Gemeente Alken

Zitting van 30 september 2021

van 21:00 tot 22:00

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 02.09.2021

 

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - MJP 2020-2025

 

Toelichting

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 voorziet in een geïntegreerde planning

van de gemeente en het OCMW. Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur voorziet dat de

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een

opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan,

wordt voorgelegd maar dat minstens voor het einde van het derde kwartaal een

opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd moet worden.

Artikel 29 betreffende de BBC bepaalt dat in de opvolgingsrapportering volgende elementen

aan bod komen:

1) een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2) een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor

het lopende jaar;

3) in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de

opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4) in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiėle risico's.

Deze rapportering omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn. In het voorliggende rapport geven de schema's een

financieel overzicht tot en met 30 juni 2021

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst OCMW/Cecilia

 

Toelichting

Vzw Integro en het OCMW Alken realiseerden een gezamenlijk project voor de bouw van een privaat woonzorgcentrum. Hierbij wordt er van beide partijen verwacht dat er op bepaalde domeinen nauw samengewerkt zal worden. Gelet op deze samenwerking dient er een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst opgemaakt te worden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal de voorgaande overeenkomst, afgesloten op 16 september 2014, volledig vervangen.

 

In deze samenwerkingsovereenkomst worden praktische afspraken gemaakt rond het gebouw, verdeling van de kosten, onderhoud van het gebouw, samenwerking rond de seniorencampus en dienstencentrum De Kouter, de opnamecommissie, borgstelling alsook het jaarlijks overleg.

 

De praktische afspraken, gemaakt in de overeenkomst, zullen door de OCMW-raad gedegeleerd worden aan het Vast Bureau, zodat er in overleg met het woonzorgcentrum Cecilia, kleine wijzigingen mogelijk zijn.

Publicatiedatum: 22/09/2021