Gemeente Alken

Zitting van 21 december 2023

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verslag van de vorige zitting dd. 30.11.2023

 

Toelichting

De notulen van 30.11.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/SdjkNSdVFWI

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring Hemelwater- en droogteplan (HWDP)

 

Toelichting

Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betreft dat meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer.  Bovendien neemt ook de intensiteit van de buien toe waardoor buien met korte en intense neerslag  worden afgewisseld  door langere, drogere periodes.  Om hiermee om te gaan is het belangrijk om niet alleen meer ruimte te geven aan water, maar ook zoveel mogelijk het grondwater aan te vullen.

 

De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater. Een hemelwater- en droogteplan met een integrale visie over waar en hoe we het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren, draagt hiertoe bij.

 

Tegen eind 2024 moeten Vlaamse gemeenten over een hemelwater- en droogteplan (HWDP) beschikken wanneer ze een beroep willen doen op watergerelateerde subsidies.

 

Fluvius heeft voor alle gemeenten waar zij het beheer hebben over de riolering de opdracht gegeven aan een studiebureau om een HWDP op te stellen.  Samen met verschillende actoren en de gemeente Alken zijn er dan ook werksessies en overlegmomenten geweest om tot een HWDP te komen voor de gemeente Alken.

 

Vandaag wordt het opgestelde hemelwater- en droogteplan (HWDP) voor de gemeente Alken voor ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Vaststellen deel gemeente

 

Toelichting

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. Elk bestuur moet echter ook zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voorlopig vastgesteld in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 2023 en voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 4 december 2023. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd vervolgens toegelicht in de commissie financiën op maandag 18 december 2023. In bijlage vindt u het voorontwerp van het aangepast gemeentelijk meerjarenplan

2020-2025, de toelichtingen en alle benodigde documentatie. Elke juridische entiteit dient eerst zijn deel van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan goed te keuren alvorens de gemeenteraad het totale aangepast geïntegreerde meerjarenplan kan goedkeuren.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Herziening 4 - Beginkrediet 2024 - Goedkeuring deel OCMW waardoor het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 integraal vastgesteld is

 

Toelichting

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepalen dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. Elk bestuur moet echter ook zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd voorlopig vastgesteld in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 2023 en voorafgaandelijk toegelicht op het managementteam van 4 december 2023. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd vervolgens toegelicht in de commissie financiën op maandag 18 december 2023. In bijlage vindt u het voorontwerp van het aangepast gemeentelijk meerjarenplan

2020-2025, de toelichtingen en alle benodigde documentatie. Elke juridische entiteit dient eerst zijn deel van het aangepast geïntegreerde meerjarenplan goed te keuren alvorens de gemeenteraad het totale aangepast geïntegreerde meerjarenplan kan goedkeuren.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Vaststelling lijst nominatieve subsidies gemeente

 

Toelichting

Op het vlak van bevoegdheden gekoppeld aan het toekennen van subsidies beschrijven artikels 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur welke bevoegdheden niet door de raad aan het uitvoerend orgaan kunnen worden toevertrouwd.  Het betreft het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies. Het merendeel van de subsidiedossiers binnen de gemeente en het OCMW voldoet reeds aan deze regelgeving gezien deze worden toegekend in uitvoering van een door de raad goedgekeurd subsidiereglement, een door de raad goedgekeurde subsidie-overeenkomst of een door de raad goedgekeurde nominatieve subsidielijst. Omwille van de BBC regelgeving zal de jaarlijkse lijst met goedgekeurde nominatieve subsidies voorwerp uitmaken van een apart agendapunt op de raadsvergaderingen.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Verdeelsleutel Dotatie Politiezone 2024

 

Toelichting

Elke gemeenteraad van de meergemeentepolitiezone dient de dotatie te stemmen die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort;

De dotatie dient in de uitgaven van elke gemeentebegroting te worden ingeschreven; De bijdrage aan de meergemeentezone wordt op zijn minst in twaalfden uitbetaald;

De nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de dotaties en de wijze waarop zij worden uitbetaald zijn, door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit vastgelegd;

Wanneer de meergemeentezone niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van haar opdracht, dient het verschil te worden gedragen door de gemeenten die er deel van uitmaken;

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Toetreding Alken tot Politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH)

 

Toelichting

De stad Hasselt en de gemeente Kortessem hebben op 21 november 2023 definitief goedkeuring gegeven aan een vrijwillige samenvoeging op gemeentelijk vlak per 1 januari 2025. De steden Borgloon en Tongeren hebben gelijkaardig besloten op 17 oktober 2023.

Deze voorgenomen gemeentefusies, beslist door de Vlaamse overheid, hebben noodgedwongen ook gevolgen voor de politiezones waarvan de betrokken gemeenten deel uitmaken. Zo zal op 1 januari 2025 moeten worden vastgesteld dat het grondgebied van de politiezones Kanton Borgloon, Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en Tongeren-Herstappe veranderd is in de zin dat de gemeente Kortessem en de stad Borgloon door hun gemeentelijke fusie met respectievelijk de stad Hasselt en de stad Tongeren niet langer deel uitmaken van de politiezone Kanton Borgloon.

Het restant van deze politiezone, zijnde de gemeenten Alken, Heers en Wellen kan op zich onmogelijk een politiezone blijven uitmaken gelet op de vereiste van het verzekeren van een basispolitiezorg, zodat het past deze situatie per 1 januari 2025 proactief te regelen en de continuïteit van de politiewerking voorop te stellen.

In die optiek heeft de gemeente Alken op 25 mei 2023 en op 30 augustus 2023 de wens geuit om de politiezone Kanton Borgloon te verlaten en per 1 januari 2025 aan te sluiten bij de politiezone LRH. De gemeente Kortessem deed hetzelfde bij gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2023.

De stad Borgloon heeft op haar beurt op 26 oktober 2023 formeel beslist om per 1 januari 2025 aan te sluiten bij de politiezone Tongeren-Herstappe. Ook de gemeenten Heers en Wellen hebben in de toekomst voor deze zone gekozen, meer bepaald bij gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2023 respectievelijk 27 oktober 2023.

In deze voornoemde besluiten werd aldus door de vijf gemeenten gekozen om de politiezone Kanton Borgloon per 1 januari 2025 vrijwillig te ontbinden en aan te sluiten bij andere zones. Dit houdt meteen in dat men de huidige legislatuur in de drie bij de wijziging betrokken politiezones kan uitdoen.

In elk van deze betreffende gemeenteraadsbesluiten werd daarnaast de operationele en organisatorische meerwaarde van de keuze voor aansluiting bij een bepaalde politiezone gemotiveerd, een eerste stap in de procedure van vrijwillige defusie zoals bepaald door art. 91/11 WGP.

De tweede stap behelst het akkoord van alle bij de voorliggende wijziging betrokken gemeenten.

Dit akkoord wordt vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Riolerings- en wegeniswerken Oude Baan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Toelichting

Door de ontwerper, Geotec, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen werd een ontwerp opgemaakt voor de werken "vervanging riolering en bijhorende wegeniswerken Oude Baan”. Dit is een gezamenlijke opdracht van Fluvius en het gemeentebestuur Alken. Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de procedure voeren en in naam van het gemeentebestuur Alken bij de gunning van de opdracht optreden. De totale kostprijs wordt geraamd op € 1.069.281,59 incl. btw waarvan:

- € 846.764,89 excl. btw ten laste van Fluvius;

- € 183.898,10 excl. btw of € 222.516,70 incl. btw ten laste van het gemeentebestuur Alken.

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het meerjarenplan onder volgnummer MJP001797 en kan aangevuld worden met het budget Rioleringsfonds.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Fietspaden Hameestraat: rooilijnplan, onteigeningsplan, projectnota, voorlopig onteigeningsbesluit en voorlopige vaststelling

 

Toelichting

In de Hameestraat zijn werken gepland aan de riolering in het kader van een Fluvius dossier.

