In zitting van 28 maart 2024 besloot de gemeenteraad om FC Alken te verzoeken de verplichtingen uit de opstalovereenkomst na te leven, alsook opnieuw in overleg te treden met beide clubs om tot een onderhandelde oplossing te komen.

De gemeente heeft een princiepsovereenkomst opgemaakt welke als basis dient voor de verdere besprekingen tussen de verschillende partijen. Deze werd door de gemeente en door Alken United ondertekend op 28 maart 2024. FC Alken is voorlopig nog niet tot ondertekening overgegaan.

De gemeente heeft FC Alken in gebreke gesteld met schrijven van 4 april 2024 om FC Alken te wijzen op haar verplichtingen voortvloeiende uit de opstalovereenkomst en om haar de kans te geven besprekingen op te starten ten einde een gedeeld gebruik van de voetbalinfrastructuur mogelijk te maken. Een deadline werd voorzien op 1 mei 2024.

Daaropvolgend heeft FC Alken in haar schrijven van 23 april 2024 officieel bevestigd dat ze geen gevolg zullen geven aan de e-mail van 14 maart 2024 waarin werd de toegang tot de infrastructuur op de site Terkoest werd geweigerd aan Alken United vanaf 12 mei 2024.

FC Alken heeft tevens bevestigd dat de infrastructuur op de site Terkoest ter beschikking gesteld zal worden aan Alken United. Een ontwerp van overeenkomst wordt aangekondigd tegen 1 mei 2024.

Bijgevolg neemt de gemeente enerzijds kennis van dit engagement dat uitgesproken is door FC Alken. Anderzijds heeft de gemeente nog geen kennis van de modaliteiten die hierin zullen worden opgenomen, evenals of dit finaal door alle partijen aanvaard zal worden.

Alken United heeft het verzoek tot terbeschikkingstelling van een gelijkaardige infrastructuur herhaald in haar schrijven van 22 april 2024.

 

Juridische grond

Opstalovereenkomst d.d. 27 april 2017

Cultuurpactdecreet (decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact) en in het bijzonder artikelen 4 en 5

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De gemeente heeft opnieuw getracht besprekingen te faciliteren tussen de verschillende partijen aangezien zij de bestaande opstalovereenkomst dient te eerbiedigen, doch ook gevolg dient te geven aan het verzoek van Alken United, ook al heeft deze de huidige situatie zelf mee gecreëerd. Indien zij zich niet had afgesplitst, kon zij nog steeds gebruik maken van de velden welke het voorwerp zijn van de opstalovereenkomst.

De gemeente dient niettemin binnen een redelijke termijn te voorzien in een gelijkaardige infrastructuur voor de vereniging die hierom verzoekt. Er is op heden geen zekerheid dat er binnen een redelijke termijn een overeenkomst tussen FC Alken en Alken United wordt bereikt omtrent het gedeeld gebruik van de huidige voetbalinfrastructuur.

Er is wel een engagement om dit te bereiken. De gemeente wil de voetbalverenigingen de kans geven om een overeenkomst te bereiken waarvan de modaliteiten voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Indien dit niet wordt bereikt zal de gemeente genoodzaakt zijn om het opstalrecht voor de site Terkoest, die momenteel al wordt gebruikt door FC Alken, op te schorten zodanig dat zij in de mogelijkheid is om aan beide voetbalverenigingen een gelijkaardig voordeel ter beschikking te stellen.

Een gedeeltelijke opschorting van de het opstalrecht is in dat geval aangewezen aangezien FC Alken de infrastructuur op de site Terkoest zelf niet gebruikt en FC Alken deze site niet heeft beheerd conform de doelstellingen van de opstalovereenkomst door de toegang ertoe te ontzeggen voor Alken United.

Schorsing en beëindiging van een overeenkomst zijn beide sanctiemechanismen indien de andere partij bij de overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt.

Beide hebben echter een andere finaliteit. Indien de overeenkomst eenzijdig wordt beëindigd, stoppen alle rechten en verplichtingen voor beide partijen. Indien de overeenkomst wordt geschorst, wordt slechts tijdelijk de verplichtingen van de partij die dit inroept, opgeschort.

