Gemeente Alken

Zitting van 30 september 2021

van 21:00 tot 22:00

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 3 vervoegt Jorg Stas, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 02.09.2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - MJP 2020-2025

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst OCMW/Cecilia

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De OCMW-raad keurt bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst goed als volgt:

 

DOEL VAN DE OVEREENKOMST

 

De overeenkomst heeft als doel:

          de goede samenwerking tussen het OCMW en het woonzorgcentrum Cecilia te bestendigen en uit te breiden;

          de zorgbehoevenden van Alken een brede waaier van zorgverlening in eigen gemeente te waarborgen;

          de inwoners van Alken een bevoorrechte status te geven in het opnamebeleid van Cecilia, zowel voor het woonzorgcentrum als voor de assistentiewoningen;

          de plaatselijke gemeenschap betrekken bij en inzicht geven in de werking van het woonzorgcentrum Cecilia en het lokaal dienstencentrum De Kouter;

          correcte en transparante afspraken te maken over onder meer de uitbating, het onderhoud en de verdeling van kosten voor het (gedeeld) ruimtegebruik in de nieuwbouw op de zone Kouterman aan de Boskoopweg in Alken-Centrum.

 

DE OVEREENKOMST

Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Alken, hierna genoemd het OCMW en het private woonzorgcentrum Cecilia, hierna genoemd het woonzorgcentrum, wordt overeengekomen wat volgt.

Het OCMW en het woonzorgcentrum sloten een eerste samenwerkingsovereenkomst op 31 maart 2010. Ze vernieuwden deze overeenkomst op 16 september 2014.

Kader voor de huidige vernieuwing van de overeenkomst is de nieuwbouw van de vzw Integro (koepelorganisatie van acht woonzorgcentra, waaronder woonzorgcentrum Cecilia) in de zone Kouterman aan de Boskoopweg in Alken-Centrum. 

Preliminair geldt dat het woonzorgcentrum zonder voorafgaandelijk overleg met het OCMW geen verbintenissen met derden aangaat betreffende de doelstellingen vermeld in deze overeenkomst.

 

HOOFDSTUK 1 – HET GEBOUW

 

Artikel 1: Nieuwbouw

Aanleiding voor de overeenkomst tussen beide partijen is de ingebruikneming van de nieuwbouw van de vzw Integro in de zone Kouterman aan de Boskoopweg in Alken-Centrum.

Woonzorgcentrum Cecilia heeft in deze nieuwbouw 87 woonzorgkamers, 33 serviceflats/assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een grootkeuken en burelen.

Het OCMW heeft in deze nieuwbouw een seniorencampus en een lokaal dienstencentrum.

 

Artikel 1.1: Erfpachtakte

Op 5 oktober 2016 verkreeg het OCMW via notariële akte een recht van opstal van de vzw Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg, gevestigd 3800 Sint-Truiden, Clement Cartuyvelsstraat 5 bus A.

Er is een recht van opstal toestaan van 5,5% onverdeelde eigendom van het perceel grond ‘Kouterman’, met een volledige oppervlakte van 1ha16a23ca. De overeenkomst inzake recht op opstal zal zonder vooropzeg eindigen op 29 januari 2065, zonder stilzwijgende verlenging.

Het OCMW betaalt met ingang van 2017 een jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 4.125 en telkens ten laatste op 15/01. Deze basisvergoeding van € 4.125 wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de volgende formule: basisvergoeding x nieuwe index november van elk jaar.

 

Artikel 1.2: Eigendom

De eigendomssituatie van respectievelijk het OCMW en van het woonzorgcentrum in de nieuwbouw op de zone Kouterman worden notarieel beschreven in een bijgevoegde basisakte.

 

Artikel 2: Verdeling van de kosten

Artikel 2.1: Energie, gas en water

Het verbruik van het OCMW inzake energiekosten wordt berekend aan de hand van de geplaatste tussenmeters.

 

Artikel 2.2: Periodieke kosten

Periodieke kosten worden berekend a rato van de eigendom van beide partijen in de nieuwbouw aan de Boskoopweg, zone Kouterman. Er wordt jaarlijks een annex met exacte prijzen bij deze samenwerkingsoverkomst ter goedkeuring voorgelegd aan het Vast Bureau. De tabel omschrijft het eigendomsaandeel van het OCMW.

