Gemeente Alken

Zitting van 30 september 2021

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette Putzeys, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 02.09.2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Installatie en eedaflegging Piet Wijgaerts als raadslid

 

Besluit

Artikel 1:  De gemeenteraad onderzocht de geloofsbrieven van de heer Piet Wijgaerts en neemt er kennis van dat hij onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht wordt om in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen waaraan hij voldoet als volgt : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen“.

De heer Piet Wijgaerts wordt bijgevolg als gemeenteraadslid aangesteld en is van rechtswege ook ocmw-raadslid.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 - MJP 2020-2025

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Aanpassing schoolreglement De B@S!S

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 oktober 2020, wordt opgeheven.

Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 3: Het nieuwe schoolreglement gewoon basisonderwijs treedt in voege op 1/10/2021 en  wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Corona en vaccinatie - stand van zaken

 

Besluit

Artikel 1: De raad neemt kennis van de stand van zaken in de corona pandemie en het vaccinatiecentrum binnen de ELZ Herkenrode.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Projectbegeleiding Alken Valley DB-PPS. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/067 en de raming voor de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB - PPS”.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer onder volgnummer  MJP 001588.

Artikel 4 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie verleend om voor de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB – PPS” de eventueel noodzakelijke meerkosten goed te keuren en dit ten belope van maximum 10% van het gunningsbedrag.

maakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Leemkuilstraat gratis afstand aan de gemeente Alken

van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie E nr 883/02A

P0000 en desaffectatie naar openbaar domein van de

gemeente Alken van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie

E nr. 883/02B P0000

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de gratis grondafstand aan de gemeente Alken van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie E nr. 883/02A P0000 met een oppervlakte van 1a 11ca aan de gemeente Alken voor opname in het openbaar domein van de gemeente Alken.

Artikel 2: Deze grondafstand is wederzijds gedaan en aanvaard onder de volgende

voorwaarden:

1. De overnemer komt, te rekenen vanaf heden, in de volle eigendom, genot en vrij gebruik

van het goed mits van heden af ook ervan te dragen en te betalen de onroerende voorheffing

en alle andere openbare lasten die er zullen worden op gesteld en gevraagd.

De overnemer verklaart er zich toe te verbinden op eigen kosten de overgedragen goederen

te onderhouden.

2. De kadastrale beschrijving wordt hier enkel aangehaald ten titel van inlichting; haar

eventuele onnauwkeurigheid blijft zonder verhaal tussen partijen.

3. Het goed wordt overgedragen in zijn huidige staat en ligging, met alle zichtbare en

verborgen gebreken, met alle gemeenschappen en met alle actieve en passieve, zicht- en on

zichtbare, voort- en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht voor de

overnemer op eigen kosten en risico en zonder tussenkomst van de overdrager, de

voordelige te doen gelden en zich tegen de nadelige te verzetten, maar zonder dat deze

bepaling, aan wie ook, meer rechten kan geven dan degene spruitende uit regelmatige titels

of uit de wet.

De overdrager verklaart zelf geen nadelige erfdienstbaarheden te hebben gevestigd.

Alle erfdienstbaarheden bij bestemming des huisvaders ten bate of ten laste van het goed en

het belendende erf van de overdrager, worden opgeheven.

4. De overnemer zal zich moeten schikken naar alle wetten, besluiten en reglementen op de

stedenbouw en de ruimtelijke ordening, en meer bepaald naar de urbanisatie

plannen, de bouw- en rooilijnen en alle andere overheidsbesluiten, die hij verklaarde te

kennen.

5. Deze overdracht geschiedt tot het algemeen nut.

6. Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte vallen ten laste van de overdrager.

Artikel 3: De gemeenteraad gaat akkoord met de desaffectatie naar openbaar domein van het perceel gelegen 2e Afdeling Sie E nr.883/02B P0000 met een oppervlakte van 21ca.

Artikel 4: In uitvoering van de in voormelde verkavelingsvergunning opgelegde lasten en

voorwaarden, verklaart de gemeente Alken dit wegoverschot (thans privaat domein van de

gemeente Alken) kosteloos en voor openbaar nut af te staan aan het openbaar domein van

de gemeente Alken.

Artikel 5: De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden bepaald in de ontwerpakte 'verkaveling-neerlegging' in bijlage.

Artikel 6: De akte zal verleden worden door notaris Frank Wilsens, geassiocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Wilsens & Cleeren' met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, en dit volledig op kosten van de overdrager de heer Geraerts Roger en mevrouw Bangels Marie.

Artikel 7: De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslaan van enige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte.

Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de afhandeling van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Fietspaden Hameestraat: desaffectatie perceel gelegen

2e Afdeling Sie F nr.901/02 naar openbaar domein van

de gemeente Alken en goedkeuring kredietraming dienst vastgoedtransacties

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de kredietraming opgesteld door dienst Vastgoedtransacties op 25.08.2021 in bijlage.

Artikel 2: De kredieten zijn voorzien op MJP000325. Gezien de kredietraming €100 000 meer is dan voorzien in de MJP, worden de extra kredieten voorzien in de aanpassing MJP van

december 2021.

Artikel 3: Het perceel gelegen 2e Afdeling Sie F nr.901/02 privé-eigendom van de gemeente Alken wordt gedesaffecteerd naar openbaar domein van de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

Een lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten - 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeente beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021