Gemeente Alken

Zitting van 25 april 2024

van 20:00 tot 21:00

 

Aanwezig: Peter Bollen, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen en Alex Dubois, schepenen; Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Michel Boussu, Carine Meyers, Danny Jeuris, Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Piet Wijgaerts, Ingrid Jacobs, Ida Ceulemans, Paul Dirickx en Stan Dehollogne, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Patrick Martens, schepen;

 

Vanaf punt 6 verlaat André Vanhex, raadslid de zitting.

Vanaf punt 7 vervoegt André Vanhex, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Verslag van de vorige zitting d.d. 28.03.2024

De notulen van 28.03.2024 & het zittingsverslag https://youtu.be/S-WUJx9-9NM worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Feiten en context

De notulen van 28.03.2024 & het zittingsverslag https://youtu.be/S-WUJx9-9NM worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 

Juridische grond

Artikel 32, 277 & 278 §1 decreet Lokaal bestuur

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

De notulen & het zittingsverslag van de raad van 28.03.2024 werden opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeente- en ocmw-raad en de algemeen directeur.

Er werden geen opmerkingen gemaakt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Alken Valley DB-PPS - goedkeuring aangepaste versie gunningsleidraad, outputspecificaties en projectdefinitie.

Toelichting

Op 19 januari 2022 werd de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB – PPS” toevertrouwd aan GD&A Advocaten die voor de uitvoering van deze opdracht samenwerken met Sweco Belgium. Het voorwerp van de opdracht, die in de markt werd geplaatst bij wege van een mededingingsprocedure met onderhandeling, omvat de renovatie van de Molen en de projectontwikkeling van zowel het rijkswachtgebouw als van gc Taeymans met de bijhorende kapelanijen.Ter verdere omkadering van het project werd in samenspraak met de projectbegeleider een projectdefinitie (bijlage bij de selectieleidraad) opgesteld. Deze projectdefinitie beschrijft op strategisch niveau de ambities en doelstellingen van de gemeente Alken voor enerzijds de herontwikkeling van het Molencomplex tot een bovenlokaal bezoekerscentrum met een aantal toeristische, educatieve en culturele functies en anderzijds de herbestemming van de site gc Taeymans en Rijkswachtgebouw voor een private ontwikkeling.

Deze projectdefinitie en de selectieleidraad werden goedgekeurd door de Gemeenteraad op 30 juni 2022.

De aankondiging van de opdracht en voornoemde opdrachtdocumenten werden via E-tendering gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Europees Publicatieblad (datum van verzending was 4 juli 2022). 

Op 9 september 2022 vond de opening van de aanvragen tot deelneming plaats. 

Er werden twee aanvragen tot deelneming ontvangen. 

De twee kandidaten werden ook geselecteerd (beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 november 2022).

In functie van de tweede fase van de plaatsingsprocedure werden een gunningsleidraad en bijhorende outputspecificaties opgesteld. Deze gunningsleidraad beschrijft o.m. de gunningscriteria aan de hand waarvan de kwaliteit van de offertes wordt beoordeeld en vergeleken, alsook de uitvoeringsvoorwaarden die zullen gelden tijdens de uitvoering van de opdracht.  De outputspecificaties omvatten het vastgestelde programma van eisen, gesteld in termen van randvoorwaarden en/of minimale output, waaraan de publieke infrastructuur (het Molencomplex) moet voldoen o.m. opdat hij voorlopig kan worden opgeleverd.

Deze gunningsleidraad en de outputspecificaties werden door de Gemeenteraad goedgekeurd op 22 december 2022.

De geselecteerden werden op 27 december 2022 via het elektronisch platform (e-notification)  uitgenodigd om een offerte in te dienen (eveneens per e-mail bezorgd op 28 december 2022). 

Middels besluit van het College van burgemeester en schepenen van 18 januari 2023 werd (op vraag van de geselecteerden) de limietdatum voor indiening van de offertes (oorspronkelijk bepaald op 30 maart 2023) uitgesteld naar 28 april 2023.

Op de openingsdatum (28 april 2023) werd vastgesteld dat er één offerte werd ingediend.

De ingediende offerte werd vervolgens zorgvuldig onderzocht en beoordeeld in het licht van de gunningscriteria. 

De offerte bevatte opmerkingen m.b.t. een aantal bepalingen van de gunningsleidraad, dewelke als substantiële onregelmatigheden te aanzien waren.  Een aantal van de bepalingen in voornoemde documenten werd door de inschrijver bovendien als problematisch aangemerkt in het licht van de lopende procedure inzake het RUP ‘Alken Vallei’.  Middels arrest van 10 november 2023 werd het ingestelde beroep ter zake door de Raad van State verworpen.   

De inschrijver werd vervolgens per schrijven van 6 februari 2024 uitgenodigd om tot regularisatie van de (resterende) substantiële onregelmatigheden over te gaan. Deze regularisatie gebeurde middels schrijven d.d. 26 februari 2024. 

Vervolgens werd in onderhandeling getreden met de inschrijver. In het kader van deze onderhandelingen is gebleken dat het aangewezen is om een aantal bepalingen van de gunningsleidraad, de outputspecificaties en de projectdefinitie aan te passen, teneinde de opdrachtvoowaarden zowel op het vlak van de prijs als op technisch vlak optimaal af te stemmen op de behoeften, eisen en wensen van het bestuur evenals op de (budgettaire) mogelijkheden. 

Goedkeuring moet worden verleend aan de aangepaste versie van gunningsleidraad (inclusief bijlagen) en aan de outputspecificaties (inclusief de projectdefinitie) voor het project DB - PPS Alken Vallei.

De voorgestelde aanpassingen aan de gunningsleidraad, de outputspecificaties en projectdefinitie betreffen geen wezenlijke wijzigingen (en zijn dus juridisch aanvaardbaar), en zijn gericht op een meer evenwichtige verdeling van bepaalde risico’s en op het realiseren van een technisch en budgettair haalbaar project.    

De inschrijver zal worden verzocht om, op basis van deze aangepaste versie van de gunningsleidraad en outputspecificaties (inclusief de projectdefinitie), een BAFO (best and final offer) in te dienen. 

 

Feiten en context

Op 19 januari 2022 werd de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB – PPS” toevertrouwd aan GD&A Advocaten die voor de uitvoering van deze opdracht samenwerken met Sweco Belgium. Het voorwerp van de opdracht, die in de markt werd geplaatst bij wege van een mededingingsprocedure met onderhandeling, omvat de renovatie van de Molen en de projectontwikkeling van zowel het rijkswachtgebouw als van gc Taeymans met de bijhorende kapelanijen.Ter verdere omkadering van het project werd in samenspraak met de projectbegeleider een projectdefinitie (bijlage bij de selectieleidraad) opgesteld. Deze projectdefinitie beschrijft op strategisch niveau de ambities en doelstellingen van de gemeente Alken voor enerzijds de herontwikkeling van het Molencomplex tot een bovenlokaal bezoekerscentrum met een aantal toeristische, educatieve en culturele functies en anderzijds de herbestemming van de site gc Taeymans en Rijkswachtgebouw voor een private ontwikkeling.