 

          Onderhoud centrale verwarming - 5,7%

          Onderhoud toegangsdeur - 1/6

          Onderhoud warmtepomp - 5,7%

          Keuring elektriciteit - 5,7%

          Onderhoud zonnepanelen - 5,7%

          Keuring brand - 5,7%

          Wassen van de buitenramen m² van ramen van polyvalente zaal (ruimte 0.57), ruimte 0.59, 0.62, 0.63, 0.65 en 0.66

 

Het OCMW staat zelf in voor alle kosten die verbonden zijn aan de automatische deur aan de polyvalente zaal, de parlofoon alsook voor het inbraakalarm aan zijn burelen.

 

Artikel 2.3: Uitzonderlijke investeringskosten

Het uitvoeren van uitzonderlijke investeringen gebeurt steeds in overleg tussen beide partijen. Het OCMW vraagt de goedkeuring aan het Vast Bureau, na advies van de ingenieur studiedienst.

 

Artikel 2.4: Uitzonderlijke Herstelkosten

Het uitvoeren van uitzonderlijke herstellingen gebeurt steeds in overleg tussen beide partijen. Het OCMW vraagt de goedkeuring aan het Vast Bureau, na advies van de ingenieur studiedienst.

 

Artikel 2.5: Verzekeringen

Er wordt één verzekeringspolis afgesloten voor het gebouw in de zone Kouterman, met twee kwijtingen, een voor het woonzorgcentrum en een voor het OCMW.

De kosten van de verzekering voor het OCWM worden berekend aan 5,7% van het onroerende gedeelte.

De verzekering voor het OCMW dekt enkel de onroerende goederen door bestemming. Voor zijn roerende goederen in het gebouw in de zone Kouterman sluit het OCMW een eigen verzekering.

Een verplicht kunstwerk wordt verzekerd door het OCMW, gelet op het groter (verplichte) aandeel in zijn eigendom. Voor de kosten geldt een verdeelsleutel 60% OCMW en 40% woonzorgcentrum.

 

Artikel 2.6: Afschriften

Het woonzorgcentrum bezorgt aan het OCMW een afschrift van elke afgesloten verzekeringspolis, alsook van elk onderhoudscontract.

 

Artikel 2.7: Rendement van de zonnepanelen

Het OCMW is eigenaar van 5,7% van de zonnepanelen, geïnstalleerd op dak van het gebouw in de zone Kouterman dat geeft recht op 5,7% van het rendement van de zonnepanelen.

 

Artikel 2.8: Betaling van de kosten

Het OCMW stort maandelijks een voorschot van € 500 op de rekening van het woonzorgcentrum (BE71 7845 2514 2969).

Het woonzorgcentrum bundelt jaarlijks alle facturen en bezorgt ze voor controle aan het OCMW. Na deze controle en na de jaarlijkse overlegvergadering van beide partijen (zie artikel 13), maakt het woonzorgcentrum een eindafrekening volgens alle beschreven modaliteiten onder artikel 2 van deze samenwerkingsovereenkomst

De eindafrekening wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het Vast Bureau.

 

Artikel 3: Onderhoud

Artikel 3.1: Onderhoud gemeenschappelijke delen

Het woonzorgcentrum staat in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, met name de gemeenschappelijke gang alsook het gedeelde sanitair.

Onder het onderhoud van het gedeelde sanitair wordt begrepen: het hygiënische onderhoud, alsook het voorzien van de nodige materialen en producten voor het gebruik (toiletpapier, reinigingsproducten voor het toilet, handzeep…).

Daarnaast onderhoudt het woonzorgcentrum wekelijks met zijn poetsmachine de polyvalente zaal van het lokaal dienstencentrum van het OCMW (ruimte 0.57 en 0.58).

Het OCMW onderhoudt de binnentuin en de buitenaanleg/parking. Hiervoor kan het OCMW een beroep doen op sociale tewerkstelling en op vrijwilligers, met name de bewoners van de serviceflats en/of jobstudenten. De technische dienst van het woonzorgcentrum springt bij indien nodig.

