Gemeente Alken

Zitting van 25 april 2024

van 21:00 tot 22:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 28.03.2024

De notulen van 28.03.2024 & het zittingsverslag https://youtu.be/S-WUJx9-9NM worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Feiten en context

De notulen van 28.03.2024 & het zittingsverslag  https://youtu.be/S-WUJx9-9NM worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Juridische grond

Artikel 32, 74, 277 & 278 §1 decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De notulen & het zittingsverslag van de raad van 28.03.2024 werden opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeente- en ocmw-raad en de algemeen directeur.

Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Kinderdagverblijf de Speelvogel aanpassing Huishoudelijk reglement

Het huidige huishoudelijk reglement van Kinderdagverblijf de Speelvogel werd vastgesteld op de raad van 28 november 2019, gewijzigd op de raad van 30 november 2023.

 

Naar aanleiding van de nieuwe voorrangsregels opgelegd door Kind & Gezin, moet het huishoudelijk reglement aangepast worden en voeren we ook enkele kleine wijzigingen door.

        Contactgegevens Opgroeipunt (Kind & Gezin) toegevoegd

        Minimum van 2 opvangdagen voor welzijn van het kind toegevoegd

        Uitzondering fysiologische zoutoplossing & verzorgende zalf - geen attest nodig voor bepaalde duur

Aanpassing forfaitair bedrag luiers naar opgelegde (indexeerbare) bedrag Kind & Gezin.

 

Feiten en context

Het huidige huishoudelijk reglement van Kinderdagverblijf de Speelvogel werd vastgesteld op de raad van 28 november 2019, gewijzigd op de raad van 30 november 2023.

 

Naar aanleiding van de nieuwe voorrangsregels opgelegd door Kind & Gezin, moet het huishoudelijk reglement aangepast worden en voeren we ook enkele kleine wijzigingen door.

        Contactgegevens Opgroeipunt (Kind & Gezin) toegevoegd

        Minimum van 2 opvangdagen voor welzijn van het kind toegevoegd

        Uitzondering fysiologische zoutoplossing & verzorgende zalf - geen attest nodig voor bepaalde duur

        Aanpassing forfaitair bedrag luiers naar opgelegde (indexeerbare) bedrag Kind & Gezin.

 

Juridische grond

Artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur dat de bevoegdheden van de raad bepaalt.

 

Adviezen

Gunstig advies van Lokaal overleg kinderopvang - Huis van het kind Alken: De partners van het Lokaal overleg kinderopvang - Huis van het Kind Alken hadden geen opmerkingen & geven bijgevolg een gunstig advies.

 

Argumentatie

De voorrangsregels moeten aangepast worden om in orde te zijn voor Kind & Gezin.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:Het huidig huishoudelijk reglement wordt opgeheven vanaf 1 mei 2024.

Artikel 2: De ocmw-raad stelt het reglement vast als volgt:

Gegevens over de organisator en het kinderdagverblijf

Organiserend bestuur

Het kinderdagverblijf “De Speelvogel” is een organisatie van:

 OCMW Alken

 Papenakkerstraat 5

 3570 Alken

 Tel: 011 59 06 70

 Fax: 011 59 29 55

 Website: www.alken.be

     Ondernemingsnummer: 0.212.235.307

 

 Vast bureau Alken

 Algemeen directeur: Pascal Giesen

 Coördinator: Kristine Reenaers

 

Het kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf “De Speelvogel”

Koutermanstraat 2A

3570 Alken

Telefoon: 011 31 62 27 Mobiel: 0489 64 20 78

E-mail: DeSpeelvogel@alken.be

Rekeningnummer: BE50 0910 0098 8318

 

De dagelijkse leiding is in handen van Kristine Reenaers. Als coördinator coördineert zij de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

De coördinator van het kinderdagverblijf is bereikbaar op het OCMW op hogervermeld adres op volgende dagen:

        Maandag tot donderdag: 08.00u – 12.00u en 12.30u – 17.00u

        Vrijdag: 08.00u – 12.00u

De coördinator is op afspraak te bereiken in het kinderdagverblijf.

Tel: 011 59 06 66

E-mail: kristine.reenaers@alken.be

 

Openingsdagen en –uren

Kinderdagverblijf “De Speelvogel” is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30u tot 18.00u.


Sluitingsdagen

Er is een collectieve sluiting tussen kerst en nieuwjaar. Daarnaast zijn we gesloten op feestdagen en sommige brugdagen.