Deze projectdefinitie en de selectieleidraad werden goedgekeurd door de Gemeenteraad op 30 juni 2022.

De aankondiging van de opdracht en voornoemde opdrachtdocumenten werden via E-tendering gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Europees Publicatieblad (datum van verzending was 4 juli 2022). 

Op 9 september 2022 vond de opening van de aanvragen tot deelneming plaats. 

Er werden twee aanvragen tot deelneming ontvangen. 

De twee kandidaten werden ook geselecteerd (beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 november 2022).

In functie van de tweede fase van de plaatsingsprocedure werden een gunningsleidraad en bijhorende outputspecificaties opgesteld. Deze gunningsleidraad beschrijft o.m. de gunningscriteria aan de hand waarvan de kwaliteit van de offertes wordt beoordeeld en vergeleken, alsook de uitvoeringsvoorwaarden die zullen gelden tijdens de uitvoering van de opdracht.  De outputspecificaties omvatten het vastgestelde programma van eisen, gesteld in termen van randvoorwaarden en/of minimale output, waaraan de publieke infrastructuur (het Molencomplex) moet voldoen o.m. opdat hij voorlopig kan worden opgeleverd.

Deze gunningsleidraad en de outputspecificaties werden door de Gemeenteraad goedgekeurd op 22 december 2022.

De geselecteerden werden op 27 december 2022 via het elektronisch platform (e-notification)  uitgenodigd om een offerte in te dienen (eveneens per e-mail bezorgd op 28 december 2022). 

Middels besluit van het College van burgemeester en schepenen van 18 januari 2023 werd (op vraag van de geselecteerden) de limietdatum voor indiening van de offertes (oorspronkelijk bepaald op 30 maart 2023) uitgesteld naar 28 april 2023.

Op de openingsdatum (28 april 2023) werd vastgesteld dat er één offerte werd ingediend.

De ingediende offerte werd vervolgens zorgvuldig onderzocht en beoordeeld in het licht van de gunningscriteria. 

De offerte bevatte opmerkingen m.b.t. een aantal bepalingen van de gunningsleidraad, dewelke als substantiële onregelmatigheden te aanzien waren.  Een aantal van de bepalingen in voornoemde documenten werd door de inschrijver bovendien als problematisch aangemerkt in het licht van de lopende procedure inzake het RUP ‘Alken Vallei’.  Middels arrest van 10 november 2023 werd het ingestelde beroep ter zake door de Raad van State verworpen.   

De inschrijver werd vervolgens per schrijven van 6 februari 2024 uitgenodigd om tot regularisatie van de (resterende) substantiële onregelmatigheden over te gaan. Deze regularisatie gebeurde middels schrijven d.d. 26 februari 2024. 

Vervolgens werd in onderhandeling getreden met de inschrijver. In het kader van deze onderhandelingen is gebleken dat het aangewezen is om een aantal bepalingen van de gunningsleidraad, de outputspecificaties en de projectdefinitie aan te passen, teneinde de opdrachtvoowaarden zowel op het vlak van de prijs als op technisch vlak optimaal af te stemmen op de behoeften, eisen en wensen van het bestuur evenals op de (budgettaire) mogelijkheden. 

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 30 september 2021 waarbij goedkeuring werd verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB-PPS project”.

Beslissing van het college en burgemeester d.d.19 januari 2022 waarbij de opdracht “Projectbegeleiding Alken Valley DB-PPS” werd toevertrouwd aan GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen.

Beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2022 waarbij goedkeuring werd verleend aan de selectieleidraad en de projectdefinitie en aan de keuze om de opdracht via een mededingingprocedure met onderhandeling in de markt te plaatsen.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 november 2022 houdende selectie van de beide kandidaten.

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2022 waarbij goedkeuring werd verleend aan de gunningsleidraad en de outputspecificaties.

De voorgestelde aanpassingen aan de gunningsleidraad, de outputspecificaties en de projectdefinitie betreffen geen wezenlijke wijzigingen (en zijn dus juridisch aanvaardbaar), en zijn gericht op een meer evenwichtige verdeling van bepaalde risico’s en op het realiseren van een technisch en budgettair haalbaar project.    

De inschrijver zal worden verzocht om, op basis van deze aangepaste versie van de gunningsleidraad, outputspecificaties en de projectdefinitie, een BAFO (best and final offer) in te dienen. 

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Goedkeuring moet worden verleend aan de aangepaste versie van gunningsleidraad (inclusief bijlagen), aan de outputspecificaties en de projectdefinitie voor het project DB - PPS Alken Vallei.

De voorgestelde aanpassingen aan de gunningsleidraad, de outputspecificaties en de projectdefinitie betreffen geen wezenlijke wijzigingen (en zijn dus juridisch aanvaardbaar), en zijn gericht op een meer evenwichtige verdeling van bepaalde risico’s en op het realiseren van een technisch en budgettair haalbaar project.    

De inschrijver zal worden verzocht om, op basis van deze aangepaste versie van de gunningsleidraad, de outputspecificaties en de projectdefinitie, een BAFO (best and final offer) in te dienen. 

 

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000004/MJP001588.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de aangepaste versie van de gunningsleidraad, de aangepaste versie van de outputspecificaties en de aangepaste versie van de projectdefinitie voor het project “Alken Valley DB - PPS”, zoals opgesteld door de aanbestedende overheid gemeente Alken in samenspraak met de aangestelde trajectbegeleiders GD&A Advocaten en Sweco Belgium, op grond waarvan de inschrijver zal worden uitgenodigd een BAFO in te dienen voor de opdracht. 

Na de gebeurlijke gunning van de opdracht worden de aktes m.b.t. de aan de opdrachtnemer te verlenen zakelijke rechten voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Artikel 2: De bijlagen “aangepaste gunningsleidraad”, “aangepaste outputspecificaties” en "aangepaste projectdefinitie" maken integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 onder volgnummer AC000004/MJP001588.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Oprichting Alkens sterrenregister

Het verlies van een kindje kort voor of na de geboorte is een hartverscheurende ervaring voor ouders. De aangifte van een stilgeboren kindje is wettelijk verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

De emotionele en symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid mag echter niet onderschat worden. Een wettelijke aangifte biedt ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kindje officieel te erkennen en een naam te geven, om het alzo een plaats te geven in hun leven. Voor sterrenkindjes - bij een zwangerschap korter dan 140 dagen - is dit dus wettelijk gezien niet mogelijk.

Verschillende steden en gemeenten namen reeds een initiatief om hieraan tegemoet te komen door het openen van een sterrenregister. Hierin kunnen alle stilgeboren kindjes symbolisch geregistreerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen. Wij wensen dit daarom ook in Alken te lanceren.

 

Feiten en context

Het verlies van een kindje kort voor of na de geboorte is een hartverscheurende ervaring voor ouders. De aangifte van een stilgeboren kindje is wettelijk verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

De emotionele en symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid mag echter niet onderschat worden. Een wettelijke aangifte biedt ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kindje officieel te erkennen en een naam te geven, om het alzo een plaats te geven in hun leven. Voor sterrenkindjes - bij een zwangerschap korter dan 140 dagen - is dit dus wettelijk gezien niet mogelijk.

