Gemeente Alken

Zitting van 25 januari 2024

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 21.12.2023

 

Toelichting

De notulen van 21.12.2023 & het zittingsverslag https://youtu.be/8WZmxkXfFg0 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: vaststellen rooilijnen nieuwe toegangsweg n.a.v. OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek (bij provincie Limburg)

 

Toelichting

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg, dient de geïntegreerde procedure toegepast te worden gezien de vaststelling van rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij.

De gemeenteraad dient haar goedkeuring te verlenen voor het vaststellen van de rooilijnen van de nieuwe toegangsweg van de brouwerij, en dit onder opschortende voorwaarde van het verlenen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van de brouwerij Alken Maes, door de Provincie Limburg.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Brouwerij Alken Maes: nieuwe toegangsweg: aanleg wegenis, riolering en infrastructuur

 

Toelichting

Gelet op de aanvraag voor omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg, waarin ook de aanleg van een nieuwe toegangsweg voorzien is, dienen de plannen, raming, bestek en ontwerpsamenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Dit onder opschortende voorwaarde van  het verkrijgen van de omgevingsvergunning OMV_2023082384 voor de uitbreiding van de logistiek van Brouwerij Alken-Maes dd.18.10.2023 bij de Provincie Limburg.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Kosteloze  grondafstand aan gemeente Alken -Boekhandsveldstraat

 

Toelichting

Gelet op de omgevingsvergunning OMV_2023009704 voor een verkaveling en de gedeeltelijke verlegging van sentier 117, en daarnaast het rooilijnenplan van 30.10.1984 dient er door de eigenaars een kosteloze grondafstand te gebeuren aan de gemeente Alken. De ontwerpakte met de bepaling van de voorwaarden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Vastgoedinformatieplatform - ingebruikname vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement

 

Toelichting

Op 19 maart 2021 besliste de Vlaamse Regering tot ontwikkeling, beheer en exploitatie van

het Vastgoedinfromatieplatform. Hiermee wil de Vlaamse Regering een digitale snelweg voor

uitwisseling van vastgoedinformatie realiseren. Het proces om vastgoedinformatie op te

vragen, te betalen en af te leveren verschilt momenteel voor elke gemeente. Aan de hand

van een nieuw gegevensuitwisselingsplatform voor vastgoedinformatie zullen er authentieke

informatiestromen rond vastgoed digitaal aangeboden worden en kan de bestaande

uitwisseling van vastgoedinformatie tussen publieke en private partijen ook worden

geautomatiseerd, versneld en vereenvoudigd. Het vastgoedinformatieplatform zal uitgerold

worden in gans Vlaanderen en moet beschikbaar komen voor alle Vlaamse lokale besturen,

alle makelaars en notarissen die actief zijn in Vlaanderen. Maar ook burgers zullen toegang

krijgen tot het vastgoedinformatieplatform. De gemeente Alken verleende reeds haar goedkeuring

voor de aansluiting op dit Vastgoedinformatieplatform en de vernieuwing van het

retributiereglement op 29 juni 2023.  Heden wordt er een vernieuwing van het retributiereglement en ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform (VIP) geagendeerd.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Advies aanduiding Watergevoelige Openruimte Gebieden (WORG)

 

Toelichting

Vraag tot het verlenen van advies aangaande de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden binnen de gemeente Alken (bijkomende), met name ‘De Alk’.  Er worden namelijk door de Vlaamse Regering nog 2 bijkomende gebieden aangeduid in Alken als watergevoelig openruimtegebied (dewelke niet mee werden opgenomen in het RUP Alken Vallei maar hiermee wel aansluiten).

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Regeling tegoedbonnen via Slimmesorteerpunten tegen quotum huisvuilzakken

 

Toelichting

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 met als titel 'Intern reglement tegoedbonnen huisvuilzakken' wordt opgeheven op 1 februari 2024. Vanaf februari 2024 zal het systeem van Slimmesorteerpunten door Limburg.Net worden opgelegd om tegoedbonnen aan de burgers te kunnen aanbieden door het huidige ingave systeem stop te zetten. Het is daarom niet langer mogelijk hier een uitzonderingsmaatregel voor te ontvangen.

In het nieuwe systeem kunnen inwoners rollen quotum huisvuilzakken omruilen tegen Slimmesorteerpunten en hiermee onder andere tegoedbonnen verkrijgen. Dit gaat in functie van het lidmaatschap van de gemeente Alken bij Limburg.net in het systeem van 'directe inning'.

Publicatiedatum: 17/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2024

 

Verplichte aansluiting Vlaams Handhavingsplatform

 

Toelichting

Gezien de missie van het Agentschap Justitie en Handhaving om te werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving, met als ambitie om een sterk handhavingsbeleid op te zetten is er een nieuw Kaderdecreet Vlaamse Handhaving (KVH) van kracht.

Met oog op de digitalisering van de handhaving van Vlaamse regelgeving, de beveiligde bewaring van handhavingsinformatie, het uitwisselen van informatie tussen bevoegde overheden en een uniforme digitale toegang van burgers en ondernemingen tot hun bestuurlijk sanctiedossier, is in het KVH de oprichting van een Vlaams handhavingsplatform voorzien.

Publicatiedatum: 17/01/2024