Gemeente Alken

Zitting van 28 maart 2024

van 21:00 tot 22:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen; Igor Philtjens en Ingrid Jacobs, raadsleden;

 

Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 29.02.2024

De notulen van 29.02.2024 & het zittingsverslag https://youtu.be/DKyUWGwx7VQ worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Feiten en context

De notulen van 29.02.2024 & het zittingsverslag https://youtu.be/DKyUWGwx7VQ worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Juridische grond

Artikel 32, 74, 277 & 278 §1 decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De notulen & het zittingsverslag van de raad van 29.02.2024 werden opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeente- en ocmw-raad en de algemeen directeur.

Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Nieuwe rechtpositiergeling, inclusief bijlagen, arbeidsreglement, inclusief bijlagen, deontologische code en het organogram.

De huidige rechtspositieregeling werd goedgekeurd door de raad op 04/12/2008.

Het nieuwe besluit rechtspositieregeling geeft aan de lokale besturen een ruimere autonomie. Het nieuwe ontslagdecreet is van toepassing sedert 01/10/2023 en dient geïntegreerd te worden in de rechtspositieregeling voor het personeel. Het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling heeft ook gevolgen voor het arbeidsreglement en volgende bijlagen aan het arbeidsreglement:

- Reglement telewerk;

- Reglement tijdsregistratie;

- GSM-policy;

- Reglement werkkledij;

- Reglement verlofregeling kinderopvang.

De deontologische code voor het personeel is sterk verouderd en mist het luik Integriteit.

Voor de bovenstaande documenten werden, met uitzondering van het reglement voor verlofregeling in de kinderopvang, het reglement van telewerk en het reglement werkkledij de huidige teksten, alsook de voorstellen van de nieuwe teksten opgenomen in bijlage. Het reglement voor de verlofregeling in de kinderopvang en het reglement van werkkledij zijn volledig nieuwe teksten, waarvoor er geen huidig reglement voorhanden is. Het reglement in het kader van telewerk werd inhoudelijk niet gewijzigd. Voor de voorstellen van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het reglement tijdsregistratie en de gsm-policy werden daarnaast ook documenten in bijlage gevoegd, waarin de wijzigingen tussen de huidige tekst en het nieuwe voorstel gemarkeerd werden. Dit werd niet opgenomen voor de deontologische code, omdat deze volledig werd gewijzigd, alsook niet voor de niet eerder bestaande reglementen en het niet gewijzigde reglement van telewerk.

Het huidige organogram is niet steeds aangepast op de huidige noden. Op de arbeidsmarkt heerst er krapte en reageren er onvoldoende kandidaten op de vacatures. Het is belangrijk onze medewerkers te binden door een duidelijk perspectief en mogelijkheden om door te groeien. Er zijn momenteel een aantal functies ingevuld die niet, niet volledig of slechts beperkt in de tijd voorzien werden in het huidige organogram.

In sommige diensten, zoals bv de thuisdienst, is de werkdruk sterk verhoogd. Daarnaast is ook de kindratio binnen het kinderdagverblijf gewijzigd. Het is wenselijk om, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ervoor te zorgen dat ons bestuur een aantrekkelijke, moderne werkgever blijft / wordt die de concurrentie met de privésector aankan.

Het is noodzakelijk om daartoe de huidige rechtspositieregeling voor het personeel, die dateert van 04/12/2008 te herschrijven rekening houdend met de minimale voorwaarden uit het nieuwe besluit rechtspositieregeling en met de noden van het eigen bestuur en met de nieuwe uitdagingen waarvoor ons bestuur staat. Het arbeidsreglement dient gesynchroniseerd te worden met de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel. Ook een aantal bijlagen dienen herschreven, aangepast of toegevoegd te worden. Het is wenselijk om de volledige deontologische code te herschrijven naar de huidige noden van het bestuur, de burger en het personeelslid waarbij, zowel de terminologie, de leesbaarheid als de verschillende thema's aangepast worden aan de huidige maatschappelijke normen en waarden.Het is wenselijk om het geïntegreerde organogram voor gemeente en OCMW aan te passen aan de huidige noden. Functies die momenteel ingevuld zijn maar niet, gedeeltelijk of beperkt in tijd voorzien zijn waren, dienen correct opgenomen te worden in het nieuwe organogram.Verder dient het organogram kansen te bieden aan het personeel dat in dienst is om op die manier voor binding te zorgen. In diensten waar de werkdruk sterk verhoogd is dient extra personeel voorzien te worden in het organogram.