Het kinderdagverblijf maakt jaarlijks, uiterlijk op 1 januari, de sluitingsdagen van het jaar bekend, via een schriftelijke mededeling.

Bijkomende uitzonderlijke sluitingsdagen zullen uiterlijk één maand op voorhand worden meegedeeld, via een schriftelijke mededeling.

 

Bereikbaarheid van het kinderdagverblijf in noodgevallen

In geval van nood is de coördinator buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf bereikbaar op 0498 82 19 13. Wij willen u met aandrang vragen dit nummer enkel te bellen in uitzonderlijke noodgevallen.

 

Contactgegevens van Kind & Gezin

Kind & Gezin, agentschap Opgroeien

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Website: www.kindengezin.be

 

Heb je een vraag?
Contacteer Opgroeien via het contactformulier.

 

Heb je een klacht of wil je een ervaring delen?
Contacteer het Opgroeipunt via het online formulier of bel 078 170 000

 

Versie huishoudelijk reglement

Goedgekeurd op de raad van 28 november 2019, gewijzigd op de raad van 25 april 2024.

Bij wijziging van het huishoudelijk reglement moet(en) de ouder(s) het reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming. Elke wijziging in het nadeel van de ouder(s) wordt 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk aan de ouder(s) gecommuniceerd.

Het beleid

Doelgroepomschrijving

Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar die nog niet naar de kleuterschool gaan.

Principes van ons pedagogisch beleid

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Het pedagogisch beleid vormt de basis van het dagelijks handelen. Het werd opgesteld in overeenstemming met de kwaliteitscriteria van Kind & Gezin.

 

We vertrekken van volgende uitgangspunten:

        Ouders zijn de “eerste opvoeders” van hun kind en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Een goed overleg met de ouders is noodzakelijk om het opvanggebeuren zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind.

 

        Respect voor de eigenheid van elk kind en zijn individuele behoeften is de basis van het omgaan met de kinderen.

 

        Een stimulerende omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de persoonlijke ontplooiing van het kind. Er wordt hierbij rekening gehouden met de noden en het ontwikkelingstempo van het kind.

 

        Ook veiligheid en geborgenheid zijn onmisbaar. Een warme omgang met de kinderen, zoveel mogelijk continuïteit van de begeleiders zijn de basis van een hechte relatie tussen het kind en de begeleiders en tussen de kinderen onderling.

 

Deze uitgangspunten worden als volgt waargemaakt:

Verticale werking

We werken met één verticale groep. Dat wil zeggen dat de leeftijd van de kinderen varieert tussen 0 en 3 jaar.

Een verticale groepsindeling heeft de volgende voordelen:

        Doordat de kinderen de hele opvangperiode in dezelfde groep verblijven, ontwikkelen ze een nauwere band met de begeleiders.

        Er kan meer rekening gehouden worden met het ritme, de wensen en de ontwikkelingsnoden van elk kind omdat er minder “piekmomenten” zijn: elk kind slaapt naar eigen behoefte, het middagmaal verloopt rustiger, wanneer de kleinsten slapen, is er ruimte voor begeleid spel,…

        Broers en zussen kunnen samen opgevangen worden.

        De kinderen leren van elkaar: oudere kinderen leren rekening houden met de jongsten en de jongsten leren van de oudere kinderen.

 

Vast team van begeleiding

De kinderen worden opgevangen in een groepje van maximum 18 kinderen, met minstens twee begeleid(st)ers, soms aangevuld met een derde of vierde begeleid(st)er. Het team van begeleid(st)ers kan terugvallen op ondersteuning van de pedagogisch medewerker, Ben Goyens, en van begeleiding uit de buitenschoolse kinderopvang op extra drukke momenten of in geval van ziekte of verlof van personeelsleden. Soms wordt er gewerkt met stagiaires uit enkele scholen.

Iedere medewerker volgt een basisopleiding levensreddend handelen. Het kinderdagverblijf zorgt ook voor een jaarlijkse opfrissing.

 

Hoekenwerking

De leefruimten worden ingericht in hoekjes: een poppenhoek, een blokkenhoek, een keukenhoek, een boekenhoek,… Dit nodigt de kinderen uit tot spelen: er is altijd wel iets dat de kinderen boeit.