Een beëindiging kan in gezamenlijk akkoord of in uitzonderlijke situaties eenzijdig gebeuren. Een eenzijdige beëindiging kan enkel wanneer deze mogelijkheid is voorzien in de overeenkomst, wanneer de wet dit voor specifieke situaties toelaat of dit volgt uit de specifieke aard van de overeenkomst. In de overeenkomst zijn situaties voorzien wanneer de overeenkomst voortijdig eindigt, doch deze zijn niet van toepassing in de concrete situatie. Indien de opstalovereenkomst wordt beëindigd, zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat een gerechtelijke procedure zal volgen.

Een opschorting kan eenzijdig plaatsvinden doch deze dient steeds in verhouding te staan met de wanprestatie van de andere partij. Een volledige opschorting kan indien dit verantwoord wordt door een ernstige wanprestatie. In huidige situatie is er o.i. geen dergelijke ernstige wanprestatie die een volledige opschorting verantwoord. Een gedeeltelijke opschorting specifiek voor de site Terkoest is wel te verantwoorden.

In de verstuurde ingebrekestelling werd FC Alken geïnformeerd over de aanvraag van Alken United en werd zij er op gewezen dat zij de opstalovereenkomst ter goeder trouw dient uit te voeren en de toegang tot de terreinen van Terkoest niet kan weigeren vanaf 12 mei 2024.

FC Alken heeft bevestigd dat de toegang niet zal geweigerd worden en zij een overeenkomst tot terbeschikkingstelling zal opmaken. Er is geen garantie dat er een akkoord zal worden bereikt tussen de voetbalverenigingen.

De gemeente dient echter binnen een redelijke termijn een gelijkaardige infrastructuur te voorzien aan Alken United zoals zij ter beschikking stelt aan FC Alken, conform het Cultuurpactdecreet.

Tijdens de tijdelijke opschorting kan de site Terkoest ter beschikking worden gesteld aan Alken United en kunnen en verdere besprekingen volgen voor de toekomst conform de bepalingen van het princiepsakkoord.

Indien de opstalovereenkomst eenzijdig en voortijdig wordt beëindigd, dienen er ook nieuwe overeenkomsten te worden opgesteld en creëert dit enerzijds een reëel risico voor een gerechtelijke procedure met invordering van een schadevergoeding en anderzijds een tussenperiode waarin er geen concrete afspraken zijn met geen enkele voetbalvereniging.

 

In de gemeenteraad van 25 april 2024 werd beslist om:

Aritkel 1: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om, indien het recht van opstal gedeeltelijk opgeschort wordt, de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen van Alken United totdat een nieuw recht van opstal voor de site Terkoest goedgekeurd wordt.

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt zodoende verzocht om de opstalovereenkomst van 27 april 2024 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United. Op deze manier kan worden voldaan aan de verplichtingen zoals opgelegd door het Cultuurpactdecreet en dit binnen een redelijke termijn, kunnen beide voetbalverenigingen hun activiteiten uitvoeren en kunnen verdere besprekingen voor een globale oplossing op basis van het princiepsakkoord gevoerd worden.

 Op heden is er geen overeenkomst m.b.t. een gedeeld gebruik van de Alkense voetbalinfrastructuur tot stand gekomen tussen FC Alken en Alken United.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft uitvoering aan het verzoek van de gemeenteraad  om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest aangezien geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Artikel 2:Het college van burgemeester en schepenen zal de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen aan Alken United en keurt het ontwerp van overeenkomst tot tijdelijk gebruik voor deze site goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Brief van gouverneur - verkiezingen 09.06.2024

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Limburg.net - Algemene vergadering dd. 19.06.2024

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Nuhma - Algemene Vergadering dd. 03.06.2024

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Werkingsverslag en de jaarrekening 2023 van de projectvereniging Bijzig

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Bouw jeugdlokalen - Goedkeuring vorderingsstaat 6

De opdracht “bouw jeugdlokalen” werd gegund aan Margema, Meerkensstraat 20 te 3650 Dilsen. De aannemer diende vorderingsstaat 6 in voor de uitgevoerde werken in de periode van 1/04/2024 t.e.m. 30/04/2024 ten bedrage van € 57.866,52 excl. btw of € 70.018,49 incl. 21% btw (€ 12.151,97 btw medecontractant). Deze vorderingsstaat werd nagekeken door de ontwerper, de gemeentelijke studiedienst. De uitgave is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer MJP000377.
(Toezichthoudend ambtenaar: Koen Vanmuysen)

 

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 september 2023 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Bouw jeugdlokalen” aan Margema, Meerkensstraat 20 te 3650 Dilsen tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 1.680.902,30 excl. btw of € 2.033.891,78 incl. 21% btw (€ 352.989,48 btw medecontractant).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022/104.

