Gemeente Alken

Zitting van 02 september 2021

van 20:00 tot 21:00

Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Video- en audioverslag gemeente- & OCMW-raad d.d. 24/06/2021

 

Toelichting

Via volgende link kan de openbare zitting (zittingsverslag) van de gemeente- en OCMW-raad d.d. 24/06/2021 bekeken worden:

https://youtu.be/nmF7s430-5w

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 24 juni 2021

 

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Bestuurskrachtanalyse - rapport en toelichting

 

Toelichting

Op donderdag 8 juli 2021 vond om 20u. de toelichting van het rapport 'bestuurskrachtanalyse' plaats via Microsoft Teams. De toelichting werd verzorgd door CC Consult die in stonden voor de begeleiding van het traject. In bijlage vindt u de documenten (rapport en presentatie). De afspraak binnen de gemeenten van de politiezone was dat elke gemeenteraad op 2 september 2021 om 20u. gelijktijdig het rapport zou bespreken. Verdere toelichting door de burgemeester Marc Penxten.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Organogram en personeelskader gemeente - OCMW 2021.

 

Toelichting

Het meest recente gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW dateert van 2016.

Door de doorgedreven integratie van gemeente en OCMW, door gewijzigde opdrachten vanuit de hogere overheden, door een doorgedreven digitalisering, is het wenselijk om het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW grondig te herbekijken, waar nodig te wijzigen en aan te passen aan de realiteit.

In de visienota in bijlage worden alle wijzigingen verduidelijkt en gemotiveerd.

 

De gemeenteraad kan ook de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat immers door op het elan om meer ruimte te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en

maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, …), ook de delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een impact hebben op de (diensten)organisatie.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Corona en vaccinatie - stand van zaken

 

Toelichting

Corona en vaccinatiecentrum - stand van zaken en toelichting door burgemeester Marc Penxten.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst AZG

 

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen besloot, op advies van de uniforme beslissing van de ELZ, op 9 december 2020 om in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie in te zetten op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching  (optie 1).

De Raad besliste op 28 januari 2021 om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, waardoor Alken toegang kreeg tot de interne controletoren en het uitbraakvolgsysteem om het engagement van sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching te kunnen uitvoeren.  Deze samenwerkingsovereenkomst had een einddatum op 31/03/2021. Gelet op het feit dat de cijfers inzake de besmettingen nog steeds zorgwekkend zijn, is er vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid de mogelijkheid geboden om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen, door middel van het ondertekenen van een addendum, tot en met 31 juni 2021, met mogelijks een tweede verlenging tot 31 oktober 2021.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aan de lokale besturen om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen van 1 september tot en met 31 oktober.

 

Beide documenten werden toegevoegd als bijlage.

 

De forfaitaire subsidie die voorzien werd gedurende de eerste periode van de samenwerkingsovereenkomst blijft ongewijzigd bij deze verlenging. De subsidie zal dus nog steeds 0,125 euro per inwoner per maand bedragen.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Overeenkomst met Trabajo Arbeidskansen vzw

 

Toelichting

De raad nam in 2017 het toewijzingsbesluit om de klussers officieel over te hevelen naar LDE Trabajo Arbeidskansen. Dit ondertekende toewijzingsbesluit diende de vzw Arbeidskansen te bezorgen aan het Departement Werk en Sociale econome, Dienst Sociale Economie.

Onlangs heeft de vzw Arbeidskansen (Trabajo) een sociale inspectie gehad betreffende haar LDE- werking (begeleiding van de doelgroep, doorstroming, opdrachtverklaringen, …).

Tijdens deze inspectie werd er een opmerking over de samenwerking met de sociale huisvestigingsmaatschappijen/scholen gemaakt.

De opdrachtverklaringen met sociale huisvestingsmaatschappijen waren niet opgenomen in het toewijzingsbesluit en dit diende in orde gebracht te worden.

Daarom dient het toewijzingsbesluit nu aangevuld te worden.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Goedkeuring definiëring begrip dagelijks bestuur

 

Toelichting

Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd het begrip dagelijks beheer

opnieuw geformuleerd en dit bij gemeenteraadsbesluit van 04 juli 2019.

In functie van een vlottere en efficientere werking wordt aan de raden voorgesteld om de drempel om te werken met aanvaarde factuur op te trekken van €8.500 tot €30.000 exclusief btw.

Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur

wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college

van burgemeester en schepenen wordt dan ook aangepast vastgesteld als volgt:

- De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften

van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

- Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

- Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met

financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachten -wetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur.

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college

van burgemeester en schepenen:

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

- Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investeringsbudget waarvan het bedrag niet hoger

is dan €30.000 exclusief btw.

- Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd, waarvoor het college van

burgemeester en schepenen bevoegd is : het aanbrengen van wijzigingen aan een

bestaande contracten/overeenkomsten voor zover die geen bijkomende uitgaven van meer

dan 10% met zich meebrengen

-De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig

artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college van

burgemeester en schepenen om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de

voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en

onvoorziene omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het

begrip “dagelijks bestuur”, voor zover het college van burgemeester en schepenen zich

hierbij beroept op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal

bestuur.

Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer over de

gemeentelijke inrichtingen en eigendommen :

- Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle daden van beheer over

onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en

nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, … van het goed. Deze daden

worden beschouwd als dagelijks bestuur.

- Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en

eigendommen door het college van burgemeester en schepenen, en dus dagelijks bestuur,

de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende

goederen met een maximale duur van 9 jaar.

In afwijking tot het vorige behoort het verlenen van begraafplaatsconcessies onverminderd

tot het dagelijks bestuur.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 - kerkfabriek Sint Joris

 

Toelichting

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint Joris bedroeg voor 2020 € 34.020,73.

Voor investeringen € 0.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 19.210,46 en een investeringsoverschot van € 0,80.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Terkoest

 

Toelichting

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatie- en de investeringstoelage aan de kerkfabriek Terkoest bedroeg voor 2020 € 0.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 26.569,62 en een investeringsoverschot van € 15.790.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Jaarrekening 2020 -  kerkfabriek Sint Aldegondis

 

Toelichting

Artikel 55 § 2 van het eredienstendecreet bepaalt dat de jaarrekeningen van de kerkfabrieken dienen onderworpen te worden aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De gemeentelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek Sint Aldegondis bedroeg voor 2020 € 36.954,31.

Voor investeringen 120.767,48.

 

De rekening vertoont een exploitatie overschot van € 29.224,09 en een investeringsoverschot van € 17.686,93.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Concessie zonnepanelen sporthal - uitbreiding piekvermogen

 

Toelichting

De raad van 24 juni 2021 heeft een concessieovereenkomst toegekend aan Ecopower voor de plaatsing van een PV installatie (zonnepanelen) met burgerparticipatie op de gemeentelijke sporthal De Alk. De firma Rhedcoop en Dubolimburg hebben een conceptvoorstel uitgewerkt voor de batterijopslag i.s.m. de PV voor de sporthal. Dit betekent wel dat het piekvermogen van de PV-installatie op de nieuwe hal kan verhoogd worden naar 31,5 kWp door de combinatie met batterijopslag. Hierdoor kan er maximaal voordeel gehaald worden uit de plaatsing van een batterij met diverse gunstige effecten als gevolg. In bijlage vindt u de nota van Dubolimburg en Rhedcoop.

In de concessieovereenkomst was voor de installatie en het gebruik van fotovoltaïsche systemen voor de nieuwe sporthal een verwacht vermogen voorzien van 26 kWp. Dit verwacht vermogen dient nu uitgebreid te worden naar 31 kWp. waardoor er 12 extra zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Verbindingsriolering Langenakker-Bulsstraat: samenwerkingsovereenkomst.

 

Toelichting

Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Bulsstraat zal het gemeentebestuur Alken

samenwerken met Aquafin. Voor dit project "Verbindingsriolering Langenakker Bulsstraat" werd een samenwerkingsovereenkomst en een addendum opgesteld waarin de modaliteiten van de samenwerking tussen de gemeente Alken en Aquafin aangaande deze werken bepaald worden.

Volgende werken zijn opgenomen in dit project:

- Aquafin: verbindingsriolering Langenakker (Wellen) – Bulsstraat (Alken)

- Gemeente: voorzien van fietssuggestiestroken en verkeersvertragende maatregelen langsheen traject 23.399 Bulsstraat.

Het is wenselijk om de werken in het algemeen belang samen te voegen en Aquafin aan te

duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht, als

opdrachtgevend bestuur op te treden.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de Politie over het wegverkeer - Nijverheidsstraat en Klein Kolmenstraat Parkeerverbod +3.5 ton

 

Toelichting

Ten behoeve van de verkeersveiligheid is het aangewezen in de Nijverheidsstraat (eerste Nijverheidsstraat komende van de N80) en de Klein Kolmenstraat een parkeerverbod in te voeren voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Dit voorstel werd gunstig geadviseerd door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer van 28 juni 2021.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Schoolstraat stilstaan- en parkeerverbod

 

Toelichting

Momenteel is er een stilstaan- en parkeerverbod van toepassing in de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) tussen huisnummers 9 t.e.m. 13 A  (besluit van 29 oktober 2009). Dit besluit is van toepassing van maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het aangewezen dat dit stilstaan- en parkeerverbod continu van toepassing is. Dus ook tijdens de schoolvakanties en activiteiten van de jeugdvereniging. Tevens is het aangewezen dat dit aan de zijde van de school van toepassing is vanaf de St-Jorisstraat tot aan de begraafplaats. De bewoners werden geconsulteerd op woensdag 9 juni. Op 28 juni werd dit door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer Schoolstraat - Instellen van een "Veilige Schoolstraat"

