Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 20:00 tot 22:55

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Peter Bollen, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pierrette Putzeys, schepen; Igor Philtjens, raadslid;

 

Vanaf punt 3 vervoegt Dagmar Ottenbourgs, raadslid de zitting.

Vanaf punt 11 verlaat Carine Meyers, raadslid de zitting.

Vanaf punt 15 vervoegt Carine Meyers, raadslid de zitting.

Vanaf punt 15 verlaat André Vanhex, raadslid de zitting.

Vanaf punt 18 vervoegt André Vanhex, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video- en audioverslag gemeente- & OCMW-raad d.d. 24/06/2021

Via volgende link kan de openbare zitting (zittingsverslag) van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 bekeken worden:

https://youtu.be/nmF7s430-5w

 

Besluit

Via volgende link kan de openbare zitting (zittingsverslag) van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 bekeken worden:

https://youtu.be/nmF7s430-5w

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Bestuurskrachtanalyse - rapport en toelichting

Op donderdag 8 juli 2021 vond om 20u. de toelichting van het rapport 'bestuurskrachtanalyse' plaats via Microsoft Teams. De toelichting werd verzorgd door CC Consult die in stonden voor de begeleiding van het traject. In bijlage vindt u de documenten (rapport en presentatie). De afspraak binnen de gemeenten van de politiezone was dat elke gemeenteraad op 2 september 2021 om 20u. gelijktijdig het rapport zou bespreken. Verdere toelichting door de burgemeester Marc Penxten.

 

Besluit

eenparig

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'Bestuurskrachtanalyse voor de gemeenten van de huidige politiezone Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, en Wellen'.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

Het meest recente gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW dateert van 2016.

Door de doorgedreven integratie van gemeente en OCMW, door gewijzigde opdrachten vanuit de hogere overheden, door een doorgedreven digitalisering, is het wenselijk om het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit.

In de visienota in bijlage worden alle wijzigingen verduidelijkt en gemotiveerd.

 

De gemeenteraad kan ook de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat immers door op het elan om meer ruimte te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en

maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, …), ook de delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een impact hebben op de (diensten)organisatie.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41, 78 en artikel 161 met betrekking tot de bevoegdheid van de raad inzake het vaststellen van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30/06/2021 waarbij het meest recente gezamenlijke organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd;

Overwegende dat de integratie van gemeente en OCMW intussen verder gevorderd is;

Gelet op de gewijzigde opdrachten die de administratie ontvangt van de hogere overheden;

Gelet op de doorgedreven digitalisering op alle niveau's en in alle diensten;

Overwegende dat het wenselijk is om het huidige organogram grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit;

Gelet op de visienota in bijlage waarin alle wijzigingen verduilijkt en gemoteveerd worden;

Gelet op het ontwerp van organogram en personeelskader in bijlage;

Gelet op het protocol van akkoord zoals bereikt na vakbondsonderhandelingen op 17/08/2021;

 

Besluit

14 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens, Sabine Van de Sande en Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1: Het voorliggend ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd samen met het personeelskader en de visienota.

Artikel 2: De raad delegeert het vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Corona en vaccinatie - stand van zaken

Corona en vaccinatiecentrum - stand van zaken en toelichting door burgemeester Marc Penxten.

 

Besluit

Artikel 1: De raad neemt kennis van de stand van zaken in de corona pandemie en het vaccinatiecentrum binnen de ELZ Herkenrode.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst AZG

Het college van burgemeester en schepenen besloot, op advies van de uniforme beslissing van de ELZ, op 9 december 2020 om in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie in te zetten op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching  (optie 1).

De Raad besliste op 28 januari 2021 om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, waardoor Alken toegang kreeg tot de interne controletoren en het uitbraakvolgsysteem om het engagement van sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching te kunnen uitvoeren.  Deze samenwerkingsovereenkomst had een einddatum op 31/03/2021. Gelet op het feit dat de cijfers inzake de besmettingen nog steeds zorgwekkend zijn, is er vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid de mogelijkheid geboden om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen, door middel van het ondertekenen van een addendum, tot en met 31 juni 2021, met mogelijks een tweede verlenging tot 31 oktober 2021.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aan de lokale besturen om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen van 1 september tot en met 31 oktober.

 

Beide documenten werden toegevoegd als bijlage.

 

De forfaitaire subsidie die voorzien werd gedurende de eerste periode van de samenwerkingsovereenkomst blijft ongewijzigd bij deze verlenging. De subsidie zal dus nog steeds 0,125 euro per inwoner per maand bedragen.