 

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

De aannemer Margema, Meerkensstraat 20 te 3650 Dilsen diende vorderingsstaat 6.

De werken bereikten een bedrag van:

 

Bestelbedrag

 

 1.680.902,30

Btw

+

 352.989,48

TOTAAL

=

 2.033.891,78

Bedrag vorige vorderingsstaten

 

 268.676,25

Prijsherzieningen

+

 2.384,52

Totaal excl. btw

=

 271.060,77

Btw

+

 56.922,77

TOTAAL

=

 327.983,54

Huidige vorderingsstaat

 

 57.051,82

Prijsherzieningen

+

 814,70

Totaal excl. btw

=

 57.866,52

Btw

+

 12.151,97

Btw medecontractant

 

 12.151,97

TOTAAL

=

 70.018,49

Totaalbedrag uitgevoerde werken

 

 325.728,07

Prijsherzieningen

+

 3.199,22

Totaal excl. btw

=

 328.927,29

Btw

+

 69.074,74

TOTAAL

=

 398.002,03

De werken werden correct uitgevoerd.

De ontwerper, WIT architecten bv, Mechelsestraat 225a te 3000 Leuven stelde op 2 mei 2024 een proces-verbaal van nazicht op.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Bedrag inclusief BTW

BTW-percentage dat wordt toegepast

MJP-nummer(s) waarop de uitgaven werden voorzien

€ 70.018,49

(€ 12.151,97 btw medecontractant)

21%

MJP000377

Datum visumaanvraag:

Niet van toepassing

Goedkeuring CBS 06.09.2023 met visum van 05.09.2023

Datum goedkeuring visumaanvraag:

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van Margema, Meerkensstraat 20 te 3650 Dilsen voor de opdracht “Bouw jeugdlokalen” voor een bedrag van € 57.866,52 excl. btw of € 70.018,49 incl. 21% btw (€ 12.151,97 btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 328.927,29 excl. btw of € 398.002,03 incl. 21% btw.

Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000018/MJP000377.

Artikel 3: De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.

 

Feiten en context

Betaalbaarstelling facturen volgens lijst in bijlage.
 

Juridische grond

Conform interne afspraken keurt het college van burgemeester en schepenen de facturen goed voor betaling.
 

Adviezen

Niet van toepassing.
 

Argumentatie

Alle facturen worden - na controle op juistheid - betaalbaar gesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Openverklaring voltijdse administratieve medewerker secretariaat voor bepaalde duur van 1 jaar.

Tijdens het college van 20/03/2024 werd een halftijdse functie van administratieve medewerker secretariaat openverklaard voor onbepaalde duur. Deze functie is nog niet ingevuld.

Bovendien is er nood aan een administratieve medewerker die een vlinderfunctie kan opnemen.

Voor de dienst patrimonium is er tijdelijk nood aan administratieve ondersteuning.

Voor de dienst onthaal is er eveneens tijdelijk nood aan administratieve ondersteuning.

Voor het secretariaat is er nood aan een halftijdse administratieve medewerker. Deze functie kan best gebundeld worden met een vlinderfunctie tot een voltijdse functie van administratieve medewerker voor bepaalde duur van 1 jaar.

Op die manier kan er ondersteuning gegeven worden aan diverse diensten en personen. 

Vermits het gaat om een functie voor bepaalde duur gebeurt de invulling enkel via de korte aanwervingsprocedure.

Voor deze procedure is het nodig dat de toelatingsvoorwaarden, de examenprocedure, de samenstelling van de jury, de uiterste inschrijvingsdatum voor kandidaturen en de wijze van bekendmaking worden vastgelegd.