 

Toelichting

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het aangewezen het concept van 'Veilige Schoolstraat' in te voeren in de Schoolstraat te St-Joris. Dit betekent concreet dat de Schoolstraat (wegje naar de begraafplaats) wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dit telkens bij het begin en het einde van de schooldag. De bewoners werden geconsulteerd op woensdag 9 juni. Op 28 juni werd dit door de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer gunstig geadviseerd.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Noodhulp in eigen land

 

Toelichting

De voorbije weken heeft ons land te maken gekregen met erge wateroverlast.  We herinneren ons allemaal de beelden uit de Ardennen (Dinant, Luik..).

Binnen het gemeentelijk meerjarenplan is een budget (4.000 euro) voorzien voor noodhulp (mjp 1406).  Tot nu toe werd 2.000 euro aan noodhulp geschonken aan India tegen de pandemie .

 

Er blijft nog een bedrag van 2.000 euro over.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een bedrag van 1.000 euro over te maken aan het Rode Kruis voor hulp aan de mensen die geleden hebben door de wateroverlast.

 

Er blijft daarna nog 1.000 euro over voor het geval er zich in het najaar '21 nog een vraag zou voordoen.

 

Het Gosc werd op de hoogte gesteld van deze noodhulp.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Ontbinding en vereffening ERSV Limburg

 

Toelichting

De gemeente Alken is lid van de vereniging zonder winstoogmerk ERSV Limburg, met zetel te Universiteitslaan 1, te 3500 Hasselt en bekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.796.318. De gemeente Alken wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door dhr. Penxten (mandaat: burgemeester). De Raad van Bestuur van de VZW in zitting d.d. 27.05.2021 heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vereniging. Een afschrift van dit besluit kunt U in bijlage vinden.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Toetreding (vennoot) tot Cipal DV en aanduiding afgevaardigde

 

Toelichting

In het kader van informatieveiligheid doet het gemeentebestuur vandaag een beroep op de diensten van een externe firma (infocentry) die het bestuur begeleidt en adviseert op het vlak van het informatiebeleid. Deze overeenkomst neemt na 4 jaar automatisch een einde einde september 2021. Het bestuur kan in de toekomst gebruik maken van het gecoördineerde aanbod van Cipal die deze dienst aanbiedt voor haar partners. Dit kan aan een voordelig tarief op voorwaarde dat het bestuur lid is van Cipal DV. De éénmalige kostprijs van toetreding bedraagt € 3.000 (24 aandelen). Door haar lidmaatschap kan de gemeente ook aan een voordelig tarief gebruik maken van andere mogelijkheden aangeboden door Cipal DV.

Het OCMW bestuur is al lid van Cipal DV. Door toetreding dient het bestuur ook een afgevaardigde in de algemene vergadering aan te duiden. In de zitting van de 28 februari 2019 werd de afgevaardigde vanuit de OCMW raad aangeduid, met name Alex Dubois met als plaatsvervanger Liesbeth Paque. Het is wenselijk dat ook de gemeenteraad dezelfde personen aanduidt.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 09 2021

 

Wateroverlast juli - toegevoegd punt raadslid Ingrid Jacobs- Toegevoegd punt

 

Toelichting

Gezien de recente wateroverlast na de hevige regenval van midden juli werd ook in onze gemeente op meerdere plaatsen wateroverlast gemeld.

In vergelijking met andere gemeenten en steden waren de gevolgen voor onze Alkense inwoners al bij al beperkt, op enkele plaatsen na. Voor de getroffen bewoners is dit hoe dan ook een ramp.

Er is niet alleen schade aan de infrastructuur, zowel publiek als privaat, maar ook de impact op het leven en welzijn van de getroffen inwoners.

Wij vinden het dan ook zeer eigenaardig dat er op de agenda van deze gemeenteraad geen enkel punt inzake deze wateroverlast terug te vinden is.

Ook is de functie, locatie en algemene werking van de wachtbekkens niet helemaal duidelijk gezien de vele vragen die wij mochten ontvangen hierover van de Alkenaren.

 

Om bovenstaande redenen vraagt de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Schepenen om zo snel mogelijk een actieplan op te stellen om deze wateroverlast in te toekomst te vermijden.

Is er al een onderzoek gebeurd waarom bepaalde plaatsen zoals de Stationsstraat, de hoek met de Aardbruggenstraat, Hendriksstraat en nog enkele locaties steeds zo’n grote wateroverlast hebben, en welke acties zijn hier al ondernomen?

Graag ook een stand van zaken over de financiële impact op de begroting.

Ook vragen we om de Alkense bevolking degelijk te informeren over de werking van de verschillende wachtbekkens.

Publicatiedatum: 30/08/2021