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;

Gelet op artikel 135, §2, Nieuwe Gemeentewet dat gemeenten de taak hebben het voorzien ten behoeven van inwoners, in een goede politie, name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

Gelet op artikel 2, §1, Decreet lokale besturen dat de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden;

Overwegende dat Alken op het college van 9 december 2020 beslist heeft dat ze, net als alle andere besturen van de ELZ, haar engagement aangaat in het kader van sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching (optie 1);

Overwegende dat voor deze extra inzet het lokaal bestuur het forfaitair bedrag van 0,125 euro per inwoner per maand krijgt;

Overwegende dat het lokaal bestuur toegang krijgt tot de interne controletoren (met maximaal 3 accounts), alsook toegang tot het Uitbraakvolgsysteem (met maximaal 3 accounts);

Overwegende dat Alken op 28 januari 2021 de samenwerkingsovereenkomst ondertekende en het addendum enkel een verlenging van de termijn is;

Overwegende dat, gelet op de nog steeds te hoge besmettingsgraad, het engagement verder gezet dient te worden;

Overwegende dat om de toegang tot de interne controletoren en het uitbraakvolgsysteem te behouden en om de financiering te behouden de ondertekening van het addendum vereist is.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De Raad keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst goed, en dit onder dezelfde voorwaarden als de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Overeenkomst met Trabajo Arbeidskansen vzw

De raad nam in 2017 het toewijzingsbesluit om de klussers officieel over te hevelen naar LDE Trabajo Arbeidskansen. Dit ondertekende toewijzingsbesluit diende de vzw Arbeidskansen te bezorgen aan het Departement Werk en Sociale econome, Dienst Sociale Economie.

Onlangs heeft de vzw Arbeidskansen (Trabajo) een sociale inspectie gehad betreffende haar LDE- werking (begeleiding van de doelgroep, doorstroming, opdrachtverklaringen, …).

Tijdens deze inspectie werd er een opmerking over de samenwerking met de sociale huisvestigingsmaatschappijen/scholen gemaakt.

De opdrachtverklaringen met sociale huisvestingsmaatschappijen waren niet opgenomen in het toewijzingsbesluit en dit diende in orde gebracht te worden.

Daarom dient het toewijzingsbesluit nu aangevuld te worden.

 

Gelet op het besluit van de raad van 2017 waarbij het toewijzingsbesluit goedgekeurd werd tussen de vzw Arbeidskansen en de gemeente Alken;

Gelet op de laatste controle van de sociale dienst waarbij er een opmerking werd gemaakt dat in het toewijzingsbesluit niet voorzien werd dat de vzw Arbeidskansen opdrachten mag uitvoeren voor sociale huisvestingsmaatschappijen;

Overwegende dat dit voor de sociale inspectie in orde dient gebracht te worden voor medio oktober 2021.

 

Besluit

eenparig

 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de vzw Trabajo Arbeidskansen goed als volgt:

1. de uitvoering van de lokale diensten wordt toegewezen door de volgende instanties:

 

Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpstraat 38, 3570 Alken

Vertegenwoordigd door Marc Penxten, burgemeester en Pascal Giesen, algemeen directeur.

en

OCMW Alken, Papenakkerstraat 5, 3570 Alken

Vertegenwoordigd door Patrick Martens, voorzitter en Pascal Giesen, algemeen directeur.

 

aan LDE organisatie;

Trabajo Arbeidskansen vzw (OR: BE0475.818.157)

Maatschappelijke zetel:  Bilzerweg 88, 3665 As.

Antennepunten:   Kieleberg 21, 3720 Bilzen

                                               Meerdergatstraat 155, Alken

Vertegenwoordigd door Boudewijn Derkoningen, afgevaardigd bestuurder.

 

2. Duur van de overeenkomst:

Deze overeenkomst gaat in op 01/09/2021 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 3 maanden en op voorwaarde dat het project wordt voortgezet.

 

3. Omschrijving van de uit te voeren lokale diensten:

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de samenwerking tussen gemeente Alken, OCMW Alken en Trabajo Arbeidskansen vzw met betrekking tot de dienstverlening van het uitvoeren van kleine huisklussen en tuinwerken en kleine energie snoeiende maatregelen bij de door het OCMW doorgestuurde klanten.

Daarnaast voert Team diverse klusjes uit voor de gemeente/OCMW.

 

a. De dienstverlening bij de door het OCMW doorgestuurde klanten bestaat enerzijds uit groenwerk en anderzijds uit het uitvoeren van klussen.

 

Het groenwerk bevat het uitvoeren van onderhoudswerken aan de tuin (= maaien, hagen scheren, snoeien van bomen en struiken, borstelen, schoffelen en harken, hakselen, het vervangen van bestaande planten of delen van een gazon, kleine herstellingen aan stoepen of paden, het aanvullen en uitstrooien vaan de kiezel op de kiezelpaden, spitten, het verwijderen van bomen, het uitfrezen van wortels).

