Gemeente Alken

Zitting van 21 december 2023

van 20:00 tot 23:10

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans en Paul Dirickx, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Michel Boussu en Stan Dehollogne, raadsleden;

 

Vanaf punt 3 verlaat Igor Philtjens, raadslid de zitting.

Vanaf punt 14 verlaat Jorg Stas, raadslid de zitting.

Vanaf punt 17 vervoegt Jorg Stas, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 30.11.2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Er is een materiële vergissing gebeurd bij het punt van ‘Pleinstraat gedeeltelijke verplaatsing rooilijn’ op de raad van 30 november 2023. De tekst ‘onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen’ dient vervangen te worden door ‘onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het Departement Omgeving Vlaanderen’. De raad ging unaniem akkoord met deze rechtzetting.

Artikel 2: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring Hemelwater- en droogteplan (HWDP)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: de gemeenteraad van Alken keurt het bijgevoegde hemelwater en droogteplan voor de gemeente Alken goed.  Dit hemelwater- en droogteplan maakt een integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2: Het goedgekeurde hemelwater- en droogteplan wordt raadpleegbaar gemaakt via de gemeentelijke website na goedkeuring.

Artikel 3:Volgens artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt gemeente Alken de

toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Vaststellen deel gemeente

 

Besluit

12 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris en Ida Ceulemans

6 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs en Paul Dirickx

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 en de beginkredieten 2024 voor gemeente en OCMW vast.

Artikel 2: Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Goedkeuring deel OCMW waardoor het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 integraal vastgesteld is

 

Besluit

12 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris en Ida Ceulemans

6 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs en Paul Dirickx

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 en de beginkredieten 2024 voor gemeente en OCMW goed. Het aangepast geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente en het OCMW is hierdoor definitief vastgesteld.

Artikel 2: Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vaststelling lijst nominatieve subsidies gemeente

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad kent de nominatieve subsidies die voorzien zijn in het aangepast meerjarenplan 2023-2025 toe als volgt:

 

TOTAAL

2023

2024

2025

MJP001000: Provinciale bijdrage werking dierenasiel

4.114

5.000

5.000

MJP001201: Buzypass

17.000

17.000

17.000

MJP001252: Ondernemersraad

2500

2500

2500

MJP001258: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

4.118,80

4.500

4.500

MJP001258: Projectvereniging Haspengouw en Voeren

5.565

5.565

5.565

MJP001258: Plaatselijke V.V.V.

3.884

4.272

4.272

MJP001258: Confrérie Kortessems fruit

165

181,50

181,50

MJP001265: Proefcentrum Fruitteelt vzw

100

100

100

MJP001338: Projectvereniging Erfgoedcel Haspengouw

6.000

6.000

6.000

MJP001344: Muziekmij St.-Aloysius

1.540

1.694

1.694

MJP001344: KVLV Kortenbos

27,5

30;25

30,25

MJP001344: Vaderlandslievende Vereniging

818,4

900,24

900,24

MJP001354: Rap op Stap

4.500

4.500

4.500

MJP001357: Interlokale vereniging Sportregio Haspengouw

350

350

350

MJP001406: Vluchthuis

248

248

248

MJP001408: Bijdrage pensioenlasten IGL

3.276,17

0

0

MJP001409: Wonen in Limburg (WIL) (vroegere sociaal verhuurkantoor Land van Loon)

5.091

5.150

5.150

MJP001411: Kind en Gezin

124

124

124

MJP001412: Rode Kruis

682

750

750

MJP001583: Bijdrage scholengemeenschap DANK (€ 3 per kind)

675

675

675

MJP001951: Toelage landschapspark Hart van Haspengouw (RLHV-parkbureau)

0

3.053,75

3.053,75

MJP001968: Toelage Bijzig - projectvereniging wijkwerken

6.046

0

0

 

Artikel 2:

De raad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verdeelsleutel Dotatie Politiezone 2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de percentages van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke dotatie voor boekjaar 2024 als volgt goed:

        Alken: 25,3589 %

        Borgloon: 26,1570 %

        Heers: 15,3823 %

        Kortessem: 17,6881 %

        Wellen: 15,4137 %

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de prognose van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone voor periode 2024 - 2026 als volgt goed:

