Gemeente Alken

Zitting van 25 januari 2024

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Patrick Martens, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 2 verlaat Igor Philtjens, raadslid de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt Igor Philtjens, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 21.12.2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: vaststellen rooilijnen nieuwe toegangsweg n.a.v. OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek (bij provincie Limburg)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het vaststellen van de rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij Alken-Maes, en dit onder opschortende voorwaarde van het verlenen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van de brouwerij Alken Maes, door de Provincie Limburg.

Artikel 2: De vaststelling van de rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij Alken-Maes, is bepaald op het opmetingsplan dd.11.10.2023 opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec).

Artikel 3: Het opmetingsplan dd.11.10.2023 opgemaakt door landmeter-expert Peter Gijsen (Geotec) maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provincie Limburg om toe te voegen aan hun dossier OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van de brouwerij Alken Maes.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: nieuwe toegangsweg: aanleg wegenis, riolering en infrastructuur

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de door het studiebureau Geotec opgemaakte plannen, raming, bestek, goed. Dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst tussen de gemeente Alken en Alken-Maes, in bijlage, goed. Dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg.

Artikel 3: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om aan de hand van het in artikel 2 vermelde onderwerp, een overeenkomst af te sluiten met Alken-Maes.

Artikel 4: Alle kosten, van welke aard ook, van of in verband met de grondwerken, wegenis, rioleringswerken, omgevingswerken en groenaanleg, en de aansluiting op de bestaande infrastructuur en het wegherstel, met inbegrip van de studie- en controlekosten, ontwerpen en plannen, en de door de gemeente opgelegde laboratoriumproeven of andere door derden uit te voeren controles op de te gebruiken of te verwerken materialen van de in artikel 1 genoemde infrastructuurwerken, wordt volledig ten laste gelegd van de opdrachtgever Alken-Maes, BE 0716.926.901, met zetel te Blarenberglaan 3C bus 2 te 2800 Mechelen.

Artikel 5: Tot zekerheid voor het nakomen door Alken-Maes, van de door hen onder artikel 4 opgelegde financiële verplichtingen, zal zij, alvorens het bevel tot aanvang van de werken mag gegeven worden, een financiële waarborg ten voordele van de gemeente Alken stellen, die de volledige kostprijs dekt, te verhogen met 20%, ter dekking van eventuele prijsherzieningen of meerwerken, af te leveren door een Belgische erkende bankinstelling.

Artikel 6: M.b.t. de fietsverbinding dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- voorzien van openbare verlichting

- bestaande verharding voorzien van bitumineuze overlaging

- deze gronden dienen nog aangekocht te worden door Alken-Maes

- na aanleg en def. oplevering gratis overdragen aan gemeente voor inlijving in openbaar domein

Artikel 7: Er dient door Alken-Maes rekening gehouden te worden met de opmerkingen van AWV:

- Ter hoogte van de Stationsstraat waar de fietsverbinding komt, dient er een fietsoversteekplaats zonder voorrang voorzien te worden.

- Aansluiting nieuwe ontsluitingsweg op de Jardinstraat conform het PRUP: er wordt geopteerd om een linksaf afslagstrook te voorzien. Hiervoor dient er tussen AWV en Alken-Maes een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.

Artikel 8: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om met het oog op de latere inlijving van deze infrastructuurwerken in het openbaar domein van de gemeente Alken, toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de werken en naleving van de adviezen en voorwaarden van de bevoegde instanties.

Artikel 9: Onderhavige goedkeuring ontslaat de aanvrager niet van het verkrijgen van andere noodzakelijke vergunningen en toelatingen van het in artikel 1 genoemde project.

Artikel 10: Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de opdrachtgever en de ontwerper en aan de Provincie Limburg die de omgevingsvergunning behandeld.

Artikel 11:Een afschrift van dit besluit zal toegevoegd worden aan het dossier OMV_202382384 voor de uitbreiding van de logistiek van brouwerij Alken-Maes, van de Provincie Limburg.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Kosteloze  grondafstand aan gemeente Alken -Boekhandsveldstraat

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand aan de gemeente Alken van de percelen gelegen te Alken, 1e Afdeling Sie K nrs 304/T2 P0000 en perceel 304/V2 P0000, in bijlage.

Artikel 2: Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de overdragers/grondeigenaars.

Artikel 3: De akte zal verleden worden door notaris D'Joos, met kantoor te Volmolensteeg 1 te Wellen

Artikel 4: De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslaan van enige ambtshalve inschrijving van deze akte.

Artikel 5: De ontwerpakte en de plannen maken integraal deel uit van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Vastgoedinformatieplatform - ingebruikname vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed voor het verstrekken van

vastgoedinformatie, waaronder het volgende wordt verstaan:

 

Artikel 1: Definities

Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product;

 

Artikel 2:Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Alken een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

Artikel 3:Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi.

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

Artikel 4:Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

75 EUR

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

Artikel 5: - Inning

 

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

Artikel 6: - Verwerking van persoonsgegevens

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Alken en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Alken wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Alken en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als Bijlage 1.