Verschillende steden en gemeenten namen reeds een initiatief om hieraan tegemoet te komen door het openen van een sterrenregister. Hierin kunnen alle stilgeboren kindjes symbolisch geregistreerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen. Wij wensen dit daarom ook in Alken te lanceren.

 

Juridische grond

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en §2.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

Het verlies van een kindje kort voor of na de geboorte is een hartverscheurende ervaring voor ouders. De aangifte van een stilgeboren kindje is wettelijk verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk.

De emotionele en symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid mag echter niet onderschat worden. Een wettelijke aangifte biedt ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kindje officieel te erkennen en een naam te geven, om het alzo een plaats te geven in hun leven. Voor sterrenkindjes - bij een zwangerschap korter dan 140 dagen - is dit dus wettelijk gezien niet mogelijk.

Verschillende steden en gemeenten namen reeds een initiatief om hieraan tegemoet te komen door het openen van een sterrenregister. Hierin kunnen alle stilgeboren kindjes symbolisch geregistreerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.

 

Dit sterrenregister is een heel mooi initiatief en daarom willen we dit ook graag in Alken invoeren. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen, maar kan emotioneel een grote betekenis hebben voor ouders. Bovendien kan de aangifte online gebeuren, zodat dit heel laagdrempelig in orde gebracht kan worden.

Op die manier willen we ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, de kans geven om hun kindje te registreren. Ook registraties uit het verleden willen we hierbij toelaten. De enige voorwaarde is dat er een link met Alken moet zijn.

Om het kindje te kunnen registreren zullen de gegevens van minstens 1 ouder gevraagd worden. Het gaat hierbij om de naam, voornaam, rijksregisternummer, adres en e-mailadres. Ouders krijgen ook de keuze of ze gecontacteerd wensen te worden bij eventuele toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes.

 

Gezien het gaat om het bijhouden van persoonsgegevens, dient dit conform de privacywetgeving te gebeuren.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de oprichting goed van een Alkens sterrenregister, waarin ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, de mogelijkheid krijgen om hun kindje te registreren. Om het kindje te kunnen registreren zullen de gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, adres en e-mailadres) van minstens 1 ouder gevraagd worden. Ouders krijgen ook de keuze of ze gecontacteerd wensen te worden bij eventuele toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen.

Artikel 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitwerking en invoering van dit initiatief.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Raamovereenkomst 'Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder' - Goedkeuring toetreding

Om na een calamiteit (vb brand, storm, …) snel te kunnen ingrijpen bij een vermoedelijke asbestverspreiding werd er binnen de 3 hulpverleningszones van de provincie Limburg overeengekomen om hiervoor een raamovereenkomst af te sluiten.  Het gaat over het aanstellen van een asbestdeskundige en/of saneerder.

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg fungeert als aankoopcentrale voor de raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder”. 

Aangezien deze calamiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeenten/steden van de Limburgse Hulpverleningszones en voor rekening van de betrokken gemeente is, is het aangewezen om als gemeente/stad toe te treden tot deze aankoopcentrale om zo een snelle tussenkomst te kunnen garanderen om secundaire verspreiding tegen te gaan.

Door gebruik te maken van deze raamovereenkomst is het gemeentebestuur vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Het gebruik van deze raamovereenkomst houdt geen afnameverplichting in.

 

Feiten en context

Om na een calamiteit (vb brand, storm, …) snel te kunnen ingrijpen bij een vermoedelijke asbestverspreiding werd er binnen de 3 hulpverleningszones van de provincie Limburg overeengekomen om hiervoor een raamovereenkomst af te sluiten. Het gaat over het aanstellen van een asbestdeskundige en/of saneerder.

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg fungeert als aankoopcentrale voor de raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder”.

Aangezien deze calamiteiten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeenten/steden van de Limburgse Hulpverleningszones en voor rekening van de betrokken gemeente is, is het aangewezen om als gemeente/stad toe te treden tot deze aankoopcentrale om zo een snelle tussenkomst te kunnen garanderen om secundaire verspreiding tegen te gaan.

 

Juridische grond

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht ‘Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder’ werd door de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg een bestek opgesteld.

Door toetreding tot deze raamovereenkomst zal de gemeente in staat gesteld worden om op afroep een beroep te doen op de raamovereenkomst, waardoor bij calamiteiten een snelle tussenkomst kan worden gegarandeerd.

De bevelvoerder van de betreffende hulpverleningszone zal de gemeente zo snel mogelijk informeren mbt de calamiteit waarvoor een tussenkomst is vereist.

 

Financiële gevolgen

De toetreding tot deze raamovereenkomst houdt geen afnameverplichting in.

Bij een effectieve afname van de raamovereenkomst zullen de nodige budgetten voorzien worden.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het bestek en de toetreding tot aankoopcentrale Hulpverleningszone Zuid-West voor raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder“ goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft goedkeuring om indien nodig gebruik te maken van de raamovereenkomst “Asbestcalamiteiten: tussenkomst deskundige en saneerder“ van de aankoopcentrale van hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fietspad Klinkstraat-Bekstraat: goedkeuring koop-verkoopovereenkomsten eigenaars

In vergadering van 29.06.2023 ging de gemeenteraad over tot de voorlopige vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het voorlopig onteigeningsplan 'Voetweg 157', beiden opgemaakt op 01.06.2023. Eveneens werd de projectnota goedgekeurd.

 Er werd voor beide procedures een openbaar onderzoek georganiseerd van 15.07.2023 - 15.08.2023.

 In vergadering van 28.09.2023 ging de gemeenteraad over tot de definitieve vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het onteigeningsplan 'Voetweg 157'. Eveneens werd de projectnota en het verslag openbaar onderzoek definitief vastgesteld.

Hierna werd er naar alle eigenaars een laatste schriftelijk aanbod gedaan.

 Na verschillende pogingen om deze minnelijke eigendomsverwerving te realiseren, is de gemeente Alken er uiteindelijk toch in geslaagd om met alle eigenaren van de in te nemen gronden een overeenkomst te bereiken.

 De koop-verkoopbeloftes dienen nu ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 

Feiten en context

Voorgeschiedenis

De fietsverbinding tussen Alken en Hasselt vormt een belangrijke schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsenroutenetwerk van de provincie Limburg en is cruciaal voor de fietsbereikbaarheid van de gemeente Alken. Met het oog op de optimalisatie van de fietsbereikbaarheid, wenst de gemeente sinds enige tijd over te gaan tot de opwaardering van een aantal fietspaden welke zich momenteel in een slechte staat bevinden.

Zo ook heeft de gemeente plannen om de fietsverbinding tussen de Klinkstraat en de Bekstraat op te waarderen. Dit laatste met als doel een vlotte en veilige alternatieve fietsverbinding tussen Hasselt en Alken te creëren en dit op gebied van maatvoering en comfort. 

