Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 20:00 tot 22:55

 

Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Peter Bollen, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Pierrette Putzeys, schepen; Igor Philtjens, raadslid;

 

Vanaf punt 3 vervoegt Dagmar Ottenbourgs, raadslid de zitting.

Vanaf punt 11 verlaat Carine Meyers, raadslid de zitting.

Vanaf punt 15 vervoegt Carine Meyers, raadslid de zitting.

Vanaf punt 15 verlaat André Vanhex, raadslid de zitting.

Vanaf punt 18 vervoegt André Vanhex, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video- en audioverslag gemeente- & OCMW-raad d.d. 24/06/2021

 

Besluit

Via volgende link kan de openbare zitting (zittingsverslag) van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 bekeken worden:

https://youtu.be/nmF7s430-5w

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Bestuurskrachtanalyse - rapport en toelichting

 

Besluit

eenparig

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'Bestuurskrachtanalyse voor de gemeenten van de huidige politiezone Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, en Wellen'.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

 

Besluit

14 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens, Sabine Van de Sande en Kris Franssens

5 onthoudingen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1: Het voorliggend ontwerp van toekomstig gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW wordt goedgekeurd samen met het personeelskader en de visienota.

Artikel 2: De raad delegeert het vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Corona en vaccinatie - stand van zaken

 

Besluit

Artikel 1: De raad neemt kennis van de stand van zaken in de corona pandemie en het vaccinatiecentrum binnen de ELZ Herkenrode.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst AZG

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De Raad keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst goed, en dit onder dezelfde voorwaarden als de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Overeenkomst met Trabajo Arbeidskansen vzw

 

Besluit

eenparig

 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de vzw Trabajo Arbeidskansen goed als volgt:

1. de uitvoering van de lokale diensten wordt toegewezen door de volgende instanties:

 

Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpstraat 38, 3570 Alken

Vertegenwoordigd door Marc Penxten, burgemeester en Pascal Giesen, algemeen directeur.

en

OCMW Alken, Papenakkerstraat 5, 3570 Alken

Vertegenwoordigd door Patrick Martens, voorzitter en Pascal Giesen, algemeen directeur.

 

aan LDE organisatie;

Trabajo Arbeidskansen vzw (OR: BE0475.818.157)

Maatschappelijke zetel:  Bilzerweg 88, 3665 As.

Antennepunten:   Kieleberg 21, 3720 Bilzen

                                               Meerdergatstraat 155, Alken

Vertegenwoordigd door Eric Ramaekers, afgevaardigd bestuurder.

 

2. Duur van de overeenkomst:

Deze overeenkomst gaat in op 01/09/2021 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 3 maanden en op voorwaarde dat het project wordt voortgezet.

 

3. Omschrijving van de uit te voeren lokale diensten:

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de samenwerking tussen gemeente Alken, OCMW Alken en Trabajo Arbeidskansen vzw met betrekking tot de dienstverlening van het uitvoeren van kleine huisklussen en tuinwerken en kleine energie snoeiende maatregelen bij de door het OCMW doorgestuurde klanten.

Daarnaast voert Team diverse klusjes uit voor de gemeente/OCMW.

 

a. De dienstverlening bij de door het OCMW doorgestuurde klanten bestaat enerzijds uit groenwerk en anderzijds uit het uitvoeren van klussen.

 

Het groenwerk bevat het uitvoeren van onderhoudswerken aan de tuin (= maaien, hagen scheren, snoeien van bomen en struiken, borstelen, schoffelen en harken, hakselen, het vervangen van bestaande planten of delen van een gazon, kleine herstellingen aan stoepen of paden, het aanvullen en uitstrooien vaan de kiezel op de kiezelpaden, spitten, het verwijderen van bomen, het uitfrezen van wortels).

 

Uitgesloten zijn:

                      Het aanleggen van tuinen of het heraanleggen van een bestaande tuin.

                      Het aanleggen of het heraanleggen van paden en opritten.

                      Het aanleggen of zelfs maar het herstellen of verwijderen van teergebonden paden en opritten.

                      Het verwijderen van materialen waar asbest in verwerkt is.

                      Alle draineringswerken.