 

Feiten en context

Tijdens het college van 20/03/2024 werd een halftijdse functie van administratieve medewerker secretariaat openverklaard voor onbepaalde duur. Deze functie is nog niet ingevuld.

Bovendien is er nood aan een administratieve medewerker die een vlinderfunctie kan opnemen.

Voor de dienst patrimonium is er tijdelijk nood aan administratieve ondersteuning.

Voor de dienst onthaal is er eveneens tijdelijk nood aan administratieve ondersteuning.

 

Juridische grond

RPR voor het personeel zoals goedgekeurd door de raad van 28/03/2024.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Voor het secretariaat is er nood aan een halftijdse administratieve medewerker. Deze functie kan best gebundeld worden met een vlinderfunctie tot een voltijdse functie van administratieve medewerker voor bepaalde duur van 1 jaar.

Op die manier kan er ondersteuning gegeven worden aan diverse diensten en personen. 

Vermits het gaat om een functie voor bepaalde duur gebeurt de invulling enkel via de korte aanwervingsprocedure.

Voor deze procedure is het nodig dat de toelatingsvoorwaarden, de examenprocedure, de samenstelling van de jury, de uiterste inschrijvingsdatum voor kandidaturen en de wijze van bekendmaking worden vastgelegd.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de openverklaring van een voltijdse functie van contractuele administratieve medewerker secretariaat en vlinder (niveau C, C1-C3) voor bepaalde duur van 1 jaar.

Deze functie wordt ingevuld via de korte aanwervingsprocedure.

Artikel 2: De kandidaten voor deze aanwervingsprocedure dienen aan de hierna bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten

2° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

3° gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor gesolliciteerd wordt

4° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

5° - of in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve afstudeerrichting

   - of minstens 4 jaar relevante werkervaring kunnen bewijzen.

6° ervaring als administratieve medewerker in openbare dienst en specifieke kennis van rechtspraktijk door opleiding of ervaring zijn pluspunten.

7° slagen voor de examenprocedure

Artikel 3: Examenprogramma:

Deel 1 : Preselectie :

1.1. Screening op basis van CV:

De kandidaten worden door de examenjury gerangschikt naar geschiktheid op basis van hun CV. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan kandidaten:

- die in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs in een administratieve afstudeerrichting

- met ervaring als administratieve medewerker in openbare dienst

- met specifieke kennis van rechtspraktijk door opleiding of ervaring

Ongeveer 10 kandidaten die op deze screening het beste scoren gaan door naar de volgende stap in de selectieprocedure.

Deel 2: Examen :

1. Mondelinge proef :

Deze uitgebreide mondelinge proef neemt de vorm aan van een gestructureerd interview.

De jury beslist of een kandidaat geschikt of ongeschikt is en maakt een rangschikking op.

 Artikel 4: De samenstelling van de examenjury wordt gedelegeerd naar de coördinator welzijn en personeel.

Artikel 5: De bekendmaking van de aanwervingsprocedure geschiedt via:

- Website van de VDAB

- Gemeentelijke website en facebook

Artikel 6: De uiterste inschrijvingsdatum voor de aanwervingsprocedure wordt vastgelegd op minstens 5 kalenderdagen na de publicatie van de vacature.

Artikel 7: Aan alle externe juryleden wordt een vergoeding toegekend van € 50 per prestatie van een halve dag (4u.) en € 25 per begonnen prestatie van 2u., alsook een kilometervergoeding voor verplaatsingsonkosten.

Artikel 8:het besluit van het college van 20 maart 2024 wordt hiermee ingetrokken.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Aanvraag tijdelijk terras 't Ontbijthuisje

Mellaerts Linda, eigenaar van 't Ontbijthuisje, gelegen Hoogdorpsstraat 34/2 te Alken, vraagt een terrasvergunning aan om voor en langs hun pand enkele (3 tot 5) tafels en parasols te plaatsen. Aan elke tafel zullen ook 2 stoelen geplaatst worden. zie situatieschets.

 

In bijlage:

- Situatieschets terras

- Aanvraag terrasvergunning

 

Feiten en context

Mellaerts Linda, eigenaar van 'T Ontbijthuisje, gelegen Hoogdorpsstraat 34/2 te Alken, vraagt een terrasvergunning aan om voor en langs hun pand enkele (3 tot 5) tafels en parasols te plaatsen. Aan elke tafel zullen ook 2 stoelen geplaatst worden. zie situatieschets.