 

Uitgesloten zijn:

                      Het aanleggen van tuinen of het heraanleggen van een bestaande tuin.

                      Het aanleggen of het heraanleggen van paden en opritten.

                      Het aanleggen of zelfs maar het herstellen of verwijderen van teergebonden paden en opritten.

                      Het verwijderen van materialen waar asbest in verwerkt is.

                      Alle draineringswerken.

 

Het uitvoeren van klussen omvat volgende domeinen:

                      Energiesnoeiers: het uitvoeren van kleinschalige energie- en waterbesparende maatregelen (het plaatsen van spaardouches, het plaatsen van een isolatiefilm achter de radiatoren / convectoren, het plaatsen van isolatie op basis van glas- of minerale wol op de zoldervloer, het vervangen of herstellen van lekkende kranen, het dichten van ramen en kieren, het installeren van een branddetector op batterij).

                      Het uitvoeren van kleinschalige en aanvullende woningaanpassingswerken of klussen in en rond de woning, zoals het plaatsen of vervangen van een toilet, het plaatsen van zit- of inloopdouche, het herstellen of vervangen van een afvoerleiding, het herstellen van een vloer of vervangen van voer- of wandtegels, het herstellen of het vervangen van deuren of kasten, het plaatsen van veiligheidssloten, behangen en verven, het plaatsen van gipsplaten wanden, het herstellen en / of vervangen van stopcontacten of schakelaars, klein herstel / metselwerk.

 

Volgende klussen zijn niet inbegrepen en worden uitgesloten:

                      Het renoveren van een bestaande woning. Het is ten strengste verboden bouw- of verbouwingswerken uit te voeren die de stabiliteit van de woning in gevaar brengen en / of waarbij een bouwkundige vergunning noodzakelijk is.

                      Het integraal vervangen van ramen en deuren.

                      Het installeren van een systeem van centrale verwarming in de woning.

                      Het vervangen, plaatsen, verwijderen en het onderhouden van branders en gasketels.

                      Het installeren of vervangen van een elektriciteitskast.

                      Het installeren of vervangen van water- of sanitaire leidingen behoudens dat deel dat omwille van de schade of omwille van kleine aanpassingen noodzakelijk is.

                      Het uitvoeren van stukadoorwerken en dakwerken.

 

b. De klussen die uitgevoerd worden voor de gemeente / OCMW gebeuren op afroep. Het betreft o.a. volgende klusjes en opdrachten in en rondom de locaties die zij in eigendom of in gebruik hebben:

                      Het onderhoud van de wandelwegen in de Mombeekvallei (o.a. maaien van hoog gras en onderhoud en herstellen van de knuppelpaden).

                      Onderhoud van verkeersborden, reflecteerpalen  en  straatmeubilair én het signaleren van herstellingen die daaraan eventueel moeten gebeuren.

                      Het onderhoud van het fietspad langs het treinspoor in St-Joris.

                      Samenwerking met, ondermeer, de gemeentelijke 'actiegroep zwerfvuil' om het zwerfvuil op openbare plaatsen op te ruimen.

                      Het onderhoud van de bushokjes en de nabije omgeving hiervan.

 

Dit is een niet limitatieve opsomming van mogelijke klusjes en opdrachten. Er kunnen hier, in samenspraak met de gemeente/OCMW, ten alle tijden klussen bij komen, zo lang deze gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de technische dienst en passen binnen de opdracht van Trabajo Arbeidskansen vzw.

 

4. Doelgroep:

Enerzijds zal Trabajo Arbeidskansen het hogervermelde groenwerk en klussen uitsluitend uitvoeren bij de doelgroep van WIGW- en OMNIO- gerechtigden en andere gezinnen in crisissituaties doorverwezen door het OCMW.

 

Anderzijds voert Trabajo Arbeidskansen vzw diverse klussen en opdrachten uit voor de gemeente / OCMW van Alken.

 

5. Een beschrijving van het compensatiemechanisme en de regeling om eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen:

a. Voor de door het OCMW doorgestuurde klanten hanteren we de volgende prijzen:

                      De klant die doorverwezen wordt door het OCMW betaald 7,5€ incl. BTW per uur voor de eerste 30 uur per jaar en per werkadres.

                      Voor bijkomende uren dient de klant24,81€ incl. BTW per uur te betalen.

                      Deze werken worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Alken.

                      Er wordt 3,4 km aan 0,54€ incl. BTW per rit aangerekend om naar het containerpark te gaan.

                      Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend per km aan 0,54€ incl. BTW.

                      De minimumaanrekening is 30 minuten per prestatie.

                      De cofinanciering vanwege gemeente en OCMW Alken per gepresteerd uur dienstverlening bedraagt 17,31 € incl. BTW (d.i. 24,81 € / incl. BTW verminder met de aanrekening aan de door OCMW gestuurde klant van 7,5 € incl. BTW).