 

Het uitvoeren van klussen omvat volgende domeinen:

                      Energiesnoeiers: het uitvoeren van kleinschalige energie- en waterbesparende maatregelen (het plaatsen van spaardouches, het plaatsen van een isolatiefilm achter de radiatoren / convectoren, het plaatsen van isolatie op basis van glas- of minerale wol op de zoldervloer, het vervangen of herstellen van lekkende kranen, het dichten van ramen en kieren, het installeren van een branddetector op batterij).

                      Het uitvoeren van kleinschalige en aanvullende woningaanpassingswerken of klussen in en rond de woning, zoals het plaatsen of vervangen van een toilet, het plaatsen van zit- of inloopdouche, het herstellen of vervangen van een afvoerleiding, het herstellen van een vloer of vervangen van voer- of wandtegels, het herstellen of het vervangen van deuren of kasten, het plaatsen van veiligheidssloten, behangen en verven, het plaatsen van gipsplaten wanden, het herstellen en / of vervangen van stopcontacten of schakelaars, klein herstel / metselwerk.

 

Volgende klussen zijn niet inbegrepen en worden uitgesloten:

                      Het renoveren van een bestaande woning. Het is ten strengste verboden bouw- of verbouwingswerken uit te voeren die de stabiliteit van de woning in gevaar brengen en / of waarbij een bouwkundige vergunning noodzakelijk is.

                      Het integraal vervangen van ramen en deuren.

                      Het installeren van een systeem van centrale verwarming in de woning.

                      Het vervangen, plaatsen, verwijderen en het onderhouden van branders en gasketels.

                      Het installeren of vervangen van een elektriciteitskast.

                      Het installeren of vervangen van water- of sanitaire leidingen behoudens dat deel dat omwille van de schade of omwille van kleine aanpassingen noodzakelijk is.

                      Het uitvoeren van stukadoorwerken en dakwerken.

 

b. De klussen die uitgevoerd worden voor de gemeente / OCMW gebeuren op afroep. Het betreft o.a. volgende klusjes en opdrachten in en rondom de locaties die zij in eigendom of in gebruik hebben:

                      Het onderhoud van de wandelwegen in de Mombeekvallei (o.a. maaien van hoog gras en onderhoud en herstellen van de knuppelpaden).

                      Onderhoud van verkeersborden, reflecteerpalen  en  straatmeubilair én het signaleren van herstellingen die daaraan eventueel moeten gebeuren.

                      Het onderhoud van het fietspad langs het treinspoor in St-Joris.

                      Samenwerking met, ondermeer, de gemeentelijke 'actiegroep zwerfvuil' om het zwerfvuil op openbare plaatsen op te ruimen.

                      Het onderhoud van de bushokjes en de nabije omgeving hiervan.

 

Dit is een niet limitatieve opsomming van mogelijke klusjes en opdrachten. Er kunnen hier, in samenspraak met de gemeente/OCMW, ten alle tijden klussen bij komen, zo lang deze gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de technische dienst en passen binnen de opdracht van Trabajo Arbeidskansen vzw.

 

4. Doelgroep:

Enerzijds zal Trabajo Arbeidskansen het hogervermelde groenwerk en klussen uitsluitend uitvoeren bij de doelgroep van WIGW- en OMNIO- gerechtigden en andere gezinnen in crisissituaties doorverwezen door het OCMW.

 

Anderzijds voert Trabajo Arbeidskansen vzw diverse klussen en opdrachten uit voor de gemeente / OCMW van Alken.

 

5. Een beschrijving van het compensatiemechanisme en de regeling om eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen:

a. Voor de door het OCMW doorgestuurde klanten hanteren we de volgende prijzen:

                      De klant die doorverwezen wordt door het OCMW betaald 7,5€ incl. BTW per uur voor de eerste 30 uur per jaar en per werkadres.

                      Voor bijkomende uren dient de klant24,81€ incl. BTW per uur te betalen.

                      Deze werken worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Alken.

                      Er wordt 3,4 km aan 0,54€ incl. BTW per rit aangerekend om naar het containerpark te gaan.

                      Er wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend per km aan 0,54€ incl. BTW.

                      De minimumaanrekening is 30 minuten per prestatie.