Momenten van vrij spel en begeleid spel komen afwisselend voor. Er is voldoende spelmateriaal dat bereikbaar is voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen zelf bepalen waarmee ze spelen. De begeleiders houden een oogje in het zeil.

Bij begeleid spel denken we aan: voorlezen, tekenen en knutselen, een wandeling maken in de nabijgelegen speeltuin “De Alk”.

Bij mooi weer spelen we zoveel mogelijk buiten.

 

Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind & Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO).

 

Accommodatie en infrastructuur

De volledige ruimte is geschikt voor de opvang van maximaal 18 kinderen en bestaat uit een onthaalruimte, een leefruimte, een keuken, een bureel, twee bergingen, een verzorgingshoek, en drie slaapkamers.

 

In de speelruimte is er voldoende spelmateriaal, aangepast aan de leeftijden en ontwikkelingsniveaus van de kinderen. De speelruimte is opgedeeld in verschillende hoekjes die uitnodigen tot verschillende activiteiten. Voor baby’s is er een veilige hoek of box.

 

Elk kind beschikt over een eigen bedje. Wanneer het bedje gedeeld moet worden met een ander kind (bij deeltijdse opvang), dan wordt het hoeslaken telkens vervangen of gebruiken we een steeklaken.

 

In de eethoek is er aangepast meubilair en materiaal voor verschillende leeftijden. Hier kan ook geknutseld worden. De leefruimte is zodanig voorzien met wastafel & verluierkussens dat elk kind de gepaste verzorging kan krijgen.

 

Er is ook een grotere gemeenschappelijke speelruimte buiten, en er is een veilige doorgang naar de speeltuin “De Alk”.

De leefruimte is zodanig voorzien dat er permanent toezicht mogelijk is. Medicatie, gevaarlijke producten en gevaarlijke toestellen worden veilig weggeborgen buiten het bereik van de kinderen. Er is toezicht om andere onveilige situaties te voorkomen.

 

Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen

De coördinator en alle andere medewerkers willen nauw met u samenwerken. Zij informeren u over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. U kan met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind steeds terecht bij de begeleidsters en de coördinator.


Prijs voor de kinderopvang

Bijdrage van het gezin

Kinderdagverblijf “De Speelvogel” werkt met het IKG-systeem van Kind & Gezin.

De prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin. Wanneer u gehuwd of samenwonend bent, wordt het inkomen van jullie beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage.

U dient een kindcode aan te vragen via de site van Kind & Gezin:

 

Men dient zich eerst te registreren bij ”Mijn  Kind en Gezin”.

Vervolgens dient men het  inkomenstarief te berekenen en een ‘attest inkomenstarief’ aan te vragen via volgende stappen:

        Via ‘Mijn Kind en Gezin’ linksboven op de homepagina www.kindengezin.be  klikken op “Bereken Inkomenstarief kinderopvang”

        Of via de homepagina doorklikken op  Kinderopvang

        Klik vervolgens op ‘Bereken je inkomenstarief voor kinderopvang’ en vraag je attest aan’….’

        Meld je aan met je e-ID of federaal token.

        Door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen en wordt het tarief automatisch berekend.

        Het attest inkomenstarief wordt per mail bezorgd en is geldig tot eind van het aangevraagde jaar.

 

De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind:

        Volledige dag - 5 uur tot 12 uur: 100%

        Halve dag (voor- of namiddag) - 0 uur tot 5 uur: 60%

 

Facturatie en betalingsregeling

U ontvangt maandelijks, telkens voor de 20ste dag van de volgende maand, een gedetailleerde rekening. Hierbij zal ook een overzicht zitten van de aanwezigheid van uw kind(eren). Bij twijfel over het aantal opvanguren kan u steeds terecht bij de coördinator.

 

Deze factuur kan via overschrijving betaald worden.  Toch gaat onze voorkeur naar betaling via domiciliëring.

 

Bij eventuele betalingsmoeilijkheden dient u de coördinator hiervan op de hoogte te brengen zodat oplossingen kunnen worden gezocht.

 


Een factuur vervalt 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur onbetaald blijft zullen volgende stappen ondernomen worden :

        Eénmaal per maand worden er aanmaningen gestuurd voor alle facturen die vervallen zijn.

        De eerste aanmaning wordt kosteloos per post verstuurd.

        Indien de factuur onbetaald blijft, zal een ingebrekestelling kosteloos, aangetekend worden opgestuurd.