                      Trabajo Arbeidskansen vzw bezorgt maandelijks een overzicht van de gepresteerde uren en aangerekende kosten aan OCMW en gemeente Alken. Op basis hiervan betaalt de opdrachtgever het overeenstemmende deel van het overeengekomen subsidiebedrag.

                      De betaling gebeurt maandelijks op voorlegging van een afrekening van de afgelopen maand en is betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen op het rekeningnummer: BE0475.818.157.

                      Het aandeel van de klant wordt door Trabajo Arbeidskansen rechtstreeks aan de klant aangerekend.

 

b. Voor de klussen die uitgevoerd worden voor de gemeente / OCMW betaalt de gemeente / OCMW 20,5 € exc. BTW per gepresteerd uur voor het uitvoeren van klussen en opdrachten in opdracht van de gemeente / het OCMW.

De facturen betreffende de uitgevoerde klusjes slechts betaald worden door het gemeentebestuur na controle van de stavingsstukken door de bevoegde ambtenaar. De stavingsstukken dienen door Trabajo Arbeidskansen vzw aan de factuur te worden gehecht.

Er wordt hiervoor door de gemeente / OCMW een bedrag per jaar voor vastgesteld in de begroting. 

 

De hierboven vermelde tarieven worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen, indien noodzakelijk bevonden, aangepast/geïndexeerd worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de gemeente/OCMW.

 

6. Voor de toegewezen lokale dienst geldt het principe van niet-overdraagbaarheid (het kan niet overgedragen worden aan een andere organisatie / uitvoerder).

 

7. Bovengenoemde lokale dienst wordt door het schepencollege gedefinieerd als een Dienst van Algemeen Economisch belang:

"Trabajo Arbeidskansen is een initiatief binnen de Lokale Diensteneconomie. In samenwerking met de gemeente / OCMW wil Trabajo Arbeidskansen tegemoet komen aan de grote vraag naar hulp in en rond het huis van kwetsbaren en hulpbehoevenden en daarbij duurzame jobs creëren voor kansengroepen. Hierbij voorziet Trabajo Arbeidskansen in een kwaliteitsvolle begeleiding en competentieversterkende inschakeling van de doelgroepwerknemers, met het oog op doorstroom".

 

8. De vzw Arbeidskansen/Trabajo mag buiten deze samenwerkingovereenkomst met het gemeente- en OCMW bestuur ook samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen en sociale vzw’s.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd het begrip dagelijks beheer

opnieuw geformuleerd en dit bij gemeenteraadsbesluit van 04 juli 2019.

In functie van een vlottere en efficientere werking wordt aan de raden voorgesteld om de drempel om te werken met aanvaarde factuur op te trekken van €8.500 tot €30.000 exclusief btw.

Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur

wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college

van burgemeester en schepenen wordt dan ook aangepast vastgesteld als volgt:

- De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften

van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

- Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

- Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met

financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachten -wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college

van burgemeester en schepenen:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger

is dan €30.000 exclusief btw.

- Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het college van

burgemeester en schepenen bevoegd is : het aanbrengen van wijzigingen aan een

bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer

dan 10% met zich meebrengen

-De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig

artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college van

burgemeester en schepenen om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de

voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en

onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het

begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het college van burgemeester en schepenen zich

hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal

bestuur.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de

gemeentelijke inrichtingen en eigendommen :

- Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle daden van beheer over

onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en

nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden

worden beschouwd als dagelijks bestuur.

- Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en

eigendommen door het college van burgemeester en schepenen, en dus dagelijks bestuur,

de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende

goederen met een maximale duur van 9 jaar.

In afwijking tot het vorige behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd

tot het dagelijks bestuur.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 41, tweede lid, 8°, 10° en 11° en artikel 56 §2 en §3, 1°, 5°, 6° en 8°;

Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en op de gewijzigde regelgeving in verband met het begrip “dagelijks bestuur”;

Overwegende dat het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” opnieuw te definiëren en hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking;

Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur” op maat van de eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen duidelijk aflijnt;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die passen binnen het door de gemeenteraad gedefinieerde begrip “dagelijks bestuur”;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het stellen van daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Besluit

13 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens en Sabine Van de Sande

6 stemmen tegen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1 :Het gemeenteraadsbesluit van 04 juli 2019, goedkeuring definiëring begrip "dagelijks bestuur"  wordt opgeheven.

 

Artikel 2 :Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld als volgt:

 

Artikel 2.1 : Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur.

§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de overheidsopdrachten-wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

 

Artikel 2.2 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college van burgemeester en schepenen:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger is dan €30.000 exclusief btw.

