Gemeente Alken

Zitting van 30 september 2021

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 02.09.2021

 

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Installatie en eedaflegging Piet Wijgaerts als raadslid

 

Toelichting

Raadslid Hannah Billen heeft via mail van 2 september 2021 medegedeeld dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Dit houdt van rechtswege ook het ontslag in als ocmw-raadslid.

De eerste opvolger op de lijst open vld, Piet Wijgaerts, wenst de plaats van Hannah Billen in te nemen.

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven

opnieuw dient te onderzoeken en dat het nieuwe raadslid de eed moet afleggen in openbare

zitting in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - MJP 2020-2025

 

Toelichting

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 voorziet in een geïntegreerde planning

van de gemeente en het OCMW. Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur voorziet dat de

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een

opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan,

wordt voorgelegd maar dat minstens voor het einde van het derde kwartaal een

opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd moet worden.

Artikel 29 betreffende de BBC bepaalt dat in de opvolgingsrapportering volgende elementen

aan bod komen:

1) een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2) een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor

het lopende jaar;

3) in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de

opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4) in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiėle risico's.

Deze rapportering omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn. In het voorliggende rapport geven de schema's een

financieel overzicht tot en met 30 juni 2021

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Aanpassing schoolreglement De B@S!S

 

Toelichting

Het huidige schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De B@S!S, goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 oktober 2020, voldoet niet aan de nieuwe decretale en wettelijke bepalingen. Er zijn dus een aantal wijzigingen, verduidelijkingen en/of toevoegingen noodzakelijk.

Het nieuwe schoolreglement is opgesteld volgens het model van het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

De gewijzigde artikels werden in gele kleur toegevoegd in het schoolreglement (zie bijlage).

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Corona en vaccinatie - stand van zaken

 

Toelichting

Corona en vaccinatiecentrum - stand van zaken en toelichting door burgemeester Marc Penxten.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Projectbegeleiding Alken Valley DB-PPS. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Toelichting

In het kader van het masterplan Alken Valley is het wenselijk om een PPS (Publiek Private Samenwerking) opdracht uit te schrijven voor de renovatie van de Molen en projectontwikkeling van zowel het rijkswachtgebouw als van gc Taeymans met de bijhorende kapelanijen.

Voor de opstart van het Design en Build - PPS project Alken Valley is een projectbegeleiding nodig waarbij juridische en technische ondersteuning geboden wordt. Voor deze opdracht werden de lastvoorwaarden vastgelegd.

De raming van de opdracht bedraagt € 100.000 incl. btw.

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer  MJP 001588.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Leemkuilstraat gratis afstand aan de gemeente Alken

van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie E nr 883/02A

P0000 en desaffectatie naar openbaar domein van de

gemeente Alken van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie

E nr. 883/02B P0000

 

Toelichting

Er werd door het college van burgemeester en schepenen op 10.02.2021 onder dossiernummer V663 een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van een perceel grond in 3 loten open bebouwing, gelegen Leemkuilstraat zn, kadastraal gekend 2e Afdeling Sie E nr. 883/N en nr. 883/M. In deze vergunning werden volgende voorwaarden en/of lasten opgelegd: Het gedeelte van het perceel 883/a02 voorliggend aan lot 4 en 3 dient gratis afgestaan te worden aan de gemeente Alken om te voegen bij het openbaar domein alsook dient het perceel 883/b02 gedesaffecteerd te worden naar het openbaar domein. Dit opdat de percelen grenzen aan het openbaar domein en aan een voldoende uitgeruste weg in toepassing van artikel 4.3.5 voldoende uitgeruste weg voldoen. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw kan pas worden verleend als onder meer is voldaan aan alle decretale vereisten, waaronder ook artikel 4.3.5 VCRO. De akte waar de gemeente Alken dient in tussen te komen gezien gratis grondafstand aan de gemeente Alken en desaffectatie naar openbaar domein wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Fietspaden Hameestraat: desaffectatie perceel gelegen

2e Afdeling Sie F nr.901/02 naar openbaar domein van

de gemeente Alken en goedkeuring kredietraming dienst vastgoedtransacties

 

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen ging in vergadering van 16.06.2021 akkoord

met de aanstelling van de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid,

Jaarbeurslaan 19 bus 22 te 3600 Genk, voor:

- het opstellen van het schattingsverslag

- het opstellen van de verkoopbeloftes

- het opstellen van de aktes

- het verlijden van de aktes

- het vertegenwoordigen in naam van de gemeente Alken voor het voeren van de

onderhandelingen en het ondertekenen van de aktes in naam van de gemeente Alken na

goedkeuring van de ontwerpaktes door de gemeenteraad voor het dossier 'Fietspaden

Hameestraat'.

De kredietraming opgesteld door dienst Vastgoedtransacties dient nu ter goedkeuring

voorgelegd te worden aan de gemeenteraad vooraleer zij kunnen starten met de

onderhandelingen tot aankoop.

Op 24 juni 2021 keurde de gemeenteraad het besluit goed tot voorlopige vaststelling van de

rooilijn- en innameplannen “Hameestraat”. Vervolgens werd een openbaar onderzoek

georganiseerd van 26 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021.

Op 30 september 2021 stelde de gemeenteraad de rooilijn- en innameplannen

“Hameestraat”, opgemaakt door landmeter-expert Jonas Vaes op 09 juni 2021 definitief vast.

Het perceel gelegen 2e Afdeling Sie F nr.901/02 privé-eigendom van de gemeente Alken

dient gedesaffecteerd te worden naar openbaar domein van de gemeente Alken. Dit gezien

dit gaat over een wegoverschot en op dit perceel fietspaden en nutsleidingen zullen

aangelegd worden.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Een lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten - 2021

 

Toelichting

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft als doel zoveel mogelijk steden en gemeenten te verenigen om tegen het jaar 2030 zeer concrete doelstellingen te realiseren.  Hiervoor maakt de Vlaamse regering 24 miljoen vrij.  Dit bedrag wordt verdeeld over de steden en gemeenten die voor de einddatum van 29 oktober intekenen;

Publicatiedatum: 22/09/2021