Hieraan gekoppeld wenst de gemeente fietspaden aan te leggen in de Hameestraat die

opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De aanleg van deze

fietspaden valt onder het Fietsfondsdossier Hameestraat te Alken.

De rooilijn- en onteigeningsplannen, tezamen met de projectnota dienen voorlopig

vastgesteld te worden door de gemeenteraad, vervolgens is er een openbaar onderzoek en

hierna dienen de rooilijn- en onteigeningsplannen, tezamen met de projectnota definitief

vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

De onderhandelingen voor de innemingen zullen gevoerd worden door dienst

Vastgoedtransacties.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Limburgse RPR : samenwerkingsovereenkomst occasionele gezamenlijke opdrachten

 

Toelichting

Het recente Besluit van de Vlaamse Regering (BVR RPR) van 20 januari 2023 biedt lokale besturen in Limburg meer flexibiliteit en autonomie in hun HR-beleid. Ook beoogt het besluit om externe mobiliteit tussen overheidsniveaus te stimuleren. Tot slot introduceert het kaderbesluit ook verschillende moderne HRM-instrumenten voor de lokale en provinciale besturen.  

Alle kenmerken van de arbeidsmarkt wijzen erop dat de “war for talent” niet zal verbeteren, met een stijging van het aantal knelpuntfuncties tot gevolg. Hierdoor stijgt het risico op zowel opwaartse druk op onze loonschalen als braindrain naar de privésector. Als nu reeds bij besturen het gevoel bestaat dat we elkaars beste collega’s van elkaar afsnoepen met betere voorwaarden, kan dit nog verergeren als elk bestuur zijn eigen verloningsbeleid zal creëren.  De Regioraad Limburg wenst de mogelijkheden van het nieuwe BVR RPR te onderzoeken met als doel de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Limburgs kader en de daarmee samenhangende HR instrumenten.  

De Regioraad Limburg wenst gezamenlijke opdrachten te organiseren voor het uitvoeren van een onderzoek in het kader van een nieuw totaal verloningsbeleid. Hiertoe werd vastgesteld dat de besturen een gezamenlijk belang hebben omdat / omwille van:   

De eigenheid van de Limburgse arbeidsmarkt voor de lokale besturen, meer bepaald wat lagere fiscale inkomsten Limburgse gemeenten betreft en snellere vergrijzing;  

De ontwerpkosten worden gedeeld volgens een faire verdeelsleutel. Het is quasi onmogelijk om dergelijke kost alleen te dragen. Iedereen geniet van de lusten en regelt de implementatie op het ritme dat zijn huishouden past. Het ontwerp biedt structuur voor de lange termijn.  

De kennisdeling op vlak van modern personeelsbeleid, die een logisch gevolg is van de gezamenlijke plaatsing van de opdrachten. We besparen op lokale consultancy kosten, zowel bij de opzet als bij de implementatie.  

De alsmaar schaarsere middelen (VTE's en €) die we kunnen inzetten tegenover de alsmaar grotere en meer diverse vraag, die best zo efficiënt en verantwoord mogelijk worden ingezet. Het voorgestelde instrumentarium kan ons hierin ondersteunen, keuzes objectiveren. 

We investeren in een partnership met externe HR & markt experten in de instrumenten voor loonpositionering (benchmarking), de basis voor het nemen van korte en lange termijn beslissingen met budgettaire impact voor elk bestuur (groot of klein). 

We zodoende een antwoord kunnen bieden op de “war for talent”. 

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

 

Toelichting

Zoals elk jaar past de Fod Binnenlandse Zaken de tarieven aan van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten.  Deze tarieven worden herzien op basis van de schommelingen van de index.   Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken dient hierdoor aangepast te worden. De gemeentebelasting van € 2,- blijft behouden.