De huidige fietsweg werd in 1992 verhard met dolomiet over een breedte van één meter. Een deel van de fietsweg, te weten het gedeelte tussen de Klinkstraat en de eerste bocht, is heden ten dage voorzien van een verharding in beton met dwarsprofiel van één meter.

Momenteel bevindt de fietsweg zich in zeer slechte staat. Ondanks de verhardingswerken uit 1992 staat de weg regelmatig onder water. Bovendien is de fietsweg te smal daar de breedte van één meter niet blijkt te volstaan om een veilige doortocht met de fiets te verzekeren.

Alleszins staat vast dat de fietsweg niet meer voldoet aan de huidige normen inzake verharding en maatvoering, zoals beschreven in het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ter verwezenlijking van de opwaardering van de fietsweg tussen de Klinkstraat en Bekstraat werd een Projectstuurgroep opgericht. In deze projectstuurgroep zetelden vertegenwoordigers van de gemeente Alken, de stad Hasselt, het Agentschap Natuur en Bos, het departement Landbouw en Visserij, de provincie Limburg, het MOW Limburg en Natuurpunt. Op 16 mei 2022 werd door de projectstuurgroep een Unieke Verantwoordingsnota goedgekeurd.

Op 24 juni 2022 werd door mr. K. VANERUM, beëdigd landmeter – expert, een schattingsverslag opgemaakt. Op 7 september 2022 gaf het college van burgemeester en schepenen de principiële goedkeuring aan het schattingsverslag.

Daar de opwaardering en verbreding van de fietsverbinding de inname van meerdere gronden noodzaakte (wegzate en deel van gronden van de aangelanden), gaf het college op 7 september 2022 de goedkeuring om met de betrokken eigenaars in onderhandeling te treden omtrent de minnelijke aankoop van de gronden op basis van het objectief en deskundig schattingsverslag.

In vergadering van 29.06.2023 ging de gemeenteraad over tot de voorlopige vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het  voorlopig onteigeningsplan 'Voetweg 157', beiden opgemaakt op 01.06.2023. Eveneens werd de projectnota goedgekeurd.

Er werd voor beide procedures een openbaar onderzoek georganiseerd van 15.07.2023 - 15.08.2023.

In vergadering van 28.09.2023 ging de gemeenteraad over tot de definitieve vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het onteigeningsplan 'Voetweg 157'. Eveneens werd de projectnota en het verslag openbaar onderzoek definitief vastgesteld.

Hierna werd er naar alle eigenaars een laatste schriftelijk aanbod gedaan.

Na verschillende pogingen om deze minnelijke eigendomsverwerving te realiseren, is de gemeente Alken er uiteindelijk toch  in geslaagd om met alle eigenaren van de in te nemen gronden een overeenkomst te bereiken.

De koop-verkoopbeloftes dienen nu ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 11°.

Decreet dd.24.02.2017 betreffende de onteigening van algemeen nut.

Decreet van de Vlaamse Regering dd.27.10.2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet dd.24.02.2017.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

In vergadering van 29.06.2023 ging de gemeenteraad over tot de voorlopige vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het voorlopig onteigeningsplan 'Voetweg 157', beiden opgemaakt op 01.06.2023. Eveneens werd de projectnota goedgekeurd.

Er werd voor beide procedures een openbaar onderzoek georganiseerd van 15.07.2023 - 15.08.2023.

In vergadering van 28.09.2023 ging de gemeenteraad over tot de definitieve vaststelling van het rooilijnenplan 'Voetweg 157' en het onteigeningsplan 'Voetweg 157'. Eveneens werd de projectnota en het verslag openbaar onderzoek definitief vastgesteld.

Hierna werd er naar alle eigenaars een laatste schriftelijk aanbod gedaan.

Na verschillende pogingen om deze minnelijke eigendomsverwerving te realiseren, is de gemeente Alken er uiteindelijk toch in geslaagd om met alle eigenaren van de in te nemen gronden een overeenkomst te bereiken.

De koop-verkoopbeloftes dienen nu ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 

Financiële gevolgen

De nodige kredieten zijn voorzien op MJP 000359

Het volledige aankoopbedrag voor alle percelen samen is €14 663,50.

Er werd op 28.03.2024 een visum verleend door de adjunct-financieel beheerder.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met mevrouw Baerts Maria in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.6/B voor een totaalbedrag van € 6763,46.

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met Natuurpunt Beheer vzw in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.5/02 voor een totaalbedrag van €6,26.

Artikel 3: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer Alain Duyssens (1/2VE) en mevrouw Annick Duyssens (1/2VE) in bijlage. Dit betreft de aankoop van de percelen kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nrs 11D/11E/12C/15C/15B voor een totaalbedrag van €5086,63.

Artikel 4: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met mevrouw Maria Gerrits in bijlage. Dit betreft de aankoop van de percelen kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nrs 18/16/12D/19/B/19C voor een totaalbedrag van €1268.

Artikel 5: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer John Martens in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling sie D nr.10/A voor een totaalbedrag van €1232,55.

Artikel 6: De gemeenteraad gaat akkoord met de koop-verkoopbelofte met de heer en mevrouw Desmet Hans en Vanstraelen Liesbeth in bijlage. Dit betreft de aankoop van het perceel kadastraal gekend als 2e Afdeling Sie D nr.470/B voor een totaalbedrag van €216,6.

Artikel 7: De nodige kredieten zijn voorzien op MJP 000359. Er werd op 28.03.2024 een visum verleend door de adjunct-financieel beheerder.

Artikel 8:  Deze percelen worden aangekocht voor de verbreding en het verbeteren van het fietspad gelegen Klinkstraat- Bekstraat (sentier 157).

Artikel 9: Voor de opmaak en het verlijden van de aktes werd notariskantoor ActaCerta door het college aangesteld. Na het ontvangen van de ontwerpaktes zullen deze ook nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 10: Alle kosten, taksen, rechten en erelonen van de notaris verbonden aan de aankoop, het opmaken en het verlijden van de aktes zijn ten laste van de gemeente Alken.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Goedkeuring aanpassing addendum samenwerking Energiehuis gebaseerd op Prestatiefinanciering

De Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) van Energiehuis Limburg wordt aangeboden sinds 01/01/2023, in uitvoering van de taakstelling van de Vlaamse energiehuizen zoals vermeld in artikel 7.9.2/1.§1. van het Energiebesluit van 19 november 2010 (gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018). In Verzamelbesluit IX en het Besluit ‘Consultatieplatform’ (dd. resp. 16/06/2023 en 17/11/2023) werden hervormingen opgenomen. Ter opvolging van de hervormingen heeft Energiehuis Limburg wijzigingen aangebracht in het aanbod Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie), m.b.t. de tariefkaart en de keuze opties m.b.t. de inkoop van extra advies en begeleiding. De toegepaste aanpak/flow van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) verandert niet, waardoor de burger kan blijven genieten van eenzelfde dienstverlening.

 

Voorliggend document is een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente Alken en Energiehuis Limburg (in SOK: Energiehuis Duwolim), afgesloten te Beringen op 07/10/2019. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd omtrent de geboden dienstverlening van Energiehuis Limburg op grondgebied van de gemeente, zowel inhoudelijk als financieel.