 

Echter kan de gemeente enkel een vergunning toekennen voor de tafels/stoelen voor hun pand (langs de Hoogdorpsstraat). Het gedeelte aan het steegje om naar het Lambrechtsplein te gaan is privé domein en is eigendom van de winkelpanden en appartementen die daar gelegen zijn. Wel moet erop gelet worden dat indien zij toestemming hebben van de eigenaars om ook hier tafels/stoelen te zetten, de doorgang altijd gevrijwaard blijft en voldoende groot is.

 

In bijlage:

- Situatieschets terras

- Aanvraag terrasvergunning

 

Juridische grond

Het gemeentelijk reglement betreffende de inrichting van horecaterrassen op het openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 maart 2017;

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorwaarde dat er steeds een vrije doorgaan van 1,5m zal zijn tussen het terras en de stoeprand.

 

Adviezen

Positief advies van omgeving om tafels/stoelen aan de voorkant van het pand te plaatsen.

Omdat het steegje privé domein is, kan hier geen advies over gegeven worden. Wel dient de doorgang voldoende groot te blijven.

 

Argumentatie

Eén van de doelstellingen uit de detailhandelsvisie is om meer horecaterassen in het centrum van Alken te verkrijgen zodat er meer beleving komt.

De vorige eigenaars hadden ook een toelating om een terras voor hun pand te zetten. Dit heeft nooit problemen opgeleverd.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan 't Ontbijthuisje om een terras te plaatsen van 3 tafels met stoelen voor het pand langs de Hoogdorpsstraat.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen geeft enkel toestemming om tafels in het steegje (naar het Lambrechtsplein te plaatsen) indien er toestemming is verkregen van de eigenaars van het privé domein en indien de doorgang voldoende groot blijft.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verkeersregeling 12-Inch Lovers Outdoor 13 en 14 juli 2024

Op zaterdag 13 én zondag 14 juli 2024 organiseert 12-Inch Lovers Outdoor het muziekevenement 12-Inch Lovers outdoor op de terreinen van de landerijen aan het Eikenbos. Hierdoor is het aangewezen volgende verkeersregeling door te voeren:

        Die dag van 12u0 tot 23u00 het verkeer in de Eikenbosweg en de Grendelweg enkel toe te laten in de richting van de Laagsimsestraat.

        Het verkeer wordt uitzonderlijk toegelaten door het Eikenbos in de richting van de Grendelweg. De voertuigen van de bewoners van de Grendelweg worden wel toegelaten in de richting van de Eikenbosweg. Na 23u00 verandert de verkeersregeling in de Eikenbosweg. De auto's van parking 2 (zie schets) rijden weg richting de Pleinstraat.

        Er geldt éénrichtingsverkeer in de Pleinstraat tussen de Eikenbosweg en de Hoog- en Laagsimsestraat.

        De voertuigen op parking 1 (zie schets) verlaten deze parking via de Grendelweg en de Laagsimsestraat.

        Tussen woning nr. 104 en nr. 84 is een Kiss & Ridezone voorzien.

        In de Eikenbosweg en ter hoogte van de Kiss & Ridezone geldt een snelheidsbeperking.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt toelating gevraagd voor deze verkeersregeling.

 

Feiten en context

Op zaterdag 13 én zondag 14 juli 2024 organiseert 12-Inch Lovers Outdoor het muziekevenement 12-Inch Lovers outdoor op de terreinen van de landerijen aan het Eikenbos. Hierdoor is het aangewezen volgende verkeersregeling door te voeren:

        Die dag van 12u0 tot 23u00 het verkeer in de Eikenbosweg en de Grendelweg enkel toe te laten in de richting van de Laagsimsestraat.

        Het verkeer wordt uitzonderlijk toegelaten door het Eikenbos in de richting van de Grendelweg. De voertuigen van de bewoners van de Grendelweg worden wel toegelaten in de richting van de Eikenbosweg. Na 23u00 verandert de verkeersregeling in de Eikenbosweg. De auto's van parking 2 (zie schets) rijden weg richting de Pleinstraat.