GEMEENTE

AANDEEL

2024

2025

2026

Alken

25,3589 %

972.175,83 €

1.001.341,10 €

1.031.381,34 €

Borgloon

26,1570 %

 1.002.2771,70 €

1.032.854,85 €

1.063.840,49 €

Heers

15,3823 %

589.704,98 €

607.396,13 €

625.618,01 €

Kortessem

17,6881 %

678.104,47 €

698.447,60 €

719.401,03 €

Wellen

15,4137 %

590.910,43 €

608.637,74 €

626.896,87 €

TOTAAL

100,0000 %

3.833.667,40 €

3.948.677,42 €

4.067.137,75 €

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Toetreding Alken tot Politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH)

 

Besluit

13 stemmen voor: Marc Penxten, Peter Bollen, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Carine Meyers, Danny Jeuris, Ida Ceulemans en Paul Dirickx

5 stemmen tegen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1: Er wordt een gemotiveerde aanvraag tot wijziging per 1 januari 2025 van de grenzen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en de politiezone kanton Borgloon ingediend bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie in die zin dat de gemeenten Alken en Kortessem toetreden tot de huidige politiezone de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Er wordt notie genomen van het feit de gemeenten Borgloon, Heers en Wellen op dezelfde datum toetreden tot de politiezone Tongeren-Herstappe.

Artikel 2: Op advies van de korpschefs van de politiezones Limburg Regio Hoofdstad (LRH), Kanton Borgloon en Tongeren-Herstappe worden volgende handelingen aangenomen:

        de naamlijst van personeelsleden van de zone Kanton-Borgloon, die worden overgeheveld naar de nieuwe politiezone bestaande uit de gemeenten die thans behoren tot de zone LRH evenals uit Alken en Kortessem of de nieuwe politiezone bestaande uit de gemeenten die thans behoren tot de zone Tongeren-Herstappe evenals uit Borgloon, Heers en Wellen, rekening houdend met het verzekeren van de minimale dienstverlening in elk van deze nieuwe politiezones;

        de inventaris van de roerende goederen van de zone Kanton Borgloon, die worden overgedragen naar elk van deze nieuwe politiezones;

        de regeling betreffende de overname van de lopende geschillenprocedures van de zone Kanton Borgloon

Deze lijsten worden integraal bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3: Het personeel, de goederen en activa en passiva van de huidige politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) zullen integraal naar de betreffende nieuwe, hierboven omschreven politiezone overgaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Riolerings- en wegeniswerken Oude Baan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en plannen met projectnummer Fluvius R 005519 en de raming voor de opdracht “vervanging riolering en bijhorende wegeniswerken Oude Baan”, opgesteld door de ontwerper, Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

De totale kostprijs wordt geraamd op € 1.069.281,59 incl. btw waarvan:

- € 846.764,89 excl. btw ten laste van Fluvius;

- € 183.898,10 excl. btw of € 222.516,70 incl. btw ten laste van het gemeentebestuur Alken.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3: Fluvius is gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het gemeentebestuur Alken bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het meerjarenplan onder volgnummer MJP001797.

Artikel 5:Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius System Operator cv en de ontwerper Geotec.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Fietspaden Hameestraat: rooilijnplan, onteigeningsplan, projectnota, voorlopig onteigeningsbesluit en voorlopige vaststelling

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeentelijke rooilijnplannen “Alken Hameestraat” met nummers 1/3, 2/3 en 3/3 opgemaakt door de heer VAES J. (LAN 191819), beëdigd landmeter – expert, worden voorlopig vastgesteld. 

Artikel 2: Het voorlopig onteigeningsbesluit wordt goedgekeurd. De innemingsplannen “Alken Hameestraat” met nummers 1/3, 2/3, en 3/3, opgemaakt door de heer VAES J. (LAN 191819), beëdigd landmeter – expert, alsook de projectnota “Alken Hameestraat” worden voorlopig goedgekeurd.

Artikel 3: De voorlopig vastgestelde rooilijnplannen en onteigeningsplannen zullen, tezamen met de voorlopig goedgekeurde projectnota, het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek en zullen ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis, conform het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Artikel 4:  Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek en het voorafgaandelijk verwittigen van de eigenaars van de in het onteigenings- en rooilijnplan betrokken percelen.

Artikel 5: Na het openbaar onderzoek wordt het dossier voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 6: De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingsdienst  wordt gelast om op basis van hun schattingen een minnelijk aanbod te doen aan de eigenaars en desgevallend onteigeningsonderhandelingen te voeren met de eigenaars van de in het onteigeningsplan opgenomen percelen, met het oog op de minnelijke verwerving van de vereiste innemingen. Dit binnen de onderhandelingstermijn van 1 jaar, die ter kennis wordt gebracht van de eigenaars.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Limburgse RPR : samenwerkingsovereenkomst occasionele gezamenlijke opdrachten

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt bijgevoegd ontwerp van samenwerkingsovereenkomst occasionele gezamenlijke opdrachten goed. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nog gefinaliseerd door toevoeging van de deelnemende partijen.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt goed dat overgegaan wordt tot ondertekening van de definitieve versie van deze samenwerkingsovereenkomst op voorwaarde dat tegen uiterlijk 31 december 2023 minimum 20 partijen aansluiten bij deze samenwerkingsovereenkomst op basis van een goedkeuringsbesluit van het bevoegde orgaan van de deelnemende partijen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd of de inlichting wordt verstrekt.