 

In dit addendum wordt de samenwerking op de 2e lijn voor de periode 2024-2025 vastgelegd, meer bepaald rond het generiek aanbod voor renovatie advies en -begeleiding: Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op Prestatiefinanciering). Door ondertekening van het addendum wordt de keuze voor dit aanbod geregistreerd en bekrachtigd tot 4 top-ups en een blijvend max. jaarlijks te besteden budget van  €30.000.

 

Feiten en context

De Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) van Energiehuis Limburg wordt aangeboden sinds 01/01/2023, in uitvoering van de taakstelling van de Vlaamse energiehuizen zoals vermeld in artikel 7.9.2/1.§1. van het Energiebesluit van 19 november 2010 (gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018). In Verzamelbesluit IX en het Besluit ‘Consultatieplatform’ (dd. resp. 16/06/2023 en 17/11/2023) werden volgende hervormingen opgenomen:

        De Burenpremie (Fluvius) verdwijnt als financiering voor renovatie advies en -begeleiding, en wordt vervangen door prestatiefinanciering uitbetaald door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) aan de Vlaamse energiehuizen.

        De prestatiefinanciering wordt enkel toegekend voor begeleiding van uitgevoerde energetische maatregelen (niet voor adviesrapporten en/of opgestarte begeleidingen), en differentieert naargelang prestaties uitgevoerd bij de verschillende inkomensdoelgroepen.

        Inkomensdoelgroep 1: geen prestatiefinanciering.

        Inkomensdoelgroepen 2 en 3: prestatiefinanciering voor 1 uitgevoerde energetische maatregel.

        Inkomensdoelgroep 4: prestatiefinanciering voor 2 uitgevoerde energetische maatregelen.

        De oprichting van een online consulatieplatform, toegankelijk voor de burger, ter consultatie van het (eventuele) recht op een energiescan, kortingsbon elektronische toestellen en/of renovatiebegeleiding.

 

In opvolging van bovenstaande hervormingen heeft Energiehuis Limburg wijzigingen aangebracht in het aanbod Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie), m.b.t. de tariefkaart en de keuze opties m.b.t. de inkoop van extra advies en begeleiding. De toegepaste aanpak/flow van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) verandert niet, waardoor de burger kan blijven genieten van eenzelfde dienstverlening.

 

Voorliggend document is een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente Alken en Energiehuis Limburg (in SOK: Energiehuis Duwolim), afgesloten te Beringen op 07/10/2019. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd omtrent de geboden dienstverlening van Energiehuis Limburg op grondgebied van de gemeente, zowel inhoudelijk als financieel.

 

De bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) in artikel 1.2.3.4 van het addendum goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' wordt opgeheven en vervangen door de bepalingen van het addendum gevoegd in bijlage.In dit addendum wordt de samenwerking op de 2e lijn voor de periode 2024-2025 vastgelegd, meer bepaald rond het generiek aanbod voor renovatie advies en -begeleiding: Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op Prestatiefinanciering) met 4 top-ups. Door ondertekening van het addendum wordt de keuze voor dit aanbod geregistreerd en bekrachtigd.

 

De Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op Prestatiefinanciering) gaat in vanaf de datum van inwerkingtreding van het online consultatieplatform (zie BVR ‘Consulatieplatform’ dd 17/11/2023). Vanaf die datum komen de bepalingen op de 2e lijn (Mijn VerbouwBegeleiding, gebaseerd op de Burenpremie) zoals vastgelegd in het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/03/2023) te vervallen en worden ze vervangen door de bepalingen opgenomen in dit addendum.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40-41 omtrent de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Decreet van 19 november 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, titel VII, hoofdstuk IX;

Uitvoeringsbesluit van de Codex Wonen, art. 2.16;

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft maatregelen naar aanleiding van de energiecrisis;

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 in het kader van de verbouwlening;

Gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Alken dd. 28 februari 2013, 3 oktober 2019 en 30 april 2020

 

Adviezen

Niet van toepassing.

 

Argumentatie

De samenwerking met Energiehuis Limburg en met name MijnVerbouwBegeleiding zorgt dat de gemeente burgers kan helpen met de onzekerheid over komende jaarafrekeningen en de aldus toegenomen behoefte om aan energiebesparing te werken. De samenwerking biedt een ruime dienstverlening en ondersteuningsaanbod rond energie door de gemeente. De aangepaste bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 naar ‘Mijn VerbouwBegeleiding’ (gebaseerd op Prestatiefinanciering) van dit addendum geeft geen veranderingen in het budget, en zorgt dat voldaan wordt aan de nieuwe hervormingen.

 

Financiële gevolgen

Op de Gemeenteraad van 30 maart 2023 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' zijn de nodige budgetten vastgelegd in artikel 2 'Voor de uitgebreidere dienstverlening op de 'tweede lijn' van het Energiehuis Limburg, wordt jaarlijks in de periode 2023-2025, € 30.000,00 voorzien. Deze budgetten zijn voorzien op sleutel MJP001892. Visum werd verleend door de financieel directeur op 20.03.2023'. De gemeente koopt in op 4 top-ups (ter financiering van renovatiebegeleiding die niet via de Vlaamse prestatiefinanciering vergoed wordt). Voor 2024 wordt het resterende bedrag voor Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) ingezet. Dit budget wordt jaarlijks geëvalueerd en meegedeeld door de gemeente aan Energiehuis Limburg.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) in artikel 1.2.3.4 van het addendum goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' wordt opgeheven en vervangen door de bepalingen van het addendum gevoegd in bijlage vanaf de datum van inwerkingtreding van het online consultatieplatform (zie BVR ‘Consulatieplatform’ dd 17/11/2023).

Artikel 2: Ter vervanging van de bepalingen op de 2e lijn van Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) in artikel 1.2.3.4 van het addendum goedgekeurd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum' tekent de gemeenteraad in op het addendum voor de periode 2024-2025 ‘Mijn VerbouwBegeleiding’ (gebaseerd op Prestatiefinanciering) bij de samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 03.10.2019, tussen Energiehuis Limburg (CVBA met sociaal oogmerk DUWOLIM) en de gemeente. Dit addendum is gevoegd in bijlage en maakt integraal deel uit van het huidig besluit.

Artikel 3: De gemeenteraad tekent het addendum bijgevoegd in bijlage met een uitgebreidere dienstverlening op de 2e lijn van het Energiehuis Limburg met 4 top-ups. Hiervoor wordt een max. jaarbudget van €30.000 vrijgehouden zoals voorzien en vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2023 met als titel 'Samenwerking Energiehuis - Goedkeuring addendum'. Voor 2024 wordt het resterende bedrag voor Mijn VerbouwBegeleiding (gebaseerd op de Burenpremie) ingezet. Dit budget wordt jaarlijks geëvalueerd en meegedeeld door de gemeente aan Energiehuis Limburg.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 - 2024

Op 30 september 2021 werd door de gemeenteraad beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te ondertekenen. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd ondertekend na beslissing van de gemeenteraad op 27 oktober 2022. Deze rapportering gebeurt omdat binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang moet opgemaakt worden dat na voorleggen aan de gemeenteraad bij Agentschap Binnenlands Bestuur moet ingediend worden. Zie rapport als bijlage.