 

Feiten en context

De huidige rechtspositieregeling werd goedgekeurd door de raad op 04/12/2008.

Het nieuwe besluit rechtspositieregeling geeft aan de lokale besturen een ruimere autonomie. Het nieuwe ontslagdecreet is van toepassing sedert 01/10/2023 en dient geïntegreerd te worden in de rechtspositieregeling voor het personeel.

 

Het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling heeft ook gevolgen voor het arbeidsreglement en volgende bijlagen aan het arbeidsreglement:

- Reglement telewerk;

- Reglement tijdsregistratie;

- GSM-policy;

- Reglement werkkledij;

- Reglement verlofregeling kinderopvang.

 

De deontologische code voor het personeel is sterk verouderd en mist het luik Integriteit.

 

Voor de bovenstaande documenten werden, met uitzondering van het reglement voor verlofregeling in de kinderopvang, het reglement van telewerk en het reglement werkkledij de huidige teksten, alsook de voorstellen van de nieuwe teksten opgenomen in bijlage. Het reglement voor de verlofregeling in de kinderopvang en het reglement van werkkledij zijn volledig nieuwe teksten, waarvoor er geen huidig reglement voorhanden is. Het reglement in het kader van telewerk werd inhoudelijk niet gewijzigd. Voor de voorstellen van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het reglement tijdsregistratie en de gsm-policy werden daarnaast ook documenten in bijlage gevoegd, waarin de wijzigingen tussen de huidige tekst en het nieuwe voorstel gemarkeerd werden. Dit werd niet opgenomen voor de deontologische code, omdat deze volledig werd gewijzigd, alsook niet voor de niet eerder bestaande reglementen en het niet gewijzigde reglement van telewerk.

 

Het huidige organogram is niet steeds aangepast op de huidige noden. Op de arbeidsmarkt heerst er krapte en reageren er onvoldoende kandidaten op de vacatures. Het is belangrijk onze medewerkers te binden door een duidelijk perspectief en mogelijkheden om door te groeien. Er zijn momenteel een aantal functies ingevuld die niet, niet volledig of slechts beperkt in de tijd voorzien werden in het huidige organogram.

In sommige diensten, zoals bv de thuisdienst, is de werkdruk sterk verhoogd. Daarnaast is ook de kindratio binnen het kinderdagverblijf gewijzigd.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/01/2023 (BS 08/03/2023) tot vaststelling van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van  lokale en provinciale besturen, aangevuld en gewijzigd door latere besluiten.

Het Decreet van de Vlaamse Regering van 16/06/2023 (BS 10/07/2023) tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid.

Wet van 17/07/2023 tot wijziging van de wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid (BS 31/07/2023, in werking: 01/01/2024).

 

Adviezen

Hoog overlegcomité en bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 20/03/2024. Het protocol van akkoord met opmerkingen van ACV van 20/03/2024. Het protocol van niet akkoord van ACOD van 26/03/2024 voor de rechtspositieregeling en bijlage tijdsregistratie. Het protocol van akkoord van ACOD van 26/03/2024 voor de overige bijlagen. Het managementteam verleende een positief advies op bijgevoegde documenten.

 

 

Argumentatie

Het is wenselijk om, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ervoor te zorgen dat ons bestuur een aantrekkelijke, moderne werkgever blijft / wordt die de concurrentie met de privésector aankan.

Het is noodzakelijk om daartoe de huidige rechtspositieregeling voor het personeel, die dateert van 04/12/2008 te herschrijven rekening houdend met de minimale voorwaarden uit het nieuwe besluit rechtspositieregeling en met de noden van het eigen bestuur en met de nieuwe uitdagingen waarvoor ons bestuur staat.

 

Het arbeidsreglement dient gesynchroniseerd te worden met de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel. Ook een aantal bijlagen dienen herschreven, aangepast of toegevoegd te worden.

 

Het is wenselijk om de volledige deontologische code te herschrijven naar de huidige noden van het bestuur, de burger en het personeelslid waarbij, zowel de terminologie, de leesbaarheid als de verschillende thema's aangepast worden aan de huidige maatschappelijke normen en waarden.