        Vanaf het moment dat er voor een factuur een ingebrekestelling wordt verstuurd, zullen de kinderen in de kinderopvang geweigerd worden.

 

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Fiscaal attest

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe u jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen, op voorwaarde dat alle facturen van het jaar waar het fiscaal attest betrekking op heeft, betaald zijn.

 


Inschrijving en opname in het kinderdagverblijf

Inschrijvingsprijs

Uw inschrijving is slechts definitief na betaling van een waarborg van €25,00.

Dit bedrag wordt teruggestort na betaling van de eerste factuur bij opname of wordt teruggestort als er geen plaats is op de voorziene opnamedatum. Het bedrag wordt ingehouden als er niet wordt in gegaan op een aangeboden plaats.

 

Inschrijving

U kan zich inschrijven via het aanvraagformulier op https://www.kinder-opvang.be/nl/alken. Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om u online in te schrijven, kan u contact opnemen met de coördinator van het kinderdagverblijf, Kristine Reenaers (011 59 06 83, kristine.reenaers@alken.be). Bij afwezigheid kan u zich wenden tot de administratief medewerker van het kinderdagverblijf, Karolien Janssen (011 31 62 27, DeSpeelvogel@alken.be). Het aanvraagformulier zal dan op locatie ingevuld worden. De datum van het eerste contact (aanvraagformulier, mail, telefoon) wordt genoteerd als inschrijvingsdatum.

Binnen een termijn van 3 weken ontvangt u een antwoord van het kinderdagverblijf om te bevestigen dat uw aanvraag ontvangen is en met de vraag om de waarborg van € 25,00 te storten. De inschrijvingsdatum wordt definitief na het storten van de waarborg. De waarborg wordt verrekend na het betalen van de 1e factuur bij opname of wordt teruggestort als er geen plaats is op de voorziene opnamedatum. Het bedrag wordt ingehouden als er niet wordt ingegaan op een aangeboden plaats.

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u de coördinator steeds contacteren voor bijkomende info.
 

Opnamebeleid

Als er geen vrije plaats is in ons kinderdagverblijf, wordt uw opvangvraag, indien gewenst na storting van de waarborg, op een wachtlijst genoteerd.

 

De opvang geeft voorrang aan gezinnen waarvoor kinderopvang noodzakelijk is om te werken of om een opleiding met het oog op werk te volgen.
Er gaat absolute voorrang naar:

 1. gezinnen die in totaliteit gemiddeld 4/5de werken
  gezinnen die een 4/5de dagopleiding met het oog op werk volgen
  gezinnen die een 4/5de combinatie van werken en een dagopleiding met het oog op werk realiseren
  Een dagopleiding is een intens traject naar werk, een inburgeringstraject of een opleiding die leidt tot een onderwijskwalificatie
 2. broer(s)/zus(sen) die op hetzelfde moment gebruik maken van dezelfde kinderopvang
 3. pleegkinderen


Hiervoor vraagt de opvang info over je gezinssituatie en de reden van je opvangvraag op het moment van de aanvraag via een verklaring van de ouder op erewoord. Deze verklaring volstaat als bewijs voor de opvang. De bewijslast ligt bij jou. Opgroeien kan dit controleren.

Je houdt zelf bewijsstukken bij die aantonen dat de situatie overeenkomt met de verklaring.
Volgende attesten komen hiervoor in aanmerking, het kinderdagverblijf kan dit ook opvragen:

        een attest van de werkgever of een uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen;

        een attest van een arbeidsbemiddelingsdienst of opleidingsinstantie;

        een inburgeringscontract

        een attest van gezinssamenstelling;

        een attest van de pleegzorgorganisatie;

 

Wij kunnen, conform de bepalingen van Kind & Gezin, voor 10% afwijken van de voorrangsregels:

 1. in het belang van het kind
 2. omwille van gezondheids- of welzijnssituatie van het gezin

Hiervoor hebben we een advies nodig van een instantie die werkt met kinderen.


De plaats kan maar toegewezen worden als de opvangwensen en gewenste startdatum corresponderen met de beschikbare plaatsen op de verschillende dagen!

Bij vergelijkbare opvangwensen en startdatum wordt er voorrang gegeven aan kindjes waarvan (één van) de ouders in Alken wonen of werken in Alken.

 

Voor de effectieve start van het kind wordt het dossier vervolledigd (uitgebreide inlichtingenfiche, inkomenstarief, wendagen…).
 