§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is : het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het college van burgemeester en schepenen zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 2.3 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

§1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen door het college van burgemeester en schepenen, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.

 

Artikel 2.4 : Dit besluit is van toepassing vanaf heden

 

Artikel 2.5 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur opgenomen worden in de lijst van besluiten en bekendgemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 - kerkfabriek Sint Joris

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint Joris bedroeg voor 2020 € 34.020,73.

Voor investeringen € 0.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 19.210,46 en een investeringsoverschot van € 0,80.

 

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van Sint Joris voor het jaar 2020, vastgesteld door de kerkfabriekraad op 16 juni 2021;

Overwegende dat deze rekening volgend resultaat vertoont :

Exploitatie :  € 19.210,46 

Investeringen :     0,80

Globaal totaal : € 19.211,26

 

Gelet op artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Sint Joris.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Terkoest

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatie- en de investeringstoelage aan de kerkfabriek Terkoest bedroeg voor 2020 € 0.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 26.569,62 en een investeringsoverschot van € 15.790.

 

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van Terkoest voor het jaar 2020, vastgesteld door de kerkfabriekraad op 05 maart 2021;

Overwegende dat deze rekening volgend resultaat vertoont :

Exploitatie :  € 26.569,62

Investeringen : € 15.790,00

Globaal totaal : € 42.359,62

 

Gelet op artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Terkoest.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Sint Aldegondis

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint Aldegondis bedroeg voor 2020 € 36.954,31.

Voor investeringen 120.767,48.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 29.224,09 en een investeringsoverschot van € 17.686,93.

 

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van Sint Aldegondis voor het jaar 2020, vastgesteld door de kerkfabriekraad op15 april 2021;

Overwegende dat deze rekening volgend resultaat vertoont :

Exploitatie :  € 29.224,09

Investeringen : € 17.686,93

Globaal totaal : € 46.911,02

 

Gelet op artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Sint Aldegondis.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Concessie zonnepanelen sporthal - uitbreiding piekvermogen

De raad van 24 juni 2021 heeft een concessieovereenkomst toegekend aan Ecopower voor de plaatsing van een PV installatie (zonnepanelen) met burgerparticipatie op de gemeentelijke sporthal De Alk. De firma Rhedcoop en Dubolimburg hebben een conceptvoorstel uitgewerkt voor de batterijopslag i.s.m. de PV voor de sporthal. Dit betekent wel dat het piekvermogen van de PV-installatie op de nieuwe hal kan verhoogd worden naar 31,5 kWp door de combinatie met batterijopslag. Hierdoor kan er maximaal voordeel gehaald worden uit de plaatsing van een batterij met diverse gunstige effecten als gevolg. In bijlage vindt u de nota van Dubolimburg en Rhedcoop.

In de concessieovereenkomst was voor de installatie en het gebruik van fotovoltaïsche systemen voor de nieuwe sporthal een verwacht vermogen voorzien van 26 kWp. Dit verwacht vermogen dient nu uitgebreid te worden naar 31 kWp. waardoor er 12 extra zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op het principiële besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 augustus 2021betreffende de uitbreiding van het piekvermogen van 26 kWp naar 31 kWp;

Gelet op het voorstel van Dubolimburg en Rhedcoop om het piekvermogen te verhogen in combinatie met de installatie van een batterijopslag;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad verleent de toestemming aan Ecopower erkende cv, met zetel te Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, BTW BE 0445.389.356, RPR Antwerpen om, in uitvoering van de concessieovereenkomst voor het plaatsen van een PV installatie op de gemeentelijke sporthal De Alk het piekvermogen van de PV installatie te verhogen van 26 kWp naar 31 kWp.

Artikel 2: Het gemeentebestuur zal Ecopower van dit besluit op de hoogte brengen.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verbindingsriolering Langenakker-Bulsstraat: samenwerkingsovereenkomst.

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Bulsstraat zal het gemeentebestuur Alken

samenwerken met Aquafin. Voor dit project "Verbindingsriolering Langenakker Bulsstraat" werd een samenwerkingsovereenkomst en een addendum opgesteld waarin de modaliteiten van de samenwerking tussen de gemeente Alken en Aquafin aangaande deze werken bepaald worden.

Volgende werken zijn opgenomen in dit project:

- Aquafin: verbindingsriolering Langenakker (Wellen) – Bulsstraat (Alken)

- Gemeente: voorzien van fietssuggestiestroken en verkeersvertragende maatregelen langsheen traject 23.399 Bulsstraat.

