Gemeente Alken

Zitting van 21 december 2023

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 30.11.2023

 

Toelichting

De notulen van 30.11.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/SdjkNSdVFWI

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Vaststellen deel OCMW

 

Toelichting

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. Elk bestuur moet echter ook zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voorlopig vastgesteld in de zitting van het vast bureau van 6 december 2023 en voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 4 december 2023. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd vervolgens toegelicht in de commissie financiën op maandag 18 december 2023. In bijlage vindt u het voorontwerp van het aangepast gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, de toelichtingen en alle benodigde documentatie. Elke juridische entiteit dient eerst zijn deel van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan goed te keuren alvorens de gemeenteraad het totale aangepast geïntegreerde meerjarenplan kan goedkeuren.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vaststellen lijst nominatieve subsidies OCMW

 

Toelichting

Op het vlak van bevoegdheden gekoppeld aan het toekennen van subsidies beschrijven artikels 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur welke bevoegdheden niet door de raad aan het uitvoerend orgaan kunnen worden toevertrouwd.  Het betreft het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies. Het merendeel van de subsidiedossiers binnen de gemeente en het OCMW voldoet reeds aan deze regelgeving gezien deze worden toegekend in uitvoering van een door de raad goedgekeurd subsidiereglement, een door de raad goedgekeurde subsidie-overeenkomst of een door de raad goedgekeurde nominatieve subsidielijst. Omwille van de gewijzigde BBC regelgeving zal de jaarlijkse lijst met goedgekeurde nominatieve subsidies in de toekomst voorwerp moeten uitmaken van een apart agendapunt op de raadsvergaderingen.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.