Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 21:00 tot 22:00

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video-en audioverslag GR & RMW d.d. 24/06/2021

 

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

 

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

 

Toelichting

Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd het begrip dagelijks beheer

opnieuw geformuleerd en dit bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 04 juli 2019.

In functie van een vlottere en efficientere werking wordt aan de raden voorgesteld om de drempel om te werken met aanvaarde factuur op te trekken van €8.500 tot €30.000 exclusief btw.

Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur

wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau wordt dan ook aangepast vastgesteld als volgt:

- De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften

van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

- Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

raad voor maatschappelijk welzijn behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

- Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met

financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachten -wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het vast bureau:

 - Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger

is dan €30.000 exclusief btw.

- Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het vast bureau bevoegd is :

het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

-De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig

artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het vast bureau om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het vast bureau zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de

gemeentelijke inrichtingen en eigendommen :

- Het vast bureau is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

- Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en

eigendommen door het vast bureau, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

In afwijking tot het vorige behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd

tot het dagelijks bestuur.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

 

Toelichting

Het meest recente gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW dateert van 2016.

Door de doorgedreven integratie van gemeente en OCMW, door gewijzigde opdrachten vanuit de hogere overheden, door een doorgedreven digitalisering, is het wenselijk om het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit.

In de visienota in bijlage worden alle wijzigingen verduidelijkt en gemotiveerd.

 

De gemeenteraad kan ook de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat immers door op het elan om meer ruimte te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en

maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, …), ook de delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een impact hebben op de (diensten)organisatie.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse opvang centrum en St. Joris. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Toelichting

Het is wenselijk om een fietsenstalling met overkapping te laten plaatsen aan zowel de kinderopvang in het Centrum als in St. Joris. Door de gemeentelijke studiedienst werd een bestek opgemaakt voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een fietsenstalling buitenschoolse kinderopvang Centrum en St. Joris”. De raming van deze opdracht bedraagt € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder MJP 001564.

Publicatiedatum: 25/08/2021