Het is wenselijk om de werken in het algemeen belang samen te voegen en Aquafin aan te

duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht, als

opdrachtgevend bestuur op te treden.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

Gelet op de noodzaak van het aanleggen van een verbindingsriolering in de Bulsstraat;

Gelet op de noodzaak om in de Bulsstraat fietssuggestiestroken te voorzien en verkeersvertragende maatregelen te nemen langsheen het traject van project 23.399;

Overwegende dat het wenselijk is om in het algemeen belang de hoger vermelde werken samen te voegen en Aquafin aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016;

Overwegende dat iedere partij, ook financieel, dient in te staan voor de studie en goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

Overwegende dat er hiertoe een samenwerkingoverkomst (Project 23.399) dient afgesloten te worden tussen het gemeentebestuur Alken en Aquafin, waarin de modaliteiten van deze samenwerking bepaald worden;

Gelet op de mail van Aquafin van 10 augustus 2021 met in bijlage:

-  de samenwerkingsovereenkomst (Project 23.399) tussen het gemeentebestuur Alken en Aquafin;

- het addendum bij de overeenkomst van 9 juli 2019 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.399;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover beraadslaagd te hebben;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst (project 23.399) tussen het gemeentebestuur Alken en Aquafin aangaande de verbindingsrioleringswerken in Langenakker- Bulsstraat.

Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de overeenkomst van 9 juli 2019 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.399.

Artikel 3: Aquafin wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur om in gezamenlijke naam op te treden bij de gunning en de uitvoering van de in artikel 1 genoemde opdracht.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht om de nodige overeenkomsten af te sluiten voor dit dossier.

Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de Politie over het wegverkeer - Nijverheidsstraat en Klein Kolmenstraat Parkeerverbod +3.5 ton

Ten behoeve van de verkeersveiligheid is het aangewezen in de Nijverheidsstraat (eerste Nijverheidsstraat komende van de N80) en de Klein Kolmenstraat een parkeerverbod in te voeren voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Dit voorstel werd gunstig geadviseerd door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer van 28 juni 2021.

 

Overwegende dat voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers dient gezorgd te worden;

Overwegende dat hiertoe de nodige wegmarkeringen en verkeerssignalisatie dient voorzien te worden;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 03 april 2009;

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer van 28 juni 2021;

Overwegende dat voor de goede orde dient gezorgd;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: In de Nijverheidsstraat (eerste Nijverheidsstraat komende van de N80) en de Klein Kolmenstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan beide zijden van de weg voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Artikel 2: Bovenstaande maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E1 (parkeerverbod) en onderbord type VIIa met opschrift "+3.5t". Het begin van de reglementering wordt aangeduid door het onderbord type Xa en het einde van de reglementering wordt aangeduid met het onderbord type Xb.

Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Schoolstraat stilstaan- en parkeerverbod

Momenteel is er een stilstaan- en parkeerverbod van toepassing in de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) tussen huisnummers 9 t.e.m. 13 A  (besluit van 29 oktober 2009). Dit besluit is van toepassing van maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het aangewezen dat dit stilstaan- en parkeerverbod continu van toepassing is. Dus ook tijdens de schoolvakanties en activiteiten van de jeugdvereniging. Tevens is het aangewezen dat dit aan de zijde van de school van toepassing is vanaf de St-Jorisstraat tot aan de begraafplaats. De bewoners werden geconsulteerd op woensdag 9 juni. Op 28 juni werd dit door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer gunstig geadviseerd.

 

Overwegende dat voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers dient gezorgd te worden;

Overwegende dat hiertoe de nodige wegmarkeringen en verkeerssignalisatie dient voorzien te worden;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 03 april 2009;

Overwegende dat de buurtbewoners, schooldirectie, gemachtigde opzichters en wijkagent werden geconsulteerd op 9 juni 2021;

Gelet op  het gunstig advies van de Gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer van 28 juni 2021;

Overwegende dat voor het ordelijk en veilig verloop het noodzakelijk is maatregelen te treffen tot regeling van het verkeer en de bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers;

Overwegende dat voor de goede orde dient gezorgd:

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende het stilstaan- en parkeerverbod van 29 oktober 2009 wordt ingetrokken en vervangen door dit besluit.

Artikel 2: Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de Schoolstraat, aan de zijde van de school vanaf de St-Jorisstraat tot aan de begraafplaats en aan de zijde van de woningen vanaf huisnummer 11 tot en met huisnummer 13A.

Artikel 3: Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E3 en voorzien van de begin en einde pijl aan te brengen overeenkomstig de bepalingen van het MB en KB.

Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennis overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Schoolstraat - Instellen van een "Veilige Schoolstraat"

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het aangewezen het concept van 'Veilige Schoolstraat' in te voeren in de Schoolstraat te St-Joris. Dit betekent concreet dat de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dit telkens bij het begin en het einde van de schooldag. De bewoners werden geconsulteerd op woensdag 9 juni. Op 28 juni werd dit door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer gunstig geadviseerd.