 

Feiten en context

Op 30 september 2021 werd door de gemeenteraad beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te ondertekenen. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd ondertekend na beslissing van de gemeenteraad op 27 oktober 2022. Deze rapportering gebeurt omdat binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang moet opgemaakt worden dat na voorleggen aan de gemeenteraad bij Agentschap Binnenlands Bestuur moet ingediend worden. Zie rapport als bijlage.

 

Het LEKP werkt rond 4 werven waarin een aantal doelstellingen worden nagestreefd:

        Werf 1: Laten we een boom opzetten (vergroening)

        Werf 2: Verrijk je wijk (renovatie & hernieuwbare energie)

        Werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar ((deel)mobiliteit)

        Werf 4: Water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)

 

En daarnaast zijn er nog een aantal algemene doelstellingen:

       ondertekenen van het burgemeesterconvenant

       verLEDding van de openbare verlichting

       energie- en CO2 - besparing in het eigen patrimonium inclusief eigen mobiliteit

       opstellen van een warmte- en sloopbeleidsplan

       geen heffingen op hernieuwbare energie.

 

Het lokaal Klimaatpactportaal is door Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) opgemaakt als monitoringstool van het LEKP. Hier worden de resultaten van de lokale besturen opgevolgd en gebundeld. De data wordt automatisch via andere kanalen zoals het groenblauwpeil, VEKA, Fluvius, ... verzameld en slechts periodiek aangepast. Dit is de tweede keer dat er in het kader van het LEKP moet gerapporteerd worden.

 

Rapportering Lokaal Klimaat- en Energiepact 1.0 en 2.0 voor het jaar 2024 over de voortgang van 2023.

        Inzake de basisvoorwaarden wordt er goed gescoord op de reductie van energie en CO2 in het eigen patrimonium en de verLEDding van de openbare verlichting.

        Vergroening (werf 1) en ontharding en hemelwateropvang (werf 4) kennen ook vooruitgang.  De meetbaarheid van de werkelijke vooruitgang staat echter nog niet op peil. Daarnaast zijn er ook heel wat initiatieven die in uitvoering zijn en daardoor nog geen weerslag krijgen in de gerealiseerde cijfers.

        Voor werf 2 'Verrijk je wijk' wordt er ingezet op renovatiebegeleiding en hernieuwbare energie. De renovatiebegeleiding zit in de opstartfase. In 2023 zijn er 18 aanmeldingen gedaan met renovatiebegeleiding, echter de cijfers komen pas in het pactportaal als alle werken zijn uitgevoerd en de burenpremie is aangevraagd.

        Bij werf 3, (fossielvrije) deelmobiliteit, stijgen de cijfers: er is een stijging van het aantal laadpunten en het cijfer voor fietspaden hinkt wat achterop omwille van de doorlooptijden van riolerings- en fietspadendossiers die langer zijn dan één bestuursperiode. Er staan ook nog fietspaden(heraanleg) op de planning.

 

Juridische grond

Gezien het ondertekenen door de gemeente Alken van het Burgemeestersconvenant 2030, aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen;

Gezien het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten van 4 juni 2021 aangaande het verbintenissen engagement inzake de algemenen engagementen en de vier werven behoudend 16 specifieke doelstellingen;

Art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.”;

Gemeenteraad op 30 september 2021 besliste om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te ondertekenen;

Gezien de gemeenteraad op 27 oktober 2022 besliste om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen.

 

Adviezen

Niet van toepassing

 

Argumentatie

Binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact is het verplicht een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang op te maken dat na voorleggen aan de gemeenteraad bij Agentschap Binnenlands Bestuur moet ingediend worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Lokaal Klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt.

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing

 

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van en keurt de rapportering goed in verband met de voortgang van het Lokaal Klimaat en Energiepact 1.0 en 2.0 voor het jaar 2024 over de voortgang in 2023.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fluvius Limburg - AV & JV dd. 10.06.2024

De Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Limburg heeft plaats op maandag 10 juni 2024 om 18u00 in Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105 te 3600 Genk.

 

Feiten & context:

Op woensdag 3 april werd de gemeente per aangetekend schrijven opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Limburg op maandag 10 juni 2024 om 18u00 in Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105 te 3600 Genk.

De betreffende documentatiestukken werden samen met deze oproeping opgestuurd.

De gemeente werd eveneens per mail opgeroepen voor deze AV tevens Jaarvergadering.

In dezelfde mail werden de betreffende documentatiestukken toegevoegd en ook op die manier overgemaakt aan de gemeente.

 

Juridische grond:
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdracht houdende vereniging Fluvius Limburg;

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 432, alinea 3 waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Adviezen:

Niet van toepassing

 

Argumentatie:

Niet van toepassing

 

Financiële gevolgen:

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Limburg dd. 10 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2023.
 5. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T.
 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
 7. Statutaire benoemingen.
 8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De gemeenteraad  verzoekt de Algemene Vergadering van Fluvius Limburg om de beslissing van de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg van 12 maart 2024 om 173.902 aandelen Publi-T te verkopen aan de Vlaamse Energieholding (VEH) (60.412 aandelen) en Nuhma AC (113.490 aandelen) aan de prijs van 1.457,00 euro per aandeel te bekrachtigen. Dit aanbod situeert zich in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid van de lokale besturen in Publi-T en in Publigas en de uitkanteling van de belangen van Fluvius Limburg in Publi-T naar de Vlaamse Energieholding (VEH). De eerste te doorlopen fase hiervan betreft de verkoop van de aandelen Publi-T van Fluvius Limburg aan enerzijds VEH  en anderzijds Nuhma AC.

Artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente Alken, Danny Jeuris, of zijn plaatsvervanger, Carine Meyers, die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van  Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Limburg  op 10 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Fluvius OV - AV dd. 05.06.2024

De Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging heeft plaats op digitale wijze op woensdag 5 juni 2024 om 18u30.

 

Feiten & context:

Op donderdag 28 maart werd de gemeente per aangetekend schrijven opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op woensdag 5 juni 2024 om 18u30.

De betreffende documentatiestukken werden samen met deze oproeping opgestuurd.

De gemeente werd eveneens per mail opgeroepen voor deze AV tevens Jaarvergadering.

In dezelfde mail werden de betreffende documentatiestukken toegevoegd en ook op die manier overgemaakt aan de gemeente.

 

Juridische grond:
De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdracht houdende vereniging Fluvius Limburg;

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 432, alinea 3 waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Artikel 432 van het DLB omvat de vereiste van openbaarheid. De digitale bijeenkomst zal bijgevolg via livestream te volgen zijn.