 

Artikel 7: – Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Alken via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het product een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 8: - Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf goedkeuring, zijnde heden 25 januari 2024, alle retributiereglementen die betrekking hebben op aanvragen van producten, die kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

Artikel 9: - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Advies aanduiding Watergevoelige Openruimte Gebieden (WORG)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: de gemeenteraad van Alken beslist om het punt aangaande de bijkomende aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden (WORG) 'De Alk' binnen de gemeente Alken zoals vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2023 uit te stellen omdat het niet duidelijk was of de Gecoro om advies gevraagd werd.

Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Regering via het opgegeven mailadres secretariaat_ciw@vmm.be voor 2 februari a.s.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Regeling tegoedbonnen via Slimmesorteerpunten tegen quotum huisvuilzakken

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 met als titel 'Intern reglement tegoedbonnen huisvuilzakken' wordt opgeheven vanaf 1 februari 2024 en vervangen door onderhavig besluit.

Artikel 2: Reglement 'Regeling tegoedbonnen via Slimmesorteerpunten tegen quotum huisvuilzakken':

Artikel 1: Alleen inwoners van de gemeente Alken kunnen gebruik maken van het omruilsysteem van Slimmesorteerpunten tegen tegoedbonnen.

Artikel 2: Maximaal 6 tegoedbonnen per huishouden kunnen jaarlijks verleend worden naar relatie van het quotum huisvuilzakken.

Artikel 3: Maximaal 6 kleine en 3 grote rollen quotum huisvuilzakken kunnen omgeruild worden tegen Slimmesorteerpunten van respectievelijk 6,25 Slimmesorteerpunten (kleine huisvuilzakken) en 12,50 Slimmesorteerpunten (grote huisvuilzakken).

Artikel 4: Het omruilen van de Slimmesorteerpunten tegen tegoedbonnen kan enkel aan een van de volgende afhaalpunten op het moment van afgifte van de quotum huisvuilzakken:

        Gemeentehuis, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken tijdens de openingsuren

        OCMW, Papenakkerstraat 5, 3570 Alken tijdens de openingsuren

        Technische dienst, Groenmolenstraat 26, 3570 Alken tijdens de openingsuren

Artikel 5: Enkel Slimmesorteerpunten van zakken in het kader van de directe inning (dus geen luierzakken en/of incontinentiezakken,...) kunnen worden omgeruild voor een tegoedbon.

Artikel 6: De tegoedbonnen zijn niet te verwarren met het systeem van de reeds in voege zijnde cadeaubonnen.

Artikel 7: De tegoedbonnen zijn verkrijgbaar vanaf de bedeling van de huisvuilzakken en blijven geldig tot 31 december van het lopende jaar.

Artikel 8: Wijzigingen aangebracht op de bon, maken de bon ongeldig. De bonnen worden niet afgeleverd op naam maar zijn voorzien van een geldig volgnummer.

Artikel 9: Er wordt geen tussenkomst voorzien in geval van verlies of diefstal van bonnen.

Artikel 10: De tegoedbonnen zullen worden gedrukt, bevatten een unieke barcode, een volgnummer, het logo van de gemeente Alken en vervaldatum 31/12 van het uitgiftejaar.

Artikel 11: De handelaar tekent de ontvangen tegoedbonnen af en maakt ze samen met zijn/haar factuur, uiterlijk 31 januari volgend op de vervaldatum, over aan het gemeentebestuur, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.

Artikel 12: De factuur van de ingeleverde tegoedbonnen wordt door de dienst financiën betaald binnen de maand na ontvangst van de factuur.

Artikel 13: Alle deelnemende handelaars worden vermeld op een deelnamelijst. Deze deelnemerslijst kan op vraag worden meegegeven samen met de tegoedbon. De meest recente lijst van de handelaars wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 14: De tegoedbonnen moeten gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.

Artikel 15: Indien een handelaar niet meer wenst deel te nemen aan de actie van de tegoedbonnen, dan dient hij dit schriftelijk te melden bij de dienst Milieu, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.

Artikel 16: De verstrekte tegoedbonnen worden afgehouden van het budget dat jaarlijks wordt voorzien op MJP001203. Tegoedbonnen omgeruild tegen Slimmesorteerpunten, verdiend door acties (anders dan het binnenbrengen van het quotum huisvuilniszakken) door inwoners van Alken, worden op het einde van het jaar afgerekend naar Limburg.net.

Artikel 17: De uniform te gebruiken benaming van de bon luidt ‘Alkense tegoedbon’.

Artikel 18: De tegoedbonnen worden niet te koop aangeboden.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verplichte aansluiting Vlaams Handhavingsplatform

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het protocol van toetreding tot het Vlaams Handhavingsplatform, gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit en er integraal deel van uitmakend, goed.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het gebruik van de Magda documentendienst als gevolg van toetreding tot het Vlaams Handhavingsplatform, gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit en er integraal deel van uitmakend, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Vragen raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024