        Er geldt éénrichtingsverkeer in de Pleinstraat tussen de Eikenbosweg en de Hoog- en Laagsimsestraat.

        De voertuigen op parking 1 (zie schets) verlaten deze parking via de Grendelweg en de Laagsimsestraat.

        Tussen woning nr. 104 en nr. 84 is een Kiss & Ridezone voorzien.

        In de Eikenbosweg en ter hoogte van de Kiss & Ridezone geldt een snelheidsbeperking.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt toelating gevraagd voor deze verkeersregeling.

 

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer;

Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het KB van 20 juli 1990;

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

College – DLB art. 56 regelt bevoegdheden college​

 

Adviezen

Gunstig advies van de technische dienst

Gunstig advies van De Lijn

Gunstig advies van de politie

 

Argumentatie

Met het oog op het veilig kunnen organiseren van het evenement dienen bijzondere maatregelen getroffen te worden en dient een verkeersregeling toegepast te worden.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

Artikel 1: Op zaterdag 13 én zondag 14 juli 2024 organiseert 12-Inch Lovers Outdoor het muziekevenement 12-Inch Lovers outdoor op de terreinen van de landerijen aan het Eikenbos. Hierdoor is het aangewezen volgende verkeersregeling door te voeren:

        Die dag van 12u0 tot 23u00 het verkeer in de Eikenbosweg en de Grendelweg enkel toe te laten in de richting van de Laagsimsestraat.

        Het verkeer wordt uitzonderlijk toegelaten door het Eikenbos in de richting van de Grendelweg. De voertuigen van de bewoners van de Grendelweg worden wel toegelaten in de richting van de Eikenbosweg. Na 23u00 verandert de verkeersregeling in de Eikenbosweg. De auto's van parking 2 (zie schets) rijden weg richting de Pleinstraat.

        Er geldt éénrichtingsverkeer in de Pleinstraat tussen de Eikenbosweg en de Hoog- en Laagsimsestraat.

        De voertuigen op parking 1 (zie schets) verlaten deze parking via de Grendelweg en de Laagsimsestraat.

        Tussen woning nr. 104 en nr. 84 is een Kiss & Ridezone voorzien.

        In de Eikenbosweg en ter hoogte van de Kiss & Ridezone geldt een snelheidsbeperking.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor deze verkeersregeling.

Artikel 2: De nodige signalisatie wordt door de organisatie wettelijk te worden aangebracht.

Artikel 3: De borden parkeerverbod dienen uiterlijk binnen de 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 4: De organisator is verantwoordelijk om het openbaar domein net en rein achter te laten na het evenement.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de brandweer, De Lijn, de technische dienst van de gemeente en de organisator.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Verzekering gebruik parking brouwerij n.a.v. Cristalfeesten 01.06 en verkiezingen 09.06

N.a.v. de Cristalfeesten op 1 juni 2024 en de verkiezingen op 9 juni 2024 werd er gezocht naar extra parkeergelegenheden. Op 1 juni 2024 van 6u tot 02u en op 9 juni 2024 van 7u tot 15u, kan er gebruik gemaakt worden van de parking van de brouwerij op voorwaarde dat wij een verzekering afsluiten. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de toelating gevraagd voor het mogen aangaan van een verzekering "alle risico's" - elektronica "uitrusting parking" voor het gebruik van de parking van de brouwerij.
Voorstel in bijlage.
De nodige kredieten kunnen betaald worden van MJP001325.

 

Feiten en context

N.a.v. de Cristalfeesten op 1 juni 2024 en de verkiezingen op 9 juni 2024 werd er gezocht naar extra parkeergelegenheden. Op 1 juni 2024 van 6u tot 02u en op 9 juni 2024 van 7u tot 15u, kan er gebruik gemaakt worden van de parking van de brouwerij op voorwaarde dat wij een verzekering afsluiten. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de toelating gevraagd voor het mogen aangaan van een verzekering "alle risico's" - elektronica "uitrusting parking" voor het gebruik van de parking van de brouwerij. Voorstel in bijlage. De nodige kredieten kunnen betaald worden van MJP001325.

