Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 22:55 tot 23:35

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Peter Bollen, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pierrette Putzeys, schepen; Igor Philtjens, raadslid;

 

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video-en audioverslag GR & RMW d.d. 24/06/2021

 

Besluit

Het video- en audioverslag van de openbare zitting van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 kan via volgende link bekeken worden:

 

https://youtu.be/nmF7s430-5w

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

 

Besluit

13 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens en Sabine Van de Sande

1 stem tegen: Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1 :Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 04 juli 2019, goedkeuring definiëring begrip "dagelijks bestuur"  wordt opgeheven.

 

Artikel 2 :Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau wordt vastgesteld als volgt:

 

Artikel 2.1 : Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur.

§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de

behoeften van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar

snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

raad voor maatschappelijk welzijn behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met

financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachten-wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

 

Artikel 2.2 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van

overheidsopdrachten.

§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het vast bureau:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger

is dan €30.000 exclusief btw.

§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het vast bureau bevoegd is : het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig

artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het vast bureau om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het vast bureau zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 2.3 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van

beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

§1. Het vast bureau is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen

en eigendommen door het vast bureau, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van

begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.

 

Artikel 2.4 : Dit besluit is van toepassing vanaf heden

 

Artikel 2.5 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur opgenomen worden in de lijst van besluiten en bekendgemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

 

Besluit

14 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens, Sabine Van de Sande en Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1: Het voorliggend ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd samen met het personeelskader en de visienota.

Artikel 2: De raad delegeert het vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse opvang centrum en St. Joris. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/066 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris”, opgesteld door de Studiedienst Alken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000001/MJP001564.

Artikel 4: Aan het Vast Bureau wordt delegatie verleend om voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris” de eventuele noodzakelijke meerwerken goed te keuren en dit ten belope van maximum 10% van het gunningsbedrag.

Artikel 5: Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere Overheid wordt overgemaakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021