Gemeente Alken

Zitting van 30 mei 2024

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 25.04.2024

 

Toelichting

De notulen van 25.04.2024 & het zittingsverslag worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Voetbal in Alken - stand van zaken

 

Toelichting

De gemeenteraad van 25 april 2024 besliste om het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Tevens besloot de gemeenteraad om, indien het recht van opstal gedeeltelijk opgeschort wordt, de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen van Alken United totdat een nieuw recht van opstal voor de site Terkoest goedgekeurd wordt.

Het college heeft in navolging de nodige beslissingen genomen en deze worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Gemeentelijk mobiliteitsplan - definitieve vaststelling

 

Toelichting

De laatste van de drie fases (verkenningsnota, uitwerkingsnota en beleidsplan) van de procedure tot opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan is afgerond. Het college van burgemeester en schepenen heeft het plan voorlopig vastgesteld op 22 mei 2022.

Het plan dient nu definitief vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Belastingreglement omgevingsvergunningen

 

Toelichting

Op 28 mei 2020 werd het reglement inzake de belasting op omgevingsvergunningen goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Het is wenselijk om volgende items te schrappen uit artikel 4 van dit reglement:

- "Vastgoedinformatie en stedenbouwkundige uittreksels per kadastraal perceel": deze retributies zijn vastgesteld in het gemeenteraadsbesluit "Vastgoedinformatieplatform" d.d. 25/01/2024

- "Conformiteitsattesten": deze retributies worden vastgesteld in een nieuw gemeenteraadsbesluit "Conformiteitsattesten", ter goedkeuring op de gemeenteraad d.d. 30/05/2024

- "Aanleg/verplaatsing/wijziging/opheffing van een gemeenteweg/rooilijnen vastleggen": is niet meer van toepassing gezien het decreet gemeentewegen d.d. 03/05/2019, enkel nog van toepassing bij een geïntegreerde procedure van omgevingsvergunningen.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Retributiereglement: conformiteitsattesten

 

Toelichting

De Vlaamse Codex Wonen met betrekking tot het aanvragen van conformiteitsattesten of hercontrole is gewijzigd. Indien de gemeente Alken hiervoor nog een vergoeding wenst te vragen dient er een nieuw retributiereglement opgemaakt en goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Toetreding tot aankoopcentrale aangaande duurzame voertuigen - goedkeuring

 

Toelichting

De Vereniging van Lokale Besturen in het Arrondissement Mechelen IGEMO heeft een procedure gevoerd voor een groepsaankoop aangaande duurzame voertuigen. Door gebruik te maken van deze aankoopcentrale is het gemeentebestuur vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Er wordt nu voorgesteld om toe te treden tot de groepsaankoop van deze aankoopcentrale.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Cabine Fluvius Grotstraat: verkoop gedeelte (huidig) openbaar domein aan Fluvius: goedkeuring ontwerpakte met bepaling voorwaarden en prijs en desaffectatie naar privé-domein van de gemeente

 

Toelichting

Fluvius wenst een bijkomende distributiecabine te plaatsen voor de omgeving Rond Punt, in de Grotstraat, op een perceel grond met een oppervlakte van 30 m², gelegen in de Grotstraat, gekend ten kadaster 1e Afdeling Sie I, te onttrekken aan het openbaar domein, met toegekend perceelnummer I 2908/A volgens bijgevoegd plan met precad referentie. De ontwerpakte met bepaling van de voorwaarden en prijs dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Daarnaast dient de gemeenteraad de 30m² huidig openbaar domein die verkocht wordt te desaffecteren naar privé-domein van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 22.05.2024 de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aangesteld voor het opstellen en verlijden van de akte, en dit op kosten van de koper Fluvius.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Verkaveling 'Papenakker' in RUP Kerkveld: verplaatsing rooilijn i.f.v. bermbreedte: definitieve vaststelling

 

Toelichting

Verkavelaar Deveux-Vanerum Bvba heeft een aanvraag ingediend op 06.03.2024 om een verplaatsing van de rooilijn gezien er bij de opmaak van de as-built plannen is gebleken dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is binnen het openbaar domein om ter plaatse in te richten als wegberm. Om een bermbreedte van 1m50 gemeten vanaf de buitenkant van de verharding te realiseren, dient bijgevolg de rooilijn aangepast te worden volgens het plan in bijlage van landmeter-expert Kurt Vanerum dd.21.02.2024.

De voorlopige vaststelling van het rooilijnplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28.03.2024.

Vervolgens ging het openbaar onderzoek door van 15.04.2024-14.05.2024.

De gemeenteraad dient de definitieve vaststelling van het rooilijnplan nu goed te keuren.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Werkingsverslag en de jaarrekening 2023 van de projectvereniging Bijzig

 

Toelichting

Vanaf 1 januari 2018 ging het wijk-werken van start, als opvolger van het vroegere PWA. Met het wijk-werken wil de Vlaamse Overheid werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring laten opdoen. Het wijkwerken maakt integraal deel uit van het lokaal sociaal tewerkstellingsbeleid, georganiseerd door de interlokale projectvereniging 'Bijzig' (voorheen 'wijk-werken Haspengouw'), bestaande uit 8 steden en gemeenten: Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Wellen, Alken, Kortessem en Borgloon.

Deze interlokale vereniging groeide op enkele jaren tijd van louter organisator wijk-werken tot een koepelvereniging voor alle werk gerelateerde thema's voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Bijzig' voert de opdrachten uit, die door de Vlaamse overheid aan de lokale besturen worden toebedeeld. In die hoedanigheid vervult ze de 'regierol sociale economie en werk' voor de regio, organiseerde ze de gemeenschapsdienst, geeft ze vorm aan de nieuwe lokale partnerschappen binnen het Europees Sociaal Fonds en ondersteunt ze de OCMW's op vlak van activeringsbeleid. Tijdens de gemeenteraad van 26 april 2018 werden de statuten van deze interlokale projectvereniging 'Bijzig' goedgekeurd. Jaarlijks wordt de rekening en het activiteitenverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, alsook het jaarlijks attest van de accountant. De vaststelling van de rekening door de accountant vond plaats in vergadering van 14 maart 2024. Ook het activiteitenverslag, de jaarrekening van 2023 en het attest van de boekhouder worden als bijlage toegevoegd.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

IGL - Algemene Vergadering Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg dd. 27.06.2024

 

Toelichting

Op 13 mei ontving het college via mail de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGL die zal plaatsvinden op donderdag 27 juni 2024 om 18u, in de refter van Ter Heide Genk, Klotstraat 125 te 3600 Genk

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 05 2024

 

Limburg.net - Algemene vergadering dd. 19.06.2024

 

Toelichting

In toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid voor de algemene vergadering Limburg.net voor de volledige legislatuur.

Raadslid Ida Ceulemans is afgevaardigde en Schepen Patrick Martens is plaatsvervanger conform het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2013.

De voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van Limburg.net op 19.06.2024 dienen al dan niet goedgekeurd te worden.

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.