 

Juridische grond

College – DLB art. 56 regelt bevoegdheden college​

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Om gebruik te mogen maken van de parking van de brouwerij wordt er gevraagd om een verzekering "alle risico's" af te sluiten.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Bedrag inclusief BTW

BTW-percentage dat wordt toegepast

MJP-nummer(s) waarop de uitgaven werden voorzien

€ 134,80

Niet van toepassing

MJP001325

Datum visumaanvraag:

Niet van toepassing

Datum goedkeuring visumaanvraag:

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: N.a.v. de Cristalfeesten op 1 juni 2024 en de verkiezingen op 9 juni 2024 werd er gezocht naar extra parkeergelegenheden. Op 1 juni 2024 van 6u tot 02u en op 9 juni 2024 van 7u tot 15u, kan er gebruik gemaakt worden van de parking van de brouwerij op voorwaarde dat wij een verzekering afsluiten. Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het mogen aangaan van een verzekering "alle risico's" - elektronica "uitrusting parking" voor het gebruik van de parking van de brouwerij. De nodige kredieten kunnen betaald worden van MJP001325.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Attest van verdeling

Op 2 mei 2024 ontvingen we van geassocieerde notarissen Notura, Parklaan 22 bus 10 te 2300 Turnhout, de aanvraag om een attest van verdeling af te leveren voor een perceel gelegen aan de Hulzenveldstraat, kadastraal gekend als Sie K deel van nr. 455/C.

 

Feiten en context

Op 2 mei 2024 ontvingen we van geassocieerde notarissen Notura, Parklaan 22 bus 10 te 2300 Turnhout, de aanvraag om een attest van verdeling af te leveren voor een perceel gelegen aan de Hulzenveldstraat, kadastraal gekend als Sie K deel van nr. 455/C.

 

Juridische grond

Artikel 5.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Het verdelingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Kristien Ballet op 19 oktober 2023, voorziet een verdeling voor het perceel, kadastraal gekend als Sie K, deel van nr. 455/C waarbij het perceel wordt opgesplitst zoals bijgevoegd plan.

Het afgesplitste deel (4a35ca) wordt verkocht en heeft de bestemming weiland.

Volgens het gewestplan Hasselt-Genk d.d. 03.04.1979 is het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied:

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een

woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen.

In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen aangaande het voorgestelde attest van verdeling ingediend door geassocieerde notarissen Notura, Parklaan 22 bus 10 te 2300 Turnhout voor het perceel gelegen aan de Hulzenveldstraat, kadastraal gekend als Sie K, deel van nummer 455/C.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Melding stedenbouwkundige handelingen M201

Melding met stedenbouwkundige handelingen ingediend door mevrouw Michelle Warriner wonende te Weggevoerdenstraat 42 te 3500 Hasselt voor de inrichting van de zolderruimte met renovatie van de dakopbouw op een perceel, gelegen Motstraat 12, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 760 E3.

 

De melding ingediend door mevrouw Michelle Warriner wonende te Weggevoerdenstraat 42 te 3500 Hasselt, via het omgevingsloket op 22/04/2024.

 

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

 

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

 

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”

 

Voorwerp van de melding

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Motstraat 12, kadastraal bekend: (afd. 2) sectie F 760 E3.

 

De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: de inrichting van de zolderruimte met renovatie van de dakopbouw.

 

Bevoegdheid

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

 

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

 

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter

Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding.

 

Het eigendom is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum 5 Zuid, goedgekeurd op 24 juni 2021.

Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

 

Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

 

Artikel 3.

Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte blijven ongewijzigd.

 

Besluit

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 15/05/2024 HET VOLGENDE:

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door mevrouw Michelle Warriner wonende te Weggevoerdenstraat 42 te 3500 Hasselt voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een gele affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. De aanplakking moet gebeuren vooraleer u start met de uitvoering van de melding.

 

De gemeente kan u hierbij helpen.

 

Beroepsmogelijkheid

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 15 bus 130

1210 Brussel

 

Neerlegging ter griffie kan ook op volgend bezoekersadres:

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Toren Noord (2de verdieping)

Simon Bolivarlaan 17

1000 Brussel

 

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Beleidsplan Ruimte Limburg " Ruimtepact 2040"

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2024

 

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023

Besluit

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.