 

Overwegende dat voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers dient gezorgd te worden;

Overwegende dat hiertoe de nodige wegmarkeringen en verkeerssignalisatie dient voorzien te worden;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 03 april 2009;

Overwegende dat de buurtbewoners, schooldirectie, gemachtigde opzichters en wijkagent werden geconsulteerd op 9 juni 2021;

Overwegende dat het aangewezen is het concept van "Veilige Schoolstraat' in voeren in de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) te St-Joris waarbij de weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dit tekens bij het begin en het einde van de schooldag;

Gelet op het gunstig advies van de Gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer van 28 juni 2021;

Overwegende dat voor het ordelijk en veilig verloop het noodzakelijk is maatregelen te treffen tot regeling van het verkeer en de bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers;

Overwegende dat voor de goede orde dient gezorgd:

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: In de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) is gemotoriseerd verkeer verboden op de tijdstippen zoals aangegeven in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 2: De bovenstaande maatregel is periodiek van 1 september tot 30 juni op schooldagen van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 08.35 uur, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 15.35 uur en op woensdag van 12.05 uur tot 12.40 uur.

Artikel 3: De maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord 'Schoolstraat'.

Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennis overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Noodhulp in eigen land

De voorbije weken heeft ons land te maken gekregen met erge wateroverlast.  We herinneren ons allemaal de beelden uit de Ardennen (Dinant, Luik..).

Binnen het gemeentelijk meerjarenplan is een budget (4.000 euro) voorzien voor noodhulp (mjp 1406).  Tot nu toe werd 2.000 euro aan noodhulp geschonken aan India tegen de pandemie .

 

Er blijft nog een bedrag van 2.000 euro over.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een bedrag van 1.000 euro over te maken aan het Rode Kruis voor hulp aan de mensen die geleden hebben door de wateroverlast.

 

Er blijft daarna nog 1.000 euro over voor het geval er zich in het najaar '21 nog een vraag zou voordoen.

 

Het Gosc werd op de hoogte gesteld van deze noodhulp.

 

 

Gelet op de watersnood in eigen land;

Overwegende dat héél wat Belgen alle hulp kunnen gebruiken;

Gelet op het krediet voorzien in het meerjarenplan onder de sleutel MJP 1406 voor noodhulp;

Overwegende dat het Gosc op de hoogte werd gesteld;

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad betreffende deze dossiers;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de storting voor noodhulp in eigen land, ten gevolge van de watersnood,  goed voor het bedrag van €1.000. Dit bedrag is voorzien in het budget onder MJP 001406 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 - Rode Kruis.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Ontbinding en vereffening ERSV Limburg

De gemeente Alken is lid van de vereniging zonder winstoogmerk ERSV Limburg, met zetel te Universiteitslaan 1, te 3500 Hasselt en bekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.796.318. De gemeente Alken wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door dhr. Penxten (mandaat: burgemeester). De Raad van Bestuur van de VZW in zitting d.d. 27.05.2021 heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vereniging. Een afschrift van dit besluit kunt U in bijlage vinden.

 

 

Gelet op artikel 386 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2021 betreffende de toetreding van de gemeente Alken tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (vzw ERSV Limburg) en de goedkeuring van de statuten;

Gelet op de artikelen 33 en 34 van de statuten van vzw ERSV Limburg;

Gelet op het schrijven van vzw ERSV Limburg van 07 juli 2021 waarin zij meldt dat de Raad van Bestuur op de zitting van 27 mei 2021 besloot goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vereniging;

Gelet op de kennisname van de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van ERSV Limburg door de Algemene Vergadering van de vzw ERSV Limburg op 17 juni 2021, die als bijlage bij het schrijven van 07 juli 2021 werd gevoegd;

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1 – De gemeenteraad stemt in met de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg.

Artikel 2 – De gemeenteraad gelast de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, te weten dhr. Penxten Marc (mandaat: burgemeester) overeenkomstig dit standpunt de gemeente Alken te vertegenwoordigen ter gelegenheid van de algemene vergadering(en) van de vzw ERSV Limburg, alwaar de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg ter stemming zal voorliggen.

Artikel 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Limburg, ter attentie van Gedeputeerde voor economie dhr. VANDEPUT Tom, gedeputeerde voor economie, op adres 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303/101, en tevens aan dhr. Penxten Marc, vertegenwoordiger van gemeente Alken in de Algemene Vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Toetreding (vennoot) tot Cipal DV en aanduiding afgevaardigde

In het kader van informatieveiligheid doet het gemeentebestuur vandaag een beroep op de diensten van een externe firma (infocentry) die het bestuur begeleidt en adviseert op het vlak van het informatiebeleid. Deze overeenkomst neemt na 4 jaar automatisch een einde einde september 2021. Het bestuur kan in de toekomst gebruik maken van het gecoördineerde aanbod van Cipal die deze dienst aanbiedt voor haar partners. Dit kan aan een voordelig tarief op voorwaarde dat het bestuur lid is van Cipal DV. De éénmalige kostprijs van toetreding bedraagt € 3.000 (24 aandelen). Door haar lidmaatschap kan de gemeente ook aan een voordelig tarief gebruik maken van andere mogelijkheden aangeboden door Cipal DV.

