Gemeente Alken

Zitting van 25 april 2024

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Vanaf punt 6 verlaat André Vanhex, raadslid de zitting.

Vanaf punt 7 vervoegt André Vanhex, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 28.03.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Alken Valley DB-PPS - goedkeuring aangepaste versie gunningsleidraad, outputspecificaties en projectdefinitie.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de aangepaste versie van de gunningsleidraad, de aangepaste versie van de outputspecificaties en de aangepaste versie van de projectdefinitie voor het project “Alken Valley DB - PPS”, zoals opgesteld door de aanbestedende overheid gemeente Alken in samenspraak met de aangestelde trajectbegeleiders GD&A Advocaten en Sweco Belgium, op grond waarvan de inschrijver zal worden uitgenodigd een BAFO in te dienen voor de opdracht. 

Na de gebeurlijke gunning van de opdracht worden de aktes m.b.t. de aan de opdrachtnemer te verlenen zakelijke rechten voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Artikel 2: De bijlagen “aangepaste gunningsleidraad”, “aangepaste outputspecificaties” en "aangepaste projectdefinitie" maken integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000004/MJP001588.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Oprichting Alkens sterrenregister

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de oprichting goed van een Alkens sterrenregister, waarin ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, de mogelijkheid krijgen om hun kindje te registreren. Om het kindje te kunnen registreren zullen de gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, adres en e-mailadres) van minstens 1 ouder gevraagd worden. Ouders krijgen ook de keuze of ze gecontacteerd wensen te worden bij eventuele toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen.

Artikel 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitwerking en invoering van dit initiatief.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Raamovereenkomst 'Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder' - Goedkeuring toetreding

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het bestek en de toetreding tot aankoopcentrale Hulpverleningszone Zuid-West voor raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder“ goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft goedkeuring om indien nodig gebruik te maken van de raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder“ van de aankoopcentrale van hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fietspad Klinkstraat-Bekstraat: goedkeuring koop-verkoopovereenkomsten eigenaars

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met mevrouw Baerts Maria in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.6/B voor een totaalbedrag van € 6763,46.

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met Natuurpunt Beheer vzw in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.5/02 voor een totaalbedrag van €6,26.

Artikel 3: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer Alain Duyssens (1/2VE) en mevrouw Annick Duyssens (1/2VE) in bijlage. Dit betreft de aankoop van de percelen kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nrs 11D/11E/12C/15C/15B voor een totaalbedrag van €5086,63.

Artikel 4: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met mevrouw Maria Gerrits in bijlage. Dit betreft de aankoop van de percelen kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nrs 18/16/12D/19/B/19C voor een totaalbedrag van €1268.

Artikel 5: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer John Martens in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling sie D nr.10/A voor een totaalbedrag van €1232,55.

Artikel 6: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer en mevrouw Desmet Hans en Vanstraelen Liesbeth in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.470/B voor een totaalbedrag van €216,6.

Artikel 7: De nodige kredieten zijn voorzien op MJP 000359. Er werd op 28.03.2024 een visum verleend door de adjunct-financieel beheerder.

Artikel 8:  Deze percelen worden aangekocht voor de verbreding en het verbeteren van het fietspad gelegen Klinkstraat- Bekstraat (sentier 157).

Artikel 9: Voor de opmaak en het verlijden van de aktes werd notariskantoor ActaCerta door het college aangesteld. Na het ontvangen van de ontwerpaktes zullen deze ook nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 10: Alle kosten, taksen, rechten en erelonen van de notaris verbonden aan de aankoop, het opmaken en het verlijden van de aktes zijn ten laste van de gemeente Alken.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Goedkeuring aanpassing addendum samenwerking Energiehuis gebaseerd op Prestatiefinanciering

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) in artikel 1.2.3.4 van het addendum goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' wordt opgeheven en vervangen door de bepalingen van het addendum gevoegd in bijlage vanaf de datum van inwerkingtreding van het online consultatieplatform (zie BVR ‘Consulatieplatform’ dd 17/11/2023).

Artikel 2: Ter vervanging van de bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) in artikel 1.2.3.4 van het addendum goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' tekent de gemeenteraad in op het addendum voor de periode 2024-2025 ‘Mijn VerbouwBegeleiding’ (gebaseerd op Prestatiefinanciering) bij de samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 03.10.2019, tussen Energiehuis Limburg (CVBA met sociaal oogmerk DUWOLIM) en de gemeente. Dit addendum is gevoegd in bijlage en maakt integraal deel uit van het huidig besluit.

Artikel 3: De gemeenteraad tekent het addendum bijgevoegd in bijlage met een uitgebreidere dienstverlening op de 2e lijn van het Energiehuis Limburg met 4 top-ups. Hiervoor wordt een max. jaarbudget van €30.000 vrijgehouden zoals voorzien en vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum'. Voor 2024 wordt het resterende bedrag voor Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) ingezet. Dit budget wordt jaarlijks geëvalueerd en meegedeeld door de gemeente aan Energiehuis Limburg.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 - 2024

 

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van en keurt de rapportering goed in verband met de voortgang van het Lokaal Klimaat en Energiepact 1.0 en 2.0 voor het jaar 2024 over de voortgang in 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fluvius Limburg - AV & JV dd. 10.06.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Limburg dd. 10 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2023.
 5. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T.
 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
 7. Statutaire benoemingen.
 8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De gemeenteraad  verzoekt de Algemene Vergadering van Fluvius Limburg om de beslissing van de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg van 12 maart 2024 om 173.902 aandelen Publi-T te verkopen aan de Vlaamse Energieholding (VEH) (60.412 aandelen) en Nuhma AC (113.490 aandelen) aan de prijs van 1.457,00 euro per aandeel te bekrachtigen. Dit aanbod situeert zich in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid van de lokale besturen in Publi-T en in Publigas en de uitkanteling van de belangen van Fluvius Limburg in Publi-T naar de Vlaamse Energieholding (VEH). De eerste te doorlopen fase hiervan betreft de verkoop van de aandelen Publi-T van Fluvius Limburg aan enerzijds VEH  en anderzijds Nuhma AC.

Artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente Alken, Danny Jeuris, of zijn plaatsvervanger, Carine Meyers, die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van  Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Limburg  op 10 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fluvius OV - AV dd. 05.06.2024

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 5 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
 4. Statutaire benoemingen.
 5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, Peter Bollen, of zijn plaatsvervanger, Carine Meyers, die zal deelnemen aan de digitale Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van  Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius opdrachthoudende vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Voetbal in Alken – opschorting recht van opstal- Toegevoegd punt

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om, indien het recht van opstal gedeeltelijk opgeschort wordt, de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen van Alken United totdat een nieuw recht van opstal voor de site Terkoest goedgekeurd wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Vragen Raadsleden

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.