Gemeente Alken

Zitting van 10 april 2024

van 08:30 tot 09:30

 

Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ingrid Loix en Patrick Martens, schepenen;

 

Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Verslag van de vorige zitting dd. 03.04.2024

 

Besluit

Artikel 1: Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Fluvius OV - AV dd. 05.06.2024

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Renovatie van de lichtstraat gemeentelijke kleuterschool - Goedkeuring renteloze lening Agion.

 

Besluit

Artikel 1: De leningsovereenkomst met dossiernummer 0439_16139.1 tussen Agion, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel en de Gemeente Alken, Hoogdorpsstraat 38 te 3570 Alken ten bedrage van € 115.527,28 incl. 6%btw voor dossier “Renovatie van de lichtstraat gemeentelijke basisschool” wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Voor de toegekende lening dienen zowel de leningsovereenkomst als het formulier “mandaat SEPA domiciliëring” digitaal ondertekend te worden.

Artikel 3: De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar.

Artikel 4: De ontvangst en betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het meerjarenplan onder MJP001975 (ontvangst) en MJP001976 (betaling aflossingen).

De kredieten voor de terugbetaling van de aflossingen van dit krediet (conform de aflossingstabel) zullen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan opgenomen worden. Het gewone visum wordt hierdoor dan ook een voorwaardelijk visum.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Aansluiting Sassenbroekstraat - Kennisname definitieve oplevering

 

Besluit

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Belastingkohier reclamedrukwerk - Augustus 2023

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier betreffende de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten voor de maand augustus 2023 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 4 557,26 euro.

Artikel 2: De verzendingsdatum wordt bepaald op 10 april 2024 en de uiterlijke betalingsdatum op 10 juni 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Belastingkohier reclamedrukwerk - September 2023

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier betreffende de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten voor de maand september 2023 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 5 721,87 euro.

Artikel 2: De verzendingsdatum wordt bepaald op 10 april 2024 en de uiterlijke betalingsdatum op 10 juni 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Betaalbaarstelling facturen SC

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist bijgevoegde lijst met facturen betaalbaar te stellen en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Inschrijving EU-burger op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen erkent de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst van de Europese verkiezingen ingediend door de volgende persoon :

Jacqueline Hultermans, geboren op 10 april 1968, van Nederlandse nationaliteit.

Artikel 2: Deze persoon wordt ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeente Alken voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024

Artikel 3: Betrokkene zal van deze aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst in kennis gesteld worden via de FTP server van het rijksregister.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Verkeersregeling verkiezing van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement op zondag 9 juni 2024

 

Besluit

Artikel 1: Op zondag 9 juni 2024 van 7u tot 14u wordt in de Koutermanstraat het verkeer enkel toegelaten in de richting van de sporthallen 'De Alk'.

Artikel 2: Op zondag 9 juni 2024 van 7u tot 14u wordt in de Boskoopweg het verkeer enkel toegelaten in de richting van de Alkerstraat.

Artikel 3:  Op zondag 9 juni 2024 van 7u tot 14u geldt in een gedeelte van de Boskoopweg een parkeerverbod, dit aan weerszijden van de rijbaan. (zie schets)

Artikel 4: Op zondag 9 juni 2024 van 7u tot 14u geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen voor de sporthal. (zie schets)

Enkel voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart en voertuigen die mindervalide personen brengen om hun stem uit te brengen mogen er parkeren.

Artikel 5: De nodige signalisatie zal door de gemeentelijke diensten wettelijk worden aangebracht en na afloop van de verkiezingen dient deze onmiddellijk verwijderd te worden.

Artikel 6:De borden parkeerverbod dienen uiterlijk 24 uren voor het ingaan van de verkeersregeling geplaatst te worden.

Artikel 7: Er moet steeds 4 meter vrije doorgang zijn voor de hulpdiensten.

Artikel 8: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de organisator, het hoofd operationele diensten politiezone kanton Borgloon, het wijkteam Alken, de ambulancedienst Ambi-Care, de brandweercommandant en de technische dienst van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Dienstvrijstelling Pasen zaalwachters en poets sporthal

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de vastgelegde sluitingsdag Pasen, zondag 31 maart '24, dienstvrijstelling te verlenen aan de medewerkers van de sportaccommodaties (zaalwachters en poets).

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Organisatie Fris Geritsel 16 juni 2024

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Helder Swartelé (De Wilde Wei) om op op zondag 16 juni 2024 van 10u tot 20u een geanimeerde opentuindag te organiseren op zijn privédomein - Motstraat 48 in Alken.

Artikel 2: De organisator dient via een bewonersbrief de bewoners in de nabije omgeving van het evenement op de hoogte te brengen. Bezorg een kopie van de brief aan de Dienst Communicatie ter goedkeuring: communicatie@alken.be. Gelieve in de bewonersbrief steeds naam en gsm nummer van de verantwoordelijke te vermelden zodat men bij opmerkingen of vragen iemand kan bereiken.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Plaatsing tijdelijke tent café Bananja

 

Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaan akkoord met het voorstel om de eigenaar van Café Bananja een tijdelijke overdekking (tent) binnen de afmetingen van hun privé parking te laten plaatsen. Dit van midden mei 2023 tot midden september 2023

Artikel 2: De in artikel 1 genoemde vergunning wordt verleend op voorwaarde dat naast de toelating door het gemeentebestuur, er ook een gunstig advies voor de plaatsing van een tent op de privé parking wordt verleend door het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Deelname proefproject actieve bemalingen

 

Besluit

Artikel 1:Het college keurt deelname aan het proefproject kaartlaag actieve bemalingen goed. De bijzondere voorwaarde zoals hierboven beschreven wordt opgelegd in alle aktenames en vergunningen met ingang vanaf 1 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Subsidie onderhoud meidoornhaag

 

Besluit

Artikel 1: Aan de heer Cools Sander, Bulsstraat 106, 3570 Alken wordt een toelage van €64,5 toegekend voor onderhoud van een meidoornhaag van 129 meter, conform het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2020 inzake een gemeentelijke premieregeling voor de aanplant en/of onderhoud van kleine landschapselementen

Artikel 2: De subsidie wordt betaald van registratiesleutel MJP001221 van het budget 2024

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 04 2024

 

Bebossing landbouwgrond - Berden (2024-01)

 

Besluit

Artikel 1: Aan de familie Berden, wordt een vergunning verleend voor het bebossen van de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, nummers 576B, 578D en 578F

 onder de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2: - De aanplant gebeurt in de periode met hoogste kans op slagen (november – februari), waarbij indien nodig maatregelen getroffen worden om bodemcompactatie te vermijden (zoals het gebruik van voertuigen met lage bandenspanning en rijplaten);

- De bosaanplant voorziet in verschillende goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties zoals beschreven in het advies van ANB.

- De bosaanplant houdt rekening met de dichtbij gelegen hoogspanningsleiding aan de noordzijde.

Artikel 3: Via mail zal dit besluit ter kennis worden gebracht aan:

- Bosgroep Limburg vzw: jolan.wouters@limburg.be

- Agentschap Landbouw & Zeevisserij: adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

- Agentschap Natuur en Bos: alexander.desmet@vlaanderen.be

- RLHV: joke.rymen@rlhv.be

Artikel 4: Binnen een maand na de kennisgeving kan beroep worden ingesteld bij de bestendige deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.