Opvangplan

Het opvangplan vormt de basis voor het bepalen van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen en de niet gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

 

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd en ondertekend door de ouders.

Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.

Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de coördinator.

Voor het welzijn van het kind is een opvangplan van minimum 2 dagen (of 4 halve dagen) vereist.

 

Wanneer u het opvangplan wil wijzigen, neemt u contact op met de verantwoordelijke om de nieuwe afspraken te maken. Extra opvangdagen worden toegestaan als er hiervoor ruimte is.

 

Afwijken van het opvangplan

Elk kind heeft recht op 18 dagen gerechtvaardigde afwezigheid (voor een voltijds opvangplan). Voor een deeltijdse opvang wordt dit aantal herleid (bijvoorbeeld 9 dagen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voor iemand die slechts 2,5 dagen per week opvang nodig heeft).

Daarnaast heeft iedereen recht op 10 gerechtvaardigde ziektedagen (mits binnenbrengen van een geldig doktersattest, ten laatste in de eerste week van de maand die volgt op de afwezigheid).

Een opname in het ziekenhuis wordt niet in mindering gebracht van het aantal gerechtvaardigde ziektedagen.

Wanneer deze gerechtvaardigde afwezigheidsdagen opgebruikt zijn, dient het normale dagbedrag betaald te worden (inkomenstarief).

 

Afwezigheid van uw kind moet altijd gemeld worden aan het kinderdagverblijf, ten laatste de dag zelf voor 9 uur ’s ochtends.

 

Bij langdurige ziekte kan er een afwijking worden toegestaan door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van Alken.

 

Brengen en afhalen van het kind

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Omwille van praktische redenen (bijvoorbeeld het kind al dan niet nog te slapen leggen, eetmomenten,…) vragen wij om uw kind ten laatste om 9.30 uur ’s ochtends te brengen of telefonisch te melden indien dit niet gaat.

 

Tijdens de breng- en haalmomenten kan u (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleiders of coördinator.

 

U moet uw kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Bij laattijdig afhalen krijgt u een verwittiging. Bij herhaald en onverwittigd laattijdig afhalen zonder dwingende reden (werk, privé, verkeer) kan de opvang beëindigd worden.

 

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. U verwittigt vooraf de coördinator of de begeleider wanneer iemand anders uw kind komt afhalen.

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van uw kind (bijvoorbeeld bij echtscheiding), dan moet u dit onmiddellijk melden aan de coördinator. De coördinator zal een aanpassing doen in de overeenkomst.

 

Beëindigen van de opvang

U kan de opvang beëindigen door dit ten minste één maand op voorhand te melden aan de coördinator. In uitzonderlijke omstandigheden en in onderling overleg kan er afgeweken worden van de opzegtermijn van 1 maand.

Er is geen opzegtermijn indien de opvang of het gezin een zware fout maakt of wanneer Kind & Gezin de vergunning opheft.
 

Opzegmodaliteiten voor de opvang

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

Ook indien het gezin herhaaldelijk afwijkt van het opvangplan, wordt dit besproken tussen de opvang en de ouder en kan het kinderdagverblijf de opvang schorsen of beëindigen.

De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.

 

Opzegmodaliteiten voor de ouders

Het gezin kan de opvang beëindigen door dit ten minste één maand op voorhand schriftelijk te melden aan de coördinator met vermelding van de ingangsdatum. Indien het kind gedurende de opzegtermijn niet naar de opvang zal komen, dient het normale dagbedrag betaald te worden alsof het kind wel geweest is. Dit geldt niet indien de opzegtermijn gerespecteerd wordt.

 


Ziekte van het kind

In principe hoort een ziek kind niet thuis in de opvang. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat uw kind 's ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig hebt.

 

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de coördinator akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat uw telefoonnummer achter en zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om ook niet-zichtbare medische problemen te signaleren aan de begeleiders, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.

 

De infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind bij ziekte naar de opvang mag komen (www.kindengezin.be).