 

Het is wenselijk om het geïntegreerde organogram voor gemeente en OCMW aan te passen aan de huidige noden. Functies die momenteel ingevuld zijn maar niet, gedeeltelijk of beperkt in tijd voorzien zijn waren, dienen correct opgenomen te worden in het nieuwe organogram.

Verder dient het organogram kansen te bieden aan het personeel dat in dienst is om op die manier voor binding te zorgen. In diensten waar de werkdruk sterk verhoogd is dient extra personeel voorzien te worden in het organogram.

 

Financiële gevolgen

Kredieten worden voorzien door middel van (aanpassingen aan) de meerjarenplanning.

De financiële gevolgen van het organogram zijn opgenomen in de visienota in bijlage.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het ontwerp van rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Weddeschaal A4a - A4b wordt, als bijlage aan de RPR toegevoegd en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage.

Artikel 3: Het ontwerp van het arbeidsreglement voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt, samen met de ontwerpen van onderstaande bijlagen aan het arbeidsreglement, goedgekeurd:

- Reglement telewerk;

- Reglement tijdsregistratie;

- GSM-policy;

- Reglement werkkledij;

- Reglement verlofregeling kinderopvang.

Artikel 4: Het ontwerp van deontologische code voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt goedgekeurd.

Artikel 5: Het ontwerp van geïntegreerd organogram voor het personeel van gemeente- en OCMW-bestuur van Alken wordt, samen met de visienota goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2024

 

Stand van zaken - vzw PWA, vzw TEAM en CVBA TEAM

Er zijn in het verleden drie rechtspersonen opgericht rond TEAM (= Tewerkstelling en Engagement in de Alkense Meerwaardeneconomie): vzw PWA Alken, CVBA Team en vzw Team. vzw PWA Alken werd opgericht in het kader van het beheer van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van Alken. vzw PWA Alken is paritair samengesteld overeenkomstig de bepalingen van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Op basis van deze wetgeving, diende de gemeente een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap op te richten in samenwerking met de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, die bevoegd was voor de organisatie en controle van activiteiten die met niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits. Om erkend te kunnen worden in het kader van de besluitwet, diende vzw PWA Alken te worden samengesteld uit enerzijds leden aangewezen door de gemeenteraad en anderzijds uit leden die de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigen. De gemeenteraad kon andere leden toevoegen met raadgevende stem. vzw PWA Alken op zijn beurt is aandeelhouder in zowel CVBA(SO) Team als in de VZW team. vzw PWA Alken bezit 196 aandelen van CVBA Team, 1 aandeel is in handen van het OCMW en 3 aandelen zijn in handen van privé-personen. vzw PWA Alken en CVBA Team zijn mede-oprichters van vzw Team. CVBA Team is eigenaar van het gebouw te Meerdegatstraat 155, 3570 Alken. De drie entiteiten diende al gedurende enige tijd ontbonden te zijn, omwille van het nieuwe Wijk-Werken.
Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2023 vroeg raadslid Carine Meyers aan de voorzitter van de drie entiteiten om maandelijks een stand van zaken te geven omtrent de ontbinding van de entiteiten en de voortgang van het dossier. Enkele van de bestuurders werden op de hoogte gebracht van een aantal brieven die de voorzitter ontvangen heeft en die niet aan de bestuurders meegedeeld werden. Uit deze brieven blijkt 2

dat er te weinig ondernomen werd door de voorzitter om de entiteiten op een correcte wijze te ontbinden. Als reactie daarop hebben twee bestuurders, onder naam van alle bestuurders van CVBA TEAM, een aangetekend schrijven gericht naar de voorzitter van de drie entiteiten om hem te wijzen om de ernst van de zaak en de noodzakelijke opvolging hiervan. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2023 vroeg raadslid Carine Meyers aan de voorzitter van de drie entiteiten om maandelijks een stand van zaken te geven omtrent de ontbinding van de entiteiten en de voortgang van het dossier. Enkele van de bestuurders werden op de hoogte gebracht van een aantal brieven die de voorzitter ontvangen heeft en die niet aan de bestuurders meegedeeld werden. Uit deze brieven blijkt dat er te weinig actie  ondernomen werd door de voorzitter om de entiteiten op een correcte wijze te ontbinden. Als reactie daarop hebben twee bestuurders, onder naam van alle bestuurders van CVBA TEAM, een aangetekend schrijven gericht naar de voorzitter van de drie entiteiten om hem te wijzen om de ernst van de zaak en de noodzakelijke opvolging hiervan. De voorzitter van de algemene vergadering heeft op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 februari 2024 door middel van een overzicht feedback gegeven over de genomen acties. De voorzitter onthield zich van verdere commentaar en vroeg aan de raadsleden om zelf contact te nemen met de advocaat, indien de raadsleden verdere informatie wilden.

