Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 22:55 tot 23:35

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Peter Bollen, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pierrette Putzeys, schepen; Igor Philtjens, raadslid;

 

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video-en audioverslag GR & RMW d.d. 24/06/2021

Besluit

Het video- en audioverslag van de openbare zitting van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 kan via volgende link bekeken worden:

 

https://youtu.be/nmF7s430-5w

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd het begrip dagelijks beheer

opnieuw geformuleerd en dit bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 04 juli 2019.

In functie van een vlottere en efficientere werking wordt aan de raden voorgesteld om de drempel om te werken met aanvaarde factuur op te trekken van €8.500 tot €30.000 exclusief btw.

Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur

wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau wordt dan ook aangepast vastgesteld als volgt:

- De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften

van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

- Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

raad voor maatschappelijk welzijn behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

- Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met

financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachten -wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het vast bureau:

 - Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger

is dan €30.000 exclusief btw.

- Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het vast bureau bevoegd is :

het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

-De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig

artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het vast bureau om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het vast bureau zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de

gemeentelijke inrichtingen en eigendommen :

- Het vast bureau is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

- Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en

eigendommen door het vast bureau, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

In afwijking tot het vorige behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd

tot het dagelijks bestuur.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 41, tweede lid, 8°, 10° en 11° en artikel 56 §2 en §3, 1°, 5°, 6° en 8°;

Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en op de gewijzigde regelgeving in verband met het begrip “dagelijks bestuur”;

Overwegende dat het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” opnieuw te definiëren en hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking;

Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur” op maat van de eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau duidelijk aflijnt;

Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die passen binnen het door de raad voor maatschappelijk welzijn gedefinieerde begrip “dagelijks bestuur”;

Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het stellen van daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde algemene regels;

Gelet op het voorstel van het vast bureau;

 

Besluit

13 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens en Sabine Van de Sande

1 stem tegen: Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1 :Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 04 juli 2019, goedkeuring definiëring begrip "dagelijks bestuur"  wordt opgeheven.

 

Artikel 2 :Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau wordt vastgesteld als volgt:

 

Artikel 2.1 : Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur.

§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de overheidsopdrachten-wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

 

Artikel 2.2 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het vast bureau:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger is dan €30.000 exclusief btw.

§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het vast bureau bevoegd is: het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het vast bureau om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het vast bureau zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 2.3 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

§1. Het vast bureau is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen door het vast bureau, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.

 

Artikel 2.4 : Dit besluit is van toepassing vanaf heden.

 

Artikel 2.5 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur opgenomen worden in de lijst van besluiten en bekendgemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

Het meest recente gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW dateert van 2016.

Door de doorgedreven integratie van gemeente en OCMW, door gewijzigde opdrachten vanuit de hogere overheden, door een doorgedreven digitalisering, is het wenselijk om het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit.

In de visienota in bijlage worden alle wijzigingen verduidelijkt en gemotiveerd.

 

De gemeenteraad kan ook de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat immers door op het elan om meer ruimte te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en

maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, …), ook de delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een impact hebben op de (diensten)organisatie.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41, 78 en artikel 161 met betrekking tot de bevoegdheid van de raad inzake het vaststellen van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30/06/2021 waarbij het meest recente gezamenlijke organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd;

Overwegende dat de integratie van gemeente en OCMW intussen verder gevorderd is;

Gelet op de gewijzigde opdrachten die de administratie ontvangt van de hogere overheden;

Gelet op de doorgedreven digitalisering op alle niveau's en in alle diensten;

Overwegende dat het wenselijk is om het huidige organogram grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit;

Gelet op de visienota in bijlage waarin alle wijzigingen verduilijkt en gemoteveerd worden;

Gelet op het ontwerp van organogram en personeelskader in bijlage;

Gelet op het protocol van akkoord zoals bereikt na vakbondsonderhandelingen op 17/08/2021;

 

Besluit

14 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens, Sabine Van de Sande en Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1: Het voorliggend ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd samen met het personeelskader en de visienota.

Artikel 2: De raad delegeert het vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse opvang centrum en St. Joris. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het is wenselijk om een fietsenstalling met overkapping te laten plaatsen aan zowel de kinderopvang in het Centrum als in St. Joris. Door de gemeentelijke studiedienst werd een bestek opgemaakt voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris”. De raming van deze opdracht bedraagt € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder MJP 001564.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Overwegende dat het wenselijk is om voor de kinderen die in de buitenschoolse kinderopvang verblijven een fietsenstalling met overkapping te voorzien en dit zowel in het Centrum als in St. Joris;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris” een bestek met nr. 2021/066 werd opgesteld door de Studiedienst Alken;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw);

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000001/MJP001564.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/066 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris”, opgesteld door de Studiedienst Alken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000001/MJP001564.

Artikel 4: Aan het Vast Bureau wordt delegatie verleend om voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris” de eventuele noodzakelijke meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum 10% van het gunningsbedrag.

Artikel 5: Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere Overheid wordt overgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021