                      De cofinanciering vanwege gemeente en OCMW Alken per gepresteerd uur dienstverlening bedraagt 17,31 € incl. BTW (d.i. 24,81 € / incl. BTW verminder met de aanrekening aan de door OCMW gestuurde klant van 7,5 € incl. BTW).

                      Trabajo Arbeidskansen vzw bezorgt maandelijks een overzicht van de gepresteerde uren en aangerekende kosten aan OCMW en gemeente Alken. Op basis hiervan betaalt de opdrachtgever het overeenstemmende deel van het overeengekomen subsidiebedrag.

                      De betaling gebeurt maandelijks op voorlegging van een afrekening van de afgelopen maand en is betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen op het rekeningnummer: BE0475.818.157.

                      Het aandeel van de klant wordt door Trabajo Arbeidskansen rechtstreeks aan de klant aangerekend.

 

b. Voor de klussen die uitgevoerd worden voor de gemeente / OCMW betaalt de gemeente / OCMW 20,5 € exc. BTW per gepresteerd uur voor het uitvoeren van klussen en opdrachten in opdracht van de gemeente / het OCMW.

De facturen betreffende de uitgevoerde klusjes slechts betaald worden door het gemeentebestuur na controle van de stavingsstukken door de bevoegde ambtenaar. De stavingsstukken dienen door Trabajo Arbeidskansen vzw aan de factuur te worden gehecht.

Er wordt hiervoor door de gemeente / OCMW een bedrag per jaar voor vastgesteld in de begroting. 

 

De hierboven vermelde tarieven worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen, indien noodzakelijk bevonden, aangepast/geïndexeerd worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de gemeente/OCMW.

 

6. Voor de toegewezen lokale dienst geldt het principe van niet-overdraagbaarheid (het kan niet overgedragen worden aan een andere organisatie / uitvoerder).

 

7. Bovengenoemde lokale dienst wordt door het schepencollege gedefinieerd als een Dienst van Algemeen Economisch belang:

"Trabajo Arbeidskansen is een initiatief binnen de Lokale Diensteneconomie. In samenwerking met de gemeente / OCMW wil Trabajo Arbeidskansen tegemoet komen aan de grote vraag naar hulp in en rond het huis van kwetsbaren en hulpbehoevenden en daarbij duurzame jobs creëren voor kansengroepen. Hierbij voorziet Trabajo Arbeidskansen in een kwaliteitsvolle begeleiding en competentieversterkende inschakeling van de doelgroepwerknemers, met het oog op doorstroom".

 

8. De vzw Arbeidskansen/Trabajo mag buiten deze samenwerkingovereenkomst met het gemeente- en OCMW bestuur ook samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen en sociale vzw’s.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

 

Besluit

13 stemmen voor: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Patrick Martens en Sabine Van de Sande

6 stemmen tegen: Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Kris Franssens en Ingrid Jacobs

 

Artikel 1 :Het gemeenteraadsbesluit van 04 juli 2019, goedkeuring definiëring begrip "dagelijks bestuur"  wordt opgeheven.

 

Artikel 2 :Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld als volgt:

 

Artikel 2.1 : Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur.

§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de overheidsopdrachten-wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

 

Artikel 2.2 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

§1. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college van burgemeester en schepenen:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger is dan €30.000 exclusief btw.

§2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is : het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% met zich meebrengen

§3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het college van burgemeester en schepenen zich hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 2.3 : Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

§1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle daden van beheer over onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen door het college van burgemeester en schepenen, en dus dagelijks bestuur, de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar.

§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.

 

Artikel 2.4 : Dit besluit is van toepassing vanaf heden

 

Artikel 2.5 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur opgenomen worden in de lijst van besluiten en bekendgemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 - kerkfabriek Sint Joris

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Sint Joris.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Terkoest

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Terkoest.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Sint Aldegondis

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek van Sint Aldegondis.

Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Concessie zonnepanelen sporthal - uitbreiding piekvermogen

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De raad verleent de toestemming aan Ecopower erkende cv, met zetel te Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, BTW BE 0445.389.356, RPR Antwerpen om, in uitvoering van de concessieovereenkomst voor het plaatsen van een PV installatie op de gemeentelijke sporthal De Alk het piekvermogen van de PV installatie te verhogen van 26 kWp naar 31 kWp.