 

Artikel 3.2: Onderhoud eigen delen OCMW

Het OCMW onderhoudt de eigen delen: een leslokaal (ruimte 0.59), een datalokaal (ruimte 0.81), de vier bureelruimten (ruimte 0.62, 0.63, 0.65 en 0.66), een vergaderzaal (ruimte 0.67), een kopieerlokaal (ruimte 0.61) en een berging (ruimte 0.64). Het OCMW poetst ook de binnen-ramen van deze ruimtes.

Het OCMW voorziet de nodige onderhouds- en poetsproducten.

 

HOOFDSTUK 2 – SENIORENCAMPUS/DIENSTENCENTRUM DE KOUTER

 

Artikel 4 : Dorpsrestaurant

In het lokaal dienstencentrum (LDC) De Kouter wordt van maandag tot en met zondag, telkens van 12u00 tot 13u00 een dorpsrestaurant georganiseerd.

Het LDC en het woonzorgcentrum overleggen over de inzet van hun respectievelijke vrijwilligers. Afspraken ter zake worden opgenomen in een tweemaandelijkse kalender.

Het woonzorgcentrum levert maaltijden tegen een prijs van € 5,10, inclusief drank (plat water, bruiswater en tafelbier). De maaltijden worden vers ter plaatse bereid. Het LDC biedt zodoende dezelfde maaltijden aan als het woonzorgcentrum.

De maaltijd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en dessert, wordt aan de gebruikers van het dorpsrestaurant aangeboden tegen € 6, inclusief drank (plat water, bruiswater en tafelbier). De kok van het woonzorgcentrum zorgt voor het uitscheppen van de maaltijden. Frisdrank kunnen de gebruikers van het dorpsrestaurant tegen betaling verkrijgen via een automaat, geplaatst door het woonzorgcentrum.

Wekelijks worden tweemaal reservaties vastgelegd: op dinsdag voor het dorpsrestaurant op woensdag, donderdag en vrijdag; en op vrijdag voor het dorpsrestaurant op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Enkel bij een verwittiging van minimaal 24 uur vooraf kan een tegoed gegeven worden voor een volgende reservatie.

Externen die occasioneel wensen gebruik te maken van het dorpsrestaurant, reserveren via het OCMW en betalen ook meteen de som van € 6 aan het OCMW voor hun reservatie.

De gebruikers kunnen via de Minder Mobielen Centrale van het OCMW, binnen de mogelijkheden van de planning, vervoer aanvragen van en naar het dorpsrestaurant.

Het OCMW organiseert ook wekelijks een dorpsrestaurant in Sint-Joris (Sint-Jorisheem). Het woonzorgcentrum bereidt en levert de maaltijden.

 

Artikel 5: Cafetaria en praatcafé

Van maandag tot en met vrijdag is van 13u00 tot 17u00 in De Kouter een cafetaria geopend. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt dit verzorgd door het LDC als een ‘praatcafé’. Op de andere dagen is het woonzorgcentrum verantwoordelijk.

Het LDC voorziet op maandag, woensdag en vrijdag mogelijk ook andere activiteiten in het ‘praatcafé’. Aan deze activiteiten kunnen (eventueel tegen betaling) zowel externen als bewoners van de serviceflats deelnemen.

Het woonzorgcentrum staat in voor de financiën van de cafetaria (alle uitgaven en inkomsten), zonder winst na te streven. Het woonzorgcentrum volgt de voorraad op en koopt drank en taart aan. De aankoop van taart vervalt als het LDC/OCMW het woonzorgcentrum tijdig inlicht over een bakactiviteit in de cafetaria/het praatcafé.

De gebruikers kunnen via de Minder Mobielen Centrale van het OCMW, binnen de mogelijkheden van de planning, vervoer aanvragen van en naar de cafetaria/het praatcafé.

 

Artikel 6: Prijsreglement

LDC en woonzorgcentrum stellen een gezamenlijk prijsreglement op. Elke wijziging van dat reglement verloopt in samenspraak tussen beide partijen en vergt een goedkeuring van het Vast Bureau.