Artikel 2: Het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2022 wordt opgeheven vanaf 01 januari 2024.

Artikel 3: De gemeentebelasting wordt vastgesteld als volgt :

 

Administratieve stukken - Burgerlijke stand

 

Gemeentebelasting

Kostprijs te betalen aan de Federale overheids-

diensten

(ten indicatieve titel)

 

Totale kostprijs

 

 

(ten indicatieve titel)

 

1. voor de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische vreemdelingenkaarten

EU en EU+, F, F+, M, M duurzaam verblijf en N

 

 

 

 

01a. in gewone procedure

 

€ 2

€19,10

€21,10

01b. in spoedprocedure optie C

(= levering in de gemeente) 

- bestelling voor 15 u

- beschikbaar 2 werkdagen na de bestelling

€ 2

€116,40

€118.40

 

 

 

 

01c. in spoedprocedure optie B (enkel voor Belgen)

(= gedecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel).

-bestelling voor 15 u

-beschikbaar 1ste werkdag na de bestelling + op zaterdagmorgen

€ 2

€153,30

€155,30

02. Elektronische vreemdelingenkaarten A, B, H, K, L,  I en J

 

 

 

02a. in gewone procedure

€ 2

€19,60

€21,60

02b. in spoedprocedure optie C (= levering in de gemeente)

- bestelling voor 15 u

- beschikbaar 1ste werkdag na de bestelling

€ 2

€116,40

€118,40

03. Voor de elektronische identiteitskaarten voor kinderen (de kids-ID) en elektronische verblijfsdocumenten EU, EU+, F, F+ M voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar

 

 

 

 

03a. in gewone procedure

 

 

€7,70

€7,70

03b. in spoedprocedure optie C (=levering in de gemeente)

- bestelling voor 15 u

- beschikbaar 1ste werkdag na de bestelling

 

 

€105,00

€105,00

03c. in spoedprocedure  optie B enkel voor Belgen (= gedecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel)

-bestelling voor 15 u

-beschikbaar 1ste werkdag na de bestelling + op zaterdagmorgen

 

€141,90

€141,90

04. Voor de elektronische verblijfsdocumenten A, B, K en L voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar

 

 

 

04a. in de gewone procedure

 

€ 10,70

€ 10,70

04b. in spoedprocedure optie C (= levering in de gemeente)

- bestelling voor 15u

- beschikbaar 1ste werkdag na de bestelling

 

€ 116,40

€ 116,40

05. Voor de documenten i.v.m huwelijk (inclusief huwelijksboekje)

 

€ 24

 

€ 24

06. Voor wettelijke samenlevingscontracten

 

 

 

 

06a. Voor afsluiten

 

 

 

€ 10

 

€ 10

06b. Voor beëindiging

 

 

 

€ 10

verhoogd met eventuele kosten aangerekend door derden (gerechtsdeurwaarder)

 

 

€ 10

verhoogd met eventuele kosten aangerekend door derden (gerechtsdeurwaarder)

 

07. Voor de biometrische paspoorten

 

 

 

 

07a. in gewone procedure

 

 

 

 

07a1. voor -18 jarigen

-

 

 

 

 

Productie

kosten: € 35

Consulaire rechten: € 0

 

€ 35

07a2. voor +18 jarigen

 

 

 

€ 10

Productie

kosten: € 35

Consulaire rechten: € 30

 

€ 75

07b. in dringende procedure

 

 

 

 

07b1. voor -18 jarigen

 

 

 

 

Productie

kosten: € 210

Consulaire rechten: € 0

 

€ 210

07b2. voor +18 jarigen

 

 

 

07c. in superdringende procedure (4)

 

€ 10

Productie

kosten: € 210

Consulaire rechten:€ 30

 

€ 250

07c1. voor - 18 jarigen

 

Productiekosten :

 € 270

Consulaire rechten : € 0

€ 270

07c2. voor + 18 jarigen

€ 10

Productiekosten :