 

Adviezen:

Niet van toepassing

 

Argumentatie:

Niet van toepassing

 

Financiële gevolgen:

Niet van toepassing

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 5 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
 4. Statutaire benoemingen.
 5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, Peter Bollen, of zijn plaatsvervanger, Carine Meyers, die zal deelnemen aan de digitale Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van  Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius opdrachthoudende vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Voetbal in Alken – opschorting recht van opstal- Toegevoegd punt

Raadslid Ingrid Jacobs vroeg op de gemeenteraad van 29 februari 2024 dat de huidige problematiek van de voetbal geagendeerd wordt op de gemeenteraad van 28 maart 2024 aangezien de toekomst van meer dan 200 voetballertjes nu op het spel staat. Naast de geagendeerde stand van zaken, willen wij vanuit de Open Vld-fractie een gemeenteraadsbesluit ter stemming voorleggen wat betreft deze materie.

Inzake de recente ontwikkeling dat er een tweede voetbalclub met stamnummer binnen Alken is, geeft de wetgeving duidelijk aan te geven dat deze een gelijkaardige infrastructuur moet toegekend krijgen als de eerste voetbalclub.

 

Voorgeschiedenis

Enkele jaren geleden zijn de 3 voetbalclubs in Alken gefuseerd onder de benaming FC Alken. Alle voetbalterreinen en bijhorende infrastructuur werden in recht van opstal gegeven aan deze fusieclub. Hiertoe werd een opstalovereenkomst overeengekomen op 27 april 2017.

In 2023 heeft de jeugdwerking zich afgesplitst van de fusieclub. De jeugdwerking werd vanaf dan georganiseerd door VZW Alken United. De afspraken hieromtrent werden opgenomen in een overeenkomst van 13 mei 2023. De relatie tussen beide voetbalverenigingen is sterk verzuurd.

Alken United heeft een eigen stamnummer aangevraagd en verkregen van de Voetbalbond, hetgeen in strijd is met de toen gemaakte onderlinge afspraken.

FC Alken heeft Alken United aangeschreven dat zij geen gebruik meer zouden kunnen maken van de voetbalvelden na 12 mei 2024.

Alken United heeft vervolgens de gemeente in gebreke gesteld om ook voor haar te voorzien in een gelijkaardige accommodatie conform artikel 5 Cultuurpactdecreet.

 

Feiten en context

De opstalovereenkomst van 27 april 2017 is op heden nog van kracht tussen de gemeente en FC Alken.

Deze opstalovereenkomst voorziet een opstalrecht voor FC Alken voor de verschillende voetbalterreinen gelegen op het grondgebied van Alken.

Alken United heeft zichzelf afgesplitst van de fusieclub FC Alken, tegen de gemaakte afspraken in, en heeft een eigen stamnummer aangevraagd bij de Voetbalbond. Vervolgens heeft zij een gelijkaardige accommodatie aangevraagd bij de gemeente zich baserend op artikel 4 en 5 van het Cultuurpactdecreet.

De gemeente heeft bevestigd dat zij het Cultuurpactdecreet naleeft en geen enkel ongepast onderscheid maakt in geen enkel dossier op basis van ideologische of filosofische redenen. De gemeente nam kennis van het verzoek voor een gelijkaardige infrastructuur en heeft zich geëngageerd om hiervoor binnen een redelijke termijn het nodige te doen.

In zitting van 28 maart 2024 besloot de gemeenteraad om FC Alken te verzoeken de verplichtingen uit de opstalovereenkomst na te leven, alsook opnieuw in overleg te treden met beide clubs om tot een onderhandelde oplossing te komen.

De gemeente heeft een princiepsovereenkomst opgemaakt welke als basis dient voor de verdere besprekingen tussen de verschillende partijen. Deze werd door de gemeente en door Alken United ondertekend op 28 maart 2024. FC Alken is voorlopig nog niet tot ondertekening overgegaan.

De gemeente heeft FC Alken in gebreke gesteld met schrijven van 4 april 2024 om FC Alken te wijzen op haar verplichtingen voortvloeiende uit de opstalovereenkomst en om haar de kans te geven besprekingen op te starten ten einde een gedeeld gebruik van de voetbalinfrastructuur mogelijk te maken. Een deadline werd voorzien op 1 mei 2024.

Daaropvolgend heeft FC Alken in haar schrijven van 23 april 2024 officieel bevestigd dat ze geen gevolg zullen geven aan de e-mail van 14 maart 2024 waarin werd de toegang tot de infrastructuur op de site Terkoest werd geweigerd aan Alken United vanaf 12 mei 2024.

FC Alken heeft tevens bevestigd dat de infrastructuur op de site Terkoest ter beschikking gesteld zal worden aan Alken United. Een ontwerp van overeenkomst wordt aangekondigd tegen 1 mei 2024.

Bijgevolg neemt de gemeente enerzijds kennis van dit engagement dat uitgesproken is door FC Alken. Anderzijds heeft de gemeente nog geen kennis van de modaliteiten die hierin zullen worden opgenomen, evenals of dit finaal door alle partijen aanvaard zal worden.

Alken United heeft het verzoek tot terbeschikkingstelling van een gelijkaardige infrastructuur herhaald in haar schrijven van 22 april 2024.

 

Juridische gronden

Opstalovereenkomst d.d. 27 april 2017

Cultuurpactdecreet (decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact) en in het bijzonder artikelen 4 en 5

 

Argumentatie

De gemeente heeft opnieuw getracht besprekingen te faciliteren tussen de verschillende partijen aangezien zij de bestaande opstalovereenkomst dient te eerbiedigen, doch ook gevolg dient te geven aan het verzoek van Alken United, ook al heeft deze de huidige situatie zelf mee gecreëerd. Indien zij zich niet had afgesplitst, kon zij nog steeds gebruik maken van de velden welke het voorwerp zijn van de opstalovereenkomst.

De gemeente dient niettemin binnen een redelijke termijn te voorzien in een gelijkaardige infrastructuur voor de vereniging die hierom verzoekt. Er is op heden geen zekerheid dat er binnen een redelijke termijn een overeenkomst tussen FC Alken en Alken United wordt bereikt omtrent het gedeeld gebruik van de huidige voetbalinfrastructuur.

Er is wel een engagement om dit te bereiken. De gemeente wil de voetbalverenigingen de kans geven om een overeenkomst te bereiken waarvan de modaliteiten voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Indien dit niet wordt bereikt zal de gemeente genoodzaakt zijn om het opstalrecht voor de site Terkoest, die momenteel al wordt gebruikt door Alken United, op te schorten zodanig dat zij in de mogelijkheid is om aan beide voetbalverenigingen een gelijkaardig voordeel ter beschikking te stellen.

Een gedeeltelijke opschorting van het opstalrecht is in dat geval aangewezen aangezien FC Alken de infrastructuur op de site Terkoest zelf niet gebruikt en FC Alken deze site niet heeft beheerd conform de doelstellingen van de opstalovereenkomst door de toegang ertoe te ontzeggen voor Alken United.

Schorsing en beëindiging van een overeenkomst zijn beide sanctiemechanismen indien de andere partij bij de overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt.