 

Artikel 7: Extra activiteiten

Indien het OCMW extra activiteiten wil organiseren voor zijn doelgroep, bijvoorbeeld een herfst- of lentebrunch, kan de catering verlopen via het woonzorgcentrum dat afrekent met een aparte factuur. De opsomming van de extra activiteiten is niet limitatief.

 

Artikel 8: Vrijwilligers

Het OCMW en het woonzorgcentrum doen een beroep op vrijwilligers voor allerlei taken. Ze steunen mekaar bij het zoeken van geschikte vrijwilligers en ze overleggen over (de planning van) hun inzet.

Het OCMW organiseert jaarlijks een feest voor zijn vrijwilligers bij verschillende diensten. Dat feest kan na overleg worden uitgebreid naar de vrijwilligers van het woonzorgcentrum.

 

HOOFDSTUK 3 – ZORGAANBOD EN ZORGBELEID

 

Artikel 9: Opnamebeleid

Het woonzorgcentrum en het OCMW gaan akkoord dat bejaarde inwoners van de gemeente Alken een bevoorrechte status krijgen indien een opname in het woonzorgcentrum of in een assistentiewoning noodzakelijk is.

 

Artikel 9.1: Opnamecommissie

Een opnamecommissie beslist uitsluitend in consensus over een opname in het woonzorgcentrum of een assistentiewoning.

 

Maken als vast lid deel uit van de opnamecommissie: de campusdirecteur en een aangestelde zorgbemiddelaar van het woonzorgcentrum, en voor het OCMW een aangestelde zorgbemiddelaar en het diensthoofd van de thuisdiensten.

Voor een aanvraag tot opname in een assistentiewoning moet de betrokken bejaarde steeds op de hoogte zijn; anders is de aanvraag niet ontvankelijk en neemt de opnamecommissie geen beslissing.

Voor een aanvraag tot opname in het woonzorgcentrum en voor de effectieve opname van de betrokken bejaarde is de naaste omgeving - kinderen, familie of mantelzorger – mee verantwoordelijk.

 

Artikel 9.2: Voorrangsregels

Voor een opname in het woonzorgcentrum of in een assistentiewoning wordt voorrang gegeven aan naaste familieleden van verpleeg- en zorgpersoneel en aan Alkenaren.

Met een naast familielid van verpleeg- en zorgpersoneel wordt bedoeld:

          ouders/schoonouders van personeelsleden van het woonzorgcentrum;

          broers/zussen van de kloosterlingen.

 

Alkenaar is een persoon die:

          minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Alken;

          of die de laatste 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname minstens 5 jaar ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Alken;

          of die minstens 40 jaar ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Alken.

 

Artikel 9.3: Opname in het woonzorgcentrum

Voor een aanvraag voor een opname haalt de bejaarde en/of iemand uit de naaste omgeving een aanvraagdossier af in het woonzorgcentrum; bij deze gelegenheid vindt een eerste intakegesprek plaats.

De bejaarde en/of de naaste omgeving dient/dienen het volledige aanvraagdossier (identiteitsgegevens, medisch en sociaal verslag) in bij het rusthuis.

Het OCMW bezoekt een thuiswonende bejaarde uit Alken en voert een gesprek met hem/haar en/of de naaste omgeving om de zorgnoden en problemen in de thuissituatie te omschrijven. Op basis van onder meer het verslag van dit huisbezoek en het medisch verslag wordt de dringendheid van de opname bepaald.

De opnamecommissie behandelt enkel dossiers die administratief volledig in orde zijn.

Om de wachtlijst voor een opname in het woonzorgcentrum vast te stellen, krijgt een kandidaat-bewoner een score op basis van de zorgbehoevendheid en het sociaal verslag.

 

--- Katzscore zorgbehoevendheid

          O-profiel = score 0

          A-profiel = score 1

          B-profiel = score 3

          C-profiel = score 4

          Bij dementie wordt een D-profiel toegevoegd = score 2

 

--- Aanvulling Katz-score

          Een attest voor een diagnose van dementie.

          Een aparte lijst van medische problemen door de huisarts.