De infectieklapper van Kind en Gezin vermeldt dat bij volgende ziektes uw kind niet naar de opvang mag komen:

        Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood

        Bof (dikoor)

        Braken (wanneer het kind jonger dan 6 maanden is, het bloed braakt of er gevaar voor uitdroging bestaat)

        Buikpijn (bij aanhoudende buikpijn van 2 uur of langer)

        Diarree (wanneer het stoelgangspatroon is veranderd met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur en wanneer het kind te ziek is)

        Difterie (kroep)

        Epiglottitis

        Hepatitis A

        Hersenvliesontsteking (bacterieel & viraal)

        Huiduitslag (wanneer er koorts is en het kind te ziek is of wanneer er een verandering in het gedrag is)

        Impetigo (krentenbaard)

        Maagdarminfecties (als het een jonge zuigeling is die braakt en diarree heeft, er uitdroging dreigt of het bepaalde ziektekiemen zijn, nl. EHEC, Salmonella, Paratyfus & Tyfus, Shigella & Dysenterie, Yersinia enterocolitica)

        Mazelen

        Polio

        Rodehond (rubella, rubeola)

        Tuberculose

        Windpokken (waterpokken, varicella, zoster, zona)

 

 

 

 

 

 

 

Indien uw kind ziek wordt in het kinderdagverblijf, vraagt het kinderdagverblijf om uw kind zo snel mogelijk te komen halen en een arts te raadplegen:

        indien uw kind, ongeacht de leeftijd, te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang

        indien uw kind teveel zorg en aandacht vraagt zodat het kinderdagverblijf de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen

        indien uw kind jonger is dan 3 maanden en 38° t of meer koorts heeft

        indien uw kind tussen 3 en 6 maanden is en 39°t of meer koorts heeft

 

Indien u niet bereikbaar bent, doet het kinderdagverblijf een beroep op een dokter. In noodgevallen dient de begeleiding of de groepsverantwoordelijke de eerste zorgen toe. In ernstige gevallen worden de hulpdiensten verwittigd (Jessa Ziekenhuis, Hasselt). De kosten verbonden aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders, tenzij het gaat om een ongeval dat zich in het kinderdagverblijf heeft voorgedaan.

 

Het kinderdagverblijf zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

 

Het gebruik van medicatie

Het kinderdagverblijf volgt op vlak van medicatiebeleid de aanbevelingen van Kind en Gezin.

Algemeen wordt aanbevolen om geneesmiddelen zoveel mogelijk thuis toe te dienen. Dit geldt voor alle geneesmiddelen en (verzorgings-)producten. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een attest van arts of een sticker van de apotheker met daarop:

• datum van het voorschrift

• naam van het kind

• naam van het medicament

• dosering van het medicament

• manier van toedienen

• tijdstip van toedienen

• duur van de behandeling

Het is niet mogelijk om medicatie, waarvoor geen voorschrift nodig is, zonder doktersattest te laten toedienen in het kinderdagverblijf. Enkel fysiologisch serum om de neus of de oogjes te spoelen is nog toegestaan aangezien het hier niet om medicatie gaat. Ook voor zalf (stuit, muggenbeten…) is geen attest nodig.

Er is een uitzondering voor:

        fysiologische zoutoplossing (Nesivine en otrivine in pediatrische vorm) voor maximaal 5 opeenvolgende dagen

        verzorgende luierzalf (daktozin pasta) tot 7 dagen na het verdwijnen van de uitslag

 

Hoestsiroop wordt nooit gegeven aan kinderen jonger dan 1 jaar (ook niet met doktersattest). Vanaf 1 jaar kan het enkel met doktersattest.

Ook voor homeopathische middelen is er een doktersattest nodig.

 

Wanneer uw kind behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat u de behandelende arts verzoekt om een droge aerosol met voorzetkamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet. Er kan maximum 1x aerosol per dag in het kinderdagverblijf worden toegediend.

In geval van koorts (38° of hoger) wordt er contact opgenomen met de ouder(s). Je kind kan opnieuw naar de opvang als het 24 uur geen koorts maakt, zonder het toedienen van een koortswerend middel. Deze koortsvrije periode is nodig om te kunnen inschatten of de koorts al dan niet het begin was van een ernstige of besmettelijke ziekte. Een uitzondering wordt gemaakt bij koorts na vaccinatie of als bijwerking van doorkomende tanden.

In overleg met de ouders kan er 1x per ziekteperiode een koortswerend middel worden toegediend bij discomfort. Daartoe is het nodig dat er steeds een vloeibaar koortswerend middel in de tas van uw kind steekt. Het kinderdagverblijf gebruikt dafalgan vloeibaar. Indien er een dosis van het kinderdagverblijf wordt gebruikt, wordt u € 0,50 aangerekend.