Het OCMW bestuur is al lid van Cipal DV. Door toetreding dient het bestuur ook een afgevaardigde in de algemene vergadering aan te duiden. In de zitting van de 28 februari 2019 werd de afgevaardigde vanuit de OCMW raad aangeduid, met name Alex Dubois met als plaatsvervanger Liesbeth Paque. Het is wenselijk dat ook de gemeenteraad dezelfde personen aanduidt.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 en art. 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van Cipal van 31 januari 2019;

Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 420 DLB blijkt dat een toetreding tot Cipal aangewezen is;

Overwegende dat Cipal tot doel heeft "de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers";

Gelet op de rechten verbonden aan het lidmaatschap van Cipal, o.m. op het vlak van medezeggenschap en inspraak in het door Cipal gevoerde beleid en op het vlak van het mede-eigenaarschap van de activa van Cipal;

Overwegende dat door de toetreding tot Cipal de gemeente mee kan genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke lokale besturen;

Overwegende dat de gemeente door toetreding o.m. zal kunnen genieten van de gunstigere (kostendelende) tarieven voor deelnemers inzake de dienstverlening van Cipal op het vlak van informatieveiligheid;

Overwegende dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband als publiek rechtspersoon een betere garantie biedt op het vlak van het verzekeren van de continuïteit van de aangeboden diensten;

Overwegende dat de toetreding tot Cipal voor de gemeente mogelijkheden schept om de werking van de gemeente efficiënter, rationeler en sneller te laten verlopen;

Overwegende dat aan de gemeente bij de voorgenomen toetreding overeenkomstig artikel 13 van de statuten van Cipal een kapitaalplaatsing zal worden gevraagd van € 3.000, na aanvaarding door de algemene vergadering van Cipal van het lidmaatschap.

Overwegende dat door deze kapitaalplaatsing de gemeente 24 aantal aandelen zal verwerven;

Gelet op de geheime stemming waaraan 19 raadsleden deelnamen:

 1 ongeldige stem

 Alex Dubois (effectief) en Liesbeth Paque (plaatsvervanger) – 13 stemmen voor.

 Piet Wijgaerts (effectief) en Soetkin Jehaes (plaatsvervanger) – 5 stemmen voor.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren.

Artikel 2: Toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan.

Artikel 3: De voorziene kapitaalplaatsing van € 3000 te doen, na opvraging door Cipal en daar toe de nodige gelden te voorzien in de aanpassing van het MJP voor 2022.

Artikel 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit toetredingsbesluit over te maken aan Cipal.

Artikel 5: De gemeenteraad duidt Alex Dubois (effectief lid) en Liesbeth Paque (plaatsvervanger) aan als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Cipal DV.

Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Wateroverlast juli - toegevoegd punt raadslid Ingrid Jacobs- Toegevoegd punt

Gezien de recente wateroverlast na de hevige regenval van midden juli werd ook in onze gemeente op meerdere plaatsen wateroverlast gemeld.

In vergelijking met andere gemeenten en steden waren de gevolgen voor onze Alkense inwoners al bij al beperkt, op enkele plaatsen na. Voor de getroffen bewoners is dit hoe dan ook een ramp.

Er is niet alleen schade aan de infrastructuur, zowel publiek als privaat, maar ook de impact op het leven en welzijn van de getroffen inwoners.

Wij vinden het dan ook zeer eigenaardig dat er op de agenda van deze gemeenteraad geen enkel punt inzake deze wateroverlast terug te vinden is.

Ook is de functie, locatie en algemene werking van de wachtbekkens niet helemaal duidelijk gezien de vele vragen die wij mochten ontvangen hierover van de Alkenaren.

 

Om bovenstaande redenen vraagt de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Schepenen om zo snel mogelijk een actieplan op te stellen om deze wateroverlast in te toekomst te vermijden.

Is er al een onderzoek gebeurd waarom bepaalde plaatsen zoals de Stationsstraat, de hoek met de Aardbruggenstraat, Hendriksstraat en nog enkele locaties steeds zo’n grote wateroverlast hebben, en welke acties zijn hier al ondernomen?

Graag ook een stand van zaken over de financiële impact op de begroting.

Ook vragen we om de Alkense bevolking degelijk te informeren over de werking van de verschillende wachtbekkens.

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2021