 

--- Sociaal verslag

          Uitbreiding sociaal onderzoek met situatieschets mantelzorgtoelage: verdeling en aard van de mantelzorg(ers): score 0  1  2 (intensief  - soms – geen mantelzorgers).

          Bevraging draagkracht /psychisch welbevinden van de mantelzorger: score 0  1  2.

          Gebruik thuisdiensten (thuisverpleging, poetsdienst, gezinszorg, dagopvang, dienstencentrum, maaltijden, e.a.): score neen = 0/ ja = 1.

          Gesprek, zoveel mogelijk samen met de bejaarde.

 

De wachtlijst voor het woonzorgcentrum wordt niet openbaar gemaakt. Op basis van de scores van de kandidaat-bewoners bepaalt de opnamecommissie maandelijks de volgorde van wie kan worden opgenomen. Kandidaat-bewoners moeten bereid zijn om, na een opname-uitnodiging van het woonzorgcentrum, binnen de maand effectief in het woonzorgcentrum te verblijven .

Op expliciete en geargumenteerde vraag van het woonzorgcentrum kan van de maandelijkse volgorde van kandidaat-bewoners worden afgeweken voor iemand met een A- of O- profiel, indien de opname gewenst is voor de bejaarde én nodig voor de goede werking van de afdeling van het woonzorgcentrum.

Op expliciete en geargumenteerde vraag van het woonzorgcentrum kan van het voorrangsprincipe voor Alkenaren worden afgeweken voor de opname van een bejaarde van buiten Alken indien zijn/haar zorgsituatie dat dringend vereist.

Het woonzorgcentrum en het OCMW overleggen steeds over afwijkingen van volgorde en voorrangprincipe.

 

Artikel 9.5: Opname in assistentiewoning

Voor de opname in een assistentiewoning wordt een chronologische wachtlijst gehanteerd.

Kandidaat-bewoners moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

          al dan niet inwoner Alken; Alkenaren krijgen voorrang.

          een A- of O-score zorgbehoevendheid (voor een koppel mag een van beide bewonersscore C of B hebben);

          koppel of alleenstaande.

 

Indien de aanvrager en/of de naaste omgeving oordelen dat een opname dringend is omwille van ongezonde of onaangepaste huisvesting, dan kan een sociaal onderzoek uitgevoerd worden. De opnamecommissie bespreekt deze specifieke aanvraag en kan beslissen om af te wijken van de chronologische wachtlijst.

 

Artikel 10: Borgstelling woonzorg

Steunend op artikel 2, §1, 1° van de Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft het Vast Bureau op 24 maart 2021 bevestigd dat een borgstelling wordt verleend voor de verblijfskosten aan het dagtarief van het woonzorgcentrum en voor het zakgeld van de betrokken bejaarde, indien hij/zij niet over voldoende inkomsten beschikt en indien er geen aanspraak kan worden gemaakt op de onderhoudsplicht van de kinderen.

Bijzondere aandacht heeft het OCMW in dit verband voor bejaarde koppels met een pensioenuitkering op het moment dat een van beide wordt opgenomen in het woonzorgcentrum en de andere thuis blijft wonen.

Als partners met een borgstelling verblijven op een tweepersoonskamer in het woonzorgcentrum en een van beiden overlijdt, dan dient de overlevende partner te verhuizen naar een eenpersoonskamer. Voor deze verhuizing is er binnen het woonzorgcentrum voorrang voor deze partner.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over de toekenning van een borgstelling.

 

 

Artikel 11: Tussenkomst dagzorg

Voor Alkenaren, opgevangen in het dagverzorgingscentrum, voorziet het OCMW

een tussenkomst van 1/3e van de dagprijs voor WIGW- en OMNIO-gerechtigden.

 Het OCMW regelt, indien gewenst, ook het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum.

 

Artikel 12:  Zorgoverleg

Artikel 12.1: Zorgoverleg individuele dossiers

Op vraag van een hulpverlener of familie kan er een zorgoverleg georganiseerd worden met alle hulpverleners die voor en bij een zorgbehoevende persoon aan de slag zijn. Ook andere en nieuwe hulppartners kunnen betrokken worden om de zorgsituatie te verbeteren. Indien nodig neemt ook het woonzorgcentrum deel.