Verder worden de kartonnen identiteitsbewijzen voor vreemdelingen -12 jaar vervangen door elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar. Net zoals de kids-ID's worden deze vrijgesteld van gemeentebelasting.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Addendum bij huurovereenkomst dd.01.07.2015 tussen gemeente Alken en vzw Natuurpunt Beheer: verhuur bijkomende percelen nl. percelen 2e Afdeling, Sie D, nrs. 863, 864, 866 en 878

 

Toelichting

Huurovereenkomst dd.01.07.2015 m.b.t. verhuur door de gemeente aan vzw Natuurpunt Beheer van de percelen gelegen te Alken, 2e Afdeling Sie D nrs 867, 868, 870/B, 873, 865/A en 872. vzw Natuurpunt Beheer wenst volgende aansluitende percelen, 2e Afdeling Sie D nrs 863, 864, 866 en 878 ook te huren van de gemeente Alken om ook te bestemmen als natuurreservaat.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Subsidie bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar

 

Toelichting

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die (honing)bijen en andere inheemse insecten aanvalt die onze bloemen en planten bestuiven. Daarom is het belangrijk om de soort te bestrijden door hun nesten te laten verwijderen. Om burgers te motiveren om de nesten te laten verdelgen, is het opportuun om de kosten van de verwijdering terug te betalen.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest’

 

Toelichting

In de periode 2014-2021 hebben de beschikbare Europese, Vlaamse en provinciale middelen gezorgd voor een investeringshefboom in het Limburgse platteland. De komende periode zijn de subsidiemogelijkheden beperkt tot de LEADER-gebieden.

 

Onder regie van het provinciebestuur en in samenwerking met de gemeenten en relevante plattelandsactoren zijn gebiedsgerichte ontwikkelingsplannen voor vier LEADER-gebieden gemaakt: Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidwest en Haspengouw Zuidoost. In de vier LEADER-gebieden zijn 34 gemeenten opgenomen. De Vlaamse regering heeft op 20 oktober jl. de ontwikkelingsplannen van de vier LEADER-gebieden goedgekeurd. Hierdoor kan de komende jaren 10,3 miljoen euro geïnvesteerd worden in het Limburgse platteland.

 

In januari 2023 heeft de gemeente Alken de intentieverklaring getekend om deel te nemen aan de werking van het LEADER-gebied. Met de Vlaamse goedkeuring kan nu de volgende stap gezet worden in de operationalisering van de LEADER-werking. Hiervoor dient de Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest (LAG) in de vorm van een interbestuurlijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid te worden opgericht.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Goedkeuring verlenging projectvereniging 'Bijzig'

 

Toelichting

Op 1 januari 2018 ging het Wijk-werkendecreet van 5 juli 2017 in voege en werd het PWA-stelsel hervormd naar 'wijk-werken'. Hiermee wou de Vlaamse Overheid kansen bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring te kunnen vergaren.  De wijk-werker voert activiteiten uit bij een gebruiker, in functie van een traject naar werk in het normale economische circuit (doorstroming). VDAB en/of OCMW zullen de nieuwe wijkwerkers toeleiden naar de wijk-werk-organisator. Het gemeentebestuur van Alken besliste op 26 oktober 2017 om samen met 7 buurgemeenten - Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Wellen, Sint-Truiden, Borgloon en Kortessem - het wijk-werken in te richten vanaf medio 2018, onder de vorm van een projectvereniging. De projectvereniging ‘wijk-werken Haspengouw’ werd oorspronkelijk voor 6 jaar opgericht om het wijk-werken te organiseren in de regio (zie statuten in bijlage). Vervolgens, in 2020, werd de opdracht van de vereniging uitgebreid met extra bovenlokale taken met betrekking tot het beleidsdomein sociale economie en tewerkstelling. De statuten werden dan ook in die zin aangepast (zie statuten in bijlage). Daarnaast kende de vereniging een naamswijziging in 2023 (zie statuten in bijlage).