 

In afwijking van het voorgaande wordt er nooit een koortswerend middel gegeven aan kinderen jonger dan 3 maanden en aan kinderen tussen 3 en 6 maanden die meer dan 39° koorts hebben.

 

 

Vaccinaties

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Een niet-ingeënt kind kan immers tijdelijk drager zijn van bepaalde ziektes zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking enz… en jonge zuigelingen of niet immune zwangere vrouwen besmetten.


Recht van het gezin

Wennen

Om het kind te laten wennen aan het verblijf in het kinderdagverblijf, stellen wij volgende formule voor aan de ouder(s):

        Wenmoment 1: je kind komt een uurtje samen met de ouder(s) naar het kinderdagverblijf. Tijdens dit uurtje krijgt je kind de kans om te wennen, terwijl de ouder(s) extra uitleg kunnen geven over de gewoonten van het kind (bijvoorbeeld: hoe pak je je kind vast tijdens het voeden?).

        Wenmoment 2: je kind komt ongeveer twee uur naar het kinderdagverblijf, zodat de begeleiding je kind kan observeren en de tips die je tijdens het eerste wenmoment kan toepassen.

        Wenmoment 3: je kind komt een halve dag (voor- of namiddag) naar het kinderdagverblijf, na deze halve wendag zit de begeleiding samen met de ouder(s) om dit te bespreken. De wendagen worden niet aangerekend.

De wenmomenten worden in samenspraak met de ouder(s) georganiseerd, en aangepast aan de noden van je kindje. Voor de wenmomenten worden geen kosten aangerekend.

 

Toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt

Als ouder hebt u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft.

 

In het kinderdagverblijf wordt er gewerkt met een gepersonaliseerde badge als toegangsbeveiliging. Voor personalisering en overhandiging van deze badge vragen we een waarborg van €15,00 per badge (gestort op rekeningnummer BE50 0910 0098 8318 met de mededeling “waarborg badge + naam ouder”). Deze waarborg wordt terugbetaald nadat de badge in goede staat wordt terugbezorgd. De badges worden enkel aangemaakt voor de ouders. U krijgt maximum 2 badges per gezin. In uitzonderlijke omstandigheden kan de coördinator ermee  toestemmen dat u een extra badge krijgt.

 

Voor ouder(s) met een gezamenlijk belastbaar inkomen gelijk of lager dan € 28.346,04 (bedrag is onderhevig aan indexatie) wordt de prijs per badge aangepast (€15,00 voor 1 badge, €12,50 per badge voor 2 badges, €8,00 per badge voor 3 badges) om te verzekeren dat de waarborg maximum €50,00 bedraagt.

Klachten

Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de coördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

 

U kan uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen u dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt. Binnen de 5 werkdagen na uw klacht ontvangt u van de coördinator een ontvangstmelding. De klachtenprocedure vindt u in bijlage.

 

Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot Opgroeipunt, Agentschap Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. U kan dit doen via het contactformulier op opgroeien.be/opgroeipunt of 078 170 100.

Privacy

Een kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

Het kinderdagverblijf vraagt bij de inschrijving en tijdens het verblijf persoonlijke gegevens op over uw kind en uw gezin.

Het gaat over administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, informatie over het gezinsinkomen en medische gegevens over het kind, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de opvang van uw kind.

Het kinderdagverblijf kan ook sociale gegevens van uw gezin noteren, wanneer dit relevant is voor de opvang van uw kind.

Administratieve, medische en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.

 

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen en kan u verbetering ervan vragen.

 

Het kinderdagverblijf en al zijn medewerkers delen aan derden geen informatie mee over uw gezin, over uw kind of over zijn verblijf in het kinderdagverblijf.

 

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat, zonder tegenbericht ondertekend door minstens één van de ouders, groepsfoto’s en foto’s die in de kinderopvang gemaakt worden van uw kind, mogen tentoongesteld worden in de opvang of gepubliceerd worden op onze website of in onze brochure.
 


Informatie over

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten bij Ethias (polisnummer: 45.476.969).

 

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de coördinator of zijn/haar vervanger. De coördinator brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

 

Inlichtingenfiche van het kind

Wij vragen u om een formulier (een inlichtingenfiche) en het heen-en weerboekje in te vullen waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van uw kind, belangrijke medische gegevens, de telefoonnummers waarop u bereikbaar bent en uw wensen over de opvang.