 € 270

Consulaire rechten : € 30

€ 310

08.  Voor reisdocumenten voor vluchtelingen, straatlozen en vreemdelingen

 

 

 

08a. in gewone procedure

 

 

 

08a1. voor - 18 jarigen

-

Productiekosten :

 € 41

Consulaire rechten : € 0

€ 41

08a2. voor + 18 jarigen

€ 10

Productiekosten :

€ 41

Consulaire rechten : € 20

€ 71

08b. in dringende procedure

 

 

 

08b1. voor - 18 jarigen

-

Productiekosten :

 € 210

Consulaire rechten : € 0

€ 210

08b2. voor + 18 jarigen

€ 10

Productiekosten :

€ 210

Consulaire rechten : € 20

€ 240

08c. in superdringende procedure (5)

 

 

 

08c1. voor - 18 jarigen

-

Productiekosten :

€ 270

Consulaire rechten : € 0

€ 270

08c2. voor + 18 jarigen

€ 10

Productiekosten :

€ 270

Consulaire rechten : € 20

€ 300

09. Voor het Internationale rijbewijs

 

 

 

 

€ 5

€ 16

€ 21

10. Voor de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 maanden en model 36 maanden in bankkaartmodel, project Mercurius

 

€ 5,-

€ 20

€ 25

11. Voor het rijbewijs in bankkaartmodel, project Mercurius

 

€ 5,-

 

 

€20,-

€ 25

12. Voor het afleveren van personenlijsten

 

 

 

€ 0,15 per naam

met een minimum van

€ 2,50 per lijst.

 

 

€ 0,15

per naam met een minimum van

 € 2,50

per lijst.

 

13. Voor het afleveren van plastic zakjes ter bescherming van rijbewijzen, identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, identiteitsbewijzen voor kinderen, attesten van immatriculatie

 

€ 0,25

 

€ 0,25

14. Voornaamswijziging

€ 50

€ 5 voor de transgenders

 

 

 

Verstrekken van kopieën, fotokopieën en kleurenafdrukken:

 

 

voor formaat A4 zwart/wit

 

€ 0,20 per fotokopie

voor formaat A3 zwart/wit

 

€ 0,25 per fotokopie

voor formaat A4 in kleur

 

€ 1,00 per fotokopie

voor formaat A3 in kleur

 

€ 1,50 per fotokopie

Kleurenafdruk formaat A4 in kleur

 

€ 3,00 per afdruk

Kleurenafdruk formaat A3 in kleur

€ 5,00 per afdruk

 

per cd-rom (uitsluitend cd-rom van het gemeentebestuur

 

€ 5,00 per CD-Rom

voor kleurafdruk op plotter

 

 

€ 40,00 per m²

met een minimum van € 40,00

 

 

 

 

 

Bij verzending van bovenvermelde stukken worden de portkosten en de eventuele auteursrechten aangerekend

 

Het afleveren via USB-stick of andere gegevensdrager (uitgezonderd de hoger vernoemde cd-rom) is verboden.

 

(1) niet van toepassing voor Belgen ingeschreven in een consulaire post

(2) niet van toepassing voor vreemdelingen.

Artikel 4: De betaling van de in te vorderen belasting dient contant of elektronisch te gebeuren op het ogenblik van de aanvraag.  Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de betaalde som afgeleverd.

Artikel 5: Worden van de belasting vrijgesteld:

a. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd;

b. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente;

c. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut;

d. bij de vernieuwing van een rijbewijs afgeleverd om medische redenen;

e. personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamtoevoeging;

Artikel 6: Van deze beslissing wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Addendum bij huurovereenkomst dd.01.07.2015 tussen gemeente Alken en vzw Natuurpunt Beheer: verhuur bijkomende percelen nl. percelen 2e Afdeling, Sie D, nrs. 863, 864, 866 en 878

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het addendum voor de uitbreiding van de huur aan vzw Natuurpunt Beheer met de percelen 2e Afdeling Sie D nrs 863, 864, 866 en 878, in bijlage.

Artikel 2: Alle bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de huurovereenkomst van 01.07.2015 gelden ook voor de bijkomende percelen.

Artikel 3: Het addendum maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4: Het addendum zal ondertekend worden door de algemeen directeur en burgemeester .

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Subsidie bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist het gemeentelijk subsidiereglement vermeld in artikel 2 goed te keuren.

Artikel 2: Gemeentelijk subsidiereglement ter bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar

Artikel 1 - Toekenning

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie ter bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar.