Artikel 2: Het gemeentebestuur zal Ecopower van dit besluit op de hoogte brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verbindingsriolering Langenakker-Bulsstraat: samenwerkingsovereenkomst.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst (project 23.399) tussen het gemeentebestuur Alken en Aquafin aangaande de verbindingsrioleringswerken in Langenakker- Bulsstraat.

Artikel 2: Goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de overeenkomst van 9 juli 2019 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.399.

Artikel 3: Aquafin wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur om in gezamenlijke naam op te treden bij de gunning en de uitvoering van de in artikel 1 genoemde opdracht.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht om de nodige overeenkomsten af te sluiten voor dit dossier.

Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Aquafin.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de Politie over het wegverkeer - Nijverheidsstraat en Klein Kolmenstraat Parkeerverbod +3.5 ton

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: In de Nijverheidsstraat (eerste Nijverheidsstraat komende van de N80) en de Klein Kolmenstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan beide zijden van de weg voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Artikel 2: Bovenstaande maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E1 (parkeerverbod) en onderbord type VIIa met opschrift "+3.5t". Het begin van de reglementering wordt aangeduid door het onderbord type Xa en het einde van de reglementering wordt aangeduid met het onderbord type Xb.

Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Schoolstraat stilstaan- en parkeerverbod

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende het stilstaan- en parkeerverbod van 29 oktober 2009 wordt ingetrokken en vervangen door dit besluit.

Artikel 2: Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de Schoolstraat, aan de zijde van de school vanaf de St-Jorisstraat tot aan de begraafplaats en aan de zijde van de woningen vanaf huisnummer 11 tot en met huisnummer 13A.

Artikel 3: Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E3 en voorzien van de begin en einde pijl aan te brengen overeenkomstig de bepalingen van het MB en KB.

Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennis overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Schoolstraat - Instellen van een "Veilige Schoolstraat"

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: In de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) is gemotoriseerd verkeer verboden op de tijdstippen zoals aangegeven in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 2: De bovenstaande maatregel is periodiek van 1 september tot 30 juni op schooldagen van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 08.35 uur, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 15.35 uur en op woensdag van 12.05 uur tot 12.40 uur.

Artikel 3: De maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord 'Schoolstraat'.

Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennis overgemaakt aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Noodhulp in eigen land

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de storting voor noodhulp in eigen land, ten gevolge van de watersnood,  goed voor het bedrag van €1.000. Dit bedrag is voorzien in het budget onder MJP 001406 en kan gestort worden op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 - Rode Kruis.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Ontbinding en vereffening ERSV Limburg

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1 – De gemeenteraad stemt in met de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg.

Artikel 2 – De gemeenteraad gelast de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, te weten dhr. Penxten Marc (mandaat: burgemeester) overeenkomstig dit standpunt de gemeente Alken te vertegenwoordigen ter gelegenheid van de algemene vergadering(en) van de vzw ERSV Limburg, alwaar de vereffening en ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg ter stemming zal voorliggen.

Artikel 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Limburg, ter attentie van Gedeputeerde voor economie dhr. VANDEPUT Tom, gedeputeerde voor economie, op adres 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303/101, en tevens aan dhr. Penxten Marc, vertegenwoordiger van gemeente Alken in de Algemene Vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Toetreding (vennoot) tot Cipal DV en aanduiding afgevaardigde

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren.

Artikel 2: Toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan.

Artikel 3: De voorziene kapitaalplaatsing van € 3000 te doen, na opvraging door Cipal en daar toe de nodige gelden te voorzien in de aanpassing van het MJP voor 2022.

Artikel 4: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit toetredingsbesluit over te maken aan Cipal.

Artikel 5: De gemeenteraad duidt Alex Dubois (effectief lid) en Liesbeth Paque (plaatsvervanger) aan als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Cipal DV.

Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Wateroverlast juli - toegevoegd punt raadslid Ingrid Jacobs- Toegevoegd punt

 

 

 

Publicatiedatum: 10/09/2021