Het OCMW organiseert het overleg en coördineert. Het OCMW maakt een verslag van het overleg en wijst taken toe aan de verschillende hulppartners.

Doel van het individuele zorgoverleg is om de zorgbehoevende persoon voldoende en aangepast hulp aan te bieden zodat dat hij/zij zo lang mogelijk thuis kan verblijven. Indien aangewezen, kan een aanvraagdossier voor opname in het woonzorgcentrum worden samengesteld en ingediend. Dat gebeurt in overleg met het  woonzorgcentrum.

 

Artikel 12.2: Jaarlijks overleg

Op initiatief van de gemeente/het OCMW en het woonzorgcentrum wordt eenmaal per jaar, indien noodzakelijk, een overleg georganiseerd met alle actoren van de eerstelijnszorg in Alken (huisartsen, thuisverpleging, gezinszorg,…) en andere relevante diensten voor zorg- en hulp.

Doel is het verwerven van inzichten in algemene verschuivingen van zorgnoden en zorgsituaties in Alken, kennis te nemen van goede praktijken (ook elders) en om te informeren over nieuwe beleidsinitiatieven (Vlaams en federaal). Doel is eveneens om na te gaan wat de gemeente en het OCMW bijkomend kunnen ondernemen en om af te stemmen met de werking van de Eerstelijnszone Herkenrode. 

 

Artikel 13: Jaarlijks overleg

De partijen van deze samenwerkingsovereenkomst – gemeente/OCMW en vzw Integro/woonzorgcentrum Cecilia - overleggen minstens eenmaal per jaar.

Het overleg vindt bij voorkeur plaats na de goedkeuring van de jaarrekening van het woonzorgcentrum door de algemene vergadering van vzw Integro.

Indien nodig, kan de zorgbemiddelaar van het OCMW of de algemeen directeur van het woorzorgcentrum tussentijds een initiatief voor een overleg nemen.

 

 Aan het overleg nemen deel:

          een vertegenwoordiger van de vzw Integro;

          de algemeen directeur van het woonzorgcentrum;

          de administratief verantwoordelijke van het woonzorgcentrum;

          de ‘verantwoordelijke bewonerszorg’ van het woonzorgcentrum;

          de maatschappelijk assistent van het OCMW;

          het diensthoofd van de thuisdiensten van het OCMW;

          de coördinator Leven en Welzijn van het OCMW;

          de schepen van Sociaal Beleid.

 

Op de agenda van het overleg staan de volgende punten (niet exhaustief):

          de jaarrekening en de begroting van het woonzorgcentrum;

          facturen van het afgelopen jaar;

          onvoorziene kosten;

          de samenwerking voor gemeenschappelijke activiteiten;

          de dagprijsvorming;

          het bewonersverloop;

          knelpunten en plannen;

          kwaliteitsvolle zorg;

          reacties en vragen van OCMW, gemeente en senioren;

          suggesties van OCMW, gemeente en senioren;

          mogelijke wijzigingen/aanpassingen van deze overeenkomst.

 

De campusdirecteur van het woonzorgcentrum en de schepen van Sociaal Beleid nemen samen het voorzitterschap van het overleg waar. De administratief verantwoordelijke van het woonzorgcentrum maakt het verslag.

 

Artikel 14: Uitwerking en einde van de overeenkomst

De overeenkomst krijgt uitwerking vanaf de datum van ondertekening door alle partijen en na goedkeuring door de hogere overheid.

De overeenkomst heeft een looptijd van 12 maanden. Behoudens vooropzeg met een aangetekende brief door een van de partijen, uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum, wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd van zodra een van de partijen zijn verplichtingen, vastgesteld in deze overeenkomst, niet nakomt.

 

Artikel 15:  Praktische wijzigingen van overeenkomst

Alle inhoud van praktische aard van deze samenwerkingsovereenkomst, zoals prijszetting en dagregelingen, kunnen door het Vast Bureau en het woonzorgcentrum in overleg gewijzigd worden. De OCMW-raad delegeert beslissingen over dergelijke wijzigingen naar het Vast Bureau. Ze worden ter kennisname aan de OCMW-raad medegedeeld.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021