Een projectvereniging kent een wettelijke termijn van maximaal 6 jaar, dus de erkenning van ‘Bijzig’ stopt eind juni 2024.  Wegens de fusies van Borgloon en Kortessem vanaf 2025, is een eenvoudige verlenging met 6 jaren niet mogelijk. Na intensief overleg met VVSG en ABB komen we tot het besluit dat er slechts 1 juridisch correcte piste bestaat voor continuering van de projectvereniging, met name enerzijds het verlengen van de projectvereniging met een duur van zes maanden, voor de periode tot en met 31/12/2024 met alle acht huidige deelnemende besturen, en anderzijds het vernieuwen van de statuten vanaf 01/01/2025 voor de duur van vijf jaar met de zes overblijvende leden, namelijk Alken, Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Wellen en Sint-Truiden. Er wordt geopteerd om de statuten te vernieuwen voor een periode van vijf jaar om een toekomstig verkiezingsjaar te vermijden voor de verdere verlenging. De verlening aan zich kan niet goedgekeurd worden in 2024, omdat het juridisch niet wordt toegestaan om de statuten te verlengen in het verkiezingsjaar van 2024. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen in de vernieuwde statuten, met uitzondering van de deelnemende besturen.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Kerk Terkoest - stand van zaken

 

Toelichting

Op de raad van 30 november 2023 werd de situatie van de kerk van Terkoest besproken en werd afgesproken dat er een stand van zaken zou toegelicht worden op de raad van december.

Publicatiedatum: 13/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Masterplan Terkoest- Toegevoegd punt

 

Toelichting

Op de GR van Alken op donderdag 30/11 werd de begroting van de her/nevenbestemming van de kerk van Terkoest hier uitvoerig in vraag gesteld.

 

Naast die vragen over de toekomst van de kerk hebben we vandaag ook vragen over het beloofde masterplan voor het centrum Terkoest betreffende:

Kasteel van de zusters Augustinessen en het klooster en vijver.

Toekomst van het GCC D’Erckenteel

Voormalig rusthuis Cecilia

Aanpalende gronden langs de school

Publicatiedatum: 18/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 12 2023

 

Parkeerplaatsen Papenakkerstraat- Toegevoegd punt

 

Toelichting

Via Facebook, op de pagina Gemeente – OCMW Alken, hebben we vernomen dat er een aantal parkeerplaatsen zullen verdwijnen in de Papenakkerstraat net voor het gebouw Bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang.  Daar geldt dan een parkeerverbod.

Eerst was er alleen de parking voor het OCMW/BIB gebouw. Toen deze parking snel te klein bleek te zijn, zijn deze parkingplaatsen naast de Papenakkerstraat extra aangebracht en ook deze worden zeer veel gebruikt.

Veel ouders brengen ’s morgens hun kinderen naar de kinderopvang om vervolgens naar hun werk te rijden, in de drukke ochtendspits.  Om geen tijd te verliezen is het net gemakkelijk om langs de Papenakkerstraat te stoppen om de kinderen dan met hun rugzakjes of schooltassen bij de opvang binnen te brengen om nadien rechtdoor te kunnen rijden naar het werk.
Op die manier zijn er geen risico’s op de parking voor andere auto’s te beschadigen want met kinderen is het niet altijd even gemakkelijk. 

Ook de mogelijkheid om op de parking Kapittel te gebruiken vraagt te veel tijd aan de ouders, om in de Hoogdorpsstraat in druk verkeer te zitten en om toch een hele omweg te maken naar de uitrit.

Eigenlijk worden die bewuste parkingplaatsen op de Papenakkerstraat gebruikt als “een soort kiss and ride” of beter “5-10 minuten parking” voor de kinderopvang en nu vernemen wij dat precies op die plaats die zoveel gebruikt wordt door de ouders, dat daar een rustplaats komt voor de Lijnbus. 

Ook bibliotheekgebruikers en bezoekers aan het OCMW parkeren soms liever op de parkeerplaatsen op de Papenakkerstraat vōōr de bibliotheek, omdat het parkeren op de parking als er veel auto’s staan, niet altijd gemakkelijk is.

Publicatiedatum: 18/12/2023