Gemeente Alken

Zitting van 21 december 2023

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans en Paul Dirickx, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Michel Boussu en Stan Dehollogne, raadsleden;

 

Vanaf punt 3 verlaat Igor Philtjens, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 30.11.2023

De notulen van 30.11.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/SdjkNSdVFWI

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

 

De gemeenteraad wordt geschorst na punt 2 en de OCMW raad wordt geopend.

 

Feiten en context

De notulen van 30.11.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/SdjkNSdVFWI

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Juridische grond

Artikel 32, 74, 277 & 278 §1 decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De notulen & het zittingsverslag van de raad van 30.11.2023 werden opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeente- en ocmw raad en de algemeen directeur.

Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Vaststellen deel OCMW

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. Elk bestuur moet echter ook zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voorlopig vastgesteld in de zitting van het vast bureau van 6 december 2023 en voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 4 december 2023. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd vervolgens toegelicht in de commissie financiën op maandag 18 december 2023. In bijlage vindt u het voorontwerp van het aangepast gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, de toelichtingen en alle benodigde documentatie. Elke juridische entiteit dient eerst zijn deel van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan goed te keuren alvorens de gemeenteraad het totale aangepast geïntegreerde meerjarenplan kan goedkeuren.

 

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. Elk bestuur moet echter ook zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voorlopig vastgesteld in de zitting van het vast bureau van 6 december 2023 en voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 4 december 2023. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd vervolgens toegelicht in de commissie financiën op maandag 18 december 2023. In bijlage vindt u het voorontwerp van het aangepast gemeentelijk meerjarenplan

2020-2025, de toelichtingen en alle benodigde documentatie. Elke juridische entiteit dient eerst zijn deel van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan goed te keuren alvorens de gemeenteraad het totale aangepast geïntegreerde meerjarenplan kan goedkeuren.

 

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 40 en 41 die bepalen dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan;

Artikel 596 van het decreet lokaal bestuur dat de artikel 249, 251, 253, 254 en 255 van toepassing zijn ook als het meerjarenplan al voor 1 januari 2020 vastgesteld wordt;

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, Liesbeth Homans;

 

Adviezen

Gunstig advies van het managementteam d.d. 4 december 2023

 

Argumentatie

Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2025 wordt geraamd op € 215.867,78.

De autofinancieringmarge voor 2025 wordt geraamd op € 76.139,20.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025 wordt geraamd op € 80.157,58.

Het vast bureau heeft in hun zitting van 6 december 2023 het aangepast meerjarenplan 2020-2025 voorlopig vastgesteld.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

12 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris en Ida Ceulemans

7 onthoudingen: Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs en Paul Dirickx

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 en de beginkredieten 2024 voor gemeente en OCMW vast.

Artikel 2: Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente en OCMW Alken.

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vaststellen lijst nominatieve subsidies OCMW

Op het vlak van bevoegdheden gekoppeld aan het toekennen van subsidies beschrijven artikels 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur welke bevoegdheden niet door de raad aan het uitvoerend orgaan kunnen worden toevertrouwd.  Het betreft het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies. Het merendeel van de subsidiedossiers binnen de gemeente en het OCMW voldoet reeds aan deze regelgeving gezien deze worden toegekend in uitvoering van een door de raad goedgekeurd subsidiereglement, een door de raad goedgekeurde subsidie-overeenkomst of een door de raad goedgekeurde nominatieve subsidielijst. Omwille van de gewijzigde BBC regelgeving zal de jaarlijkse lijst met goedgekeurde nominatieve subsidies in de toekomst voorwerp moeten uitmaken van een apart agendapunt op de raadsvergaderingen.

 

Feiten en context

Op het vlak van bevoegdheden gekoppeld aan het toekennen van subsidies beschrijven artikels 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur welke bevoegdheden niet door de raad aan het uitvoerend orgaan kunnen worden toevertrouwd. Het betreft het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies. Het merendeel van de subsidiedossiers binnen de gemeente en het OCMW voldoet reeds aan deze regelgeving gezien deze worden toegekend in uitvoering van een door de raad goedgekeurd subsidiereglement, een door de raad goedgekeurde subsidie-overeenkomst of een door de raad goedgekeurde nominatieve subsidielijst. Omwille van de BBC regelgeving zal de jaarlijkse lijst met goedgekeurde nominatieve subsidies voorwerp uitmaken van een apart agendapunt op de raadsvergaderingen.

 

Juridische grond

Artikel 78, 17° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van de OCMW-raad behoort om de subsidiereglementen vast te stellen en om de nominatieve subsidies toe te kennen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Het bestuur wenst een aantal subsidies nominatief toe te kennen aan diverse organisaties en instellingen en hiervoor dient een expliciet besluit door de raad genomen te worden.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien op de respectievelijke MJP nummers die opgenomen werden in het besluit.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad kent de nominatieve subsidies die voorzien zijn in het meerjarenplan 2023-2025 toe als volgt:

 

 

TOTAAL

 

2023

2024

2025

MJP001552: Werkingssubsidies aan CAD: werkingssubsidies aan CAD

 

7.598

7.736

7.877

MJP001677: Werkingssubsidies aan Depot Margo (Rimo): Werkingssubsidies aan Depot Margo (Rimo)

 

2.200

2.200

2.200

 

Artikel 2: De raad geeft de opdracht aan het vast bureau om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde.

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.