 

Feiten en context

Er zijn in het verleden drie rechtspersonen opgericht rond TEAM (= Tewerkstelling en Engagement in de Alkense Meerwaardeneconomie): vzw PWA Alken, CVBA Team en vzw Team. vzw PWA Alken werd opgericht in het kader van het beheer van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van Alken. vzw PWA Alken is paritair samengesteld overeenkomstig de bepalingen van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Op basis van deze wetgeving, diende de gemeente een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap op te richten in samenwerking met de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, die bevoegd was voor de organisatie en controle van activiteiten die met niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits. Om erkend te kunnen worden in het kader van de besluitwet, diende vzw PWA Alken te worden samengesteld uit enerzijds leden aangewezen door de gemeenteraad en anderzijds uit leden die de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigen. De gemeenteraad kon andere leden toevoegen met raadgevende stem. vzw PWA Alken op zijn beurt is aandeelhouder in zowel CVBA(SO) Team als in de VZW team. vzw PWA Alken bezit 196 aandelen van CVBA Team, 1 aandeel is in handen van het OCMW en 3 aandelen zijn in handen van privé-personen. vzw PWA Alken en CVBA Team zijn mede-oprichters van vzw Team. CVBA Team is eigenaar van het gebouw te Meerdegatstraat 155, 3570 Alken. De drie entiteiten diende al gedurende enige tijd ontbonden te zijn, omwille van het nieuwe Wijk-Werken.
Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2023 vroeg raadslid Carine Meyers aan de voorzitter van de drie entiteiten om maandelijks een stand van zaken te geven omtrent de ontbinding van de entiteiten en de voortgang van het dossier. Enkele van de bestuurders werden op de hoogte gebracht van een aantal brieven die de voorzitter ontvangen heeft en die niet aan de bestuurders meegedeeld werden. Uit deze brieven blijkt 2

dat er te weinig ondernomen werd door de voorzitter om de entiteiten op een correcte wijze te ontbinden. Als reactie daarop hebben twee bestuurders, onder naam van alle bestuurders van CVBA TEAM, een aangetekend schrijven gericht naar de voorzitter van de drie entiteiten om hem te wijzen om de ernst van de zaak en de noodzakelijke opvolging hiervan.

 

Juridische grond

Artikel 77 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2023 vroeg raadslid Carine Meyers aan de voorzitter van de drie entiteiten om maandelijks een stand van zaken te geven omtrent de ontbinding van de entiteiten en de voortgang van het dossier. Enkele van de bestuurders werden op de hoogte gebracht van een aantal brieven die de voorzitter ontvangen heeft en die niet aan de bestuurders meegedeeld werden. Uit deze brieven blijkt dat er te weinig actie ondernomen werd door de voorzitter om de entiteiten op een correcte wijze te ontbinden. Als reactie daarop hebben twee bestuurders, onder naam van alle bestuurders van CVBA TEAM, een aangetekend schrijven gericht naar de voorzitter van de drie entiteiten om hem te wijzen om de ernst van de zaak en de noodzakelijke opvolging hiervan. De voorzitter van de algemene vergadering heeft op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 februari 2024 door middel van een overzicht feedback gegeven over de genomen acties. De voorzitter onthield zich van verdere commentaar en vroeg aan de raadsleden om zelf contact te nemen met de advocaat, indien de raadsleden verdere informatie wilden.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vraagt aan de voorzitter van vzw PWA, vzw TEAM en CVBA TEAM om een (maandelijkse) stand van zaken te geven omtrent de voortgang in de ontbinding van deze drie entiteiten.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.