Artikel 2 - Doel

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die (honing)bijen en andere inheemse insecten aanvalt, die onze bloemen en planten bestuiven. Daarom is het belangrijk om de soort te bestrijden door hun nesten te laten verdelgen. Om burgers te motiveren om de nesten te laten verdelgen, is het opportuun om de kosten van de verwijdering terug te betalen via deze subsidie.

Artikel 3 — Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing voor alle nesten van Aziatische hoornaar gelegen op privéterrein binnen het grondgebied van de gemeente Alken.

Artikel 4 — Begunstigde

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door de begunstigde vermeld op de bijgevoegde factuur voor het verdelgen van de nesten van Aziatische hoornaar.

Artikel 5 - Algemene voorwaarden

§ 1. De subsidie ter bestrijding van de Aziatische hoornaar kan aangevraagd worden indien het een verwijdering van een nest van de Aziatische hoornaar betreft. Het verwijderen van andere wespennesten zoals de nesten van de Europese hoornaar, komen niet in aanmerking.

§2. De verwijdering van het nest dient te gebeuren door de brandweer, Hulpzone Zuid-West Limburg of door een erkende verdelger.

§3. De factuur van de brandweer of erkende verdelger dient toegevoegd te worden aan de aanvraag. Indien het gaat om een erkende verdelger dient ook zijn attest als erkend verdelger toegevoegd te worden aan de aanvraag

§4. Indien niet vermeld op de factuur dient de brandweer of de erkend verdelger achteraf te bevestigen dat het om de verwijdering van een nest van de Aziatische hoornaar ging.

Artikel 6 - Hoogte van de premie

De subsidie bedraagt een terugbetaling van de kosten voor het verdelgen van het nest van de Aziatische hoornaar, op basis van de voorgelegde factuur, voor een maximum bedrag van 60 euro inclusief BTW.

Artikel 7 - Aanvraagprocedure

§1. De subsidie moet aangevraagd worden na de aanvang van de werken.

§2. De aanvraag wordt ingediend bij de dienst milieu via het aanvraagformulier beschikbaar op www.Alken.be of bij de dienst milieu, Hoogdorpsstraat 38,3570 Alken.

§3. De aanvraag is slechts ontvankelijk wanneer ze volledig is. Dit betekent dat het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en de factuur en eventueel het attest van de verdelger als bijlage is toegevoegd. De aanvrager ontvangt een bevestiging als het dossier als volledig wordt beschouwd.

Artikel 8 - Betalingsmodaliteiten

§ 1. De subsidie wordt uiterlijk 90 dagen na ontvangst van de aanvraag uitbetaald.

§2. Het subsidiebedrag wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde bankrekening.

Artikel 9 - Verantwoordingsprocedure

§1. De subsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

§2. De begunstigde verleent medewerking zodat vertegenwoordigers van het gemeentebestuur de correcte aanwending van de subsidie kunnen controleren.

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt:

1. De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie.

2. De stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende subsidie.

Artikel 10 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking van dit reglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest’

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Er wordt goedkeuring verleend aan de overeenkomst tot oprichting van de Interbestuurlijke vereniging Lokale actiegroep Haspengouw Zuidwest.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring verlenging projectvereniging 'Bijzig'

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de verlenging van de projectvereniging 'Bijzig' goed tot en met 31/12/2024.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de statuten van de 6 gemeenten (excl. Kortessem en Borgloon) goed van de projectvereniging 'Bijzig' voor de duur van vijf jaar, namelijk van 1/1/2025 tot en met 31/12/2029.

Artikel 3: Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikels 326 tot en met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Kerk Terkoest - stand van zaken

 

Besluit

Artikel 1: De raad neemt kennis van de stand van zaken en het verloop van het dossier met betrekking tot de kerk van Terkoest.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Masterplan Terkoest- Toegevoegd punt

 

Besluit

eenparig

 

De raad is unaniem akkoord om met gans de gemeenteraad de site ter plaatse en ten gepaste tijde te bezoeken met deskundige uitleg van betrokken ontwikkelaars.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Parkeerplaatsen Papenakkerstraat- Toegevoegd punt

 

Besluit

De raad neemt kennis van de bezorgheid van Cd&V over het verdwijnen van parkeerplaatsen in de Papenakkerstraat. Schepen Frank Vroonen verwijst naar het nieuwe vervoersplan dat in voege gaat vanaf 6 januari 2024 waarbij dit de laatste stopplaats is op de kernnetlijn en bijgevolg ook een rustplaats. Alhoewel geen agendapunt is volgens de verkeerscommissie dit de beste en enige locatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vragen raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2023