 

Heen- en weerschriftje

In het kinderdagverblijf wordt er gebruik gemaakt van een heen- en weerschriftje. Dit wordt voorzien door het kinderdagverblijf. De bedoeling is dat zowel ouders als begeleiding dit boekje dagelijks invullen. Dit komt ten goede aan de opvang van het kind omdat het u en ons informatie verschaft over de toestand van het kind.

 

Aanwezigheidsregister

Dagelijks noteren we de namen van de aanwezige kinderen in een aanwezigheidsregister. Hierdoor kunnen we tegenover derden aantonen dat we de capaciteit van ons kinderdagverblijf respecteren. Het geeft de medewerkers ook een precies zicht op het aantal aanwezige kinderen, wat belangrijk is bij een eventuele evacuatie.


Wij beschikken over een verslag van de brandweer dat onze voorziening brandveilig is. Ons brandveiligheidsplan geeft de evacuatieroutes en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen aan.

 

Personeel

Voor elke medewerker beschikken wij over een bewijs van goed zedelijk gedrag en een doktersattest waaruit blijkt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en geen gevaar betekent voor de kinderen. Op deze manier garanderen wij aan ouders dat hun kinderen bij ons fysiek en psychisch veilig zijn.

 


Kleding en verzorging

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Uw kind wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht.

 

Omwille van de veiligheid zijn sieraden, speldjes en dergelijke niet toegelaten. Deze kunnen gemakkelijk loskomen en vormen een gevaar (in de mond steken) voor uw kind en de andere kinderen in de groep. Ook kettingen aan de tutten zijn om die reden niet toegelaten.

 

We vragen om reservekleding en kledij om buiten te spelen mee te brengen. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.

 

De luiers voor uw kind worden voorzien door het kinderdagverblijf, tenzij het gezin kiest voor wasbare luiers. Voor de luiers wordt een vaste prijs per dag aangerekend, namelijk € 1,82 voor een volledige dag aanwezigheid, € 1,09 voor een halve dag aanwezigheid (2024). Dit forfaitair bedrag is onderhevig aan een jaarlijkse indexering. Deze vaste prijs wordt aangerekend tot je kind volledig zindelijk is. Voor de luiers werken we samen met het bedrijf Woosh, dat de gebruikte luiers ophaalt & recycleert.

In de zomer is het aangeraden om enkele zwemluiers mee te geven.

 

Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorgingsproducten. Als uw kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft, brengt u die zelf mee.

 

We starten met de zindelijkheidstraining wanneer de begeleiders inschatten dat het kind er klaar voor is. We overleggen hierover steeds met de ouders.

 

Voeding

’s Morgens zorgt het kinderdagverblijf niet voor een ontbijt. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten.

Ons kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van uw kind. De middagmaaltijden worden aangeleverd & door ons gecontroleerd en opgewarmd. Het menu van de week hangt uit in het kinderdagverblijf.

 

Indien uw kind flesvoeding krijgt, brengt u een pot melkpoeder mee & indien nodig flessen water (indien er een ander merk gebruikt moet worden dan hetgeen het kinderdagverblijf heeft). Indien uw kind borstvoeding krijgt, is er de mogelijkheid om enkele zakjes voeding in de koelkast en vriezer te leggen.

Dit moet ook als uw kind al fruit- en groentepap eet.

 

Wanneer uw kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet , of wanneer u speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen (in aanschaf en/of terugbetaling gedeelte van de kosten). Gelieve hierover afspraken te maken met de coördinator & ook steeds een doktersattest binnen te brengen.

 


Wiegendoodpreventie

Het kinderdagverblijf past strikt de richtlijnen van Kind en Gezin toe die de kans op wiegendood aanzienlijk doen dalen. Indien u hiervan wenst af te wijken, wordt dit besproken met de verantwoordelijke.

Kinderen jonger dan 1 jaar mogen enkel in zij- of buiklig slapen met een medisch attest. Kinderen jongerdan1jaarlatenslapenmeteenknuffelvergrootdekansopwiegendood.Indienudit welwil, moet u een verklaring ondertekenen.

 

Lokaal Overleg Huis van het Kind

Kinderdagverblijf De Speelvogel is ook lid van het Lokaal Overleg Huis van het Kind in Alken, en werkt samen met andere lokale opvanginitiatieven om een kwalitatief aanbod in de gemeente te verzekeren.

 

 

Bij de definitieve inschrijving van het kind ontvangt het gezin een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 3:Het huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.