Beide hebben echter een andere finaliteit. Indien de overeenkomst eenzijdig wordt beëindigd, stoppen alle rechten en verplichtingen voor beide partijen. Indien de overeenkomst wordt geschorst, wordt slechts tijdelijk de verplichtingen van de partij die dit inroept, opgeschort.

Een beëindiging kan in gezamenlijk akkoord of in uitzonderlijke situaties eenzijdig gebeuren. Een eenzijdige beëindiging kan enkel wanneer deze mogelijkheid is voorzien in de overeenkomst, wanneer de wet dit voor specifieke situaties toelaat of dit volgt uit de specifieke aard van de overeenkomst. In de overeenkomst zijn situaties voorzien wanneer de overeenkomst voortijdig eindigt, doch deze zijn niet van toepassing in de concrete situatie. Indien de opstalovereenkomst wordt beëindigd, zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat een gerechtelijke procedure zal volgen.

Een opschorting kan eenzijdig plaatsvinden doch deze dient steeds in verhouding te staan met de wanprestatie van de andere partij. Een volledige opschorting kan indien dit verantwoord wordt door een ernstige wanprestatie. In huidige situatie is er o.i. geen dergelijke ernstige wanprestatie die een volledige opschorting verantwoord. Een gedeeltelijke opschorting specifiek voor de site Terkoest is wel verantwoordbaar.

In de verstuurde ingebrekestelling werd FC Alken geïnformeerd over de aanvraag van Alken United en werd zij er op gewezen dat zij de opstalovereenkomst ter goeder trouw dient uit te voeren en de toegang tot de terreinen van Terkoest niet kan weigeren vanaf 12 mei 2024.

FC Alken heeft bevestigd dat de toegang niet zal geweigerd worden en zij een overeenkomst tot terbeschikkingstelling zal opmaken. Er is geen garantie dat er een akkoord zal worden bereikt tussen de voetbalverenigingen.

De gemeente dient echter binnen een redelijke termijn een gelijkaardige infrastructuur te voorzien aan Alken United zoals zij ter beschikking stelt aan FC Alken, conform het Cultuurpactdecreet.

Tijdens de tijdelijke opschorting kan de site Terkoest ter beschikking worden gesteld aan Alken United en kunnen en verdere besprekingen volgen voor de toekomst conform de bepalingen van het princiepsakkoord.

Indien de opstalovereenkomst eenzijdig en voortijdig wordt beëindigd, dienen er ook nieuwe overeenkomsten te worden opgesteld en creëert dit enerzijds een reëel risico voor een gerechtelijke procedure met invordering van een schadevergoeding en anderzijds een tussenperiode waarin er geen concrete afspraken zijn met geen enkele voetbalvereniging.

Het college van burgemeester en schepenen wordt zodoende verzocht om de opstalovereenkomst van 27 april 2024 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Zo nodig kan vervolgens een terbeschikkingstellingsovereenkomst voor een bepaalde duur opgemaakt worden ten voordele van Alken United.

Op deze manier kan worden voldaan aan de verplichtingen zoals opgelegd door het Cultuurpactdecreet en dit binnen een redelijke termijn, kunnen beide voetbalverenigingen hun activiteiten uitvoeren en kunnen verdere besprekingen voor een globale oplossing op basis van het princiepsakkoord gevoerd worden.

 

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag.

 

Verloop tijdens de raad

Raadslid André Vanhex licht zijn toegevoegd punt toe en legt het volgende ter stemming:

 1. De gemeenteraad beslist met ingang van 12 mei 2024 om het recht van opstal over de voetbalvelden en bijhorende accommodaties en faciliteiten aan FC Alken te beëindigen.
 2. Alle Alkense voetbalclubs gelijk te behandelen en gelijkaardige infrastructuur toe te kennen.

 

De burgemeester, Marc Penxten, legt een amendement voor met de volgende besluitvorming:

 1. Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United
 2. Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om, indien het recht van opstal gedeeltelijk opgeschort wordt, de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen van Alken United totdat een nieuw recht van opstal voor de site Terkoest goedgekeurd wordt.

 

Op vraag van enkele raadsleden schorst de voorzitter de raad.

 

Na de schorsing en het aansluitend debat wordt er gestemd over het amendement als volgt:

13 Ja (Peter Bollen, Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Danny Jeuris, Stan Dehollogne, Carine Meyers, Michel Boussu, Ida Ceulemans) – 7 neen (Ingrid Jacobs, Igor Philtjens, André Vanhex,  Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, Piet Wijgaerts, Paul Dirickx) en 0 onthouding.

 

Aansluitend wordt er gestemd over de hoofdvraag van raadslid André Vanhex als volgt:

7 Ja (Ingrid Jacobs, Igor Philtjens, André Vanhex,  Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, Piet Wijgaerts, Paul Dirickx)  – 13 neen (Peter Bollen, Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Alex Dubois, Pierrette Putzeys, Jorg Stas, Danny Jeuris, Stan Dehollogne, Carine Meyers, Michel Boussu, Ida Ceulemans) en 0 onthouding.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om de opstalovereenkomst van 27 april 2017 gedeeltelijk op te schorten wat betreft de infrastructuur gelegen op de site Terkoest indien uiterlijk 12 mei 2024 geen aanvaardbare overeenkomst tot stand is gekomen tussen FC Alken en Alken United.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te verzoeken om, indien het recht van opstal gedeeltelijk opgeschort wordt, de site Terkoest tijdelijk ter beschikking te stellen van Alken United totdat een nieuw recht van opstal voor de site Terkoest goedgekeurd wordt.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2024

 

Vragen Raadsleden

• Raadslid André Vanhex:
o Gebruik van de pastorie in Alken centrum.
 ▪ Raadslid André Vanhex informeert naar de woonplaats van de pastoor en het gebruik               van het handelspand in de Hoogdorpsstraat en de garage aan de pastorie.                                           Burgemeester Marc Penxten geeft de nodige antwoorden.
o Limburg.net – ingebrekestelling en burgerlijke partijstelling
 ▪ Schepen Alex Dubois antwoordt dat de ingebrekestelling aan Limburg.net en de                burgerlijke partijstelling bij het parket ingediend werden.

• Raadslid Filip Vanvinckenroye:
o Parkeren van de deelwagen in Sint-Joris
 ▪ Raadslid Filip Vanvinckenroye informeert naar de opvolging van het parkeren van de                deelwagen in Sint-Joris. Schepen Frank Vroonen schetst de situatie en duidt dat er                             geen groot probleem is.

• Raadslid Igor Philtjens:
o Nieuwmolen
 ▪ Vraag om adviezen zeker altijd door te sturen omdat medewerkers daar toch heel                wat voorbereidingstijd in steken.
o Hameestraat – Bulsstraat
 ▪ Vraag om de burger goed en tijdig te informeren en het project toe te lichten.                 Schepen Cindy Vandormael antwoordt dat het een project van Aquafin betreft en dat                             er regelmatig gevraagd werd om een informatiemoment te plannen. Ze meldt dat het                             college diverse beslissingen genomen heeft mbt de Bulsstraat zoals de opmaak van                             een rooilijnenplan en de vraag tot het organiseren van een informatiemoment voor de                             burgers.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.